Πρόταση ψηφίσματος - B8-0155/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0155/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0151/2016

Διαδικασία : 2016/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0155/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0155/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0155/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη

(2016/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Υεμένη και ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 10ης Ιανουαρίου 2016, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την επίθεση σε κέντρο υγείας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) όσον αφορά την επανέναρξη των υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συνομιλιών σχετικά με την Υεμένη, και την κοινή δήλωση, της 2ας Οκτωβρίου 2015, της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015) σχετικά με την Υεμένη και, πιο συγκεκριμένα, την απόφαση 2140 (2014), που επιβάλλει κυρώσεις,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την Υεμένη, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 2140 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο εκπρόσωπος της ΕΥΕΔ στις 20 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, 1 Απριλίου, 26 Απριλίου και 9 Ιουνίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Απριλίου 2015, σχετικά με την Υεμένη,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις σχετικά με την Υεμένη, της 10ης Ιανουαρίου 2016 και της 8ης Ιανουαρίου 2016, εκ μέρους του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κρίση στην Υεμένη είναι απόρροια της αποτυχίας διαδοχικών κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Υεμένης για δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία αυτή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων με τη μη εγκαθίδρυση μιας κυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς και ενός δίκαιου επιμερισμού των εξουσιών, και τη συστηματική παράβλεψη πολλών φυλετικών εντάσεων στη χώρα, την εκτεταμένη ανασφάλεια και την οικονομική παράλυση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτική επέμβαση υπό σαουδαραβική ηγεσία στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεθνώς απαγορευμένων βομβών διασποράς, έχει οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία επηρεάζει τον πληθυσμό όλης της χώρας, έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή και αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη του άμαχου πληθυσμού της Υεμένης, ο οποίος ήδη διαβιώνει σε άθλιες συνθήκες, αποτελούν τα πρώτα θύματα της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την αρχή της σύρραξης τουλάχιστον 5.979 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 28.208 έχουν τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα θύματα περιλαμβάνονται εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις ο ανθρωπιστικός αντίκτυπος που έχουν στον άμαχο πληθυσμό οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες πολιτοφυλακές, οι βομβαρδισμοί και η διακοπή της παροχής βασικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επισκόπηση ανθρωπιστικών αναγκών 2016 (Humanitarian Needs Overview - HNO) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2015, 21,2 εκατομμύρια άτομα (το 82% του πληθυσμού) χρειάζονται πλέον κάποιας μορφής ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σχεδόν 2,1 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, υποσιτίζονται, μεταξύ των οποίων πάνω από 1,3 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 52 εκατομμύρια ευρώ ως νέα ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στην Υεμένη και τον αντίκτυπό της στο Κέρας της Αφρικής το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα διαθέσει έως και 2 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία του Μηχανισμού Ελέγχου και Επιθεώρησης του ΟΗΕ (UNVIM) για την εμπορική ναυτιλία στην Υεμένη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη ροή εμπορικών αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υεμένη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι αεροπορικές επιδρομές της υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικής συμμαχίας στην Υεμένη έχουν προκαλέσει τον θάνατο αμάχων, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, γεγονός το οποίο απαιτεί να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την πρόληψη ή ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές ότι αεροπορικές επιδρομές έχουν πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκομεία, σχολεία, αγορές, σιταποθήκες, λιμένες και έναν καταυλισμό εκτοπισμένων ατόμων, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην απαραίτητη υποδομή για τη διανομή της βοήθειας και εντείνοντας τις σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση Médecins Sans Frontières (Γιατροί Χωρίς Σύνορα - ΓΧΣ) έχει δεχτεί επανειλημμένες επιθέσεις κατά τους τρεις τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νοσοκομείο που υποστηρίζεται από τους ΓΧΣ στη βόρεια Υεμένη βομβαρδίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2016, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άτομα, να τραυματιστούν δώδεκα, μεταξύ των οποίων προσωπικό των ΓΧΣ, και να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της μειωμένης χωρητικότητας των λιμένων και της συμφόρησης που οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν καταστραφεί υποδομές και εγκαταστάσεις, μόνο το 15% του προ της κρίσης όγκου εισαγωγών καυσίμων φτάνει στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη κατάταξη των φάσεων επισιτιστικής ασφάλειας (IPC) του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οκτώ επαρχίες κατατάσσονται επί του παρόντος στο επίπεδο έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, και συγκεκριμένα οι επαρχίες Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan και Hadramaut·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την οργάνωση «Save the Children», νοσοκομεία σε τουλάχιστον 18 από τις 22 επαρχίες της χώρας έχουν κλείσει ή επηρεαστεί σοβαρά από τις συγκρούσεις ή την έλλειψη καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συγκεκριμένα, έχουν κλείσει 153 κέντρα υγείας που προηγουμένως παρείχαν διατροφή σε περισσότερα από 450.000 παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και 158 πολυκλινικές που παρείχαν βασική υγειονομική περίθαλψη σε σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά κάτω των πέντε ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, οι συγκρούσεις στην Υεμένη είχαν επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, η οποία έχει διακοπεί για σχεδόν 2 εκατομμύρια παιδιά, καθώς έχουν κλείσει 3.584 σχολεία – το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι 860 από αυτά τα σχολεία έχουν καταστραφεί ή λειτουργούν ως καταλύματα εκτοπισμένων ατόμων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2015, τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για τη συγκέντρωση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή βοήθειας σε 11,7 εκατομμύρια άτομα, αλλά έως τα τέλη του 2015 είχε καλυφθεί μόνο το 56% του ποσού αυτού·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2015 κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα, η οποία όμως έκτοτε έχει παραβιαστεί ευρέως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν από τα εμπόλεμα μέρη στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2015 στην Ελβετία, δεν οδήγησαν σε κάποιο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για την Υεμένη, Ismail Ould Cheikh Ahmed, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου 2016, αναβλήθηκε προσωρινά λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντάρτες Χούθι πολιορκούν την Taiz, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Υεμένη, εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Stephen O’Brien, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και Συντονιστή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, περίπου 200.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην πόλη και χρειάζονται επειγόντως πόσιμο νερό, τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη και άλλα μέτρα βοήθειας και προστασίας ζωτικής σημασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) μπόρεσε να επωφεληθεί από την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας στην Υεμένη, επεκτείνοντας την παρουσία της και αυξάνοντας τον αριθμό και την έκταση των τρομοκρατικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS)/Daesh έχει εδραιώσει την παρουσία του στην Υεμένη και έχει πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις σε σιιτικά τζαμιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε εμπόριο όπλων με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου το οποίο ενδέχεται να παραβιάζει την κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα κράτη μέλη κατά τη λήψη αποφάσεων αδειοδότησης όσον αφορά τις εξαγωγές συμβατικών όπλων: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού και τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την εν λόγω χώρα· η εσωτερική κατάσταση στη χώρα τελικού προορισμού – τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπουν εξαγωγές που ενδέχεται να προκαλέσουν ή να παρατείνουν ένοπλες συγκρούσεις, ή να επιδεινώσουν υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού· και η διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η Υεμένη συνεχίζει να φιλοξενεί γενναιόδωρα πάνω από 267.000 πρόσφυγες, ενώ στις ακτές της εξακολουθούν να φτάνουν πρόσφυγες και μετανάστες από το Κέρας της Αφρικής, οι οποίοι ανήλθαν σε 92.446 το 2015, έναν από τους υψηλότερους αριθμούς συνολικών ετήσιων αφίξεων κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 καταγράφηκαν στην Υεμένη 95 θάνατοι στη θάλασσα, ενώ στο τρέχον έτος έχουν ήδη σημειωθεί 36·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 170.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει την Υεμένη από τα τέλη Μαρτίου 2015, εκ των οποίων το 43% είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, το 40% υπήκοοι της Υεμένης και το 17% υπήκοοι της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω έξοδος προς τις γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Τζιμπουτί, η Αιθιοπία, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Σομαλία και το Σουδάν, υπογραμμίζει την περιφερειακή διάσταση της τρέχουσας σύγκρουσης στην Υεμένη·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, η οποία χαρακτηρίζεται από ευρεία επισιτιστική ανασφάλεια και σοβαρό υποσιτισμό, αδιάκριτες επιθέσεις κατά του αμάχου πληθυσμού, του ιατρικού προσωπικού και των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, και καταστροφή των μη στρατιωτικών και ιατρικών υποδομών λόγω της εντατικοποίησης των αεροπορικών επιδρομών από τον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία, των συγκρούσεων στην ξηρά και των βομβαρδισμών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για εκ νέου παύση των εχθροπραξιών· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να εξακολουθήσει να στηρίζει την Υεμένη και τον λαό της·

2.  καταδικάζει έντονα τις αεροπορικές επιδρομές του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Υεμένη, ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, έχουν αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Υεμένη, καταστρέφουν τις υλικές υποδομές της χώρας, έχουν δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επέκταση των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών οργανώσεων όπως το ISIS/Daesh και η AQAP, και έχουν επιδεινώσει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση· καταδικάζει, επίσης, έντονα τις αποσταθεροποιητικές και βίαιες ενέργειες που πραγματοποιούν οι Χούθι, μεταξύ των οποίων η πολιορκία της πόλης Taiz, η οποία είχε επίσης δραματικές ανθρωπιστικές συνέπειες για τους κατοίκους της·

3.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί συντονισμένη ανθρωπιστική δράση υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, και παροτρύνει όλες τις χώρες να συνεισφέρουν στην κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών· παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας, όπως τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση εμπορικών πλοίων στην Υεμένη·

4.  καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση να επιτρέψουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων και της ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Υεμένης, ο οποίος χρειάζεται επειγόντως βοήθεια ζωτικής σημασίας και, ως εκ τούτου, ζητεί μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να παρασχεθεί κατεπειγόντως σωτήρια βοήθεια στους Υεμενίτες·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εξασφαλίσουν την προστασία του άμαχου πληθυσμού και να απέχουν από την άμεση στόχευση μη στρατιωτικών υποδομών, ιδίως ιατρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων υδροδότησης, καθώς και από τη χρήση μη στρατιωτικών κτιρίων για στρατιωτικούς σκοπούς·

6.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό προστατεύονται ρητά βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστά έγκλημα πολέμου· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να μπορούν να αντιδρούν πιο αποτελεσματικά σε περίπτωση επιθέσεων· απευθύνει έκκληση για την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων·

7.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αποτελεσματικά τη συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως προβλέπεται στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ· τονίζει, ιδίως, ότι η ΕΕ πρέπει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου με τη Σαουδική Αραβία, να εγείρει το ζήτημα της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που ο εν λόγω διάλογος δεν έχει αποτέλεσμα, να εξετάσει την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων για κράτη ή μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως η Σαουδική Αραβία, επιπλέον των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων εναντίον των Χούθι·

8.  καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με την κοινή θέση της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων προς τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου, και ειδικότερα τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που ορίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζουν τις αποφάσεις αδειοδότησης, μεταξύ άλλων, στα εξής κριτήρια: σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού και τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από την εν λόγω χώρα· η εσωτερική κατάσταση στη χώρα τελικού προορισμού – τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέπουν εξαγωγές που ενδέχεται να προκαλέσουν ή να παρατείνουν ένοπλες συγκρούσεις, ή να επιδεινώσουν υφιστάμενες εντάσεις ή συγκρούσεις στη χώρα τελικού προορισμού· και η διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας·

9.  τονίζει ότι η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μόνο με πολιτικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς και έπειτα από διαπραγματεύσεις· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμμετάσχουν, το συντομότερο δυνατό και σε πνεύμα καλής πίστης, σε ένα νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· υποστηρίζει την προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, Ismail Ould Cheikh Ahmed, για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, και την κυβέρνηση της Υεμένης.