Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0155/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0155/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl humanitarinės padėties Jemene

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0151/2016

Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0155/2016

B8-0155/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Jemene

(2016/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno, ypač į 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl padėties Jemene[1],

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso, atsakingo už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, 2016 m. sausio 10 d. bendrą pareiškimą dėl išpuolio prieš organizacijos „Gydytojai be sienų“ sveikatos priežiūros centrą Jemene,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2015 m. gruodžio 15 d. pareiškimą dėl derybų tarpininkaujant JT atnaujinimo Jemene ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso, atsakingo už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, 2015 m. spalio 2 d. bendrą pareiškimą dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 2201(2015), 2204(2015), 2216(2015) dėl Jemeno ir rezoliuciją 2140(2014), kuria nustatomos sankcijos,

–  atsižvelgdamas į pagal Saugumo Tarybos rezoliuciją 2140(2014) sudarytos JT ekspertų grupės Jemeno klausimu ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 20 d., kovo 26 d., balandžio 1 d., balandžio 26 d. ir birželio 9 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimus dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. balandžio 20 d. išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 10 d. ir 2016 m. sausio 8 d. JT Generalinio Sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimus dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dabartinė krizė Jemene – tai viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjimo pateisinti teisėtų Jemeno gyventojų lūkesčių, susijusių su demokratija, ekonominiu ir socialiniu vystymusi, stabilumu ir saugumu, padarinys; kadangi dėl šios nesėkmės susidarė sąlygos smurtiniam konfliktui prasidėti, nes nepavyko suformuoti įtraukios vyriausybės ir sąžiningai pasidalyti valdžią ir buvo sistemingai ignoruojami įvairių šalies genčių nesutarimai, vyraujantis nesaugumas ir ekonominis paralyžius;

B.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujama karinė intervencija Jemene, per kurią buvo naudojamos ir tarptautiniu lygmeniu uždraustos kasetinės bombos ir dėl kurios susidarė katastrofiška humanitarinė padėtis, nuo kurios kenčia gyventojai visoje šalyje, turi rimtų pasekmių regione ir kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui; kadangi Jemeno civiliai gyventojai, kurie jau ir taip kenčia dėl prastų gyvenimo sąlygų, yra pirmosios dabartinio karinio konflikto aukos;

C.  kadangi nuo konflikto pradžios žuvo mažiausiai 5 979 žmonės, o 28 208 buvo sužeisti; kadangi tarp aukų yra šimtai moterų ir vaikų; kadangi tebevykstančių įvairių nereguliariųjų pajėgų kovų, bombardavimo ir esminių paslaugų teikimo sutrikdymo humanitarinis poveikis civiliams gyventojams artėja prie nerimą keliančio lygio;

D.  kadangi, kaip nurodyta 2015 m. lapkričio mėn. paskelbtoje 2016 m. humanitarinių reikmių apžvalgoje, 21,2 mln. žmonių (82 proc. visų gyventojų) šiuo metu reikia vienokios ar kitokios humanitarinės pagalbos; be to, kadangi, kaip manoma, apie 2,1 mln. žmonių šiuo metu kenčia dėl prastos mitybos, įskaitant daugiau kaip 1,3 mln. vaikų, kenčiančių dėl didelio ūmaus mitybos nepakankamumo;

E.  kadangi 2015 m. ES suteikė 52 mln. eurų naują humanitarinę pagalbą, skirtą krizei Jemene ir jos poveikiui Somalio pusiasalyje mažinti; kadangi ES skirs iki 2 mln. eurų siekiant sukurti JT tikrinimo ir patikrų mechanizmą, susijusį su komercine laivyba į Jemeną, tokiu būdu sudarydama palankesnes sąlygas netrikdomam komercinių krovinių ir humanitarinės pagalbos srautui į Jemeną;

F.  kadangi per Saudo Arabijos vadovaujamos karinės koalicijos vykdomus oro antpuolius Jemene ne kartą žuvo civiliai gyventojai, tokiu būdu pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę, pagal kurią reikalaujama imtis visų įmanomų priemonių siekiant užkirsti kelią civilių gyventojų aukoms ar kuo labiau sumažinti jų skaičių; kadangi esama daugybės pranešimų, kad vykdant oro antpuolius buvo taikytasi į civilinius objektus, įskaitant ligonines, mokyklas, turgus, grūdų sandėlius, uostus ir perkeltųjų asmenų stovyklą, ir jų metu buvo smarkiai apgadinta pagalbos tiekimui būtina infrastruktūra bei prisidėta prie didelio maisto ir kuro trūkumo šalyje; kadangi per pastaruosius tris mėnesius ne kartą buvo įvykdyti išpuoliai, nukreipti prieš tarptautinę gydytojų humanitarinę organizaciją „Gydytojai be sienų“; kadangi 2016 m. sausio 10 d. Šiaurės Jemene buvo subombarduota organizacijos „Gydytojai be sienų“ remiama ligoninė, bent šeši žmonės žuvo ir apie dešimt žmonių buvo sužeisti, įskaitant minėtosios organizacijos darbuotojus, taip pat buvo smarkiai apgadinta medicinos įranga; kadangi tai yra naujausias iš daugybės išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas;

G.  kadangi dėl sumažėjusio uostų pajėgumų ir spūsčių, kylančių dėl apgadintos infrastruktūros ir įrangos, šalį pasiekiančio kuro importo apimtis siekia tik 15 proc. prieš krizę buvusio lygio; kadangi, remiantis Maisto ir žemės ūkio organizacijos Integruotą aprūpinimo maistu būklės klasifikacija, apsirūpinimo maistu saugumo aspektu kritinė padėtis šiuo metu yra aštuoniose gubernijose – Sados, Chadžos, Chudaidos, Taizo, ad Dali, Lachdžo, Abiano ir Chadramauto;

H.  kadangi, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ duomenimis, bent 18-oje iš 22 šalies gubernijų uždarytos nuo karinių veiksmų arba kuro stokos nukentėjusios ligoninės; kadangi visų pirma užsidarė 153 sveikatos priežiūros centrai, tiekę maistą daugiau kaip 450 000 rizikos grupei priskiriamų vaikų, ir 158 poliklinikos, atsakingos už pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą beveik pusei milijono vaikų iki penkerių metų amžiaus;

I.  kadangi, UNICEF duomenimis, konfliktas Jemene taip pat labai neigiamai paveikė vaikų galimybes mokytis – nebegali mokytis beveik 2 milijonai vaikų, nes uždarytos 3 584 mokyklos (viena iš keturių); kadangi 860 iš šių mokyklų yra apgriautos arba jose glaudžiasi perkeltieji asmenys;

J.  kadangi 2015 m. birželio mėn. JT paskelbė raginimą surinkti 1,6 mlrd. JAV dolerių, kad JT galėtų padėti 11,7 milijono žmonių, tačiau 2015 m. pabaigoje buvo surinkti 56 proc. šių lėšų;

K.  kadangi 2015 m. gruodžio 15 d. visoje šalyje paskelbtos paliaubos, tačiau po to jos buvo labai dažnai pažeidinėjamos; kadangi 2015 m. gruodžio viduryje Šveicarijoje surengtos kariaujančių šalių taikos derybos nedavė jokių svarbesnių rezultatų, kad būtų galima užbaigti konfliktą; kadangi dėl tebesitęsiančio smurto laikinai atidėtas 2016 m. sausio 14 d. numatytas JT vadovaujamų taikos derybų, kurias ves JT specialusis įgaliotinis Jemene Ismail Ould Cheikh Ahmed, atnaujinimas;

L.  kadangi Houthi grupuotei priklausantys sukilėliai pradėjo trečiojo pagal dydį Jemeno miesto Taizo apgultį ir trukdo siųsti į miestą humanitarinę pagalbą; kadangi, kaip nurodė JT Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas humanitariniams reikalams ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju koordinatorius Stephen O’Brien, apie 200 000 apgultame mieste esančių civilių gyventojų skubiai reikia geriamo vandens, maisto, medicininio gydymo ir kitos gyvybiškai svarbios pagalbos ir apsaugos;

M.  kadangi „Al-Qaeda“ Arabijos pusiasalyje galėjo pasinaudoti politinės ir saugumo padėties Jemene pablogėjimu ir plėstis, didindama savo teroristinių išpuolių skaičių ir mastą; kadangi vadinamoji grupuotė „Islamo valstybė“ (ISIS) / „Da'esh“ įsitvirtino Jemene ir vykdė teroristinius išpuolius prieš šiitų mečetes, nužudydama šimtus žmonių;

N.  kadangi kai kurios ES valstybės narės vykdo prekybą ginklais su Saudo Arabija ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis ir dėl šios prekybos gali būti pažeidžiama ES bendroji pozicija dėl ginklų eksporto kontrolės, kurioje, inter alia, įtvirtintas reikalavimas valstybių narių sprendimus dėl įprastinės ginkluotės eksporto licencijų išdavimo pagrįsti tokiais kriterijais: pagarba žmogaus teisėms galutinės paskirties šalyje ir tai, kaip ta šalis laikosi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, vidaus padėtis galutinės paskirties šalyje, t. y. valstybės narės neturėtų leisti vykdyti eksporto, dėl kurio būtų išprovokuoti ar prailginti ginkluoti konfliktai arba suintensyvinta vyraujanti įtampa ar konfliktai galutinės paskirties šalyje, ir regioninės taikos, saugumo ir stabilumo išsaugojimas;

O.  kadangi, JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, Jemenas ir toliau dosniai teikia prieglobstį daugiau kaip 267 000 pabėgėlių, o pabėgėliai ir migrantai iš Somalio pusiasalio ir toliau atvyksta į Jemeno pakrantę – 2015 m. jų skaičius siekė 92 446 ir tai buvo vienas didžiausių metinių skaičių per pastarąjį dešimtmetį; kadangi 2015 m. Jemene pranešama apie 95 jūroje žuvusius žmones, o šiais metais žuvo jau 36;

P.  kadangi, UNHCR duomenimis, nuo 2015 m. kovo mėn. pabaigos iš Jemeno išvyko apie 170 000 žmonių, 43 proc. iš jų buvo trečiųjų šalių piliečiai, 40 proc. – Jemeno piliečiai ir 17 proc. – Somalio piliečiai; kadangi atsižvelgiant į šį išvykstančiųjų į kaimynines šalis, įskaitant Džibutį, Etiopiją, Omaną, Saudo Arabiją, Somalį ir Sudaną, srautą matyti regioninė dabartinio konflikto Jemene dimensija;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nerimą keliančio humanitarinės padėties blogėjimo Jemene, t. y. plačiai paplitusio maisto stygiaus ir itin prastos mitybos, išpuolių be atrankos prieš civilius gyventojus, medicinos ir pagalbos darbuotojus, civilinės bei medicininės infrastruktūros griovimo per suintensyvėjusius oro antpuolius, kuriuos vykdo Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, karo veiksmus sausumoje bei apšaudymus artilerijos ugnimi, nepaisant pakartotinių raginimų nutraukti karo veiksmus; dar kartą pabrėžia savo įsipareigojimą toliau remti Jemeną ir Jemeno gyventojus;

2.  griežtai smerkia Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos vykdomus oro antpuolius ir vykdomą Jemeno jūrinę blokadą, dėl kurių žuvo tūkstančiai žmonių, Jemenas buvo dar labiau destabilizuotas, griaunama šalies fizinė infrastruktūra, sukurtos palankesnės sąlygos teroristų ir ekstremistų organizacijų, pvz., grupuotės ISIS / „Da’esh“ ir „Al-Qaeda“ Arabijos pusiasalyje, plėtrai ir buvo pabloginta jau ir taip kritiška humanitarinė padėtis; be to, griežtai smerkia destabilizuojančius ir smurtinius Houthi grupuotės veiksmus, įskaitant Taizo apgultį, dėl kurios šio miesto gyventojai taip pat susiduria su dramatiškomis humanitarinėmis pasekmėmis;

3.  pabrėžia, kad reikia koordinuoti humanitarinius veiksmus vadovaujant JT, ir primygtinai ragina visas šalis prisidėti prie humanitarinių poreikių tenkinimo; ragina visas šalis leisti įvežti ir tiekti skubiai reikalingą maistą, vaistus, kurą ir teikti kitą būtiną pagalbą JT ir tarptautinių humanitarinių organizacijų kanalais siekiant pasirūpinti neatidėliotinais nuo krizės nukentėjusių civilių gyventojų poreikiais, laikantis nešališkumo, neutralumo ir nepriklausomumo principų; primena, kad dėl to būtina dar labiau palengvinti sąlygas prekybos laivams patekti į Jemeną;

4.  ragina visas konflikto šalis sudaryti sąlygas humanitarinės pagalbos darbuotojams nevaržomai atvykti ir padėti Jemeno gyventojams, kuriems skubiai reikia būtinos pagalbos, ir todėl prašo paskelbti humanitarines paliaubas, kad Jemeno gyventojus kuo skubiau pasiektų gyvybiškai svarbi pagalba;

5.  pakartoja savo raginimą visoms šalims laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir tiesiogiai nesitaikyti į civilinę infrastruktūrą, ypač medicinos įstaigas ir vandens sistemas, taip pat nenaudoti civilinės paskirties pastatų karinėms reikmėms;

6.  primena visoms šalims, kad ligonines ir medicinos personalą nedviprasmiškai gina tarptautinė humanitarinė teisė ir kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra prilyginami karo nusikaltimui; pabrėžia, kad svarbu padidinti pagalbą teikiančių darbuotojų saugumą užtikrinant, kad jie galėtų efektyviau reaguoti į išpuolius; ragina atlikti nešališką ir nepriklausomą visų įtariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant naujausius išpuolius prieš humanitarinę infrastruktūrą ir personalą, tyrimą;

7.  ragina ES veiksmingai skatinti tarptautinės humanitarinės teisės laikymąsi, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; ypač pabrėžia, kad ES, vykdydama politinį dialogą su Saudo Arabija, turi kelti būtinybės laikytis tarptautinės humanitarinės teisės klausimą; ragina Tarybą, jeigu toks dialogas neduotų rezultatų, apsvarstyti galimybę taikyti ribojamąsias priemones ir sankcijas valstybėms ar asmenims, susijusiems su tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais, pvz., Saudo Arabijai, papildomai prie jau esamų ribojamųjų priemonių Houthi grupuotės nariams;

8.  ragina Tarybą patikrinti, kaip valstybės narės laikosi ES bendrosios pozicijos dėl ginklų eksporto kontrolės, turint omenyje ginklų eksportą į Saudo Arabiją ir kitas Persijos įlankos valstybes, visų pirma atsižvelgiant į tai, kaip laikomasi nuostatų, kuriomis remiantis valstybės narės savo sprendimus dėl licencijų išdavimo turėtų, inter alia, pagrįsti tokiais kriterijais: pagarba žmogaus teisėms galutinės paskirties šalyje ir tai, kaip ta šalis laikosi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų, vidaus padėtis galutinės paskirties šalyje, t. y. valstybės narės neturėtų leisti vykdyti eksporto, dėl kurio būtų išprovokuoti ar prailginti ginkluoti konfliktai arba suintensyvinta vyraujanti įtampa ar konfliktai galutinės paskirties šalyje, ir regioninės taikos, saugumo ir stabilumo išsaugojimas;

9.  pabrėžia, kad konflikto sprendimas gali būti tik politinis, įtraukus ir pasiektas derybomis; primygtinai ragina visa šalis kuo greičiau gera valia įsitraukti į naują JT vadovaujamų taikos derybų raundą; remia JT specialiojo įgaliotinio Ismailio Ouldo Cheikho Ahmedo pastangas surengti taikos derybas tarpininkaujant JT;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.