Forslag til beslutning - B8-0153/2016Forslag til beslutning
B8-0153/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016

Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0153/2016

B8-0153/2016

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, især beslutningen af 9. juli 2015 om situationen i Yemen[1],

–  der henviser til den fælles erklæring af 10. januar 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/VP), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om angrebet i Yemen mod en sundhedsklinik drevet af Læger Uden Grænser,

–  der henviser til erklæringen af 15. december 2015 fra talspersonen for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om genoptagelsen af FN-ledede drøftelser om Yemen og til den fælles erklæring af 2. oktober 2015 fra NF/VP, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om Yemen;

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Yemen, særlig konklusionerne af 20. april 2015;

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Yemen, navnlig resolution 2216 (2015), 2201 (2015) og 2140 (2014),

–  der henviser til de udtalelser om Yemen af 10. januar 2016 og 8. januar 2016, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den dramatiske humanitære situation i Yemen, der skyldes den saudiarabisk-ledede militære intervention, som omfatter brugen af klyngebomber, og de fortsatte politiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og humanitære udfordringer, som påvirker landets befolkning, har alvorlige konsekvenser for regionen og udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed; der henviser til, at den yemenitiske civilbefolkning, der allerede lever under usle levevilkår, er de første ofre for den aktuelle militære optrapning;

B.  der henviser til, at der ifølge talsmanden for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder siden begyndelsen af den saudiarabisk-ledede intervention sidst i marts 2015 har været 8 119 civile ofre – 2 795 døde og 5 324 sårede; der henviser til, at hundredvis af kvinder og børn er blandt ofrene; der henviser til, at de humanitære konsekvenser for civilbefolkningen af de igangværende kampe mellem forskellige militser, bombardementer og afbrydelsen af grundlæggende tjenester er ved at nå et alarmerende omfang;

C.  der henviser til, at konflikten ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (OCHA) har fordrevet mere en 2,51 millioner yemenitter internt; der henviser til, at 21,1 millioner mennesker – 80 procent af befolkningen – har brug for en eller anden form for humanitær beskyttelse eller bistand; der henviser til, at mere end 2,2 millioner børn lider af eller er i risiko for underernæring, og at omkring 14,4 millioner mennesker nu er ramt af fødevareusikkerhed;

D.  der henviser til, at der er mange rapporter om, at luftangreb har ramt civile mål, herunder hospitaler, skoler, markeder, kornlagre, havne og en lejr for internt fordrevne, og har gjort alvorlig skade på infrastruktur, som er af afgørende betydning for leveringen af bistand, og således har bidraget til den alvorlige fødevare- og brændstofmangel i landet; der henviser til, at et hospital, som støttes af Læger Uden Grænser i det nordlige Yemen, blev bombet den 10. januar 2016, hvilket medførte, at mindst fem mennesker blev dræbt, et dusin blev såret, herunder medarbejdere fra Læger Uden Grænser, og der skete betydelig skade på behandlingsfaciliteterne; der henviser til, at dette er det seneste i en række af angreb mod sundhedsfaciliteter;

E.  der henviser til, at en flådeblokade forhindrer adgang til livsvigtig humanitær bistand til civilbefolkningen, som har presserende behov for fødevarer, vand og lægemidler og medicinsk udstyr; der henviser til, at det ifølge FN-kilder kun er 15 % af den importmængde, landet havde inden krisen, som slipper igennem – og det i et land, der er afhængigt af at importere 90 % af sin fødevareforsyning; der henviser til, at Verdensfødevareprogrammet har klassificeret 10 af Yemens 22 provinser som værende i en "nødsituation" hvad angår fødevaresikkerhed – et trin under "sult";

F.  der henviser til, at tankskibe, der kommer med benzin, diesel og fyringsolie også rutinemæssigt standses af flådeblokaden, hvilket har lammet landets elforsyning og nødvendiggjort, at hospitaler og skoler har måttet lukke; der henviser til, at det mest presserende problem er, at blokaden har betydet, at vandpumperne ikke længere virker;

G.  der henviser til, at kampene og embargoen ifølge Oxfam har resulteret i, at 3 millioner yemenitter har været afskåret fra forsyningen af rent vand siden marts 2015, hvilket har bragt det samlede antal mennesker uden adgang til drikkevand eller sanitet op på 16 millioner – svarende til næsten to tredjedele af befolkningen – med alvorlige konsekvenser for spredning af sygdomme, herunder kolera og denguefeber;

H.  der henviser til, at hospitalerne i mindst 18 af landets 22 guvernorater ifølge Red Barnet er blevet lukket som følge af, eller alvorligt berørt af, kampene eller manglen på brændstof; der henviser til, at der navnlig er lukket 153 sundhedsklinikker, som tidligere sørgede for ernæring til over 450 000 børn, som var i risikozonen, samt 158 ambulante klinikker, der var ansvarlige for at yde grundlæggende sundhedspleje til næsten en halv million børn under fem år;

I.  der henviser til, at konflikten i Yemen ifølge UNICEF også har haft betydelige konsekvenser for børnenes adgang til uddannelse, eftersom uddannelsessystemet er gået i stå for næsten 2 millioner børns vedkommende, idet 3 584, eller én ud af fire, skoler er blevet lukket; der henviser til, at 860 af disse skoler er ødelagte eller huser internt fordrevne;

J.  der henviser til, at der den 15. december 2015 blev erklæret en landsdækkende våbenhvile, men at denne siden er blevet overtrådt i vid udstrækning, og til, at de fredsforhandlinger, som de krigsførende parter afholdt i midten af december 2015 i Schweiz, ikke førte til noget større gennembrud i retning af at få afsluttet konflikten; der henviser til, at genoptagelsen af de FN-ledede fredsforhandlinger under ledelse af FN's udsending til Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som var planlagt til den 14. januar 2016, er blevet midlertidigt udskudt på grund af den fortsatte vold;

K.  der henviser til, at opretholdelsen af denne våbenhvile er en hensigtsmæssig reaktion for at undgå yderligere civile ofre og ødelæggelse af meget vigtig civil infrastruktur; der henviser til, at den også giver mulighed for fuldt ud at lette adgangen til nødhjælp for at afhjælpe den yemenitiske befolknings behov, som er uden sidestykke;

L.  der henviser til, at Saudi-Arabien i april 2015 lovede, at det ville stå for den fulde finansiering af en FN-nødhjælpsfond for Yemen på 274 millioner USD, men at der er indtil videre ikke overført nogen penge til FN’s Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender; der henviser til, at FN i juni 2015 fremsatte en appel om 1,6 mia. USD som et bidrag til at kunne hjælpe 11,7 millioner mennesker, men at det pr. 18. november 2015 kun havde modtaget 43 % af de samlede midler, der er behov for;

M.  der henviser til, at EU i 2015 gav 12 millioner EUR i ekstra humanitær bistand til krisen i Yemen og som bidrag til at afhjælpe dens konsekvenser på Afrikas Horn; der henviser til, at EU vil give op til 2 millioner EUR til oprettelsen af FN's verificerings- og inspektionsmekanisme (UNVIM) for kommerciel skibsfart til Yemen og dermed fremme uhindret indstrømning af handelsvarer og humanitær bistand til Yemen;

1.  udtrykker alvorlig bekymring over den alarmerende forværring af den humanitære situation i Yemen, som er karakteriseret ved udbredt fødevareusikkerhed og alvorlig underernæring, vilkårlige angreb på civile og sundheds- og nødhjælpsarbejdere og ødelæggelse af civil og medicinsk infrastruktur som følge af optrapningen af luftbombardementer, kampe på jorden og granatbeskydning til trods for de gentagne opfordringer til at indstille fjendtlighederne; bekræfter på ny sit tilsagn om fortsat at støtte Yemen og Yemens befolkning;

2.  understreger, at der er behov for en koordineret humanitær indsats under ledelse af FN og opfordrer indtrængende alle lande til at bidrage til at imødekomme de humanitære behov; opfordrer indtrængende alle parter til at tillade, at hårdt tiltrængt mad, medicin, brændstof og anden nødvendig bistand får lov til at komme ind i landet og blive uddelt via FN's og internationale nødhjælpsorganisationers kanaler med henblik på at imødekomme de presserende behov hos de civile, der er berørt af krisen, i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, neutralitet og uafhængighed; minder om, at det derfor er afgørende, at den kommercielle skibsfarts adgang til Yemen lettes yderligere;

3.  opfordrer alle parter i konflikten til at tillade ubegrænset og uhindret adgang for humanitære hjælpearbejdere og nødhjælp til den yemenitiske befolkning, som har akut behov for bistand, og opfordrer derfor til en humanitær pause, således at livsvigtig bistand omgående kan nå frem til den yemenitiske befolkning;

4.  gentager sin opfordring til alle parter om at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, at sikre beskyttelsen af civile og til at afholde sig fra direkte at angribe civil infrastruktur, navnlig medicinske faciliteter og vandforsyningssystemer, samt fra at anvende civile bygninger til militære formål;

5.  minder alle parter om, at hospitaler og sundhedsfagfolk udtrykkelig beskyttet er i henhold til den humanitære folkeret, og at målrettede angreb på civile og på civil infrastruktur udgør krigsforbrydelser; understreger betydningen af at forbedre sikkerheden for hjælpearbejdere, således at de kan reagere mere effektivt på angreb; opfordrer til en upartisk og uafhængig undersøgelse af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret, herunder de seneste angreb på humanitære infrastrukturer og personale; opfordrer NF/VP til at tage initiativ til at etablere en europæisk våbenembargo mod Saudi-Arabien i betragtning af disse alvorlige beskyldninger og det faktum, at fortsat salg af våben opfylder kriterium 2, 4 og 6 i Rådet fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008;

6.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at øge deres finansielle bidrag til beredskabsplanen for humanitær bistand for Yemen med henblik på at opfylde finansieringsbehovet for 2016; opfordrer indtrængende EU til at lægge pres på alle donorer, således at de indfrier deres løfter og opfylder deres forpligter hurtigst muligt;

7.  opfordrer NF/VP og medlemsstaterne til hurtigst muligt at samle støtte inden for FN til en stor international plan for at sikre Yemens vandforsyning, hvilket kan vise sig at et vigtigt skridt til at bringe en potentiel fredsproces til en vellykket afslutning og derved give befolkningen fremtidsudsigter til at kunne forbedre landbruget, brødføde sig selv og genopbygge landet;

8.  understreger, at der kun kan være en politisk, inkluderende forhandlingsløsning på konflikten; opfordrer indtrængende alle parter til i god tro så hurtigt som muligt at engagere sig i en ny runde af FN-ledede fredsforhandlinger; støtter den utrættelige indsats af FN’s særlige udsending, Ismail Ould Cheikh Ahmed, for at afholde FN-støttede fredsforhandlinger om Yemen i overensstemmelse med initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne, resultaterne af konferencen om national dialog og FN’s Sikkerhedsråds relevante resolutioner, navnlig resolution 2140 og 2216;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, generalsekretæren for Golfens Samarbejdsråd, generalsekretæren for Den Arabiske Liga og Yemens regering.