Förslag till resolution - B8-0153/2016Förslag till resolution
B8-0153/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0153/2016

B8-0153/2016

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, särskilt resolutionen av den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[1],

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om angreppet på en sjukvårdsinrättning som drivs av Läkare utan gränser (MSF) i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen samt av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om Jemen,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Jemen, särskilt av den 20 april 2015,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Jemen, särskilt resolutionerna 2216 (2015), 2201 (2015) och 2140 (2014),

–  med beaktande av uttalandena av den 10 januari 2016 och den 8 januari 2016 om Jemen från talespersonen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den dramatiska humanitära situationen i Jemen, som är resultatet av den saudiskledda militära interventionen, med bland annat användning av klusterbomber, och de aktuella politiska, säkerhetsmässiga, ekonomiska och humanitära utmaningar som påverkar landets befolkning, får allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Jemens civilbefolkning, som redan lever under svåra förhållanden, är de första offren för den pågående militära upptrappningen.

B.  Enligt talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har det sedan den saudiskledda interventionen inleddes i slutet av mars 2015 krävts 8 119 civila offer – varav 2 795 döda och 5 324 sårade. Det finns hundratals kvinnor och barn bland offren. De humanitära följder som de pågående striderna mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av grundläggande tjänster får för civilbefolkningen har nått alarmerande proportioner.

C.  Enligt FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har konflikten lett till mer än 2,51 miljoner internflyktingar i Jemen. Hela 21,1 miljoner människor – 80 procent av befolkningen – behöver någon form av humanitärt skydd eller bistånd. Över 2,2 miljoner barn lider av eller riskerar att drabbas av undernäring, och uppskattningsvis 14,4 miljoner människor lever nu med en osäker livsmedelsförsörjning.

D.  Det finns många rapporter om att flyganfallen har träffat civila mål, bland annat sjukhus, skolor, marknader, spannmålslager, hamnar och flyktingläger, vilket allvarligt skadat väsentlig infrastruktur för tillhandahållandet av bistånd och bidragit till den svåra livsmedels- och drivmedelsbristen i landet. Ett sjukhus som stöds av Läkare utan gränser (MSF) i norra Jemen bombades den 10 januari 2016, vilket ledde till minst fem dödsoffer, ett tiotal sårade, däribland personal från MSF, och allvarliga skador på medicinsk utrustning. Detta var det senaste i en rad angrepp mot sjukvårdsinrättningar.

E.  En sjöblockad hindrar tillgången till livsavgörande humanitärt bistånd för civilbefolkningen, som är i akut behov av livsmedel, vatten och medicinska förnödenheter. Enligt FN-källor kommer endast 15 procent av importvolymen före krisen fram, i ett land som är beroende av import för 90 procent av sin livsmedelsförsörjning. 10 av Jemens 22 provinser har av Världslivsmedelsprogrammet förklarats befinna sig på ”krisnivå” i fråga om livsmedelsförsörjning – ett steg under ”hungersnöd”.

F.  Tankfartyg med bensin, diesel och eldningsolja stoppas också rutinmässigt på grund av sjöblockaden, vilket förlamar landets elförsörjning och tvingar en mängd sjukhus och skolor att stänga. Det mest akuta problemet är att blockaden har stoppat vattenpumparna.

G.  Enligt Oxfam har striderna och embargot lett till att 3 miljoner jemeniter sedan mars 2015 berövats tillgång till rent vatten, vilket innebär att totalt 16 miljoner människor – nästan två tredjedelar av befolkningen – inte har tillgång till dricksvatten eller vattenrening, med ödesdigra konsekvenser för spridningen av sjukdomar, bland annat kolera och denguefeber.

H.  Enligt Rädda barnen har sjukhus i åtminstone 18 av landets 22 guvernement stängts eller allvarligt drabbats till följd av striderna eller brist på bränsle. I synnerhet 153 vårdcentraler som tidigare försett mer än 450 000 utsatta barn med mat har stängts, tillsammans med 158 öppenvårdskliniker som tillhandahöll nästan en halv miljon barn under fem års ålder grundläggande hälso- och sjukvård.

I.  Enligt Unicef har konflikten i Jemen också haft allvarliga konsekvenser för barns tillgång till utbildning, eftersom utbildningssystemet har brutit samman för nästan 2 miljoner barn, då 3 584 skolor, eller en av fyra, har stängts. Av dessa skolor har 860 skadats eller fungerar som flyktingförläggningar.

J.  En landsomfattande vapenvila utropades den 15 december 2015, men har sedan dess brutits i stor omfattning, och de fredssamtal som genomfördes av de stridande parterna i mitten av december 2015 i Schweiz har inte lett till något större genombrott för ett slut på konflikten. Återupptagandet av de FN-ledda fredssamtalen under ledning av FN:s sändebud till Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, som skulle ha skett den 14 januari 2016, har skjutits upp på grund av det fortsatta våldet.

K.  Att upprätthålla vapenvilan är den lämpliga lösningen för att undvika ytterligare civila offer och förstörelse av kritisk civil infrastruktur. En vapenvila erbjuder också möjligheten att ge fullständig tillgång till nödhjälp för att tillgodose den jemenitiska befolkningens enorma behov.

L.  I april 2015 utfäste Saudiarabien sig att fullständigt finansiera en humanitär FN-nödfond för Jemen med 274 miljoner US-dollar, men hittills har inga pengar överförts till FN:s kontor för samordning av humanitära frågor. FN gick i juni 2015 ut med en vädjan om 1,6 miljarder US-dollar i hjälp för att ge stöd till 11,7 miljoner människor, men hade den 18 november 2015 bara fått 43 procent av de totala medel som behövs.

M.  2015 anslog EU 12 miljoner euro i ytterligare humanitärt bistånd till krisen i Jemen och för att lindra dess inverkan på Afrikas horn. EU kommer att bidra med upp till 2 miljoner euro till inrättandet av FN:s mekanism för kontroll och inspektion (UNVIM) för kommersiell sjöfart till Jemen, och därmed underlätta ett obehindrat flöde av kommersiella varor och humanitärt bistånd till Jemen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare samt förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur som en följd av intensifierade flyganfall, markstrider och granatbeskjutningar, trots upprepade uppmaningar om ett förnyat upphörande av fientligheterna. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning, och vädjar till alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Alla parter uppmanas kraftfullt att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd som behövs omgående via FN och internationella humanitära organisationer, i syfte att tillgodose de akuta behoven för de civila som drabbats av krisen, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet påminner om att det därför är viktigt att tillträdet för kommersiell sjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att tillåta obegränsat och obehindrat tillträde för biståndsarbetare och nödhjälp till den jemenitiska befolkningen, som är i stort behov av livsnödvändigt bistånd. Parlamentet efterlyser därför ett humanitärt uppehåll för att livräddande bistånd ska kunna nå det jemenitiska folket snarast möjligt.

4.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att garantera skyddet av civila och att avstå från att direkt rikta sig mot civil infrastruktur, särskilt medicinsk utrustning och vattensystem, och från att använda civila byggnader för militära ändamål.

5.  Europaparlamentet påminner alla parter om att sjukhus och medicinsk personal uttryckligen skyddas enligt internationell humanitär rätt och att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur utgör krigsförbrytelser. Parlamentet betonar vikten av att förbättra säkerheten för biståndsarbetare så att de kan reagera på angrepp på ett effektivare sätt. Parlamentet efterlyser en opartisk och oberoende utredning av alla påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, inbegripet de senaste angreppen mot humanitär infrastruktur och personal. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att inleda ett initiativ för att införa ett europeiskt vapenembargo mot Saudiarabien med tanke på dessa allvarliga anklagelser och det faktum att fortsatt vapenförsäljning uppfyller kriterierna två, fyra och sex i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att öka sina ekonomiska bidrag till planen för humanitärt bistånd till Jemen i syfte att uppfylla 2016 års finansieringskrav. EU uppmanas kraftfullt att sätta press på alla givare så att de snabbt infriar sina löften.

7.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att så snart som möjligt söka stöd inom FN för en internationell plan för att säkra Jemens vattenförsörjning, vilket kan visa sig vara ett viktigt steg för det framgångsrika slutförandet av en potentiell fredsprocess och därmed ökar befolkningens utsikter att kunna förbättra jordbruket, föda sig själv och återuppbygga landet.

8.  Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politisk, inkluderande och framförhandlad lösning. Samtliga parter uppmanas eftertryckligen att i ärligt uppsåt medverka i en ny omgång FN-ledda fredsförhandlingar så snart som möjligt. Parlamentet stöder de oförtröttliga insatserna från FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, för att hålla FN-understödda fredssamtal om Jemen i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd, resultaten från den nationella dialogkonferensen och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, särskilt resolutionerna 2140 och 2216.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Gulfstaternas samarbetsråds generalsekreterare, Arabförbundets generalsekreterare samt Jemens regering.