Förslag till resolution - B8-0152/2016Förslag till resolution
B8-0152/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Alyn Smith, Bodil Valero, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0152/2016

B8-0152/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionen av den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[1],

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om attacken mot en av Läkare utan gränsers sjukvårdsinrättningar i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen och av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2201(2015), 2204(2015), 2216(2015) om Jemen, och 2140(2014) om införande av sanktioner,

–  med beaktande av rapporten från FN:s expertpanel om Jemen som inrättades i enlighet med säkerhetsrådets resolution 2140(2014),

–  med beaktande av uttalandena av den 20 mars, 26 mars, 1 april, 26 april och 9 juni 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesman om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena av den 10 januari 2016 och den 8 januari 2016 från talespersonen för FN:s generalsekreterare om Jemen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sedan mars 2105 då den saudiskledda insatsen i Jemen påbörjades har den humanitära krisen i landet nått katastrofala höjder – den är värre än någon annan kris i världen när det gäller antalet direkt drabbade människor.

B.  De saudiarabiska flygangreppen har visat sig vara mycket godtyckliga i det att de har riktat sig mot ett stort antal sjukhus, skolor, marknader, sädesmagasin, hamnar, bröllop, ett läger för internflyktingar och världsarvsområden. Alla dessa bombningar utgör krigsförbrytelser, och de senaste exemplen är den dokumenterade användningen av klustervapen i tätbefolkade bostadsområden den 6 januari 2016.

C.  Den luft-, vatten- och landblockad som införts av Saudiarabien och dess allierade har allvarligt förvärrat bristsituationen, och det är först helt nyligen som den har modifierats för att möjliggöra leveranser av mycket begränsade mängder grundläggande humanitärt bistånd.

D.  Konflikten mellan huthidelen av befolkningen och det jemenitiska centralstyret har historiska rötter, som delvis grundar sig på huthiernas missnöje med diskriminering, social, ekonomisk och politisk marginalisering samt försök att sprida den wahhabitiska läran i Jemen. Liknande väpnade konflikter, om än mindre intensiva, har inträffat tidigare.

E.  Den politiska diskrimineringen skapade förutsättningarna för huthirebellernas uppkomst, hemmahörande i landets norra delar. De utnyttjade avsaknaden av ett fungerande styre och fungerande säkerhetsrutiner och intog huvudstaden Sana i september 2014, vilket ledde till att Jemens president Abd Rabbu Mansour Hadi flydde till Saudiarabien.

F.  USA:s utrikesdepartement har officiellt uttalat sitt stöd för den saudiskledda koalitionen och har utbytt underrättelseuppgifter, tillhandahållit stöd vid valet av mål samt bidragit med rådgivning och logistiskt stöd. Samtidigt utbildar den brittiska regeringen saudiska piloter och förnekar inte att brittiska rådgivare har befunnit sig på plats i kontrollrummen under saudiska angrepp i Jemen. Koalitionen har hittills inte lyckats återställa säkerheten och stabiliteten i landet eller återinsätta president Abd Rabbu Mansour Hadi.

G.  I stället dödades eller skadades tusentals civila under 2015, enligt FN, och kriget har lett till att över 2,5 miljoner jemeniter är flyktingar i sitt eget land. Över 20 miljoner människor, dvs. 80 procent av befolkningen, är i behov av någon form av humanitärt skydd eller stöd. Fler än 2,2 miljoner barn är undernärda eller riskerar att bli det, och ca 14,4 miljoner människor har inte tryggad tillgång till mat.

H.  Flyganfallen har förstört en stor del av basinfrastrukturen, såsom broar, vägar, vattentankar, telekommunikationscentraler och kraftverk, i ett land som redan före kriget räknades som ett av världens minst utvecklade. Många historiska monument och arkeologiska platser har också oåterkalleligen skadats eller förstörts, bl.a. delar av Sanas gamla stadsdel, som är en del av Unescos världsarv.

I.  Till följd av den fortsatta sjöblockaden uppgår importen till endast 15 procent jämfört med situationen före krisen, och detta i ett land som importerar 90 procent av sina livsmedel. Tio av Jemens tjugotvå provinser har av FN:s livsmedelsprogram bedömts befinna sig på en akut nivå när det gäller livsmedelstrygghet, vilket innebär att de är på gränsen till svält.

J.  Blockaden av bränsleleveranser lamslår landets elförsörjning och tvingar många sjukhus och skolor att stänga. Det mest akuta problemet är att blockaden har slagit ut vattenpumpar, vilket innebär att 16 miljoner jemeniter – nästan två tredjedelar av befolkningen – inte har tillgång till rent vatten eller sanitet, med förfärliga följder för spridningen av sjukdomar, bl.a. kolera och denguefeber.

K.  Enligt Unicef har konflikten i Jemen även kraftigt påverkat barns tillgång till utbildning som har upphört för nästan 2 miljoner barn, eftersom 3 584 skolor, vilket motsvarar en av fyra skolor, har stängts. 860 av dessa skolor är skadade eller fungerar som skydd för internflyktingar.

L.  Ett landsomfattande eldupphör utlystes den 15 december 2015, men har sedan dess kränkts många gånger. De fredssamtal som hölls mellan de krigförande parterna i Schweiz i mitten av december 2015 ledde inte till något stort genombrott vad gäller att få slut på konflikten. De FN-ledda fredssamtalen under överinseende av FN:s sändebud i Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, skulle ha återupptagits den 14 januari 2016, men har tillfälligt skjutits upp på grund av det fortsatta våldet.

M.  Även om Saudiarabien i april 2015 utfäste sig att finansiera FN:s fond för katastrofhjälp till Jemen på 274 miljoner USD har inga av dessa pengar hittills överförts till FN:s kontor för samordning av humanitära frågor. Även om FN i juni 2015 gick ut med en vädjan om 1,6 miljarder USD för att kunna hjälpa 11,7 miljoner människor hade per den 18 november 2015 endast 43 procent av denna summa inkommit.

N.  Under 2015 bidrog EU med 52 miljoner euro i nytt humanitärt stöd till krisen i Jemen och dess följdverkningar på Afrikas horn.

O.  Enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är Saudiarabien ett av de fyra länder i världen som har störst militära utgifter, och inköpen ökade med 17 procent 2014.

P.  Al-Qaida på Arabiska halvön (Aqap) och IS/Daish har kunnat dra nytta av att den politiska situationen och säkerhetsläget har brutit samman i Jemen, och de har utvidgat sin närvaro och utgör ytterligare ett hot mot stabiliteten och säkerheten i regionen.

Q.  I januari 2016 stängde Oman sina två gränsövergångar mot Jemen av rädsla för milisattacker. Därmed förlorade jemeniterna sin enda möjlighet att fritt ta sig landvägen ut ur landet och isolerades således i stor utsträckning från resten av världen.

R.  EU:s medlemsstater, i synnerhet Förenade kungariket, Frankrike, Tyskland, Italien och Belgien, har fortsatt att tillåta leveranser av vapen och militär utrustning till Saudiarabien sedan kriget startade. Under hösten 2015 undertecknade Frankrike en rad strategiska avtal om stora volymer med Saudiarabien. Sedan 2015 har Förenade kungariket utfärdat över 100 licenser för vapenexport till Riyadh, av vilka de flesta avser stridsflyg och bomber för det kungliga saudiska flygvapnet. Enligt de senaste regeringsrapporterna uppgick värdet på brittiska licenser till Saudiarabien till en häpnadsväckande nivå på över 1 miljard GBP i form av bomber, missiler och raketer under kvartalet juli–september 2015.

S.  EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport förbjuder uttryckligen medlemsstaterna att godkänna vapenlicenser om det finns en uppenbar risk för att den militära teknik eller utrustning som ska exporteras kan komma att användas för att begå allvarliga brott mot internationell humanitär rätt.

T.  Förenta staternas regering fortsätter att direkt delta i kriget genom drönarangrepp mot al-Qaida-milisen med hänvisning till rätten att vedergälla terroristattackerna den 11 september, på grundval av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1368(2001) och 1372(2001).

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära katastrof som pågår i Jemen, vilken kännetecknas av utbredd livsmedelsotrygghet och grav undernäring, godtyckliga angrepp mot civila samt sjukvårds- och biståndspersonal, liksom förstörelsen av civil och medicinsk infrastruktur till följd av upptrappningen av flyganfallen, markstriderna och granatbeskjutningen.

2.  Europaparlamentet fördömer i kraftfulla ordalag den saudiskledda koalitionens flyganfall och sjöblockad mot Jemen och de destabiliserande ensidiga åtgärder som vidtagits av huthierna och militära enheter som är trogna expresident Saleh. Dessa försvagar nämligen ytterligare Jemen och regionen som helhet och ökar förutsättningarna för utbredningen av terrorister och extremistorganisationer som IS/Daish och Aqap och förvärrar en redan allvarlig humanitär situation.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla sidor att omedelbart upphöra med de militära stridigheterna och att åtminstone komma överens om ett humanitärt uppehåll.

4.  Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning, och uppmanar alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Parlamentet uppmanar alla parter att möjliggöra införseln och distributionen av livsmedel, medicin, bränsle och annat nödvändigt stöd genom FN-kanaler och internationella humanitära kanaler i syfte att hantera de akuta behoven hos de civila som drabbats av krisen, i enlighet med principen om opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet erinrar om att det därför är viktigt att tillträdet för yrkessjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att säkerställa skyddet för civila, att inte använda civil infrastruktur som en direkt måltavla, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem, och att inte använda civila byggnader för militära syften.

6.  Europaparlamentet påminner alla parter om att sjukhus och medicinsk personal uttryckligen skyddas enligt internationell humanitär rätt och att det är en krigsförbrytelse att godtyckligen, för att inte tala om avsiktligen, använda civila och civil infrastruktur som måltavlor. Parlamentet betonar vikten av att öka säkerheten för biståndsarbetare.

7.  Europaparlamentet efterlyser en opartisk och oberoende undersökning av alla påstådda kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, inklusive de senaste attackerna mot humanitär infrastruktur och personal.

8.  Europaparlamentet är djupt chockat över att EU:s medlemsstater fortsätter att godkänna utfärdandet av vapenlicenser och militär utbildning för Saudiarabien och dess allierade i koalitionen, och understryker att tidigare, nuvarande och framtida vapenleveranser från EU-medlemsstater till Saudiarabien inte bara utgör ett brott mot rättsligt bindande EU‑vapenexportregler enligt den gemensamma ståndpunkten 944/2008 utan också kränker flera bestämmelser i vapenhandelsfördraget och i relevant nationell lagstiftning.

9.  Europaparlamentet betonar att den fortlöpande tillståndsgivning och direkta militära utbildning som EU:s medlemsstater ägnar sig åt kan betraktas som medverkan till krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning.

10.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att omedelbart häva alla vapenleveranser och annat militärt stöd till Saudiarabien och dess allierade i konflikten i Jemen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att inleda ett vapenembargo mot Saudiarabien, mot bakgrund av kriget i Jemen, vid nästa möte i rådet (utrikes frågor) den 5–6 februari 2016.

11.  Europaparlamentet fördömer också USA:s drönarattacker och upprepar sin ståndpunkt att det borde införas ett internationellt förbud mot användningen av drönare för utomrättsliga avrättningar.

12.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sitt finansiella stöd till åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Jemen för att tillgodose finansieringsbehoven för 2016. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att utöva påtryckningar på alla givare så att dessa snabbt infriar sina löften och uppfyller sina åtaganden.

13.  Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning. Parlamentet uppmanar med kraft alla parter att med ärligt uppsåt medverka i en ny runda av FN-ledda fredsförhandlingar som inleds snarast. Parlamentet stöder de oförtröttliga ansträngningar som FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, har gjort för att hålla FN-ledda fredssamtal om Jemen i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, resultaten av konferensen inom den nationella dialogen och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 2140 och 2216.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att effektivt främja efterlevnad av internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, vilket anges i relevanta EU‑riktlinjer. Parlamentet betonar särskilt att EU i sin politiska dialog med Saudiarabien måste ta upp behovet av att följa internationell humanitär rätt. Om en sådan dialog inte skulle ge något resultat uppmanar parlamentet rådet att överväga att införa restriktiva åtgärder och sanktioner mot stater eller individer som är inblandade i kränkningar av internationell humanitär rätt, såsom Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, utöver de redan införda restriktiva åtgärderna mot huthiledaren Abdulmalik Al-Houti och mot Ahmed Ali Abdullah Saleh, son till Jemens avsatta president.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud i Jemen, regeringarna i Jemen och i Konungariket Saudiarabien samt parlamenten och regeringarna i länderna i Gulfstaternas samarbetsråd och i Arabförbundet.