Menettely : 2016/2529(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0154/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0154/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0051

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 284kWORD 83k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.515v01-00
 
B8-0154/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Isisin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta (2016/2529(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Raffaele Fitto, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Andrew Lewer, Beatrix von Storch, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz Michał Ujazdowski, Timothy Kirkhope, Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski, Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Isisin järjestelmällisesti toteuttamasta uskonnollisten vähemmistöjen joukkomurhasta (2016/2529(RSP))  
B8-0154/2016

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Irakista, Syyriasta, Isisistä/Da'eshista ja uskonnollisesta vainosta,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 Syyriaa ja Irakia sekä ISILin/Da'eshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta, 20. lokakuuta 2014 ISILin/Da'eshin kriisistä Syyriassa ja Irakissa, 30. elokuuta 2014 Irakista ja Syyriasta, 14. huhtikuuta 2014 ja 12. lokakuuta Syyriasta ja 15. elokuuta 2014 Irakista annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 8. toukokuuta 2003 joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2003/335/YOS,

–  ottaa huomioon EU:n suuntaviivat uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämiseksi ja suojelemiseksi, EU:n suuntaviivat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämiseksi, EU:n suuntaviivat naisiin kohdistuvan väkivallan ja kaikkien naisiin kohdistuvien syrjintämuotojen torjunnasta, EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä, EU:n suuntaviivat lapsista aseellisissa selkkauksissa, EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi ja sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Irakista ja Syyriasta sekä Isisin/Da'eshin muodostamasta uhasta,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista vuodelta 1989 ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan, joka koskee lasten osallistumista aseellisiin konflikteihin,

–  ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1948 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 5 ja 8 artiklan,

–  ottaa huomioon joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisyä käsittelevän YK:n erityisneuvonantajan toimiston analyysikehyksen,

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2015 laaditun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Irakin ihmisoikeustilanteesta niin sanotun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion (ISIL) ja siihen yhteydessä olevien ryhmien väärinkäytösten valossa ja erityisesti sen 16 kohdan ISILin tekemistä rikkomuksista sekä hyökkäyksistä uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä vastaan,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Navi Pillayn 25. elokuuta 2014 antaman lausunnon Irakin siviilien kärsimästä hirvittävästä, laajasta ja järjestelmällisestä vainosta,

–  ottaa huomioon äskettäiset YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Irakista ja Syyriasta ja erityisesti päätöslauselman 2249 (2015), jossa tuomitaan Isisin äskettäin tekemät terrori-iskut,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 3. syyskuuta 2014 hyväksymän päätöslauselman S-22/1 Irakin ihmisoikeustilanteesta niin sanotun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion ja muiden ryhmien väärinkäytösten valossa,

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2015 annetun joukkotuhontana pidettävien rikosten ehkäisyä käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajan ja suojeluvastuuta käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajan lausunnon uskontoon perustuvan väkivaltaan yllyttämisen lisääntymisestä Syyriassa,

–  ottaa huomioon 27. heinäkuuta 2015 laaditun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportin ”Technical assistance provided to assist in the promotion and protection of human rights in Iraq” ja erityisesti sen 18 kohdan,

–  ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän YK:n riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportin, joka esitettiin ihmisoikeusneuvostossa 13. elokuuta 2015, ja erityisesti sen kohdat 165–173,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden allekirjoittamassa ja ratifioimassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä todetaan, että koko kansainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomista rikoksista on seurattava rangaistus ja että syytteen tosiasiallinen nostaminen on varmistettava toteuttamalla kansallisen tason toimenpiteitä ja tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä;

B.  toteaa, että joukkotuhonnan kansainvälinen oikeudellinen määritelmä on joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi vuonna 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen II artiklan mukaisesti seuraava: joukkotuhonnalla tarkoitetaan jokaista seuraavaa tekoa, joka tähtää jonkin kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittämiseen tässä sen ominaisuudessa joko kokonaan tai osittain, sekä a) ryhmän jäsenten tappamista b) vaikean ruumiillisen tai henkisen vamman aiheuttamista ryhmän jäsenille c) ryhmän elinehtojen tahallista huonontamista tarkoituksella aikaansaada sen fyysinen hävittäminen joko kokonaan tai osittain d) toimenpiteiden toteuttamista, joiden tarkoituksena on syntyväisyyden ehkäiseminen ryhmän piirissä ja e) lasten pakollista siirtämistä ryhmästä toiseen; toteaa, että yleissopimuksen III artiklassa joukkotuhonnan ohella rangaistavia ovat salahanke joukkotuhonnan suorittamiseksi, välitön ja julkinen yllytys joukkotuhontaan sekä osallisuus joukkotuhontaan;

C.  ottaa huomioon, että useiden YK:n raporttien mukaan Isisin/Da'eshin hallinnassa olevilla alueilla sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja mahdollisesti joukkotuhonnat kohdistuvat kristittyihin, jesideihin ja muihin vähemmistöihin;

D.  ottaa huomioon, että seksuaalista väkivaltaa konflikteissa tutkiva YK:n pääsihteerin erityisedustaja Zainab Hawa Bangura esimerkiksi totesi 15. heinäkuuta 2014, että Irakissa on myös saatu tietoja siitä, että etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin on kohdistettu fyysistä väkivaltaa, seksuaalinen väkivalta mukaan luettuna; ottaa huomioon, että YK:n erityisedustaja totesi 3. elokuuta 2015 Sinjarin tragedian ensimmäisenä vuosipäivänä, että hirvittävien surmatöiden jälkeisinä päivinä ISIL etsi ja otti kiinni satoja etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia ja tyttöjä ja alkoi noudattaa seksuaalisesta väkivallasta, orjuuttamisesta, sieppauksista ja ihmiskaupasta koostuvaa toimintatapaa, joka jatkuu yhä, ja näitä seksuaaliseen väkivaltaan konfliktitilanteissa perustuvia hirvittäviä rikoksia, jotka saattavat olla sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan tai joukkotuhontaa, ei unohdeta;

E.  ottaa huomioon, että seksuaalista väkivaltaa konflikteissa tutkiva YK:n pääsihteerin erityisedustaja Zainab Hawa Bangura ja YK:n pääsihteerin Irakista vastaava erityisedustaja Nickolay Mladenov antoivat 13. elokuuta 2014 yhteisen julkilausuman, jossa vahvistettiin, että ISIL on saattanut siepata noin 1 500 naispuolista kristittyä ja jesidiä ja pakottanut heidät myöhemmin seksuaaliseen orjuuteen; toteaa, että kyseisessä lausunnossa molemmat erityisedustajat kiinnittivät huomiota naisten ja lasten nimenomaiseen valikointiin ja ”Irakin ja Levantin islamilaisen valtion” tekemiin raakalaismaisuuksiin vähemmistöjä kohtaan sen hallinnassa olevilla alueilla;

F.  ottaa huomioon, että joukkotuhonnan ehkäisyä käsittelevä YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja ja suojeluvastuuta käsittelevä YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja totesivat 12. elokuuta 2014, että tiedot, joita he olivat saaneet ”islamilaisen valtion” toteuttamista toimista, saattavat myös viitata joukkotuhonnan mahdollisuuteen;

G.  ottaa huomioon, että Irakin hallituksen pyynnöstä laaditussa 13. maaliskuuta 2015 julkaistussa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitean raportissa todettiin, että ISILin iskujen kohteena olevia etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä ovat esimerkiksi jesidit, kristityt, turkmeenit, sabealaiset, mandealaiset, kakait, kurdit ja shiiat ja että on perusteltua päätellä, että joitakin [Irakin vuosien 2014–2015] tapahtumista voidaan mahdollisesti pitää joukkotuhontana;

H.  ottaa huomioon, että 19. tammikuuta 2016 julkaistussa siviilien suojelemisesta aseellisissa konflikteissa Irakissa julkaistussa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun ja Yhdistyneiden kansakuntien Irakia koskevan avustusoperaation raportissa Irakin tilanteesta 1.5.–31.10.2015 todetaan, että Irakin siviilien kärsimä väkivalta on edelleen pöyristyttävää ja että niin sanottu ”Irakin ja Levantin islamilainen valtio” syyllistyy edelleen järjestelmälliseen ja laajalle levinneeseen väkivaltaan sekä kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä tai humanitaarista oikeutta rikkoviin väärinkäytöksiin; toteaa, että joissakin tapauksissa näitä voidaan pitää sotarikoksina, rikoksina ihmisyyttä vastaan ja mahdollisesti joukkotuhontana;

I.  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2015 laaditun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Irakin ihmisoikeustilanteesta niin sanotun Irakin ja Levantin islamilaisen valtion ja siihen yhteydessä olevien ryhmien tekemien väärinkäytösten takia ja erityisesti sen 16 kohdan ISILin tekemistä rikkomuksista sekä uskonnollisia ja etnisiä ryhmiä vastaan tehdyistä hyökkäyksistä; toteaa, että siviilejä vastaan on tehty väkivaltaa sen vuoksi, että he kuuluvat tai heidän katsotaan kuuluvan etnisiin tai uskonnollisiin ryhmiin [...] yleensä koottujen tietojen perusteella [...] voi tarkoittaa joukkotuhontaa;

J.  panee merkille, että siviilien suojelusta Irakin aseellisessa konfliktissa annetun YK:n Irakin avustusoperaation raportin (joka kattaa ajanjakson 11. joulukuuta 2014–30. huhtikuuta 2015) mukaan ISIL jatkaa ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden järjestelmällisiä ja laaja-alaisia loukkauksia ja rikkomuksia; toteaa, että joissakin tapauksissa näitä voidaan pitää sotarikoksina, rikoksina ihmisyyttä vastaan ja mahdollisesti joukkotuhontana;

K.   panee merkille, että 27. heinäkuuta 2015 julkaistussa Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun raportin 18 kohdassa teknisestä avusta, jolla pyritään edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia Irakissa, todetaan, että YK:n Irakin avustusoperaatio / YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto saavat uskottavista lähteistä edelleen tietoonsa räikeitä ihmisoikeuksien loukkauksia ja rikkomuksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia, joita ISIL on kohdistanut siviileihin ilmeisen laaja-alaisesti ja järjestelmällisesti; toteaa, että joissakin tapauksissa näitä voidaan pitää sotarikoksina, rikoksina ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhontana;

L.  ottaa huomioon, että 16. kesäkuuta 2015 ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojelusta terrorismin torjunnassa annetun YK:n erityisraportoijan kertomuksen 11. kohdassa todetaan, että on olemassa todisteita siitä, että ISIL on syyllistynyt vakaviin kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, kuten joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset ja vakavat ihmisoikeusrikkomukset;

M.  toteaa, että joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan ja sotarikokset ovat kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen huolenaihe ja että jäsenvaltiot toimivat päättäväisesti yhteistyössä niiden ehkäisemiseksi ja lopettaakseen niihin syyllistyneiden henkilöiden rankaisematta jäämisen, kuten 16. kesäkuuta 2003 hyväksytyssä neuvoston yhteisessä kannassa 2003/444/YUTP vahvistetaan;

N.  ottaa huomioon, että, kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2249 (2015) todettiin, niin kutsutun Isisin/Da'eshin väkivaltainen ääri-ideologia, sen terroriteot, sen jatkuvat raa'at, järjestelmälliset ja laajamittaiset siviileihin kohdistuvat hyökkäykset, ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, mukaan lukien sellaiset, jotka on tehty uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella, sen toteuttama kulttuuriperinnön tuhoaminen ja harjoittama kulttuuriomaisuuden laiton kauppa muodostavat ennennäkemättömän ja maailmanlaajuisen uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle;

O.  toteaa, että suuri määrä erityisesti kristittyjä on paennut Irakista ja Syyriasta ja heidän yhteisönsä on pienentynyt huomattavasti sekä absoluuttisesti että suhteellisesti; toteaa, että erityisesti Irakin tapauksessa tämä maasta poistuminen alkoi jo vuonna 2003 huomattavasti ennen Isisiä/Da'eshia; toteaa, että kristittyjä lähtee jatkuvasti useimmista muista Lähi-idän maista, koska he eivät enää koe, että heillä olisi tulevaisuutta alueella; toteaa, että jos nykyinen trendi jatkuu, suuressa osassa Lähi-itää ei ole enää kristittyjä, ja yhteisöt ja kulttuurit, joista jotkut ovat 2 000 vuotta vanhoja, katoavat lopullisesti;

P.  toteaa, että viimeaikaisten tietojen mukaan uskonnollisten vähemmistöjen tilanne kurdien hallinnassa olevilla alueilla on heikentynyt;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin niin sanotun Isisin/Da'eshin sekä sen räikeät ihmisoikeusloukkaukset ja vakavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset osana sen kampanjaa perustaa ”kalifaatti” ja tuhota kaikki muut kuin sunnimuslimit sekä kaikki heidän kulttuurinsa ja historiansa jäljet sen hallinnassa olevalla alueella ja laajemmalla Lähi-idän alueella;

2.  katsoo, että YK ja sen elimet, lukuisat YK:n jäsenvaltiot, ihmisoikeus- ja etujärjestöt ja tiedotusvälineet ovat esittäneet riittävästi todistusaineistoa, jotta voidaan kohtuudella päätellä, että Isis/Da'esh tekee ja pyrkii tekemään sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja harjoittamaan joukkotuhontaa, joka kohdistuu kristittyihin (kaldealaiset, assyrialaiset, syyrialaiset, melkiitit, armenialaiset) jesideihin, turkmeeneihin, šabakkeihin, sabealaisiin ja mandealaisiin, kakaihin, kurdeihin, šiioihin, maltillisiin sunneihin ja uskonnottomiin;

3.  katsoo, että ne jotka auttavat Isisiä/Da'eshia millään tavalla, taloudellisen, logistisen tai poliittisen tuen antaminen mukaan luettuna, tukemalla tätä terroristijärjestöä ja sen ideologiaa verkossa ja sen ulkopuolella tai estämällä tehokkaita kansainvälisiä vastatoimia, syyllistyvät edellä mainittuja rikoksia koskevaan avunantoon;

4.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita, erityisesti Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä, pyytämään Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolta YK:n peruskirjan VII luvun mukaisesti päätöslauselmaa Isisin/Da'eshin hallinnassa olevien alueiden tilanteen viemisestä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhontaa koskevaa tutkintaa ja syytteeseen asettamista varten;

5.  vaatii Syyriaa ja Irakia hyväksymään kansainvälisen rikostuomioistuimen lainkäyttövallan;

6.  kehottaa YK:n jäsenvaltioita parantamaan oikeus- ja tuomioistuinjärjestelmiään estääkseen kansalaisiaan liittymästä Isisiin/Da'eshiin ja osallistumasta sen rikoksiin; kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita asettamaan kansalaisensa syytteeseen, jos he osallistuvat näihin rikoksiin;

7.  tunnustaa kaikkien Irakissa ja Syyriassa asuvien alkuperäisten ja muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen luovuttamattoman oikeuden asua edelleen historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan ja elää siellä ihmisarvoista, tasa-arvoista ja turvallista elämää sekä harjoittaa uskontoaan täysin vapaasti ilman minkäänlaista väkivaltaa tai syrjintää sekä tukee tätä oikeutta ja vaatii kaikkia kunnioittamaan sitä; katsoo, että kristittyjen ja muiden alueen alkuperäisten asukkaiden kärsimyksen ja joukkopaon lopettamiseksi alueen kaikkien poliittisten ja uskonnollisten johtajien on annettava selkeä ja yksiselitteinen lausunto, jossa tuetaan heidän pysymistään asuinsijoillaan ja täysimääräisiä ja tasa-arvoisia oikeuksia kotimaidensa kansalaisina;

8.  kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita ja erityisesti EU:n jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan vainottujen ihmisten ja heidän perintönsä suojelemiseksi ja turvaamiseksi, kunnes he voivat palata kotiinsa;

9.  katsoo, että YK:n valtuuttamien joukkojen suojelemat turvapaikat voisivat olla osittainen vastaus tilapäisen suojelun tarjoamista miljoonille Syyrian ja Irakin konfliktin pakolaisille koskevaan valtavaan haasteeseen;

10.  tuomitsee ja torjuu kaikki sellaiset islaminuskon sanoman tulkinnat, joiden kautta väkivaltainen, julma, totalitaarinen, sortovaltaa käyttävä ja laajentumishakuinen ideologia hakee oikeutusta kristittyjen ja muiden vähemmistöjen hävittämiselle; kehottaa Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestöä (OIC) ja sen elimiä, Arabiliittoa, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostoa (Persianlahden yhteistyöneuvostoa, GCC) ja muslimijohtajia kaikkialla maailmassa tuomitsemaan täysin niin kutsutun Isisin/Da’eshin kristittyihin, jesideihin ja muihin alkuperäisiin uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistamat julmuudet ja käyttämään niistä niiden oikeita nimiä: rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos ja joukkotuhonta;

11.  katsoo, että alueiden pysyminen terroristiryhmien hallinnassa missä päin maailmaa tahansa on ehdottomasti tuomittavaa ja sietämätöntä, ja kehottaa YK:ta ja Natoa pohtimaan strategioita, joilla estetään se, että Isisin/Da'eshin, Boko Haramin ja talibanin kaltaiset terroristijärjestöt perustavat tällaisia alueita;

12.  kehottaa Isisin/Da'eshin vastaista liittoumaa tukemaan erityisesti ja suoraan kaikkia vähemmistöjä nykyisten kumppaniensa keskuudessa, jotta vähemmistöt voidaan ottaa mukaan kotimaansa turvaamiseen, suojeluun ja vapauttamiseen, ja estää riippuvuuden, voimattomuuden ja alistamisen uusiutuminen; palauttaa mieliin, että demokraattisen itsehallinnon (DSA) monietniset ja moniuskontoiset puolustusjoukot ovat tehokkaimpia joukkoja Isisin/Da'eshin vastaisessa sodassa; kehottaa Turkkia lopettamaan kielteisen suhtautumisensa DSA:han ja sen joukkoihin, koska ne eivät aiheuta uhkaa Turkille;

13.  korostaa, että jesideille, turkmeeneille sekä kaldealaisille, syyrialaisille ja assyrialaisille on annettava vaikutusvaltainen ja aktiivinen rooli heidän kotiseutunsa poliittisen tulevaisuuden määrittelemisessä sekä jälleenrakentamisessa ja tulevan turvallisuuden aikaansaamisessa erityisesti Sinjarissa, Tal Afarissa ja Ninevehin tasangoilla; kehottaa EUH:ta osallistumaan aktiivisesti poliittisen ratkaisun etsimiseen yhtenäisyyden ja rauhan palauttamiseksi Sinjariin; kehottaa ottamaan European Syriac Union -järjestön kaltaiset kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja uskonnolliset edustajat mukaan vähemmistöjen, kurdien aluehallituksen ja Irakin hallituksen välisiksi sovittelijoiksi;

14.  on huolestunut viimeaikaisista tiedoista, joiden mukaan vähemmistöjä syrjitään kurdien hallinnassa olevilla alueilla; kehottaa kurdien aluehallitusta Irakissa ja kurdien joukkoja Syyriassa jatkamaan suojan tarjoamista sotaa ja vainoa pakeneville; antaa tunnustusta Pohjois-Syyrian monietnisen demokraattisen itsehallinnon kaltaisille aloitteille ja pitää tätä esimerkkinä yhteistyöstä ja konfliktinratkaisusta;

15.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että apua toimitetaan heikoimmassa asemassa oleville, ja vaatii, että Turkki ja kurdien aluehallitus Irakissa avaavat välittömästi rajan Pohjois-Syyrian demokraattiselle itsehallinnolle ja poistavat humanitaarista apua, jälleenrakennusta, tiedotusvälineitä sekä poliittista ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta koskevat rajoitukset, koska demokraattinen itsehallinto antaa suojaa entistä useammalle sisäisesti siirtymään joutuneelle henkilölle ja koska sen eristäminen on haitallista näillä alueilla eläville vähemmistöille;

16.  kehottaa komissiota ja EUH:ta ottamaan Syyriassa ja Irakissa toimivat vähemmistöjä auttavat organisaatiot mukaan avun toimittamiseen sisäisesti siirtymään joutuneille henkilöille; katsoo, että on monia tukemisen arvoisia hyviä esimerkkejä, kuten Syriac Cross Syyriassa sekä kaldealalisen katolisen arkkipiispan Bashar Matti Wardan johdolla toteutetut toimet;

17.  korostaa, että tehokkaat rauhanneuvottelut Syyrian tulevaisuudesta voivat olla menestyksekkäitä vain, jos kaikki osapuolet ovat mukana, ja kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa varmistamaan, että monietninen ja moniuskontoinen valtuuskunta Syyrian demokraattisesta neuvostosta otetaan mukaan rauhanneuvotteluihin;

18.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Syyrian hallitukselle ja parlamentille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle, Islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön (OIC) toimielimille, Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvostolle (Persianlahden yhteistyöneuvosto, GCC), YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokoukselle, YK:n turvallisuusneuvostolle sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö