Postup : 2016/2529(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0154/2016

Předložené texty :

B8-0154/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0051

NÁVRH USNESENÍ
PDF 298kWORD 101k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.515v01-00
 
B8-0154/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin Islámským státem (2016/2529(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek, Jana Žitňanská za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin Islámským státem (2016/2529(RSP))  
B8-0154/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku a o Sýrii, o Islámském státu ISIS/Dá'iš a o náboženském pronásledování,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák jakož i o hrozbě, kterou představuje ISIS/Dá'iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku související s ISIS/Dá'iš, ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii a ze dne 15. srpna 2014 o Iráku,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 o vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů,

–  s ohledem na: pokyny EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení; obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva; hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen a dívek; obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání; obecné zásady EU týkající se dětí a ozbrojených konfliktů; obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte; a obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline;

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii a hrozby ISIS/Dá'iš,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  o ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z 9. prosince 1948,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu, zejména na jeho články 5 až 8,

–  s ohledem na analytický rámec, který vytvořil Úřad zvláštního poradce OSN pro zabránění genocidě (OSAPG),

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci lidských práv v Iráku ve světle porušování lidských práv ze strany tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě a dalších skupin ze dne 27. března 2015, zejména na její odstavec 16 o násilí páchaném Islámským státem, a na útoky proti náboženským a etnickým skupinám,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 25. srpna 2014, v němž se uvádí, že „iráčtí civilisté trpí „strašlivou“ rozšířenou a systematickou perzekucí“,

–  s ohledem na nedávné rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Iráku a Sýrii, zejména na rezoluci č. 2249 (2015), která odsuzuje nedávné teroristické útoky ISIS,

–  s ohledem na rezoluci S-22/1 ze dne 3. září 2014 o „situaci v oblasti lidských práv v Iráku ve světle porušování lidských práv ze strany tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě a dalších skupin“, kterou přijala Rada pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního poradce generálního tajemníka OSN o předcházení genocidě a prohlášení zvláštního poradce generálního tajemníka OSN o odpovědnosti za ochranu před eskalací podněcování k násilí v Sýrii z náboženských důvodů, vydaná dne 13. října 2015,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o technické pomoci na podporu prosazování a ochrany lidských práv v Iráku ze dne 27. července 2015, a zejména na odstavec 18 této zprávy,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla předložena Radě pro lidská práva dne 13. srpna 2015, zejména na odstavce 165 a 173 této zprávy,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který podepsaly a ratifikovaly všechny členské státy EU, uvádí, že nejzávažnější zločiny, které vzbuzují největší znepokojení celého mezinárodního společenství a k nimž patří zejména genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, nesmí zůstat nepotrestány a že jejich účinné pronásledování musí být zajištěno přijetím opatření na vnitrostátní úrovni a zintenzívněním mezinárodní spolupráce;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní právní definice genocidy v souladu s článkem II Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 obsahuje slova: „kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, ethnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; a e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné“; vzhledem k tomu, že článek III této úmluvy považuje za trestnou nejen genocidu, ale také spolčení k spáchání genocidia, přímé a veřejné podněcování k spáchání genocidia a účastenství na genocidiu;

C.  vzhledem k tomu, že v několika zprávách OSN se uvádí, že na územích pod kontrolou ISIS/Dá'iš jsou páchány válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a pravděpodobně genocida vůči křesťanům, Jezídům a dalším menšinám;

D.  vzhledem k tomu, že například dne 15. července 2014 zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech Zainab Hawa Bangurová prohlásila, že v Iráku, „existují také zprávy o tom, že etnické a náboženské menšiny jsou terčem fyzických útoků včetně sexuálního násilí“; vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce OSN prohlásil 3. srpna 2015, v den výročí tragédie v Sindžáru, že: „v následujících dnech, uprostřed strašlivého zabíjení, ISIL dostihl a pochytal stovky žen a dívek z etnických a náboženských menšin, přičemž zavedl jako vzor sexuální násilí, zotročování, únosy a obchodování s lidmi, které pokračuje dodnes. (...) Tyto otřesné zločiny sexuálního násilí během konfliktu, které mohou představovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocidu, nebudou zapomenuty“;

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. srpna 2014 zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech Zainab Hawa Bangurová a zvláštní zástupce generálního tajemníka pro Irák Nikolaj Mladenov vydali společné prohlášení potvrzující, že ISIS patrně unesl 1 500 křesťanských a jezídských žen a že je poté přinutil k sexuálnímu otroctví; vzhledem k tomu, že v tomto prohlášení oba zvláštní zástupci uznali „zjevné zaměření na ženy a děti a barbarské činy, které „Islámský stát v Iráku a Levantě“ spáchal vůči menšinám v oblastech, které kontroluje“;

F.  vzhledem k tomu, že zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro předcházení genocidě a zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro odpovědnost za ochranu dne 12. srpna 2014 prohlásili k situaci v Iráku, že „zprávy, které jsme obdrželi o činech páchaných „Islámským státem“, mohou také poukazovat na riziko genocidy“;

G.  vzhledem k tomu, že zpráva výboru OSN pro lidská práva ze dne 13. března 2015, vypracovaná na žádost irácké vlády, uvádí „etnické a náboženské skupiny, na které se ISIS zaměřuje, včetně jezídské, křesťanské, turkmenské, mandejské, kakaiské, kurdské a šíitské komunity a že je pochopitelné dojít k závěru, že některé z událostí [v Iráku v letech 2014–2015] ... mohou představovat genocidu“;

H.  vzhledem k tomu, že zpráva o ochraně civilního obyvatelstva v ozbrojeném konfliktu v Iráku: 1. května – 31. října 2015 o situaci v Iráku, kterou vypracoval Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva a mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku – Úřad OSN pro lidská práva, zveřejněná dne 19. ledna 2016, uvádí, že: „Násilí, jímž trpí civilní obyvatelstvo v Iráku, je nadále šokující. Takzvaný „Islámský stát v Iráku a Levantě“ (ISIL) nadále páchá systematické a rozšířené násilí a porušuje mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv a humanitární právo. Tyto činy mohou v některých případech vyústit ve válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a případně v genocidu“;

I.  vzhledem k tomu, že zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci lidských práv v Iráku ve světle porušování lidských práv ze strany tzv. Islámského státu v Iráku a Levantě a dalších skupin ze dne 27. března 2015 v odstavci 16 hovoří o „násilí páchaném Islámským státem, útocích proti náboženským a etnickým skupinám“ a o tom, že některé z „násilných činů páchaných na civilním obyvatelstvu vzhledem k jeho příslušnosti nebo domnělé příslušnosti k etnické nebo náboženské skupině (...) ve světle shromážděných souhrnných informací (...) mohou představovat genocidu.“;

J.  vzhledem k tomu, že podle zprávy o ochraně civilního obyvatelstva v ozbrojeném konfliktu v Iráku (11. prosince 2014 – 30. dubna 2015), již vypracovala mise Organizace spojených národů na pomoc Iráku, „se ISIL nadále dopouští systematického a rozšířeného porušování a zneužívání mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. V některých případech to může představovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a případně genocidu.“;

K.   vzhledem k tomu, že zpráva vysoké komisařky OSN pro lidská práva o „Technické pomoci na podporu prosazování a ochrany lidských práv v Iráku“ ze dne 27. července 2015 uvádí v odstavci 18, že „UNAMI/OHCHR nadále dostává četné důvěryhodné zprávy o hrubém porušování a zneužívání lidských práv a závažném porušování mezinárodního humanitárního práva, jehož se dopouští ISIL vůči civilnímu obyvatelstvu zjevně rozšířeným nebo systematickým způsobem. V některých případech to může představovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu.“;

L.  vzhledem k tomu, že zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu ze dne 16. června 2015 v odstavci 11 uvádí, že „se ISIL prokazatelně dopustil závažného porušování mezinárodního práva, včetně genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a závažného porušování právních předpisů v oblasti lidských práv“;

M.  vzhledem k tomu, že genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny jsou problémem, který se týká všech členských států, které jsou podle společného postoje Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 odhodlány ke spolupráci, aby těmto trestným činům předcházely a ukončily beztrestnost jejich pachatelů;

N.  vzhledem k tomu, že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2249 (2015) zakládá násilná extremistická ideologie takzvané organizace ISIS/Dá'iš, její teroristické činy, trvalé systematické a rozsáhlé útoky proti civilnímu obyvatelstvu, zneužívání lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně skutků spáchaných z náboženských či etnických důvodů, a ničení kulturního dědictví a nezákonného obchodování s kulturními statky, celosvětové ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti; 

O.  vzhledem k tomu, že z Iráku a Sýrie uprchli ve velkém počtu zvláště křesťané a že jejich společenství se výrazně zmenšilo jak v absolutním tak v relativním počtu; vzhledem k tomu, že zvláště v případě Iráku započal tento exodus již v roce 2003, mnohem dříve, než se objevil ISIS/Dá'iš; vzhledem k tomu, že neustává proud křesťanů, kteří opouštějí ponejvíce jiné země na Blízkém východě, neboť zde již pro sebe nevidí žádnou budoucnost; vzhledem k tomu, že pokud bude současný trend pokračovat, ve velké části Blízkého východu již nebudou přítomni žádní křesťané a že společenství a kultury, z nichž některé trvají již 2 000 let, budou navždy ztraceny;

P.  vzhledem k tomu, že nedávné zprávy hovoří o zhoršující se situaci náboženských menšin v oblastech kontrolovaných Kurdy;

1.  odsuzuje co nejdůrazněji takzvaný ISIS/Dá'iš a jeho do nebe volající porušování lidských práv a závažné porušování mezinárodní humanitárního práva, jehož se dopouští v rámci své kampaně na ustavení „chalífátu“, vyhlazení všech nesunnitských muslimů a zničení veškerých stop jejich kultury a historie v oblastech, které má pod kontrolou, a v širší oblasti Blízkého východu;

2.  je přesvědčen, že OSN a její orgány, některé členské státy OSN, organizace hájící lidská práva a sdělovací prostředky předložily dostatečné důkazy, z nichž lze důvodně vyvodit, že ISIS/Dá'iš páchá a pokouší se páchat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu proti křesťanům (Chaldejcům/Asyřanům/syrským křesťanům, Melchitům, Arménům), Jezídům, Turkmenům, Šabakům, Mandejcům, Kakajcům a Kurdům, Šíitům, umírněným Sunnitům a nevěřícím;

3.  domnívá se, že ti, kdo ISIS/Dá'iš jakýmkoli způsobem podporují, včetně poskytování finanční, logistické nebo politické podpory, prosazování této teroristické organizace a její ideologie online nebo offline nebo bránění v účinné mezinárodní reakci, se proviňují tím, že napomáhají výše uvedeným zločinům;

4.  žádá EU a její členské státy, zejména Francii a Velkou Británii, které jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN, aby v rámci kapitoly VII Charty OSN požadovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která bude informovat Mezinárodní trestní soud o situaci na územích pod kontrolou ISIS/Dá'iš za účelem vyšetřování a stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy;

5.  vyzývá Sýrii a Irák, aby akceptovaly jurisdikci Mezinárodního trestního soudu;

6.  naléhavě vyzývá všechny státy OSN, aby zkvalitnily své právní systémy a systémy jurisdikce s cílem předcházet tomu, aby se jejich občané přidávali k ISIS/Dá'iš a podíleli se na jeho zločinech; naléhavě vyzývá všechny členské státy OSN, aby stíhaly své občany, pokud se na těchto zločinech podílejí;

7.  uznává, podporuje a požaduje, aby všichni dodržovali nezcizitelné právo všech náboženských a etnických menšin, autochtonních nebo jinak se vyskytujících, žijících v Iráku a Sýrii, nadále důstojně, rovnoprávně a bezpečně žít ve svých historických a tradičních mateřských zemích a praktikovat své náboženství zcela svobodně, bez jakéhokoli nátlaku, násilí nebo diskriminace; je přesvědčen, že v zájmu ukončení utrpení a masového exodu křesťanů a jiných původních obyvatel tohoto regionu je nezbytně nutné, aby se všichni regionální političtí a náboženští představitelé jasně a jednoznačně vyslovili na podporu setrvání těchto obyvatel na místě a na podporu jejich plných a rovných práv jakožto občanů svých mateřských zemí;

8.  naléhavě vyzývá všechny členské státy OSN a zejména členské státy EU, aby znásobily své úsilí o ochranu a zabezpečení pronásledovaných národů a jejich historického dědictví, dokud se nebudou moci navrátit domů;

9.  domnívá se, že bezpečná útočiště chráněná silami s mandátem OSN by mohla být součástí odpovědi na obrovskou výzvu, jíž je poskytnutí dočasné ochrany milionům uprchlíků před konfliktem v Sýrii a Iráku;

10.  odsuzuje a odmítá jakoukoli interpretaci poselství islámu, která vytváří podmínky pro násilnou, krutou, totalitní, utlačující a expanzivní ideologii, jež legitimizuje vyhlazování křesťanských a jiných menšin; naléhavě vyzývá Organizaci islámské spolupráce (OIC) a její orgány, Arabskou ligu, Radu pro spolupráci arabských států v Zálivu (Radu pro spolupráci v zálivu) a muslimské představitele v celém světě, aby plně odsoudili ukrutnosti, které takzvaný ISIS/Dá'iš páchá vůči křesťanům, Jezídům a dalším místním náboženským menšinám, a aby je označili právoplatnou terminologií: jako „zločiny proti lidskosti“, „válečné zločiny“ a „genocida“;

11.  považuje za nepřijatelné, aby teroristické skupiny měly trvale v držení území kdekoli na světě, a vyzývá OSN a NATO, aby zvážily strategie s cílem čelit vytváření takovýchto entit teroristickými organizacemi, jako je ISIS/Dá'iš, Boko Haram a Talibán;

12.  vyzývá koalici proti ISIS/Dá'iš, aby konkrétně a přímo podporovala všechna menšinová uskupení mezi svými stávajícími partnery s cílem zahrnout tyto menšiny do bezpečnosti, ochrany a osvobození jejich mateřských zemí a předcházet tomu, aby opět nastávala závislost, bezmocnost a poroba; připomíná, že multietnické a multináboženské obranné síly demokratické samosprávy patří ve válce proti SIS/Dá'iš k nejúčinnějším silám; vyzývá Turecko, aby ukončilo své nepřátelské postoje vůči demokratické samosprávě a jejím silám, které pro Turecko nepředstavují žádné ohrožení;

13.  zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Jezídé, Turkmeni a Chaldejci, Syřané a Asyřané hráli plnoprávnou a aktivní politickou úlohu při určování politické budoucnosti svých mateřských zemí a při zajištění obnovy a budoucí bezpečnosti svých mateřských zemí, zejména v Sindžáru, Tal Afaru a na pláních Ninive; žádá, aby se ESVČ aktivně podílela na nalezení politického řešení za účelem obnovení jednoty a míru v Sindžáru; vyzývá k začlenění organizací občanské společnosti, například Evropsko-syrské unie a náboženských představitelů, jakožto prostředníků mezi menšinami, kurdskou regionální vládou a vládou Iráku;

14.  vyjadřuje své znepokojení nad nedávnými informacemi o diskriminaci menšin v oblastech pod kontrolou Kurdů; vyzývá kurdskou regionální vládu v Iráku a kurdské síly v Sýrii, aby nadále poskytovaly přístřeší těm, kdo prchají před válkou a pronásledováním; oceňuje iniciativy, jako je multietnická demokratická samospráva v severní Sýrii, a považuje je za příklad spolupráce a řešení konfliktů;

15.  vyzývá EU a její členské státy, aby učinily kroky s cílem zajistit, aby byla pomoc poskytována těm nejzranitelnějším, a žádá, aby Turecko a kurdská regionální vláda v Iráku okamžitě otevřely své hranice demokratické samosprávě v severní Sýrii a zrušily omezení, pokud jde o humanitární pomoc, obnovu, sdělovací prostředky, výměnu informací mezi politiky a občanskou společností vzhledem k tomu, že demokratická samospráva poskytuje přístřeší rostoucímu počtu vnitřně vysídlených osob a že je izolovaná na úkor menšin žijících v těchto oblastech;

16.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby charitativní organizace menšin, které sídlí v Sýrii a Iráku, začlenily do poskytování pomoci vnitřně vysídleným osobám; domnívá se, že existují mnohé dobré příklady, které si zaslouží podporu, jako je například „Syrský kříž“ v Sýrii a úsilí vyvíjené pod vedením chaldejského katolického arcibiskupa Bašára Mattího Wardy;

17.  zdůrazňuje, že skutečné mírové rozhovory o budoucnosti Sýrie mohou být úspěšné, pouze pokud do nich budou zapojeny všechny strany, a vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby zajistila, aby byla do mírových rozhovorů zapojena multietnická a multináboženská delegace Demokratické rady pro Sýrii;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Sýrie, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, orgánům Organizace islámské spolupráce (OIC), Radě pro spolupráci arabských států v Zálivu (Rada pro spolupráci v Zálivu, GCC), generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Valnému shromáždění OSN, Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí