Förslag till resolution - B8-0155/2016Förslag till resolution
B8-0155/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den humanitära situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru‑Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0155/2016

B8-0155/2016

Europaparlamentets resolution om den humanitära situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen, och då särskilt resolutionen av den 9 juli 2015 om situationen i Jemen[1],

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 januari 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om angreppet på en sjukvårdsinrättning som drivs av Läkare utan gränser (MSF) i Jemen,

–  med beaktande av uttalandet av den 15 december 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om återupptagandet av de FN-ledda samtalen om Jemen och av det gemensamma uttalandet av den 2 oktober 2015 från vice ordföranden/den höga representanten, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2201(2015), 2204(2015), 2216(2015) om Jemen, och 2140(2014) om införande av sanktioner,

–  med beaktande av rapporten från FN:s expertpanel om Jemen som inrättades i enlighet med säkerhetsrådets resolution 2140(2014),

–  med beaktande av uttalandena av den 20 mars, 26 mars, 1 april, 26 april och 9 juni 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesman om situationen i Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 april 2015 om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena av den 10 januari 2016 och den 8 januari 2016 från talespersonen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den nuvarande krisen i Jemen uppstod sedan flera på varandra följande regeringar misslyckades med att uppfylla det jemenitiska folkets rättmätiga förhoppningar om demokrati, ekonomisk och social utveckling, stabilitet och säkerhet. Detta misslyckande skapade förutsättningar som fick en våldsam konflikt att bryta ut eftersom man inte fick till stånd en inkluderande regering och rättvis maktdelning och systematiskt ignorerade de många klankonflikterna, den utbredda osäkerheten och den ekonomiska förlamningen i landet.

B.  Den saudiskledda militära interventionen i Jemen, där bland annat internationellt förbjudna klusterbomber använts, har lett till en katastrofal humanitär situation som påverkar befolkningen i hela landet, får allvarliga konsekvenser för regionen och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Jemens civilbefolkning, som redan lever under svåra förhållanden, är de första offren för den pågående militära upptrappningen.

C.  Minst 5 979 människor har dödats och 28 208 skadats sedan konflikten började. Bland offren finns hundratals kvinnor och barn. De humanitära följder som de pågående striderna mellan olika milisgrupper, bombanfall och störningar av grundläggande tjänster får för civilbefolkningen har nått alarmerande proportioner.

D.  21,2 miljoner människor (dvs. 82 procent av befolkningen) är nu i behov av någon form av humanitärt bistånd, enligt den översikt över humanitära behov för 2016 (Humanitarian Needs Overview, HNO) som offentliggjordes i november 2015. Enligt uppskattning är för närvarande uppemot 2,1 miljoner människor undernärda, varav 1,3 miljoner barn lider av grav akut undernäring.

E.  Under 2015 bidrog EU med 52 miljoner euro i nytt humanitärt bistånd till krisen i Jemen och dess följdverkningar på Afrikas horn. EU kommer att bidra med upp till 2 miljoner euro till inrättandet av FN:s mekanism för kontroll och inspektion (UNVIM) för kommersiell sjöfart till Jemen, och därmed underlätta ett obehindrat flöde av kommersiella varor och humanitärt bistånd till Jemen.

F.  Vid flera tillfällen har den saudiskledda koalitionens luftangrepp i Jemen dödat civila i strid med internationell humanitär rätt, vilket kräver att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika eller minska antalet civila dödsoffer. Det finns många rapporter om att luftangreppen har träffat civila mål, bland annat sjukhus, skolor, marknader, spannmålslager, hamnar och flyktingläger, vilket allvarligt skadat väsentlig infrastruktur för leverans av bistånd och bidragit till den svåra livsmedels- och bränslebristen i landet. Den internationella medicinska humanitära organisationen Läkare utan gränser (MSF) har angripits upprepade gånger under de tre senaste månaderna. Ett sjukhus som stöds av Läkare utan gränser (MSF) i norra Jemen bombades den 10 januari 2016, vilket resulterade i minst sex dödsoffer, ett tiotal sårade, däribland personal från MSF, och allvarliga skador på sjukvårdsinrättningar. Detta var det senaste i en rad angrepp mot sjukvårdsinrättningar.

G.  På grund av minskad hamnkapacitet och trafikstockningar till följd av förstörd infrastruktur och förstörda anläggningar uppgår bränsleimporten till endast 15 procent jämfört med situationen före krisen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations IPC-klassificering (Integrated food security Phase Classification) bedöms för närvarande åtta provinser befinna sig på en akut nivå när det gäller livsmedelstrygghet, nämligen Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan och Hadramaut.

H.  Enligt Rädda barnen har sjukhus i åtminstone 18 av landets 22 provinser stängts eller allvarligt drabbats av striderna eller bränslebrist. I synnerhet har 153 vårdcentraler, som tidigare försett mer än 450 000 utsatta barn med mat, stängts, liksom 158 öppenvårdskliniker som gav nästan en halv miljon barn under fem års ålder grundläggande hälso- och sjukvård.

I.  Enligt Unicef har konflikten i Jemen även kraftigt påverkat barns tillgång till utbildning som har upphört för nästan 2 miljoner barn, eftersom 3 584 skolor, vilket motsvarar en av fyra skolor, har stängts. 860 av dessa skolor har skadats eller fungerar som flyktingförläggningar.

J.  FN gick i juni 2015 ut med en vädjan om 1,6 miljarder US-dollar för att kunna ge stöd åt 11,7 miljoner människor, men hade i slutet av 2015 bara fått 56 procent av detta stöd.

K.  Ett landsomfattande eldupphör utlystes den 15 december 2015, men har sedan dess brutits många gånger. De fredssamtal som hölls mellan de krigförande parterna i Schweiz i mitten av december 2015 ledde inte till något stort genombrott vad gäller att få slut på konflikten. De FN-ledda fredssamtalen under överinseende av FN:s särskilda sändebud i Jemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, skulle ha återupptagits den 14 januari 2016, men har tillfälligt skjutits upp på grund av det fortsatta våldet.

L.  Huthirebeller har intagit staden Taiz, Jemens tredje största stad, vilket försvårar leveranserna av humanitärt bistånd. Enligt Stephen O’Brien, FN:s biträdande generalsekreterare för humanitära frågor och katastrofhjälpsamordnare, är de ungefär 200 000 civila som är fast där i stort behov av dricksvatten, mat, sjukvård och annat livräddande bistånd och skydd.

M.  Al-Qaida på Arabiska halvön (Aqap) har kunnat dra nytta av det försämrade politiska läget och säkerhetsläget i Jemen och ökat sin närvaro liksom antalet och omfattningen av sina terroristattacker. Den så kallade Islamiska staten (IS)/Daish har etablerat sig i Jemen och utfört terroristattacker mot shiitiska moskéer och dödat hundratals människor.

N.  Några av EU:s medlemsstater bedriver vapenhandel med Saudiarabien och andra Gulfstater, vilket kan strida mot EU:s gemensamma ståndpunkt om kontrollen av vapenexport, där bland annat följande kriterier för EU-medlemsstaternas licensbeslut i samband med export av konventionella vapen finns fastställda: respekten för de mänskliga rättigheterna i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för internationell humanitär rätt; den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – medlemsstaterna ska inte tillåta någon export som skulle kunna utlösa eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra existerande spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet; bevarande av regional fred, säkerhet och stabilitet.

O.  Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har Jemen ett fortsatt generöst flyktingmottagande med mer än 267 000 flyktingar, eftersom flyktingar och migranter från Afrikas horn fortfarande når landets kuster – 2015 uppgick antalet till 92 446 personer – en av de högsta årliga siffrorna under de senaste tio åren. I Jemen 2015 rapporterades 95 dödsfall till sjöss och 36 sådana dödsfall har redan inträffat i år.

P.  Enligt UNHCR har nästan 170 000 människor lämnat Jemen sedan slutet av mars 2015, varav 43 procent var medborgare i tredjeländer, 40 procent jemenitiska medborgare och 17 procent somaliska medborgare. Strömmarna till grannländerna, häribland Djibouti, Etiopien, Oman, Saudiarabien, Somalia och Sudan, understryker den regionala dimensionen av den nuvarande konflikten i Jemen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den alarmerande försämringen av den humanitära situationen i Jemen, som kännetecknas av utbredd osäker livsmedelsförsörjning och allvarlig undernäring, urskillningslösa angrepp på civila, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare samt förstörelse av civil och medicinsk infrastruktur som en följd av intensifierade flyganfall av den saudiskledda koalitionen samt markstrider och granatbeskjutning, trots upprepade krav på ett förnyat stopp av fientligheterna. Parlamentet bekräftar sitt åtagande att fortsätta att stödja Jemen och det jemenitiska folket.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt luftangreppen från den saudiskledda koalitionen samt den sjöblockad som man har infört mot Jemen och som har krävt tusentals dödsoffer och ytterligare destabiliserat Jemen och förstört landets fysiska infrastruktur, skapat förutsättningar för en ökad utbredning av terrorist- och extremistorganisationer såsom IS/Daish och al-Qaida på Arabiska halvön (Aqap) och förvärrat en redan allvarlig humanitär situation. Parlamentet fördömer i kraftfulla ordalag även de destabiliserande och våldsamma åtgärder från huthiernas sida, häribland belägringen av staden Taiz, som även har haft drastiska humanitära konsekvenser för stadens invånare.

3.  Europaparlamentet betonar att det behövs en samordnad humanitär insats under FN:s ledning, och uppmanar alla länder att bidra till att tillgodose de humanitära behoven. Alla parter uppmanas kraftfullt att tillåta införsel och leverans av livsmedel, läkemedel, bränsle och annat nödvändigt bistånd, som behövs omgående, via FN och internationella humanitära organisationskanaler, i syfte att tillgodose de akuta behoven bland de civila som drabbats av krisen, i enlighet med principerna om opartiskhet, neutralitet och oberoende. Parlamentet erinrar om att det därför är ytterst viktigt att tillträde för yrkesmässig sjöfart till Jemen underlättas ytterligare.

4.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten att tillåta obegränsat och obehindrat tillträde för biståndsarbetare och nödhjälp till den jemenitiska befolkningen, som är i stort behov av livsviktigt bistånd, och parlamentet efterlyser därför ett humanitärt uppehåll för att livräddande bistånd ska kunna nå det jemenitiska folket snarast möjligt.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till alla sidor att följa internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, att garantera skyddet av civila och att avstå från att direkt rikta sig mot civil infrastruktur, särskilt sjukvårdsinrättningar och vattensystem, och från att använda civila byggnader för militära ändamål.

6.  Europaparlamentet påminner alla parter om att sjukhus och medicinsk personal är uttryckligen skyddade enligt internationell humanitär rätt och att avsiktliga angrepp mot civila och civil infrastruktur utgör krigsförbrytelser. Parlamentet betonar vikten av att förbättra säkerheten för biståndsarbetare så att de är bättre rustade för angrepp. Parlamentet efterlyser en opartisk och oberoende utredning av alla påstådda kränkningar av internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt, inbegripet de senaste angreppen mot humanitär infrastruktur och personal.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, vilket anges i relevanta EU-riktlinjer. Parlamentet betonar särskilt att EU i sin politiska dialog med Saudiarabien måste ta upp behovet av att följa internationell humanitär rätt. Om en sådan dialog inte ger något resultat uppmanar parlamentet rådet att överväga restriktiva åtgärder och sanktioner mot stater eller individer som är inblandade i kränkningar av internationell humanitär rätt, såsom Saudiarabien, utöver de redan införda restriktiva åtgärderna mot huthierna.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att se över hur medlemsstaterna efterlever EU:s gemensamma ståndpunkt om kontrollen av vapenexport i samband med exporten till Saudiarabien och de andra Gulfstaterna och i synnerhet deras efterlevnad av de bestämmelser som finns fastställda på vilka medlemsstaterna bör grunda sina licensbeslut. Dessa är bland annat respekten för de mänskliga rättigheterna i det slutliga bestämmelselandet samt det landets respekt för internationell humanitär rätt, den interna situationen i det slutliga bestämmelselandet – medlemsstaterna ska inte tillåta någon export som skulle kunna utlösa eller förlänga väpnade konflikter eller förvärra existerande spänningar eller konflikter i det slutliga bestämmelselandet – och bevarande av regional fred, säkerhet och stabilitet.

9.  Europaparlamentet betonar att den enda lösningen på konflikten är en politiskt, inkluderande och framförhandlad lösning. Samtliga parter uppmanas eftertryckligen att med ärligt uppsåt medverka i en ny omgång FN-ledda fredsförhandlingar som inleds snarast. Parlamentet stöder insatserna från FN:s särskilda sändebud, Ismail Ould Cheikh Ahmed, för att hålla FN-understödda fredssamtal.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.