Prijedlog rezolucije - B8-0155/2016Prijedlog rezolucije
B8-0155/2016

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o humanitarnoj situaciji u Jemenu

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0151/2016

Postupak : 2016/2515(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0155/2016

B8-0155/2016

Rezolucija Europskog parlamenta o humanitarnoj situaciji u Jemenu

(2016/2515(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Jemenu, a posebno rezoluciju od 9. srpnja 2015. o stanju u Jemenu[1],

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 10. siječnja 2016. o napadu na bolnicu Liječnika bez granica u Jemenu,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 15. prosinca 2015. o ponovnom pokretanju pregovora o Jemenu pod okriljem UN-a i zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini i povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa od 2. listopada 2015. o Jemenu,

–  uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2201 (2015), 2204 (2015) i 2216 (2015) o Jemenu te 2140 (2014) o nametanju sankcija,

–  uzimajući u obzir izvješće o Jemenu koje je sastavila skupina stručnjaka UN-a osnovana u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2140 (2014),

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice ESVD-a o stanju u Jemenu od 20. ožujka, 26. ožujka, 1. travnja, 26. travnja i 9. lipnja 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća o Jemenu od 20. travnja 2015.,

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornika glavnog tajnika UN-a o Jemenu od 8 i 10. siječnja 2016.;

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je do trenutačne krize u Jemenu došlo zbog nemogućnosti uzastopnih vlada da zadovolje legitimne težnje jemenskog naroda za demokracijom, gospodarskim i socijalnim razvojem, stabilnošću i sigurnošću; budući da je taj neuspjeh stvorio uvjete za izbijanje nasilnog sukoba jer nije došlo do formiranja uključive vlade i do pravedne podjele vlasti te se sustavno ignoriraju brojne napetosti među plemenima u državi, rasprostranjena nesigurnost i gospodarska paraliza;

B.  budući da je vojna intervencija u Jemenu pod vodstvom Saudijske Arabije, koja obuhvaća i upotrebu kasetnih bombi koje su međunarodno zabranjene, dovela do katastrofalne humanitarne situacije koja pogađa stanovništvo u čitavoj zemlji, ima ozbiljne posljedice za tu regiju i prijetnja je međunarodnom miru i sigurnosti; budući da je jemensko civilno stanovništvo, koje već živi u teškim životnim uvjetima, glavna žrtva trenutačne vojne eskalacije;

C.  budući da je od početka sukoba ubijeno najmanje 5979 osoba, a 28 208 osoba je ozlijeđeno; budući da su među žrtvama stotine žena i djece; budući da je humanitarni učinak koji trenutačne borbe između raznih paravojnih skupina, bombardiranja i prekid pružanja osnovnih usluga imaju na civilno stanovništvo dostigao alarmantne razmjere;

D.  budući da prema procjeni humanitarnih potreba za 2016. objavljenoj u studenome 2015. 21,2 milijuna osoba (82 % stanovništva) trenutačno treba neki oblik humanitarne pomoći; budući da, slično tomu, prema procjenama trenutačno ima gotovo 2,1 milijun neishranjenih osoba, što uključuje više od 1,3 milijuna djece koja pate od ozbiljne i akutne neishranjenosti;

E.  budući da je EU za 2015. predvidio 52 milijuna EUR nove humanitarne pomoći za krizu u Jemenu i njezin učinak na Afrički rog; budući da će EU pružiti do 2 milijuna EUR za uspostavljanje mehanizma UN-a za provjeru i pregled komercijalnih pošiljki za Jemen, čime bi se omogućilo da komercijalni proizvodi i humanitarna pomoć neometano stižu u Jemen;

F.  budući da su u zračnim napadima vojne koalicije u Jemenu koju predvodi Saudijska Arabija u nekoliko navrata stradali civili, što predstavlja kršenje međunarodnog humanitarnog prava, i zahtijeva poduzimanje svih mogućih mjera kako bi se civilne žrtve spriječile ili svele na minimum; budući da postoji više navoda o tome da su u zračnim napadima pogođeni civilni ciljevi, među ostalim bolnice, škole, tržnice, skladišta žita, luke i kampovi za raseljene osobe, što je ozbiljno oštetilo ključnu infrastrukturu za pružanje pomoći i doprinijelo velikoj oskudici hrane i goriva u zemlji; budući da je međunarodna medicinska humanitarna organizacija Liječnici bez granica u posljednja tri mjeseca napadana u više navrata; budući da je 10. siječnja 2016. u sjevernom Jemenu bombardirana bolnica pod okriljem Liječnika bez granica (MSF), pri čemu je najmanje šest osoba poginulo, a dvanaest ih je ozlijeđeno, uključujući osoblje te organizacije, te su zdravstveni objekti ozbiljno oštećeni; budući da je to posljednji u nizu napada na zdravstvene objekte;

G.  budući da zbog smanjenoga lučkoga kapaciteta i zagušenosti nastale zbog oštećene infrastrukture i objekata samo 15 % količine goriva iz uvoza stiže u Jemen u odnosu na količinu prije krize; budući da je prema Integriranoj klasifikaciji faza sigurnosti opskrbe hranom Organizacije za hranu i poljoprivredu osam guvernata trenutačno klasificirano u razinu izvanrednoga stanja sigurnosti opskrbe hranom, i to guvernati Sada, Hadža, al-Hudaida, Taiz, ad-Dali, Lahidž, Abjan i Hadramaut;

H.  budući da su prema podacima organizacije Save the Children u barem 18 od 22 guvernata u zemlji bolnice zatvorene zbog sukoba i oskudice goriva ili su tim događanjima ozbiljno pogođene; budući da su konkretno zatvorena 153 doma zdravlja koji su prije toga hranom opskrbljivali više od 450 000 ugrožene djece, zajedno sa 158 ambulanti odgovornih za pružanje osnovne zdravstvene skrbi za gotovo pola milijuna djece mlađe od pet godina;

I.  budući da je prema UNICEF-u sukob u Jemenu također imao velik utjecaj na pristup djece obrazovanju koje je zaustavljeno za gotovo 2 milijuna djece zbog zatvaranja 3584 škola, tj. svake četvrte škole; budući da je 860 od tih škola oštećeno ili služe kao prihvatilišta za raseljene osobe;

J.  budući da je u lipnju 2015. UN uputio apel za prikupljanje iznosa od 1,6 milijardi USD kako bi mu se omogućilo da pomogne 11,7 milijuna ljudi, no budući da je do kraja 2015. prikupljeno samo 56 % tog iznosa;

K.  budući da je 15. prosinca 2015. proglašen prekid vatre, no on je otad u mnogo navrata prekršen; budući da se mirovnim pregovorima u Švicarskoj sredinom prosinca na kojima su sudjelovale zaraćene strane nije uspjelo doći do većega napretka u smislu okončanja sukoba; budući da je nastavak mirovnih pregovora pod vodstvom UN-a i pod okriljem posebnog izaslanika UN-a za Jemen Ismaila Oulda Šeika Ahmeda, koji je predviđen za 14. siječnja 2016., privremeno odgođen zbog nastavljenoga nasilja;

L.  budući da su pobunjenici iz pokreta Huti opsjeli grad Taiz, treći jemenski grad po veličini, i onemogućuju dostavljanje humanitarne pomoći; budući da se ondje prema riječima Stephena O'Briena, zamjenika glavnoga tajnika UN-a zaduženoga za humanitarna pitanja i koordinatora za pružanje hitne pomoći, u klopci nalazilo oko 200 000 civila kojima je prijeko potrebna voda za piće, hrana, liječenje i druga pomoć i zaštita kako bi ih se održalo na životu;

M.  budući da se al-Kaida Arapskog poluotoka (AQAP) uspjela okoristiti pogoršanjem političke i sigurnosne situacije u Jemenu, proširivši svoju prisutnost te povećavši broj i intenzitet terorističkih napada; budući da je tzv. Islamska država/Daiš učvrstila svoju prisutnost u Jemenu i izvela terorističke napade na šijitske džamije u kojima su ubijene stotine ljudi;

N.  budući da neke države članice EU-a trguju oružjem sa Saudijskom Arabijom i drugim zemljama Perzijskoga zaljeva, što može činiti kršenje zajedničkoga stajališta EU-a o nadzoru izvoza oružja, u kojem se, između ostaloga, određuju sljedeći kriteriji za odluke o licenciranju država članica za izvoz konvencionalnoga oružja: poštovanje ljudskih prava u zemlji konačnoga odredišta kao i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava od strane te države; unutarnje stanje u zemlji konačnog odredišta – države članice ne bi smjele dopustiti izvoz kojim bi se mogli izazvati ili produžiti oružani sukobi ili zaoštriti postojeće napetosti ili sukobi u zemlji konačnoga odredišta; i očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji;

O.  budući da prema navodima Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR) Jemen i dalje velikodušno skrbi o više od 267 000 izbjeglica, dok izbjeglice i migranti s Afričkoga roga i dalje stižu na njegove obale, pa ih je 2015. ukupno bilo oko 92 446, što je jedna od najvećih ukupnih brojki u proteklih deset godina; budući da je 2015. u Jemenu prijavljeno 95 smrtnih slučajeva na moru, a da ih je dosad ove godine zabilježeno već 36;

P.  budući da je prema navodima UNHCR-a gotovo 170 000 osoba napustilo Jemen od kraja ožujka 2015., od čega su 43 % bili državljani trećih zemalja, 40 % državljani Jemena, a 17 % državljani Somalije; budući da je tim odljevom u susjedne zemlje, uključujući Džibuti, Etiopiju, Oman, Saudijsku Arabiju, Somaliju i Sudan, istaknuta regionalna odrednica aktualnoga sukoba u Jemenu;

1.  izražava duboku zabrinutost zbog alarmantnog pogoršanja humanitarne situacije u Jemenu koju karakteriziraju raširena nesigurnost opskrbe hranom i ozbiljna neishranjenost, neselektivni napadi na civile, zdravstvene i humanitarne radnike te uništenje civilne i zdravstvene infrastrukture kao posljedica jačanja zračnih napada koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, borbi na tlu i granatiranja, usprkos opetovanim pozivima na novi prekid vatre; ponovno izražava svoju predanost nastavku pružanja potpore Jemenu i jemenskom narodu;

2.  oštro osuđuje i zračne napade koalicije pod vodstvom Saudijske Arabije i njezinu pomorsku blokadu Jemena zbog kojih su tisuće osoba preminule, koji su dodatno destabilizirali Jemen, koji uništavaju fizičku infrastrukturu te zemlje, koji su stvorili pogodnije uvjete za širenje terorističkih i ekstremističkih organizacija poput tzv. Islamske države/Daiša i AQAP-a te pogoršali ionako kritičnu humanitarnu situaciju; oštro osuđuje i destabiliziranje te nasilne radnje koje poduzimaju pripadnici pokreta Huti, što uključuje i opsadu grada Taiza, kojom su nastale dramatične humanitarne posljedice za njegove stanovnike;

3.  naglašava potrebu za koordiniranim humanitarnim djelovanjem pod vodstvom UN-a i potiče sve zemlje da doprinesu zadovoljavanju humanitarnih potreba; potiče sve strane da omoguće ulazak i dostavu hitno potrebne hrane, lijekova, goriva i drugih oblika pomoći kanalima UN-a i drugih međunarodnih humanitarnih organizacija kako bi se ispunile hitne potrebe civila pogođenih krizom, u skladu s načelima nepristranosti, neutralnosti i neovisnosti; podsjeća da je stoga ključno dodatno olakšati komercijalni pomorski pristup Jemenu;

4.  poziva sve strane uključene u sukob da nastave omogućavati neograničen i neometan pristup humanitarnih radnika i humanitarne pomoći jemenskom narodu kojem je izuzetno potrebna vitalna pomoć te stoga hitno poziva na humanitarnu stanku kako bi se omogućilo da pomoć kojom se spašavaju životi dođe do Jemenaca;

5.  ponavlja svoj poziv svim stranama da poštuju međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, da zajamče zaštitu civila te da se suzdrže od izravnog ciljanja civilne infrastrukture, posebno zdravstvenih objekata i vodovodnih sustava te od upotrebe civilnih zgrada u vojne svrhe;

6.  podsjeća sve strane da su bolnice i medicinsko osoblje izričito zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom te da se svjesno ciljanje civila i civilne infrastrukture može izjednačiti s ratnim zločinom; naglašava važnost poboljšanja sigurnosti humanitarnih radnika kako bi oni mogli učinkovitije reagirati na napade; poziva na provođenje nepristrane i neovisne istrage o svim navodnim kršenjima međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava, uključujući posljednje napade kojima su cilj bili humanitarna infrastruktura i humanitarno osoblje;

7.  poziva EU da učinkovito promiče poštovanje međunarodnoga humanitarnoga prava kako je i određeno relevantnim smjernicama EU-a; posebno ističe potrebu da EU u svojem političkom dijalogu sa Saudijskom Arabijom započne razgovor o potrebi poštovanja međunarodnoga humanitarnoga prava; poziva Vijeće da u slučaju da se u okviru toga dijaloga ne ostvare nikakvi rezultati razmotri primjenu restriktivnih mjera i sankcija na zemlje i pojedince koji sudjeluju u kršenju međunarodnoga humanitarnoga prava, kao što je Saudijska Arabija, uz već postojeće restriktivne mjere protiv pripadnika pokreta Huti;

8.  poziva Vijeće da preispita u kojoj se mjeri države članice pridržavaju zajedničkoga stajališta EU-a o nadzoru izvoza oružja kad je riječ o izvozu oružja u Saudijsku Arabiju i druge zemlje Perzijskoga zaljeva, a posebno koliko se pridržavaju odredaba kojima se utvrđuje da bi države članice svoje odluke o licenciranju trebale temeljiti na kriterijima među kojima su: poštovanje ljudskih prava u zemlji konačnoga odredišta kao i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava od strane te države; unutarnje stanje u zemlji konačnog odredišta – države članice ne bi smjele dopustiti izvoz kojim bi se mogli izazvati ili produžiti oružani sukobi ili zaoštriti postojeće napetosti ili sukobi u zemlji konačnoga odredišta; i očuvanje mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji;

9.  naglašava da se sukob može riješiti jedino političkim, uključivim rješenjem koje će se postići pregovorima; snažno potiče sve strane da se što prije u dobroj vjeri uključe u novi krug pregovora pod vodstvom UN-a; podupire napore posebnoga izaslanika UN-a Ismaila Oulda Šeika Ahmeda da se održe mirovni pregovori uz posredovanje UN-a;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku UN-a, glavnom tajniku Vijeća za suradnju arapskih zemalja Zaljeva, glavnom tajniku Lige arapskih država i vladi Jemena.