Päätöslauselmaesitys - B8-0155/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0155/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016

Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0155/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0155/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0155/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin humanitaarisesta tilanteesta

(2016/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä ja erityisesti 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Jemenin tilanteesta[1],

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 10. tammikuuta 2016 antaman yhteiseen julkilausuman hyökkäyksestä Lääkärit ilman rajoja -järjestön (MSF) terveyskeskukseen Jemenissä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 15. joulukuuta 2015 antaman julkilausuman YK:n tuella käytävien Jemeniä koskevien neuvottelujen uudelleenaloittamisesta ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 2. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2201(2015), 2204 (2015) ja 2216 (2015) Jemenistä ja päätöslauselman 2140 (2014) seuraamusten asettamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n Jemeniä käsittelevän asiantuntijapaneelin selvityksen, joka laadittiin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2140 (2014) jälkeen,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 20. maaliskuuta, 26. maaliskuuta, 1. huhtikuuta, 26. huhtikuuta ja 9. kesäkuuta 2015 antamat julkilausumat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 10. tammikuuta 2016 ja 8. tammikuuta 2016 antamat julkilausumat Jemenistä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi on tulosta useiden perättäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata jemeniläisten oikeutettuihin vaatimuksiin demokratiasta, taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä, vakaudesta ja turvallisuudesta; ottaa huomioon, että tämä kyvyttömyys on luonut pohjan väkivaltaisen konfliktin puhkeamiselle, koska maahan ei ole kyetty perustamaan osallistavaa hallitusta eikä valtaa ole kyetty jakamaan oikeudenmukaisesti ja koska maan monet heimojännitteet, laajalle levinnyt turvattomuus ja taloudellinen lamaantuminen on jätetty järjestelmällisesti huomiotta;

B.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama sotilaallinen väliintulo Jemenissä, mukaan lukien kansainvälisesti kiellettyjen rypälepommien käyttö, on johtanut katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen, joka vaikuttaa väestöön koko maassa, jolla on vakavia seurauksia alueelle ja joka on uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle; panee merkille, että Jemenin siviiliväestö, jonka elinolot ovat jo ennestään kurjat, kärsii ensimmäisenä meneillään olevasta sotatoimien laajenemisesta;

C.  toteaa, että konfliktin puhjettua ainakin 5 979 ihmistä on saanut surmansa ja 28 208 ihmistä on loukkaantunut; ottaa huomioon, että uhrien joukossa on satoja naisia ja lapsia; ottaa huomioon lukuisten puolisotilaallisten joukkojen keskinäisten taistelujen, pommitusten ja keskeisten palvelujen keskeytymisen humanitaariset vaikutukset siviiliväestöön ja toteaa, että nämä vaikutukset ovat saavuttamassa hälyttävät mittasuhteet;

D.  toteaa, että marraskuussa 2015 julkaistun humanitaarisia tarpeita koskevan yleiskatsauksen 2016 mukaan 21,2 miljoonaa ihmistä (82 prosenttia väestöstä) tarvitsee tällä hetkellä jonkinlaista humanitaarista apua; toteaa, että vastaavasti lähes 2,1 miljoonan ihmisen arvioidaan tällä hetkellä olevan aliravittuja ja että yli 1,3 miljoonaa lasta kärsii vakavasta akuutista aliravitsemuksesta;

E.  ottaa huomioon, että EU tarjosi 52 miljoonan euron arvosta uutta humanitaarista apua Jemenin kriisiin ja sen vaikutuksiin Afrikan sarvessa vuonna 2015; ottaa huomioon, että EU myöntää enintään 2 miljoonaa euroa kaupallista merenkulkua koskevan YK:n valvonta- tarkastusmekanismin (UNVIM) perustamiseen Jemeniin ja helpottaa näin kaupallisten tuotteiden ja humanitaarisen avun esteetöntä pääsyä Jemeniin;

F.  ottaa huomioon, että monissa tapauksissa Saudi-Arabian johtaman sotilaallisen liittouman ilma-iskut Jemenissä ovat surmanneet siviilejä, mikä on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa vaaditaan välttämään siviiliuhreja tai minimoimaan niiden määrä kaikin mahdollisin keinoin; ottaa huomioon, että useiden raporttien mukaan ilmaiskut ovat osuneet siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin, markkinoihin, viljavarastoihin, satamiin ja kodeistaan pakenemaan joutuneiden leiriin, ja ovat vahingoittaneet vakavasti tuen jakeluun liittyvää keskeistä infrastruktuuria ja lisänneet vakavaa elintarvike- ja polttoainepulaa maassa; toteaa, että lääketieteellistä ja humanitaarista apua tarjoavaa kansainvälistä Lääkärit ilman rajoja -järjestöä vastaan on hyökätty toistuvasti viimeisten kolmen kuukauden aikana; toteaa, että Jemenin pohjoisosassa sijaitsevan Lääkärit ilman rajoja -järjestön tukeman sairaalan pommituksissa 10. tammikuuta 2016 kuoli ainakin kuusi ihmistä, loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joiden joukossa oli myös Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilökuntaa, ja niistä aiheutui vakavaa vahinkoa lääkintäpalveluille; toteaa, että isku on viimeisin useista terveydenhoitopalveluihin kohdistuneista hyökkäyksistä;

G.  toteaa, että satamien vähentyneen kapasiteetin sekä vahingoittuneen infrastruktuurin ja palvelujen ylikuormittumisen vuoksi maahan pystytään tuomaan polttoainetta vain 15 prosenttia kriisiä edeltäneestä määrästä; ottaa huomioon, että YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) laatiman elintarviketurvaa uhkaavien tilanteiden luokittelun mukaan kahdeksan hallintoaluetta eli Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, al-Dhale, Lahj, Abyan ja Hadramaut on tällä hetkellä luokiteltu elintarviketurvan kannalta hätätilatasolle;

H.  ottaa huomioon, että Save the Children -järjestön mukaan ainakin 18:ssa maan 22 hallintoalueesta on suljettu sairaaloita taistelujen tai polttoainepulan vuoksi tai ne ovat haitanneet vakavasti sairaaloiden toimintaa; ottaa erityisesti huomioon, että 153 terveyskeskusta, joista toimitettiin aiemmin elintarvikkeita yli 450 000:lle riskiryhmään kuuluvalle lapselle, on suljettu samoin kuin 158 poliklinikkaa, jotka vastasivat lähes puolen miljoonan alle viisivuotiaan lapsen perusterveydenhuollosta;

I.  toteaa, että UNICEFin mukaan Jemenin konfliktilla on ollut myös vakavia vaikutuksia lasten koulutukseen pääsyyn, sillä lähes kahden miljoonan lapsen koulunkäynti on keskeytynyt, koska 3 584 koulua, eli yksi neljästä, on suljettu; ottaa huomioon, että näistä kouluista 860 on vahingoittunut tai tarjoaa suojan kodeistaan paenneille henkilöille;

J.  toteaa, että YK esitti kesäkuussa 2015 vetoomuksen 1,6 miljardin dollarin saamiseksi, jotta se voi avustaa 11,7 miljoonaa ihmistä, mutta vuoden 2015 loppuun mennessä varoista oli koossa 56 prosenttia;

K.  ottaa huomioon, että maanlaajuinen tulitauko julistettiin 15. joulukuuta 2015, mutta sitä on sittemmin rikottu yleisesti; toteaa, että Sveitsissä joulukuun 2015 puolivälissä pidetyissä sotivien osapuolten rauhanneuvotteluissa ei onnistuttu saamaan aikaan merkittävää läpimurtoa konfliktin lopettamiseksi; toteaa, että YK:n johdolla ja YK:n Jemenin erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin suojeluksessa käytävät rauhanneuvottelut oli määrä aloittaa uudelleen 14. tammikuuta 2016, mutta niitä on väliaikaisesti lykätty jatkuvan väkivallan takia;

L.  ottaa huomioon, että huthikapinalliset ovat saartaneet Taizin kaupungin, joka on Jemenin kolmanneksi suurin kaupunki, ja estävät humanitaarisen avun toimittamisen; ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteerin ja hätäavun koordinaattorin Stephen O’Brienin mukaan noin 200 000 kaupunkiin loukkuun jäänyttä siviiliä oli kipeästi juomaveden, ravinnon, sairaanhoidon ja muun ihmishenkiä pelastavan avun ja suojelun tarpeessa;

M.  toteaa, että Arabian niemimaan al-Qaida (AQAP) on kyennyt käyttämään hyväkseen Jemenin poliittisen ja turvallisuustilanteen huononemista, laajentamaan läsnäoloaan alueella ja lisäämään terrori-iskujen määrää ja laajuutta; ottaa huomioon, että niin kutsuttu Islamilainen valtio (ISIS) / Da’esh on vahvistanut läsnäoloaan Jemenissä ja tehnyt terrori-iskuja šiiamuslimien moskeijoihin ja tappanut niissä satoja ihmisiä;

N.  toteaa, että jotkut EU:n jäsenvaltiot käyvät Saudi-Arabian ja muiden Persianlahden valtioiden kanssa asekauppaa, joka voi olla ristiriidassa aseviennin valvontaa koskevan EU:n yhteisen kannan kanssa, jossa säädetään muun muassa seuraavista perusteista tavanomaisten aseiden vientiä koskevia jäsenvaltioiden lupapäätöksiä varten: ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen lopullisessa määrämaassa, lopullisen määrämaan sisäinen tilanne vallitsevien jännitteiden tai aseellisten konfliktien osalta – jäsenvaltiot epäävät luvan vienniltä, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa, ja alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden suojelu;

O.  ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) mukaan Jemenissä on edelleen yli 267 000 pakolaista ja Jemenin rannoille saapuu edelleen Afrikan sarvesta pakolaisia ja muuttajia, joiden määrä oli noin 92 446 vuonna 2015, eli kyseessä oli yksi suurimmista vuotuisista kokonaismääristä viimeisten kymmenen vuoden aikana; toteaa, että Jemenissä ilmoitettiin 95 ihmisen menehtyneen merellä vuonna 2015 ja toistaiseksi menehtyneitä on jo 36;

P.  toteaa, että UNHCR:n mukaan Jemenistä on lähtenyt maaliskuun 2015 lopusta lähtien lähes 170 000 ihmistä, joista 43 prosenttia oli kolmansien maiden kansalaisia, 40 prosenttia Jemenin kansalaisia ja 17 prosenttia Somalian kansalaisia; toteaa, että ihmisten virta naapurimaihin, kuten Djiboutiin, Etiopiaan, Omaniin, Saudi-Arabiaan, Somaliaan ja Sudaniin, korostaa Jemenissä käynnissä olevan konfliktin alueellista ulottuvuutta;

1.  ilmaisee syvän huolensa Jemenin ihmisoikeustilanteen hälyttävästä heikentymisestä ja siihen liittyvästä laajalle levinneestä elintarvikepulasta ja vakavasta aliravitsemuksesta, summittaisista hyökkäyksistä siviilejä, terveydenhuollon työntekijöitä ja avustustyöntekijöitä vastaan sekä siviili-infrastruktuurin ja terveydenhuollon infrastruktuurin tuhoutumisesta Saudi-Arabian johtaman liittouman lisääntyneiden ilmaiskujen, maataistelun ja tulittamisen seurauksena huolimatta toistuvista vaatimuksista lopettaa vihamielisyydet; vahvistaa olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Jemeniä ja Jemenin kansaa;

2.  tuomitsee jyrkästi Saudi-Arabian johtaman liittouman Jemeniin kohdistamat ilmaiskut ja merisaarron, jotka ovat johtaneet tuhansien ihmisten kuolemaan ja horjuttaneet Jemeniä entisestään, jotka tuhoavat maan fyysistä infrastruktuuria ja jotka ovat luoneet otollisemmat edellytykset terrorismin ja äärijärjestöjen, kuten ISIS/Da’esh ja AQAP, leviämiselle ja pahentaneet entisestään jo kriittistä humanitaarista tilannetta; tuomitsee jyrkästi myös huthien toteuttamat epävakautta lisäävät ja väkivaltaiset toimet, mukaan lukien Taizin kaupungin saarto, josta on myös aiheutunut dramaattisia humanitaarisia seurauksia sen asukkaille;

3.  painottaa koordinoidun YK:n johdolla toteutettavan humanitaarisen toiminnan tarvetta ja kehottaa kaikkia maita osallistumaan humanitaaristen tarpeiden tyydyttämiseen; kehottaa kaikkia osapuolia sallimaan kiireellisesti tarvittavien elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muun välttämättömän avun maahanpääsyn ja toimittamisen YK:n ja kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen kanavien kautta, jotta voidaan vastata kriisin uhreiksi joutuneiden siviilien kiireellisiin tarpeisiin puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden periaatteiden mukaisesti; palauttaa mieliin, että siksi on olennaisen tärkeää helpottaa edelleen kauppa-alusten pääsyä Jemeniin;

4.  kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sallimaan avustustyöntekijöiden ja hätäavun esteettömän ja rajoittamattoman pääsyn kipeästi elintärkeän avun tarpeessa olevien jemeniläisten luo ja vaatii näin ollen humanitaarista taukoa, jotta ihmishenkiä pelastava apu tavoittaisi Jemenin kansan kiireellisesti;

5.  kehottaa jälleen kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, varmistamaan siviilien suojelun ja pidättymään kohdistamasta iskuja suoraan siviili-infrastruktuuria, erityisesti lääkintäpalveluja ja vesijärjestelmiä, vastaan ja käyttämästä siviilirakennuksia sotilaallisiin tarkoituksiin;

6.  muistuttaa kaikkia osapuolia, että sairaalat ja lääkintähenkilöstö on nimenomaisesti suojattu kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla ja että iskujen tahallinen kohdistaminen siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan katsotaan sotarikokseksi; pitää tärkeänä avustustyöntekijöiden turvallisuuden parantamista, jotta he voivat reagoida hyökkäyksiin tehokkaammin; kehottaa suorittamaan puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan kaikista väitetyistä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista mukaan lukien humanitaarisen avun infrastruktuuriin ja avustushenkilöstöön kohdistetut viimeisimmät iskut;

7.  kehottaa EU:ta edistämään tehokkaasti kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista, sellaisena kuin siitä säädetään asiaa koskevissa EU:n suuntaviivoissa; korostaa erityisesti, että EU:n on tuotava esiin Saudi-Arabian kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa tarve noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta; kehottaa neuvostoa, jos tällainen vuoropuhelu ei tuota tuloksia, harkitsemaan rajoittavien toimenpiteiden toteuttamista ja seuraamusten asettamista valtioille, kuten Saudi-Arabialle, tai henkilöille, jotka osallistuvat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin olemassa olevien huthikapinallisia koskevien rajoittavien toimenpiteiden lisäksi;

8.  kehottaa neuvostoa arvioimaan, noudattavatko EU:n jäsenvaltiot aseviennin valvontaa koskevaa EU:n yhteistä kantaa, kun on kyse aseviennistä Saudi-Arabiaan ja muihin Persianlahden valtioihin, ja erityisesti säännöksiä, joissa säädetään, että jäsenvaltioiden olisi perustettava lupapäätöksensä muun muassa seuraaviin perusteisiin: ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattaminen lopullisessa määrämaassa, lopullisen määrämaan sisäinen tilanne vallitsevien jännitteiden tai aseellisten konfliktien osalta – jäsenvaltiot epäävät luvan vienniltä, joka aiheuttaisi tai pitkittäisi aseellisia konflikteja tai kärjistäisi jännitteitä tai konflikteja lopullisessa määrämaassa, ja alueellisen rauhan, turvallisuuden ja vakauden suojelu;

9.  korostaa, että konfliktiin on olemassa vain poliittinen, osallistava ja neuvotteluratkaisu; kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan vilpittömässä mielessä YK:n johtamien rauhanneuvottelujen uuden neuvottelukierroksen mahdollisimman pian; tukee YK:n erityislähettilään Ismail Ould Cheikh Ahmedin ponnisteluja YK:n tukemien rauhanneuvottelujen käymiseksi;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.