Διαδικασία : 2016/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0154/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0154/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0051

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 527kWORD 109k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.515v01-00
 
B8-0154/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek, Jana Žitňanská εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP))  
B8-0154/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, το ISIS/Daesh και τις θρησκευτικές διώξεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και την απειλή που συνιστά το ISIL/Daesh, της 20ής Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την κρίση στη Συρία και στο Ιράκ λόγω της δράσης του ISIL/Daesh, της 30ής Αυγούστου 2014 σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 14ης Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη Συρία, και της 15ης Αυγούστου 2014 σχετικά με το Ιράκ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/335/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου,

–  έχοντας υπόψη: τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι αυτών· τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις· τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού· και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία και την απειλή του ISIS/Daesh,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1989, και το προαιρετικό της πρωτόκολλο, του 2000, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διακρίσεων λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, του 1984, κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Δεκεμβρίου 1948, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο ανάλυσης που ανέπτυξε το Γραφείο του Ειδικού Συμβούλου του ΟΗΕ για την Πρόληψη της Γενοκτονίας (OSAPG),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 27ης Μαρτίου 2015, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στο Ιράκ, υπό το πρίσμα των παραβιάσεών τους από το επονομαζόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες, ιδίως την παράγραφο 16 αυτής σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ISIL και τις επιθέσεις εναντίον θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ύπατης αρμοστού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, της 25ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τους ιρακινούς αμάχους που υφίστανται αποτρόπαιες, εκτεταμένες και συστηματικές διώξεις,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, ιδίως την απόφαση 2249 (2015) η οποία καταδικάζει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα S-22/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 3ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στο Ιράκ υπό το πρίσμα των παραβιάσεών τους από το επονομαζόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 13ης Οκτωβρίου 2015, του ειδικού συμβούλου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της γενοκτονίας και της ειδικής συμβούλου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ευθύνη προστασίας, σχετικά με την κλιμάκωση της υποκίνησης σε βία για θρησκευτικούς λόγους στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ύπατου αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματικότερη προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ, και συγκεκριμένα την παράγραφο 18 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας σχετικά με τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 13 Αυγούστου 2015, ιδίως τις παραγράφους 165 έως 173 αυτής,

–  

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που έχει υπογραφεί και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, δηλώνει ότι τα σοβαρότερα εγκλήματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα και ότι η αποτελεσματική τους δίωξή πρέπει να εξασφαλιστεί με τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο και με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον διεθνή νομικό ορισμό της γενοκτονίας, που περιλαμβάνεται στο άρθρο II της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1948 για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, «ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, ενεργούμενη με την πρόθεση ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος εθνικής, εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης: (α) φόνος των μελών της ομάδος· (β) σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος· (γ) εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσι την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής· (δ) μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους ωρισμένης ομάδος· και (ε) αναγκαστική μεταφορά παίδων μίας ομάδος εις ετέραν ομάδα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο III της Σύμβασης θεωρεί τιμωρητέα όχι μόνο τη γενοκτονία, αλλά και τη συνεννόηση προς διενέργεια γενοκτονίας, την άμεση και δημόσια προτροπή προς διενέργεια γενοκτονίας, και τη συνεργία σε γενοκτονία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις του ΟΗΕ αναφέρουν ότι σε περιοχές υπό τον έλεγχο του ISIS/Daesh, διαπράττονται εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς γενοκτονία κατά των Χριστιανών, των Γιαζίντι και άλλων μειονοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στις 15 Ιουλίου 2014, η ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Zainab Hawa Bangura, δήλωσε ότι στο Ιράκ υπάρχουν, επίσης, αναφορές ότι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες αποτελούν στόχο σωματικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας· ότι η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ ανέφερε, στις 3 Αυγούστου 2015, την πρώτη επέτειο της τραγωδίας στο Sinjar, ότι: τις επόμενες μέρες, εν μέσω αποτρόπαιων δολοφονιών, το ISIL κατεδίωξε και αιχμαλώτισε εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, επιβάλλοντας ένα σύστημα σεξουαλικής βίας, δουλείας, απαγωγής και εμπορίας ανθρώπων το οποίο συνεχίζεται έως σήμερα, και ότι τα εν λόγω αποτρόπαια εγκλήματα σεξουαλικής βίας στις ένοπλες συγκρούσεις, τα οποία μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και/ή πράξεις γενοκτονίας, δεν πρόκειται να ξεχαστούν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Αυγούστου 2014, η ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία στις ένοπλες συγκρούσεις, Zainab Hawa Bangura, και ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Ιράκ, Nickolay Mladenov, εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία επιβεβαίωσαν ότι περίπου 1 500 Χριστιανές και γυναίκες Γιαζίντι μπορεί να έχουν απαχθεί από το ISIL και στη συνέχεια να έχουν εξαναγκαστεί σε σεξουαλική δουλεία· ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω δήλωσης, αμφότεροι οι ειδικοί απεσταλμένοι αναγνώρισαν τη σαφή στοχοποίηση γυναικών και παιδιών και τις βαρβαρότητες που το «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής» έχει διαπράξει εις βάρος των μειονοτήτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Αυγούστου 2014, ο ειδικός σύμβουλος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την πρόληψη της γενοκτονίας και η ειδική σύμβουλος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για την ευθύνη προστασίας, δήλωσαν σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ ότι οι ληφθείσες αναφορές σχετικά με τις ενέργειες του «Ισλαμικού Κράτους» μπορεί, επίσης, να υποδηλώνουν τον κίνδυνο γενοκτονίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 13ης Μαρτίου 2015, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Ιράκ, αναφέρει ότι το ISIL στοχεύει εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται οι Γιαζίντι, οι Χριστιανοί, οι Τουρκομάνοι, οι Σαβαίοι-Μανδαίοι, οι Γιαρσάν, οι Κούρδοι και οι Σιίτες και ότι είναι εύλογο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα περιστατικά στο Ιράκ κατά το 2014-2015 είναι δυνατό να συνιστούν γενοκτονία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σχετικά με την προστασία των αμάχων κατά την ένοπλη σύγκρουση στο Ιράκ το διάστημα από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015, που εκπόνησε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ, και η οποία δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2016 δηλώνει ότι:
Η βία που υφίστανται οι άμαχοι στο Ιράκ παραμένει τρομακτική. Το λεγόμενο «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής» (ISIL) συνεχίζει να ασκεί συστηματική και εκτεταμένη βία και να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Οι πράξεις αυτές μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και πιθανώς γενοκτονία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση, της 27ης Μαρτίου 2015, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επικρατεί στο Ιράκ υπό το πρίσμα των παραβιάσεών τους από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής και άλλες προσκείμενες σε αυτό ομάδες, αναφέρει στην παράγραφο 16 αυτής, με θέμα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ISIL και τις επιθέσεις κατά θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων, ότι ορισμένες από τις πράξεις βίας που έχουν διαπραχθεί κατά αμάχων εξαιτίας της υπαγωγής τους ή της εικαζόμενης υπαγωγής τους σε μια εθνοτική ή θρησκευτική ομάδα, συνεκτιμώντας τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί συνολικά, μπορεί να συνιστά γενοκτονία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση σχετικά με την προστασία των αμάχων κατά την ένοπλη σύγκρουση στο Ιράκ (11 Δεκεμβρίου 2014 – 30 Απριλίου 2015) που εκπόνησε η Αποστολή Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράκ, το ISIL συνεχίζει να διαπράττει συστηματικές και εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ανωτέρω μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και πιθανώς γενοκτονία.·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ύπατου αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την παρεχόμενη τεχνική βοήθεια για την αποτελεσματικότερη προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ, αναφέρει στην παράγραφο 18, ότι η UNAMI/ΥΑ συνέχισε να λαμβάνει πολυάριθμες αξιόπιστες αναφορές για κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται από το ISIL κατά αμάχων σε φαινομενικά ευρεία ή συστηματική βάση και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ανωτέρω μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και γενοκτονία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ειδικού εισηγητή, της 16ης Ιουνίου 2015, για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αναφέρει στην παράγραφο 11 ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το ISIL έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, στις οποίες συγκαταλέγονται η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και οι σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου ανησυχούν όλα τα κράτη μέλη, τα οποία είναι αποφασισμένα να συνεργασθούν για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών, και για να τερματιστεί η ατιμωρησία των δραστών τους, σύμφωνα με την κοινή θέση 2003/444/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναγνωρίζεται από την απόφαση 2249 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία του λεγόμενου «ISIS/Daesh», οι τρομοκρατικές πράξεις του, οι συνεχιζόμενες κατάφωρες συστηματικές και γενικευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, οι καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται για θρησκευτικούς ή εθνοτικούς λόγους, η εκ μέρους του εξάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συνιστούν παγκόσμια και άνευ προηγουμένου απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Χριστιανοί έφυγαν από το Ιράκ και τη Συρία και οι κοινότητές τους έχουν υποστεί τεράστια μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς αριθμούς· ότι, ιδίως στην περίπτωση του Ιράκ, τούτη η μαζική έξοδος είχε ήδη αρχίσει από το 2003, πολύ πριν από την εμφάνιση του ISIS/Daesh· ότι υπάρχει ένα σταθερό ρεύμα Χριστιανών που εγκαταλείπουν τις περισσότερες άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, δεδομένου ότι δεν βλέπουν πλέον κανένα μέλλον εκεί για τους ίδιους· ότι, εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, δεν θα απομείνει πλέον καμία χριστιανική παρουσία σε μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής, και θα χαθούν για πάντα κοινότητες και πολιτισμοί, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 2 000 ετών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες αναφορές σηματοδοτούν μια επιδεινούμενη κατάσταση για τις θρησκευτικές μειονότητες σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Κούρδων·

 

1.  καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το λεγόμενο « ΙSIS/Daesh», και τις κατάφωρες καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράττονται στο πλαίσιο της εκστρατείας του για τη δημιουργία ενός «Χαλιφάτου» και την εξόντωση όλων των μη Σουνιτών Μουσουλμάνων, καθώς και κάθε ίχνους του πολιτισμού και της ιστορίας τους, σε περιοχές υπό τον έλεγχό του και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή·

2.  πιστεύει ότι έχουν υποβληθεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη και τους φορείς τους, από διάφορα κράτη μέλη του ΟΗΕ, από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τα μέσα ενημέρωσης για να συναχθεί ευλόγως το συμπέρασμα ότι το ISIS/Daesh διαπράττει ή επιχειρεί να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία εις βάρος Χριστιανών (Χαλδαίων/Ασσύριων /Συροχριστιανών, Μελκιτών, Αρμενίων), Γιαζίντι, Τουρκομάνων, Σαμπάκ, Σαβαίων-Μανδαίων, Γιαρσάν, Κούρδων, Σιιτών, μετριοπαθών Σουνιτών και μη πιστών·

3.  θεωρεί ότι όσοι ενισχύουν το ISIS/Daesh με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με την παροχή οικονομικής, υλικοτεχνικής ή πολιτικής στήριξης, μέσω της προώθησης της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης και της ιδεολογίας της εντός ή εκτός διαδικτύου, ή παρεμποδίζοντας την αποτελεσματική διεθνή ανταπόκριση, είναι ένοχοι για υποβοήθηση των προαναφερθέντων εγκλημάτων·

4.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ιδίως από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσουν την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δυνάμει του κεφαλαίου VII του Χάρτη του ΟΗΕ, προκειμένου να παραπεμφθεί η κατάσταση στα εδάφη υπό τον έλεγχο του ISIS/Daesh στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για την έρευνα και τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της γενοκτονίας·

5.  παροτρύνει τη Συρία και το Ιράκ να αποδεχθούν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

6.  ζητεί επιτακτικά από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να βελτιώσουν τα νομικά και δικαιοδοτικά τους συστήματα προκειμένου να αποτρέψουν τους πολίτες τους από το να προσχωρούν στο ISIS/Daesh και να συμμετάσχουν στα εγκλήματά του· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διώκουν τους πολίτες τους σε περίπτωση συμμετοχής τους σε αυτά τα εγκλήματα·

7.  αναγνωρίζει, στηρίζει και ζητεί να γίνεται σεβαστό από όλα τα μέρη το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αυτοχθόνων και μη, που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με πλήρη ελευθερία χωρίς καμία μορφή εξαναγκασμού, βίας ή διακρίσεων· πιστεύει ότι, προκειμένου να σταματήσει η ταλαιπωρία και η μαζική έξοδος των Χριστιανών και άλλων αυτόχθονων πληθυσμών της περιοχής, επιβάλλεται μια σαφής και απερίφραστη δήλωση από όλους τους περιφερειακούς πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες υπέρ της συνέχισης της παρουσίας τους, και των πλήρων και ίσων δικαιωμάτων τους ως πολιτών των χωρών τους·

8.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διάσωση και προστασία των διωκόμενων πληθυσμών και της κληρονομιάς τους μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους·

9.  θεωρεί ότι τα ασφαλή καταφύγια, που θα προστατεύονται από δυνάμεις εξουσιοδοτημένες από τον ΟΗΕ, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης στην τεράστια πρόκληση της παροχής προσωρινής προστασίας για εκατομμύρια πρόσφυγες από τις συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ·

10.  καταδικάζει και απορρίπτει οποιαδήποτε ερμηνεία του μηνύματος του Ισλάμ που προλειαίνει το έδαφος για μια βίαιη, ωμή, ολοκληρωτική, καταπιεστική και επεκτατική ιδεολογία η οποία νομιμοποιεί την εξόντωση Χριστιανών και άλλων μειονοτήτων· παροτρύνει τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) και τους φορείς του, τον Αραβικό Σύνδεσμο, το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Χωρών του Περσικού Κόλπου (Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, ΣΣΠΚ) και τους μουσουλμάνους ηγέτες παγκοσμίως να καταδικάσουν απερίφραστα και να προσδιορίσουν τις θηριωδίες που διαπράττονται από το λεγόμενο «ISIS/Daesh» κατά Χριστιανών, Γιαζίντι και άλλων αυτόχθονων θρησκευτικών μειονοτήτων με την ορθή ορολογία: «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», «εγκλήματα πολέμου», και «γενοκτονία»·

11.  θεωρεί τη μόνιμη κατοχή εδαφών από τρομοκρατικές ομάδες οπουδήποτε στον κόσμο ως απολύτως απαράδεκτη και αφόρητη και καλεί τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ να εξετάσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της συγκρότησης των εν λόγω οντοτήτων από τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS/Daesh, η Boko Haram και οι Ταλιμπάν·

12.  καλεί τον συνασπισμό κατά του ISIS/Daesh να στηρίξει ειδικώς και άμεσα όλες τις μειονοτικές μονάδες μεταξύ των υφιστάμενων εταίρων του, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι μειονότητες στον τομέα της ασφάλειας, της προστασίας και της απελευθέρωσης των πατρίδων τους και να αποτραπεί η επανάληψη της εξάρτησης, της αδυναμίας και της υποταγής· υπενθυμίζει ότι οι πολυεθνοτικές και πολυθρησκευτικές αμυντικές δυνάμεις της Δημοκρατικής Αυτοδιαχείρισης (DSA), συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών δυνάμεων στον πόλεμο κατά του «ISIS/Daesh»· ζητεί από την Τουρκία να τερματίσει την εχθρότητά της προς την Δημοκρατική Αυτοδιαχείριση (DSA) και τις δυνάμεις της καθώς δεν συνιστούν απειλή για την Τουρκία·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ενδυναμωμένο και δραστήριο πολιτικό ρόλο για τους Γιαζίντι, τους Τουρκομάνους και τους Χαλδαίους-Ασσύριους-Συροχριστιανούς όσον αφορά τον καθορισμό του πολιτικού μέλλοντος καθώς και την ανοικοδόμηση και μελλοντική ασφάλεια των πατρίδων τους, ιδιαίτερα του Sinjar, του Tal Afar και της πεδιάδας της Νινευής· ζητεί την ενεργό συμμετοχή της ΕΥΕΔ με στόχο την εξεύρεση πολιτικής λύσης για την αποκατάσταση της ενότητας και της ειρήνης στο Sinjar· ζητεί να συμπεριληφθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Ευρωπαϊκή Συριακή Ένωση, και οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι ως διαμεσολαβητές μεταξύ των μειονοτήτων, της κουρδικής περιφερειακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Ιράκ·

14.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πρόσφατες αναφορές διακρίσεων κατά μειονοτήτων σε περιοχές υπό τον έλεγχο των Κούρδων· καλεί την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση στο Ιράκ και τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία να συνεχίσουν να παρέχουν καταφύγιο σε όσους ξεφεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις· επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες όπως η πολυεθνοτική Δημοκρατική Αυτοδιαχείριση στη Βόρεια Συρία και τη θεωρεί ως παράδειγμα συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι παρέχεται βοήθεια στα πλέον ευάλωτα άτομα και ζητεί από την Τουρκία και την κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση στο Ιράκ να ανοίξουν αμέσως τα σύνορά τους στη Δημοκρατική Αυτοδιαχείριση στη Βόρεια Συρία και να άρουν τους περιορισμούς σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανοικοδόμηση, τα μέσα ενημέρωσης και τις ανταλλαγές μεταξύ του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, δεδομένου ότι η Δημοκρατική Αυτοδιαχείριση παρέχει καταφύγιο σε έναν αυξανόμενο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, και ότι η απομόνωσή της είναι επιζήμια για τις μειονότητες που ζουν στις εν λόγω περιοχές·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβουν οργανισμούς παροχής βοήθειας σε μειονότητες, οι οποίοι εδρεύουν στη Συρία και στο Ιράκ, στη διαδικασία χορήγησης βοήθειας σε εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα· θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα που αξίζουν υποστήριξη, όπως η οργάνωση «Syriac Cross» στη Συρία και οι προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την ηγεσία του χαλδαίου καθολικού αρχιεπισκόπου, Bashar Matti Warda·

17.  επισημαίνει ότι οι αποτελεσματικές ειρηνευτικές συνομιλίες για το μέλλον της Συρίας μπορούν να επιτύχουν μόνο αν περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και καλεί την ΑΕ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι μια πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική αντιπροσωπεία από το Δημοκρατικό Συμβούλιο της Συρίας θα συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Συρίας, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο των Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στα όργανα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ), στο Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Περσικού Κόλπου (Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, ΣΣΠΚ), στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου