Resolutsiooni ettepanek - B8-0155/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0155/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK humanitaarolukorra kohta Jeemenis

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0151/2016

Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0155/2016

B8-0155/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon humanitaarolukorra kohta Jeemenis

(2016/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta, eriti 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Jeemenis[1],

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 10. jaanuari 2016. aasta ühisavaldust rünnaku kohta organisatsiooni Piirideta Arstid tervisekeskuse vastu Jeemenis,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 15. detsembri 2015. aasta avaldust ÜRO vahendatavate Jeemeni-teemaliste kõneluste jätkamise kohta ning asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 2. oktoobri 2015. aasta ühisavaldust Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2201 (2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015) Jeemeni kohta ning 2140 (2014), millega kehtestati sanktsioonid,

–  võttes arvesse vastavalt Julgeolekunõukogu resolutsioonile 2140 (2014) moodustatud ÜRO Jeemeni ekspertide rühma aruannet,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 20. märtsi, 26. märtsi, 1. aprilli, 26. aprilli ja 9. juuni 2015. aasta avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 20. aprilli 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri pressiesindaja 10. jaanuari 2016. aasta ja 8. jaanuari 2016. aasta avaldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jeemeni praeguse kriisi on põhjustanud üksteisele järgnevate valitsuste suutmatus tulla vastu Jeemeni elanike õigustatud püüdlustele demokraatia, majandusliku ja sotsiaalse arengu, stabiilsuse ja julgeoleku poole; arvestades, et selline suutmatus on loonud tingimused vägivaldse konflikti puhkemiseks, kuna ei ole moodustatud kaasavat valitsust, ei toimu võimu õiglast jagamist ning süstemaatiliselt ignoreeritakse riigi arvukaid hõimudevahelisi vastuolusid, üldist ebaturvalisust ja majanduslikku seisakut;

B.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav sõjaline sekkumine Jeemenis, sealhulgas rahvusvaheliselt keelustatud kobarpommide kasutamine, on toonud kaasa katastroofilise humanitaarolukorra, mis mõjutab kogu riigi elanikkonda, on tekitanud piirkonnas tõsiseid tagajärgi ning ähvardab rahvusvahelist rahu ja julgeolekut; arvestades, et praeguse sõjategevuse ägenemise esimesteks ohvriteks on Jeemeni tsiviilelanikud, kes elasid juba niigi rasketes tingimustes;

C.  arvestades, et konflikti puhkemisest alates on vähemalt 5 979 inimest hukkunud ja 28 208 saanud haavata; arvestades, et ohvrite seas on sadu naisi ja lapsi; arvestades, et erinevate sõjaliste rühmituste vahel toimuva võitluse, pommitamise ja esmatähtsate teenuste osutamise katkemise humanitaarmõju tsiviilelanikkonnale on saavutamas murettekitavaid mõõtmeid;

D.  arvestades, et 2015. aasta novembris avaldatud 2016. aasta humanitaarabi vajaduste ülevaate kohaselt vajab praegu 21,2 miljonit inimest (82 % elanikkonnast) mingil kujul humanitaarabi; arvestades, et samuti kannatab hinnanguliselt peaaegu 2,1 miljonit inimest praegu alatoitluse all, sh üle 1,3 miljoni lapse kannatab raske akuutse alatoitluse all;

E.  arvestades, et EL nägi ette 52 miljonit eurot uut humanitaarabi, et käsitleda Jeemeni kriisi ja selle mõju Aafrika Sarvele 2015. aastal; arvestades, et EL annab kuni 2 miljonit eurot Jeemenisse suubuvate kaubalaevade jaoks ÜRO kontrollimehhanismi (UNVIM) asutamiseks ning lihtsustab seeläbi kaupade ja humanitaarabi takistamatut jõudmist Jeemenisse;

F.  arvestades, et mitmel puhul on Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakutes Jeemenis tapetud tsiviilelanikke, rikkudes rahvusvahelist humanitaarõigust, mille kohaselt tuleb kõigi vahenditega tsiviilohvreid vältida või nende arvu minimeerida; arvestades, et on mitmeid teateid selle kohta, et õhurünnakud on tabanud tsiviilsihtmärke, sealhulgas haiglaid, koole, turge, viljahoidlaid, sadamaid ja põgenikelaagrit, ning tõsiselt kahjustanud abi kättetoimetamiseks olulist taristut ja suurendanud veelgi tõsist toidu- ja kütusenappust riigis; arvestades, et rahvusvaheline humanitaarabiorganisatsioon Piirideta Arstid on sattunud viimase kolme kuu jooksul korduvalt rünnaku alla; arvestades, et 10. jaanuaril 2016 pommitati Piirideta Arstide toetatavat haiglat Jeemeni põhjaosas ning selle tulemusel hukkus vähemalt kuus inimest, kümmekond inimest (nende hulgas Piirideta Arstide töötajad) sai haavata ning meditsiinirajatised said raskeid kahjustusi; arvestades, et see on kõige hiljutisem juhtum terviserajatiste vastu suunatud rünnakute seerias;

G.  arvestades, et sadamate vähenenud läbilaskevõime ning kahjustatud taristust ja rajatistest tulenevate ummikute tõttu pääseb riiki ainult 15 % kriisieelse kütuseimpordi mahust; arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni toiduga kindlustatuse staadiumide tervikliku klassifikatsiooni kohaselt on kaheksa kubernerkonda, nimelt Şa‘dah, Ḩajjah, Al-Ḩudaydah, Ta‘izz, Aḑ-Ḑāli‘, Laḩij, Abyān ja Ḩaḑramawt praegu klassifitseeritud toiduga kindlustatuse osas hädaolukorras olevaks;

H.  arvestades, et organisatsiooni Save the Children andmetel on riigi 22 kubernerkonnast vähemalt 18-s haiglad sõjategevuse või kütusenappuse tõttu suletud või on sõjategevus või kütusenappus haiglaid tugevalt mõjutanud; arvestades, et eelkõige on suletud 153 tervisekeskust, mis varem varustasid toiduga enam kui 450 000 riskirühma last, ja 158 ambulatoorset kliinikut, kelle ülesanne oli osutada põhilisi tervishoiuteenuseid ligi poolele miljonile nooremale kui viieaastasele lapsele;

I.  arvestades, et UNICEFi andmetel on Jeemenis valitsev konflikt mõjutanud tugevalt ka laste juurdepääsu haridusele, kuna haridustee on seiskunud ligi 2 miljoni lapse jaoks 3 584 kooli – ehk iga neljanda – sulgemise tõttu; arvestades, et nendest koolidest 860 on saanud kahjustada või on varjupaigaks põgenikele;

J.  arvestades, et 2015. aasta juunis esitas ÜRO abipalve 1,6 miljardi USA dollari saamiseks, et võimaldada tal abistada 11,7 miljonit inimest, kuid et 2015. aasta lõpuks oli ta saanud sellest summast 56 %;

K.  arvestades, et 15. detsembril 2015 kuulutati välja üleriigiline relvarahu, kuid seda on hiljem laialdaselt rikutud; arvestades, et sõdivate poolte vahel 2015. aasta detsembri keskel Šveitsis peetud rahukõnelustel ei toimunud konflikti lõpetamist silmas pidades suuremaid läbimurdeid; arvestades, et ÜRO juhitavad rahukõnelused ÜRO Jeemeni erisaadiku Ismail Ould Šeik Ahmedi egiidi all, mis pidid kava kohaselt jätkuma 14. jaanuaril 2016, on keset jätkuvat vägivalda ajutiselt edasi lükatud;

L.  arvestades, et al-Houthi mässulised on piiranud sisse Ta‘izzi, Jeemeni suuruselt kolmanda linna, takistades humanitaarabi kohaletoimetamist; arvestades, et ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaatori Stephen O’Brieni andmetel vajab ligikaudu 200 000 seal lõksus olevat tsiviilisikut tungivalt joogivett, toitu, arstiabi ning muud elupäästvat abi ja kaitset;

M.  arvestades, et Araabia poolsaare Al Qaeda (AQAP) on kasutanud ära poliitilise ja julgeolekuolukorra halvenemise Jeemenis, laiendanud oma kohalolekut ning suurendanud terrorirünnakute arvu ja ulatust; arvestades, et nn Islamiriik (ISIS/Da’esh) on hakanud Jeemenis tegutsema ja korraldanud terrorirünnakuid šiiitide mošeede vastu, tappes sadu inimesi;

N.  arvestades, et mõned ELi liikmesriigid arendavad relvakaubandust Saudi Araabia ja teiste Pärsia lahe riikidega, mis võib olla vastuolus ELi ühise seisukohaga relvade ekspordi kontrolli kohta, milles sedastatakse muu hulgas järgmised kriteeriumid, mida liikmesriigid peavad kohaldama tavarelvastuse ekspordi litsentside väljastamise otsuseid tehes: inimõiguste austamine ning samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine lõpliku sihtriigi poolt; lõpliku sihtriigi siseolukord – liikmesriigid ei tohiks lubada eksporti, mis kutsub esile või pikendab relvastatud konflikte või süvendab olemasolevaid pingeid või konflikte lõplikus sihtriigis; ning rahu, julgeoleku ja stabiilsuse säilitamine piirkonnas;

O.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmeil pakub Jeemen jätkuvalt suuremeelselt pelgupaika üle 267 000 pagulasele, samal ajal kui tema rannikule saabub Aafrika Sarve piirkonnast jätkuvalt pagulasi ja rändajaid, keda oli 2015. aastal 92 446, mis on üks möödunud kümnendi suurimaid aastasi numbreid; arvestades, et 2015. aastal teatati Jeemenis 95 merel hukkunust ja käesoleval aastal on neid olnud juba 36;

P.  arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti andmeil on alates 2015. aasta märtsi lõpust lahkunud Jeemenist peaaegu 170 000 inimest, kellest 43 % olid kolmandate riikide kodanikud, 40 % Jeemeni kodanikud ja 17 % Somaalia kodanikud; arvestades, et see väljavool naaberriikidesse, sh Djiboutisse, Etioopiasse, Omaani, Saudi Araabiasse, Somaaliasse ja Sudaani, näitab Jeemeni praeguse konflikti piirkondlikku mõõdet;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis valitseva humanitaarolukorra murettekitava halvenemise pärast, mida iseloomustab laialdane toiduga kindlustamatus ja raske alatoitlus, valimatud rünnakud tsiviilelanike ning meditsiini- ja abitöötajate vastu ning tsiviil- ja meditsiinitaristu hävitamine, mis on tingitud Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakute ning maapealse sõjategevuse ja mürsurünnakute ägenemisest, hoolimata korduvatest nõudmistest vaenutegevus lõpetada; kinnitab veel kord oma pühendumist Jeemeni ja Jeemeni rahva jätkuvale toetamisele;

2.  mõistab teravalt hukka Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhurünnakud ja Jeemenile kehtestatud mereblokaadi, mis on toonud kaasa tuhandeid hukkunuid, on riiki veelgi destabiliseerinud, on hävitamas riigi füüsilist taristut, on loonud terrori- ja äärmusorganisatsioonide – nagu ISIS/Da’esh ja AQAP – laienemiseks senisest soodsamad tingimused ning on teravdanud juba niigi kriitilist humanitaarolukorda; mõistab samuti teravalt hukka al-Houthi mässuliste destabiliseeriva ja vägivaldse tegevuse, sh Ta‘izzi linna sissepiiramise, millel on olnud dramaatilised humanitaartagajärjed ka selle elanike jaoks;

3.  rõhutab vajadust koordineerida humanitaartegevust ÜRO juhtimise all ning kutsub kõiki riike tungivalt üles tegelema humanitaarabivajadustega; nõuab tungivalt, et kõik osalised lubaksid riiki tuua ja kätte toimetada kiiresti vajatavat toitu, ravimeid, kütust ja muud vajalikku abi ÜRO ja rahvusvaheliste humanitaarorganisatsioonide kanalite kaudu, et rahuldada kriisist mõjutatud tsiviilelanike kiired vajadused, kooskõlas erapooletuse, neutraalsuse ja sõltumatuse põhimõtetega; tuletab meelde, et seetõttu on äärmiselt tähtis veelgi hõlbustada kaubalaevade pääsu Jeemenisse;

4.  kutsub kõiki konfliktiosalisi üles lubama humanitaartöötajatel ja hädaabil jõuda piirangute ja takistusteta Jeemeni elanikkonnani, kes vajab tungivalt elutähtsat abi, ning sellest tulenevalt nõuab humanitaarvaherahu, et elupäästev abi saaks jõuda kiiresti Jeemeni rahvani;

5.  kordab üleskutset kõigile osalistele järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust, tagada tsiviilelanike kaitse ja hoiduda võtmast otseseks sihtmärgiks tsiviiltaristut, eriti meditsiinirajatisi ja veesüsteeme, ning hoiduda kasutamast tsiviilhooneid sõjalisel otstarbel;

6.  tuletab kõigile osalistele meelde, et haiglad ja meditsiinitöötajad on sõnaselgelt kaitstud rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt ning tsiviilelanike ja tsiviiltaristu tahtlik sihtmärgiks võtmine on sõjakuritegu; rõhutab, kui oluline on parandada abitöötajate turvalisust, et nad saaksid rünnakutele tulemuslikumalt reageerida; nõuab, et erapooletult ja sõltumatult uuritaks kõiki rahvusvahelise inimõigustealase õiguse ja rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavaid rikkumisi, sealhulgas hiljutisi rünnakuid humanitaartaristu ja -töötajate vastu;

7.  nõuab, et EL edendaks tulemuslikult rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimist, nagu on sätestatud asjakohastes ELi suunistes; rõhutab eelkõige, et EL peab tõstatama poliitilises dialoogis Saudi Araabiaga rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise vajaduse küsimuse; kutsub nõukogu üles kaaluma juhul, kui selline dialoog ei anna tulemusi, piiravate meetmete ja sanktsioonide kohaldamist selliste rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumises osalevate riikide või üksikisikute vastu nagu Saudi Araabia, lisaks praegustele piiravatele meetmetele al-Houthi mässuliste vastu;

8.  kutsub nõukogu üles vaatama seoses relvaekspordiga Saudi Araabiasse ja teistesse Pärsia lahe riikidesse läbi, kas liikmesriigid järgivad ELi ühist seisukohta relvade ekspordi kontrolli kohta, ning eriti seda, kas nad järgivad sätteid, mille kohaselt liikmesriigid peaksid tuginema litsentside väljastamise otsuseid tehes muu hulgas järgmisele: inimõiguste austamine ning samuti rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine lõpliku sihtriigi poolt; lõpliku sihtriigi siseolukord – liikmesriigid ei tohiks lubada eksporti, mis kutsub esile või pikendab relvastatud konflikte või süvendab olemasolevaid pingeid või konflikte lõplikus sihtriigis; ning rahu, julgeoleku ja stabiilsuse säilitamine piirkonnas;

9.  rõhutab, et konfliktil saab olla vaid poliitiline, kaasav ja läbirääkimistel põhinev lahendus; nõuab, et kõik osapooled osaleksid heas usus võimalikult kiiresti ÜRO juhitavate rahukõneluste uues voorus; toetab ÜRO erisaadiku Ismail Ould Šeik Ahmedi püüdlusi pidada ÜRO vahendatavaid rahukõnelusi;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.