Forslag til beslutning - B8-0155/2016Forslag til beslutning
B8-0155/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om den humanitære situation i Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2
Victor Boştinaru

, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016

Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0155/2016

B8-0155/2016

Europa-Parlamentets beslutning om den humanitære situation i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen, navnlig beslutningen af 9. juli 2015 om situationen i Yemen[1];

–  der henviser til fælleserklæringen af 10. januar 2016 fra Federica Mogherini, næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik (VP/HR), og Christos Stylianides, medlem af Kommissionen med ansvar for humanitær bnistand og kriseforvaltning, om angrebet på Médecins Sans Frontières' sundhedscenter i Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 15. december 2015 fra talmanden for EU-Udenrigstjeneste om genoptagelsen af de FN-sponsorerede forhandlinger i Yemen og til fælleserklæringen af 2. oktober 2015 fra VP/HR Federica Mogherini og medlem af Kommissionen med ansvar for humanitær bistand og kriseforvaltning Christos Stylianides om Yemen,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2201(2015), 2204 (2015) og 2216 (2015) om Yemen og 2140 (2014) om indførelse af sanktioner;

–  der henviser til rapporten fra FN's ekspertpanel, som blev nedsat i medfør af Sikkerhedsrådets resolution 2140 (2014),

–  der henviser til erklæringer fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 20. marts, 26. marts, 1. april, 26. april og 9. juni 2015 om situationen i Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. april 2015 om Yemen,

–  der henviser til erklæringerne af 10. januar 2016 og 8. januar 2016 fra talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den aktuelle konflikt i Yemen skyldes, at skiftende regeringer ikke har opfyldt det yemenitiske folks forhåbninger om demokrati, økonomisk og social udvikling, stabilitet og sikkerhed; der henviser til, at dette forhold har skabt grobund for en væbnet konflikt, da der ikke blev etableret en inklusiv regering og en retfærdig magtdeling og der ikke blev taget hensyn til landets mange stammemæssige spændinger, den udbredte usikkerhed og det økonomiske dødvande;

B.  der henviser til, at den saudiarabisk ledede militære intervention i Yemen, herunder anvendelsen af de internationalt forbudte klyngebomber, har ført til en katastrofal humanitær situation, som har ramt befolkningen i hele landet, har alvorlige konsekvenser for regionen og udgør en trussel mod freden og sikkerheden i verden; der henviser til, at Yemens civilbefolkning, der allerede lever under kummerlige forhold, er de første ofre for den seneste militære eskalation;

C.  der henviser til, at mindst 5 979 mennesker er blevet dræbt og 28 208 såret siden starten på konflikten; der henviser til, at der er hundredevis af kvinder og børn blandt ofrene; der henviser til, at de humanitære konsekvenser for den civile befolkning af de fortsatte kampe mellem forskellige militser, bombardementerne og afbrydelserne i basale forsyningstjenester har nået alarmerende proportioner;

D.  der henviser til, at 21,2 millioner mennesker (82 % af befolkningen) på nuværende tidspunkt har brug for en eller anden form for humanitær bistand ifølge Humanitarian Needs Overview (HNO) for 2016, som blev offentliggjort i november 2015; der ligeledes henviser til, at 2,1 millioner mennesker skønnes at være underernæret for øjeblikket, herunder mere end 1,3 millioner børn, so lider af alvorlig akut underernæring;

E.  der henviser til, at EU afsatte EUR 52 millioner i ny humanitær bistand i forbindelse med krisen i Yemen og konsekvenserne på Afrikas Horn; der henviser til, at EU vil betale op til EUR 2 millioner til etableringen af FN'S kontrol- og inspektionsmekanisme (UNVIM) for den kommercielle skibsfart til Yemen, hvilket vil gøre det nemmere at sikre uhindret adgang for varer og humanitær bistand til Yemen;

F.  der henviser til, at den saudiarabisk ledede militære koalitions luftangreb i Yemen har dræbt civile i modstrid med den internationale humanitære ret, som kræver, at der skal gøres alt for at forhindre eller mindske antallet af civile ofre; der henviser til, at der er talrige beretninger om, at luftangreb har ramt civile mål, herunder hospitaler, skoler, markeder, kornlagre, havne, og flygtningelejre, og forårsaget alvorlige ødelæggelser af vigtig infrastruktur for leveringer af bistand, hvilket har bidraget til den alvorlig mangel på fødevarer og brændstof i landet; der henviser til, at den internationale humanitære lægeorganisation Médecins Sans Frontières (Læger uden Grænser) gentagne gange har været mål for angreb i de seneste tre måneder; der henviser til, at et Médecins Sans Frontières-sponsoreret hospital i det norlige Yemen blev bombarderet den 10. januar 2016, hvilket medført seks dræbte, en halv snes sårede og alvorlige beskadigelser af det medicinske udstyr; der henviser til, at dette er det seneste eksempel på angreb på sundhedsfaciliteter;

G.  der henviser til, at kun 15 % af den brændstofvolumen, som blev importeret før krisen, når ind i landet som følge af den manglende havnekapacitet og flaskehalse, der skyldes ødelagte infrastrukturer og faciliteter; der henviser til, at otte amter ifølge FAO's Integrated Food Security Phase Classification (IPC) for øjeblikket er klassificeret som katastrofeområder for så vidt angår fødevareforsyningssikkerhed, nemlig Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan and Hadramaut;

H.  der henviser til, at hospitaler i mindst 18 af de 22 amter ifølge Red Barnet er blevet lukket som følge af eller alvorligt ramt af kampene eller mangel på brændstof; der navnlig henviser til, at 153 sundhedscentre, der tidligere sikrede ernæringen af mere end 450 000 børn, er blevet lukket sammen med 158 ambulante klinikker, som var ansvarlige for at levere grundlæggende sundhedspleje til næsten en halv million børn under fem år;

I.  der henviser til, at konflikten i Yemen ifølge UNICEF også har haft alvorlige konsekvenser for børns adgang til uddannelse, som er gået i stå for næsten 2 millioner børns vedkommende, idet 3 548 skoler, dvs. en fjerdedel, er blevet lukket; der henviser til, at 860 skoler er blevet beskadiget eller overtaget til at huse tvangsforflyttede;

J.  der henviser til, at FN i juni 2015 udsendte en appel om USD 1,6 milliarder for at sætte den i stand til at hjælpe 11, 7 millioner mennesker, men at der ved udgangen af 2015 kun var indgået 56 % af beløbet;

K.  der henviser til, der blev erklæret en landsdækkende våbenhvile den 15. december 2015 men at den efterfølgende er blevet brudt mange gange; der henviser til, at det ikke lykkedes at opnå et afgørende gennembrud under fredsforhandlingerne mellem de stridende parter i Schweiz i midten af december om en afslutning af konflikten; der henviser til, at genoptagelsen af fredsforhandlingerne i FN-regi under ledelse af N's særlige udsending til Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed, som var berammet til den 14. januar 2016, midlertidigt er blevet udsat som følge af de fortsatte kampe;

L.  der henviser til, at Houthi-rebellerne har belejret Yemens tredjestørste by Taiz og dermed forhindret leveringen af humanitær bistand; der henviser til, at de cirka 200 000 civile, der er fanget i byen, ifølge Stephen O'Brien, FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender og koordinator af katastrofebistanden, lider under alvorlig mangel på drikkevand, mad, lægebehandling og andre former for livsvigtig bistand og beskyttelse;

M.  der henviser til, at Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø (AQAP) har kunnet udnytte den forværrede politiske og sikkerhedsmæssige situation i Yemen til at udvide sin tilstedeværelse og forøge antallet og omfanget af sine terrorhandlinger; der henviser til, at den såkaldte Islamiske Stat (ISIS) har etableret sig i Yemen og udført terrorhandlinger mod shiitiske moskeer og dræbt hundredevis af mennesker;

N.  der henviser til, at visse EU-medlemsstater sælger våben til Saudi-Arabien og andre golfstater, hvilket muligvis er i modstrid med EU's fælles holdning om kontrol med våbeneksport, som bl.a. fastsætter følgende kriterier for medlemsstaterne beslutning af at give tilladelse til eksport af konventionelle våben: respekt for menneskerettigheder i det endelige bestemmelsesland og landets overholdelse af den internationale humanitære ret; den interne situation i det endelige bestemmelsesland - medlemsstaterne bør ikke tillade eksport, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland; bevarelse af fred, sikkerhed og stabilitet i regionen;

O.  der henviser til, at Yemen ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat er storsindet vært for mere end 267 000 flygtninge samtidig med at flygtninge og indvandrere fra Afrikas Horn fortsætter med at ankomme til landets kyster, ca. 92 446 i 2015, der var det højeste samlede antal i det sidste årti; der henviser til, at der blev indberettet 95 druknede flygtninge i Yemen i 2015 mens der allerede er anmeldt 36 indtil videre i år;

P.  der henviser til, at næsten 170 000 mennesker ifølge Flygtningehøjkommissariatet har forladt Yemen siden marts 2015 med 43 % fra tredjelande, 40 % yemenitter og 17 % somaliere; der henviser til, at udstrømningen til nabolandene herunder Djibouti, Etiopien, Oman, Saudi-Arabien, Somalia og Sudan understreger den regionale dimension af konflikten i Yemen;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den alarmerende forværring i den humanitære situation i Yemen, der er kendetegnet af udbredt fødevareusikkerhed og alvorlig underernæring, vilkårlige angreb på civile og læger og bistandsmedarbejdere og ødelæggelse af civil og medicinsk infrastruktur, som følge af en intensivering af den saudiarabisk ledede koalitions luftangreb og kampene og bombardementerne på jorden på trods af gentagne opfordringer til en fornyet indstilling af kamphandlingerne; bekræfter sin vilje til fortsat at støtte Yemen og det yemenitiske folk;

2.  fordømmer kraftigt den saudiarabisk ledede koalitions luftangreb og flådeblokaden af Yemen, som har ført til tusindvis af dødsfald, yderligere har destabiliseret Yemen og ødelagt landets fysiske infrastruktur, har skabt forudsætningerne for, at ekstremistiske terrororganisationer som ISIS og AQAP har kunnet brede sig og har forværret en allerede kritisk humanitær situation; fordømmer ligeledes Houthiernes destabiliserende og voldelige adfærd, herunder belejringen af byen Taiz, som ligeledes har haft dramatiske humanitære konsekvenser for indbyggerne;

3.  understreger nødvendigheden af en samordnet humanitær indsats under FN's ledelse og opfordrer alle lande til at bidrage til at opfylde de humanitære behov; opfordrer alle parter til at tillade passage og levering af mad, medicin og brændstof og anden nødvendig bistand som der er desperat behov for, gennem FN's og de internationale humanitære organisationers kanaler for at opfylde den kriseramte civilbefolknings presserende behov; minder derfor om, at det er af afgørende betydning, at det bliver nemmere for handelsskibe at anløbe Yemen;

4.  opfordrer alle parter i konflikten til at give humanitært personale og katastrofebistand ubegrænset og uhindret adgang til den yemenitiske befolkning, som har et desperat behov for nødvendig bistand, og opfordrer derfor til en humanitær pause for at gøre det muligt hurtigt at bringe livsvigtig bistand ud til det yemenitiske folk;

5.  gentager sin opfordring til alle parter til at overholde den internationale humanitære ret og de internationale menneskerettigheder, til at beskytte civile og til at afstå fra direkte at ramme civil infrastruktur, navnlig sundhedsfaciliteter og vandforsyningen, og fra at anvende civile bygninger til militære formål;

6.  mindre alle parter om, at hospitaler og sundhedspersonale udtrykkeligt er beskyttet i henhold til den internationale humanitære ret, og at det er en krigsforbrydelse målrettet at gå efter civile og civil infrastruktur; understeger betydningen af at højne sikkerheden for bistandsmedarbejdere, så de kan reagere mere effektivt på angreb; opfordrer til en uvildig og uafhængig efterforskning af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den internationale humanitære ret, herunder de seneste direkte angreb på humanitær infrastruktur og personale;

7.  opfordrer EU til effektivt a fremme overholdelse af den internationale humanitære ret i overensstemmelse med de relevante EU-retningslinjer; understreger navnlig behovet for, at EU i den politiske dialog med Saudi-Arabien gør opmærksom på nødvendigheden af at overholde den internationale humanitære ret; opfordrer Rådet til, hvis en sådan dialog ikke giver noget resultat, at indføre restriktive foranstaltninger og sanktioner over for stater eller enkeltpersoner, som medvirker ved krænkelserne af den internationale humanitære ret som f.eks. Saudi-Arabien ud over de gældende restriktive foranstaltninger over for Houthierne;

8.  opfordrer Rådet til at se på medlemsstaternes overholdelse af EU's fælles holdning om kontrol af våbeneksport i forbindelse med våbeneksport til Saudi-Arabien og andre golfstater og navnlig overholdelsen af bestemmelserne om, at medlemsstaterne bl.a. skal anvende følgende kriterier for beslutningen om at give tilladelse: respekt for menneskerettigheder i det endelige bestemmelsesland og landets overholdelse af den internationale humanitære ret; den interne situation i det endelige bestemmelsesland - medlemsstaterne bør ikke tillade eksport, som kan fremprovokere eller forlænge væbnede konflikter eller forværre eksisterende spændinger i det endelige bestemmelsesland; bevarelse af fred, sikkerhed og stabilitet i regionen;

9.  understreger, at der kun kan være en politisk og inklusiv forhandlingsløsning på konflikten; opfordrer alle parter til snarest muligt og i god tro at engagere sig i en ny runde af fredsforhandlinger i FN-regi; støtter de bestræbelser, som FN's særlige udsending Ismail Ould Cheikh Ahmed, gør for at få FN-sponsorerede fredsforhandlinger i gang;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forende Nationers generalsekretær, Golfsamarbejdsrådets generalsekretær, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Yemens regering.