Projekt rezolucji - B8-0153/2016Projekt rezolucji
B8-0153/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0151/2016

Procedura : 2016/2515(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0153/2016

B8-0153/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie

(2016/2515(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie[1],

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie ataku na klinikę Lekarzy bez Granic w Jemenie wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 10 stycznia 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wznowienia rozmów w sprawie Jemenu prowadzonych pod auspicjami ONZ oraz wspólne oświadczenie w sprawie Jemenu z dnia 2 października 2015 r. wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące Jemenu, w szczególności konkluzje z dnia 20 kwietnia 2015 r.,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, zwłaszcza rezolucje nr 2216(2015), 2201(2015) i 2140(2014),

–  uwzględniając oświadczenia rzecznika sekretarza generalnego ONZ w sprawie Jemenu z 10 stycznia 2016 r. i 8 stycznia 2016 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze dramatyczną sytuację humanitarną w Jemenie, wynikającą z interwencji wojskowej z użyciem m.in. bomb kasetowych pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, jak również aktualne wyzwania natury politycznej, gospodarczej i humanitarnej oraz wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, które wpływają na ludność tego kraju, mają poważne konsekwencje dla całego regionu i stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; mając na uwadze, że pierwszą ofiarą aktualnej eskalacji działań militarnych jest jemeńska ludność cywilna, już i tak żyjąca w ciężkich warunkach;

B.  mając na uwadze, że według rzecznika Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka od końca marca, kiedy to rozpoczęła się interwencja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, w wyniku działań ucierpiało 8 119 osób cywilnych – 2 795 zginęło, a 5 324 zostało rannych; mając na uwadze, że wśród ofiar są setki kobiet i dzieci; mając na uwadze, że skutki humanitarne dla ludności cywilnej, jakie niosą ze sobą trwające walki między różnymi ugrupowaniami bojowników, naloty bombowe i przerwy w dostawach podstawowych usług, osiągają zatrważające rozmiary;

C.  mając na uwadze, że według Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ (OCHA) konflikt doprowadził do wewnętrznego przesiedlenia ponad 2,51 mln Jemeńczyków; mając na uwadze, że 21,1 mln osób – 80% ludności – wymaga jakiejś formy pomocy lub ochrony humanitarnej; mając na uwadze, że ponad 2,2 mln dzieci cierpi z powodu niedożywienia lub jest nim zagrożonych, a około 14,4 mln osób nie ma pewnego dostępu do żywności;

D.  mając na uwadze, że według licznych źródeł w wyniku ataków lotniczych ucierpiały obiekty cywilne, w tym szpitale, szkoły, sklepy, magazyny zbóż, porty oraz obóz dla przesiedleńców, co przyniosło poważne szkody dla podstawowej infrastruktury służącej dostarczaniu pomocy i przyczyniło się do poważnego niedoboru żywności i paliwa w tym kraju; mając na uwadze, że wspierany przez Lekarzy bez Granic (MSF) szpital w północnym Jemenie został zbombardowany w dniu 10 stycznia 2016 r., w wyniku czego zginęło co najmniej sześć osób, kilkanaście osób zostało rannych, w tym pracownicy MSF, a infrastruktura medyczna uległa poważnym zniszczeniom; mając na uwadze, że jest to najnowszy z serii ataków na placówki medyczne;

E.  mając na uwadze, że blokada morska uniemożliwia dostarczenie podstawowej pomocy humanitarnej ludności cywilnej, która pilnie potrzebuje żywności, wody i środków medycznych; mając na uwadze, że według źródeł ONZ zaledwie15% importu sprzed kryzysu przedostaje się obecnie przez granicę, i to do kraju, który jest uzależniony od importu w przypadku 90% dostaw żywności; mając na uwadze, że Światowy Program Żywnościowy zaklasyfikował 10 z 22 prowincji Jemenu do kategorii „obszary dotknięte poważnym kryzysem żywnościowym”, która w tej klasyfikacji znajduje się tylko jeden poziom wyżej niż „obszary dotknięte klęską głodu”;

F.  mając na uwadze, że tankowce z benzyną, olejem napędowym i olejem opałowym są również rutynowo zatrzymywane wskutek blokady morskiej, co paraliżuje dostawy energii elektrycznej i wymusza masowe zamykanie szpitali i szkół; mając na uwadze, że najpoważniejszym problemem jest fakt, że blokada spowodowała zatrzymanie pomp, które dostarczają wodę;

G.  mając na uwadze, że według Oxfam walki i embargo spowodowały, że od marca 2015 r. 3 miliony Jemeńczyków pozostaje odciętych od dostaw czystej wody, wskutek czego ogółem 16 mln obywateli – prawie dwie trzecie ludności – nie ma dostępu do wody pitnej ani kanalizacji, co może mieć tragiczne skutki dla rozprzestrzeniania się chorób, w tym cholery i dengi;

H.  mając na uwadze, że według organizacji Save the Children w co najmniej18 z 22 prowincji w kraju szpitale zostały zamknięte lub doznały poważnego uszczerbku w wyniku walk lub braku paliwa; mając na uwadze w szczególności, że zamknięto 153 ośrodki zdrowia, które dostarczały żywność ponad 450 000 dzieciom zagrożonym niedożywieniem, oraz 158 przychodni odpowiedzialnych za zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla niemal pół miliona dzieci w wieku poniżej pięciu lat;

I.  mając na uwadze, że według UNICEF-u, konflikt w Jemenie miał także poważny wpływ na dostęp dzieci do edukacji, która jest praktycznie niedostępna dla prawie 2 mln dzieci, ponieważ zamknięto 3 584 szkół, czyli co czwartą; mając na uwadze, że 860 z tych szkół jest częściowo zniszczona lub służy za schronienie dla osób przesiedlonych;

J.  mając na uwadze, że w dniu 15 grudnia 2015 r. ogłoszono zawieszenie broni w całym kraju, po czym powszechnie je łamano; mając na uwadze, że rozmowy pokojowe prowadzone przez walczące strony w Szwajcarii w połowie grudnia 2015 r. nie doprowadziły do przełomu prowadzącego do zakończenia konfliktu; mając na uwadze, wznowienie prowadzonych pod egidą ONZ rozmów pokojowych pod auspicjami wysłannika ONZ do Jemenu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda zaplanowane na 14 stycznia 2016 r. zostało tymczasowo odłożone wobec dalszej kontynuacji przemocy;

K.  mając na uwadze, że utrzymanie tego zawieszenia broni stanowi odpowiedni krok, aby uniknąć dalszych ofiar cywilnych i zniszczenia kluczowej infrastruktury cywilnej; mając na uwadze, że daje ono również możliwość zapewnienia pełnego dostępu do pomocy kryzysowej, aby zaspokoić ogromne potrzeby ludności jemeńskiej;

L.  mając na uwadze, że w kwietniu 2015 r. Arabia Saudyjska zadeklarowała, że w całości sfinansuje kwotą 274 mln USD nadzwyczajny fundusz ONZ na rzecz pomocy humanitarnej dla Jemenu, jednak jak dotąd do Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej nie wpłynęły żadne środki; mając na uwadze, że choć w czerwcu 2015 r. ONZ zaapelował o 1,6 mld USD na pomoc dla 11,7 mln osób, do dnia 18 listopada 2015 r. wpłynęło tylko 43% całkowitej potrzebnej kwoty;

M.  mając na uwadze, że w 2015 r. UE zapewniła 12 mln EUR dodatkowej pomocy humanitarnej w celu rozwiązania kryzysu w Jemenie i zaradzenia jego skutkom w Rogu Afryki; mając na uwadze, że UE przeznaczy kwotę w wysokości do 2 mln EUR celem wsparcia utworzenia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w odniesieniu do żeglugi handlowej do Jemenu, ułatwiając tym samym niezakłócony przepływ towarów komercyjnych i pomocy humanitarnej do Jemenu;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie ogromnym pogorszeniem sytuacji humanitarnej w Jemenie, która charakteryzuje się powszechnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i poważnym niedożywieniem, masowymi atakami na ludność cywilną, personel medyczny i pracowników organizacji pomocowych, a także niszczeniem infrastruktury cywilnej i medycznej w wyniku nasilenia ataków z powietrza, jak również walk na lądzie oraz ostrzałów, prowadzonych mimo wciąż ponawianych apeli o zaprzestanie wrogich działań; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

2.  podkreśla potrzebę skoordynowanych działań humanitarnych pod kierownictwem ONZ oraz wzywa wszystkie państwa, aby przyczyniły się do zaspokojenia potrzeb humanitarnych; wzywa wszystkie strony do umożliwienia dostaw pilnie potrzebnej żywności, leków, paliwa i innej niezbędnej pomocy za pośrednictwem ONZ i międzynarodowych organizacji humanitarnych, aby zaspokoić pilne potrzeby ludności cywilnej cierpiącej z powodu kryzysu, zgodnie z zasadami bezstronności, neutralności i niezależności; przypomina, że w związku z tym konieczna jest dalsza poprawa dostępu statków żeglugi handlowej do Jemenu;

3.  wzywa wszystkie strony konfliktu, aby umożliwiły pracownikom organizacji humanitarnych i pomocowych nieograniczony i niezakłócony dostęp do ludności jemeńskiej, która pilnie potrzebuje podstawowej pomocy, i w związku z tym apeluje o humanitarne zawieszenie broni, aby umożliwić pilne dostarczenie Jemeńczykom ratującej życie pomocy;

4.  ponawia apel do wszystkich stron o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka, o zapewnienie ochrony ludności cywilnej i powstrzymanie się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną, w szczególności na obiekty medyczne i systemy zaopatrzenia w wodę, a także od wykorzystywania budynków cywilnych do celów wojskowych;

5.  przypomina wszystkim stronom, że szpitale i personel medyczny podlegają szczególnej ochronie na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz że celowe ataki na ludność infrastrukturę cywilną stanowią zbrodnię wojenną; podkreśla, że należy zapewnić większe bezpieczeństwo pracownikom organizacji pomocowych, aby mogli bardziej skutecznie reagować w przypadku ataków; wzywa do przeprowadzenia bezstronnego i niezależnego dochodzenia w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym niedawnych ataków na infrastrukturę i personel humanitarny; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel do podjęcia inicjatywy na rzecz wprowadzenia europejskiego embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważny charakter tych zarzutów oraz fakt, że dalsza sprzedaż broni stanowi spełnienie drugiego, czwartego i szóstego kryterium określonego we wspólnym stanowisku Rady 2008/944/CFSP z dnia 8 grudnia 2008 r.;

6.  wzywa UE i jej państwa członkowskie do zwiększenia środków finansowych przekazywanych na rzecz Planu działań humanitarnych dla Jemenu, aby spełnić wymogi dotyczące finansowania na 2016 r.; apeluje do UE o wywarcie nacisku na wszystkich darczyńców, by spełnili swoje obietnice i wywiązali się jak najszybciej ze swoich zobowiązań;

7.  przypomina wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel i państwom członkowskim, aby w trybie pilnym zdobyły poparcie na forum ONZ dla międzynarodowego planu na rzecz zabezpieczenia dostaw wody w Jemenie, gdyż taki krok mógłby mieć decydujące znaczenie dla pomyślnego zakończenia ewentualnego procesu pokojowego, a tym samym dać ludności widoki na poprawę stanu rolnictwa, zapewnienie żywności i odbudowę kraju;

8.  podkreśla, że konflikt można rozwiązać jedynie drogą polityczną, przy udziale wszystkich stron i w drodze negocjacji; wzywa wszystkie strony, aby jak najszybciej w dobrej wierze zaangażowały się w nową rundę negocjacji pokojowych prowadzonych pod egidą ONZ; popiera nieustające wysiłki specjalnego wysłannika ONZ Ismaila Oulda Szejka Ahmeda na rzecz przeprowadzenia rozmów pokojowych w sprawie Jemenu przy pośrednictwie ONZ, w oparciu o inicjatywę Rady Współpracy Państw Zatoki, wyniki Konferencji Dialogu Narodowego oraz odnośne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, w szczególności rezolucje nr 2140 i 2216;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.