Návrh uznesenia - B8-0155/2016Návrh uznesenia
B8-0155/2016

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii v Jemene

27.1.2016 - (2016/2515 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0151/2016

Postup : 2016/2515(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0155/2016

B8–0155/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o humanitárnej situácii v Jemene

(2016/2515 (RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä na uznesenie z 9. júla 2015 o situácii v Jemene[1],

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 10. januára 2015 o útokoch na zdravotnícke zariadenie organizácie Lekári bez hraníc v Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o pokračovaní rozhovorov o Jemene sprostredkovaných OSN z 15. decembra 2015 a na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o Jemene z 2. októbra 2015,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2201 (2015), č. 2204 (2015) a č. 2216 (2015) o situácii v Jemene a č. 2140 (2014) o uložení sankcií,

–  so zreteľom na správu skupiny expertov OSN o Jemene, ktorá vznikla na základe rezolúcie Bezpečnostnej Rady č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ z 20. marca, 26. marca, 1. apríla, 26. apríla a 9. júna 2015 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady o Jemene z 20. apríla 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia o Jemene z 10. januára 2016 a 8. januára 2016 hovorcu generálneho tajomníka OSN,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasná kríza v Jemene je výsledkom toho, že po sebe idúce vlády nenaplnili legitímne očakávania jemenského ľudu týkajúce sa demokracie, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, stability a bezpečnosti; keďže toto zlyhanie vytvorilo podmienky na vypuknutie násilného konfliktu tým, že sa nevytvorila inkluzívna vláda a spravodlivá deľba moci a že sa systematicky ignorovali početné kmeňové napätia v krajine, všeobecne rozšírená neistota a hospodárska paralýza;

B.  keďže vojenský zásah pod vedením Saudskej Arábie v Jemene, pri ktorom boli použité kazetové bomby, ktoré podliehajú medzinárodnému zákazu, vyvolal katastrofálnu humanitárnu situáciu, ktorá postihla obyvateľstvo celej krajiny, má závažné dôsledky pre tento región a predstavuje hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť; keďže jemenské civilné obyvateľstvo, ktoré tak či tak žije v ťažkých podmienkach, je hlavnou obeťou súčasnej vojenskej eskalácie;

C.  keďže od začiatku konfliktu bolo zabitých najmenej 5 979 osôb a 28 208 utrpelo zranenia; keďže medzi obeťami sú stovky žien a detí; keďže humanitárne dôsledky, ktoré majú pre civilné obyvateľstvo pokračujúce boje medzi rozličnými milíciami, bombardovanie a narušenie základných služieb, dosahujú alarmujúce rozmery;

D.  keďže podľa prehľadu humanitárnych potrieb na rok 2016, ktorý bol uverejnený v novembri 2015, teraz určitú formu humanitárnej pomoci potrebuje 21,2 milióna ľudí (82 % obyvateľstva); keďže podobne sa odhaduje, že 2,1 milióna obyvateľov je v súčasnosti podvyživených, z toho 1,3 milióna detí, ktoré trpia vážnou akútnou podvýživou;

E.  keďže EÚ v roku 2015 poskytla 52 miliónov EUR na ďalšiu humanitárnu pomoc na riešenie krízy v Jemene a zmiernenie jej vplyvu na Africký roh; keďže EÚ poskytne sumu do výšky dvoch miliónov EUR na vytvorenie mechanizmu OSN pre overovanie a kontrolu (UNVIM) obchodnej námornej dopravy do Jemenu, čím sa uľahčí nerušený tok komerčného tovaru a humanitárnej pomoci do Jemenu;

F.  keďže pri niekoľkých príležitostiach boli počas vzdušných útokov koalície pod vedením Saudskej Arábie v Jemene zabití civilisti v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, ktoré si vyžaduje podniknúť všetky možné kroky na zabránenie civilným obetiam alebo na minimalizáciu ich počtu; keďže existujú správy, že letecké útoky zasiahli početné civilné ciele vrátane nemocníc, škôl, trhov, sýpok, prístavov a táborov pre vysídlené osoby, vážne poškodili základnú infraštruktúru na poskytovanie pomoci a prispeli k vážnemu nedostatku potravín a palív v krajine; keďže medzinárodná zdravotnícka humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) bola počas posledných troch mesiacov opakovane terčom útokov; keďže na nemocnicu podporovanú organizáciou Lekári bez hraníc (MSF) v severnom Jemene bol 10. januára 2016 spáchaný bombový útok, ktorého výsledkom bolo prinajmenšom päť zabitých a dvanásť zranených osôb vrátane zamestnancov MSF, ako aj vážne poškodenie zdravotníckych zariadení; keďže ide o najnovší zo série útokov na zdravotnícke zariadenia;

G.  keďže z dôvodu obmedzenej prístavnej kapacity a preťaženia zničenej infraštruktúry a zariadení sa do krajiny dostane iba 15 % objemu palív dodávaného pred krízou; keďže podľa integrovanej klasifikácie fáz potravinovej bezpečnosti Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo je v súčasnosti osem provincií – Saada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-dhal, Lahj, Abyan and Hadramaut – zaradených z hľadiska zabezpečovania potravín medzi oblasti v stave núdze;

H.  keďže podľa organizácie Save the Children boli v prinajmenšom v 18 z 22 oblastí v dôsledku bojov alebo nedostatku palív zatvorené nemocnice, resp. bolo významne ovplyvnené ich fungovanie; keďže konkrétne bolo zatvorených 153 zdravotných stredísk, ktoré predtým dodávali výživu pre viac ako 450 000 ohrozených detí, ako aj 158 ambulancií zodpovedných za poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti takmer pol miliónu detí mladších ako päť rokov;

I.  keďže podľa UNICEF mal konflikt v Jemene závažný vplyv na prístup detí k vzdelávaniu, keďže prestal fungovať vzdelávací systém pre takmer 2 milióny detí a bolo zatvorených 3 584 škôl, čo predstavuje štvrtinu všetkých škôl; keďže 860 z týchto škôl je poškodených alebo fungujú ako útulky pre vysídlené osoby;

J.  keďže OSN v júni 2015 spustila výzvu na poskytnutie 1,6 miliardy USD na pomoc 11,7 milióna osôb, ale do konca roku 2015 financovala len 56 %;

K.  keďže 15. decembra 2015 bolo v celej krajine vyhlásené prímerie, ktoré však bolo následne vo veľkej miere porušované; keďže mierové rozhovory znesvárených strán, ktoré prebehli v polovici decembra 2015 vo Švajčiarsku, nepriniesli prelomové riešenie, ktoré by viedlo k ukončeniu konfliktu; keďže obnovenie mierových rozhovorov pod vedením OSN pod záštitou vyslanca OSN pre Jemen Ismá´íla wulda šajcha Ahmada, ktoré boli naplánované na 14. januára 2016, sa dočasne odročilo v dôsledku pokračujúceho násilia;

L.  keďže húthíovskí rebeli obliehajú tretie najväčšie jemenské mesto Taiz a bránia dodávkam humanitárnej pomoci; keďže podľa Stephena O'Briena, námestníka generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátora núdzovej pomoci, potrebuje asi 200 000 civilistov, ktorí sa v ňom ocitli v pasci, naliehavo pitnú vodu, potraviny, lekársku starostlivosť a ďalšiu život zachraňujúcu pomoc a podporu;

M.  keďže sieti al-Kájda na Arabskom polostrove (AQAP) sa podarilo využiť zhoršenie politickej a bezpečnostnej situácie v Jemene, rozšíriť svoju prítomnosť a zvýšiť počet a rozsah teroristických útokov; keďže tzv. Islamský štát (IŠ)/Dá’iš sa etabloval v Jemene a uskutočnil teroristické útoky proti šiítskym mešitám, pričom zahynuli stovky ľudí;

N.  keďže niektoré členské štáty EÚ sú zapojené do obchodu so zbraňami so Saudskou Arábiou a ďalšími štátmi Perzského zálivu, čo môže byť v rozpore so spoločnou pozíciou EÚ ku kontrole vývozu zbraní, ktorá stanovuje okrem iného nasledujúce kritériá pre vývoz konvenčných zbraní: dodržiavanie ľudských práv v krajine konečného určenia a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva touto krajinou, vnútorná situácia v krajine konečného určenia – členské štáty by nemali umožniť vývoz, ktorý by mohol vyvolať alebo predĺžiť ozbrojené konflikty alebo zhoršiť existujúce napätie či konflikty v krajine konečného určenia; zachovanie regionálneho mieru, bezpečnosti a stability,

O.  keďže podľa Agentúry OSN pre utečencov (UNHCR) Jemen naďalej veľkoryso poskytuje útočisko viac ako 267 000 utečencom a k jeho brehom ďalej priplávajú utečenci a migranti z Afrického rohu, pričom v roku 2015 ich bolo približne 92 446, čo je jeden z najvyšších ročných počtov posledného desaťročia; keďže v roku 2015 bolo v Jemene hlásených 95 úmrtí na mori a v tomto roku už 36;

P.  keďže podľa UNHCR od konca marca 2015 opustilo Jemen takmer 170 000 ľudí, z ktorých 43 % bolo príslušníkmi tretej krajiny, 40 % jemenských občanov a 17 % somálskych občanov; keďže tento pohyb do susedných krajín vrátane Džibutska, Etiópie, Ománu, Saudskej Arábie, Somálska a Sudánu zvýrazňuje regionálny rozmer súčasného konfliktu v Jemene;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad alarmujúcim zhoršovaním humanitárnej situácie v Jemene, ktorá sa vyznačuje rozsiahlym nedostatkom potravín a vážnou podvýživou, rozsiahlymi bezohľadnými útokmi na civilistov a zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj ničením civilnej a zdravotnej infraštruktúry v dôsledku zintenzívnenia leteckých útokov, pozemných bojov a bombardovania, a to aj napriek opakovaným výzvam na opätovné zastavenie násilností; EÚ potvrdzuje svoj záväzok ďalej podporovať Jemen a jemenský ľud.

2.  odsudzuje vzdušné útoky koalície vedenej Saudskou Arábiou a námornú blokádu Jemenu, ktoré spôsobili smrť tisícov ľudí, ešte viac destabilizovali Jemen, vytvorili priaznivejšie podmienky pre rozšírenie teroristických a extrémistických organizácií, ako sú IŠ/Dá’iš a AQAP, a vyhrotili už bez toho kritickú humanitárnu situáciu; dôrazne odsudzuje aj destabilizujúce a násilné akty húthíov, aj pri obliehaní mesta Taiz, ktoré mali tiež dramatické humanitárne dôsledky na jeho obyvateľov;

3.  zdôrazňuje potrebu koordinovanej humanitárnej činnosti pod vedením OSN a naliehavo vyzýva všetky krajiny, aby prispeli k riešeniu humanitárnych potrieb; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby umožnili prístup a poskytovanie naliehavo potrebných potravín, liekov, palív a inej potrebnej pomoci prostredníctvom OSN a medzinárodných humanitárnych organizácií s cieľom riešiť naliehavé potreby civilného obyvateľstva zasiahnutého krízou v súlade so zásadami nestrannosti, neutrality a nezávislosti; pripomína, že je preto nevyhnutné, aby sa ďalej uľahčil prístup obchodnej lodnej dopravy do Jemenu;

 

4.  vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby umožnili neobmedzený a nerušený prístup humanitárnych pracovníkov a humanitárnej pomoci k jemenskému obyvateľstvu, ktoré zúfalo potrebujú životne dôležitú pomoc, a preto vyzýva na humanitárne prerušenie konfliktu, aby jemenský ľud okamžite získal prístup k životodarnej pomoci;

5.  opätovne vyzýva všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné humanitárne a ľudskoprávne právo, zabezpečili ochranu civilistov a upustili od priamych útokov na civilnú infraštruktúru, najmä na zdravotnícke zariadenia a vodovodné systémy, ako aj od využívania civilných budov na vojenské účely;

6.  pripomína všetkým stranám, že nemocnice a zdravotnícky personál sú výslovne chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva a že úmyselné útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru sú vojnovým zločinom; zdôrazňuje význam zlepšovania bezpečnosti pracovníkov pôsobiacich v oblasti pomoci s cieľom účinnejšie reagovať na útoky; vyzýva na nestranné a nezávislé vyšetrenie všetkých údajných porušení medzinárodného ľudskoprávneho a humanitárneho práva vrátane útokov na humanitárnu infraštruktúru a personál;

7.  vyzýva EÚ, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; zdôrazňuje najmä skutočnosť, že EÚ musí poukazovať na potrebu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva v rámci svojich politických rozhovorov so Saudskou Arábiou; vyzýva Radu, aby v prípade, ak tieto rozhovory prinesú výsledky, zvážila okrem existujúcich reštriktívnych opatrení voči húthíom aj uplatnenie reštriktívnych opatrení a sankcií voči štátom alebo osobám, ktoré sa podieľajú na porušovaní medzinárodného humanitárneho práva, ako je Saudská Arábia;

8.  vyzýva Radu, aby preverila dodržiavanie spoločnej pozície EÚ na kontrolu vývozu zbraní zo strany členských štátov, pokiaľ ide o vývoz zbraní do Saudskej Arábie a ďalších štátov Perzského zálivu, a najmä dodržiavanie ustanovení, podľa ktorých by mali členské štáty rozhodovať o udelení povolenia okrem iného na základe: dodržiavania ľudských práv v krajine konečného určenia a dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva touto krajinou, vnútornej situácie v krajine konečného určenia – členské štáty by nemali umožniť vývoz, ktorý by mohol vyvolať alebo predĺžiť ozbrojené konflikty alebo zhoršiť existujúce napätie či konflikty v krajine konečného určenia;; zachovania regionálneho mieru, bezpečnosti a stability,

9.  upozorňuje na to, že môže existovať len politické, inkluzívne a diplomatické riešenie konfliktu; naliehavo vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa čo najskôr v dobrej viere zapojili do nového kola mierových rokovaní pod záštitou OSN; podporuje úsilie osobitného vyslanca OSN Ismá´íla wulda šajcha Ahmada o vedenie mierových rozhovorov pod záštitou Organizácie Spojených národov;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.