Procedure : 2016/2529(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0156/2016

Indgivne tekster :

B8-0156/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 175kWORD 71k
27.1.2016
PE576.517v01-00
 
B8-0156/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS (2016/2529(RSP))


Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om systematiske massemord på religiøse mindretal begået af ISIS (2016/2529(RSP))  
B8-0156/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN ' s Sikkerhedsråds resolution 2118 om Mellemøsten (S/RES/2118 (2013)),

–  der henviser til sine beslutninger af 17. juli 2014(1) og 27. februar 2014(2) om situationen i Irak,

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om Irak: den vanskelige situation for mindretal, herunder irakiske turkmenere(3),

–  der henviser til sine beslutninger af 6. februar 2014(4), 12. september 2013 om Syrien og af 17. april 2014 om Syrien: situationen i visse sårbare samfund(5),

–  der henviser til sin beslutning af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS(6),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Irak og Syrien siden udbruddet af den sekteriske vold,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. marts 2015 om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIL/Daesh,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. oktober 2015, 20. januar 2014 og 14. april 2014 om Syrien,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. december 2015, 15. august 2014, 23. juni 2014 og februar 2014 om Irak,

–  der henviser til redegørelsen af 20. januar 2016 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om massemord på religiøse mindretal begået af ISIS,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til Genèvekonventionerne om flygtninge,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de systematiske overgreb på civile, krænkelser af menneskerettighederne og krænkelser af folkeretten, der begås af ISIS, herunder de overgreb, som begås af religiøse eller etniske grunde, er en trussel mod international fred;

B.  der henviser til, at den interventionistiske politik, der føres af USA og dets allierede i Mellemøsten, har bidraget til ustabilitet og en dyb krise i hele regionen, som nu er blevet en kampplads for forskellige magter, der forsøger at udøve deres indflydelse;

C.  der henviser til, at ISIS den 29. juni proklamerede et "kalifat" eller en " islamisk stat " i de områder, det kontrollerer i Irak og Syrien; der henviser til, at dets leder Abu Bakr al-Baghdadi er blevet udnævnt til kalif; der henviser til, at de radikale islamister i ISIS nu kontrollerer store dele af Irak og Syrien;

D.  der henviser til, at konflikterne i Irak og Syrien og opløsningen af disse lande har givet de pågældende radikale islamiske kræfter mulighed for at besætte store dele af de to lande og at etablere en såkaldt Islamisk Stat (ISIS);

E.  der henviser til, at ISIS har gennemført etnisk udrensning i det nordlige Irak; det har foretaget systematiske overgreb på verdslige personer, ikke-arabiske og ikke-sunnimuslimske samfund og sunnimuslimer, der ikke følger ISIS’ barbariske og fundamentalistiske måde at forstå deres religion på, hvorved det har dræbt eller bortført tusindvis af mennesker og tvunget over en million til at flygte fra de områder, det har erobret i Irak og Syrien; langt størstedelen af ofrene for ISIS er muslimer;

F.  der henviser til, at etniske og religiøse mindretal — assyriske kristne, turkmenske shiiter, shabaker, yesidier, kakaier og sabæiske mandæere — har levet sammen i århundreder i provinsen Nineveh (hvoraf en stor del nu kontrolleres af ISIS); de mennesker i denne provins, der ikke kunne flygte, da ISIS' krigere besatte området, er fortsat fanget under truslen om død, medmindre de konverterer til islam;

G.  der henviser til, at tusindvis af yesidier, hvoraf de fleste er kvinder og børn fra Sinjar-regionen (Irak), blev bortført, da de flygtede fra ISIS' magtovertagelse i august 2014; der er blevet rapporteret om adskillige massedrab, herunder i Kocho, Qiniyeh og Jdali; der tales i de seneste afsløringer om brutale massakrer, og det bekræftes, at der er fundet adskillige massegrave, som menes at indeholde hundredvis af yesidiske lig; FN har beskrevet dette angreb på yesidierne som et muligt folkedrab;

H.  der henviser til, at der foretages systematiske overgreb på mænd, kvinder og børn på grundlag af deres etniske, religiøse eller sekteriske tilhørsforhold; disse overgreb på mindretal har at gøre med forfærdelige menneskerettighedskrænkelser såsom målrettede drab, tvungne konverteringer, bortførelser, slaveri, seksualforbrydelser, tvangsrekruttering og ødelæggelse af bedesteder;

I.  der henviser til, at kristne, der lever i områder kontrolleret af ISIS, og som ønsker at blive, har tre muligheder: konvertere til islam, betale en religionsafgift eller dø; siden USA invaderede Irak i 2003, anslås det, at mindst halvdelen af Iraks kristne har forladt landet;

J.  der henviser til, at tvangsfordrivelsen af Iraks etniske og religiøse mindretal er en historisk tragedie, der ikke blot ødelægger liv, men også medfører uoprettelig skade på strukturen i det irakiske samfund og dermed giver næring til tværetniske, sekteriske og tværreligiøse spændinger i og uden for regionen;

K.  der henviser til, at ISIS har sikret sig betydelige indtægtskilder ved at plyndre banker og virksomheder i det område, det kontrollerer, og overtage vigtige oliefelter i Syrien og Irak; der henviser til, at ISIS har modtaget midler fra donorer, navnlig i Saudi-Arabien, Qatar, Kuwait og De Forenede Arabiske Emirater - lande, der selv er kendte for deres grove krænkelser af menneskerettighederne;

L.  der henviser til, at en stor del af de mere end en halv million registrerede palæstinensiske flygtninge i Syrien er blevet gjort til flygtninge for anden gang, eftersom de har måttet flygte fra flygtningelejre og byer i Syrien som resultat af, at militære grupper har overtaget lejrene og krænket flygtningenes neutralitet;

1.  fordømmer på det kraftigste de massedrab og andre krænkelser af menneskerettighederne, der er begået af ISIS, under alle omstændigheder og uanset ofrenes etniske oprindelse eller tilhørsforhold til religiøse mindretal; udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og kræver frigivelse af dem, der holdes som gidsler af denne terrorgruppe;

2.  giver udtryk for sin dybe bekymring over stigningen i ISIS' vold og systematiske menneskerettighedskrænkelser, der har resulteret i, at mange civile er blevet dræbt, og tusindvis af mennesker er blevet fordrevet;

3.  understreger, at alle de personer, der er ansvarlige for forbrydelser som folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, skal indbringes for Den Internationale Domstol i overensstemmelse med Romstatutten og gældende folkeret;

4.  opfordrer til en politisk løsning, der omfatter alle politiske og sociale aktører, for at tage udfordringen med bekæmpelse af ISIS op inden for rammerne af en langsigtet strategi, der er i overensstemmelse med demokratiske værdier og respekt for menneskerettighederne; glæder sig over Genève II-forhandlingerne med henblik på at finde en løsning på krigen i Syrien; insisterer på nødvendigheden af at støtte demokratiet som den grundlæggende vej mod at sætte en stopper for ISIS; minder om, at langt størstedelen af ofrene for ISIS er muslimer, og at det derfor er lokalbefolkningerne, der er mest berørt;

5.  understreger nødvendigheden af at lukke af for de finansielle kilder og logistiske forsyningsledninger, der støtter ISIS; minder i denne forbindelse om, at størstedelen af det militære udstyr, der anvendes af ISIS, fremstilles i Vesten, og at det derfor er af afgørende betydning at sikre et øjeblikkeligt stop for salg af våben til konfliktramte områder; opfordrer alle udenlandske aktører til at stoppe al våbeneksport og våbenlevering til regionen; opfordrer navnlig medlemsstaterne selv og de vestlige lande til at stoppe finansieringen af militser, og i særdeleshed til at holde op med at købe olie, der stammer fra oliefelter kontrolleret af ISIS, og som transporteres med lastbiler gennem Tyrkiet;

6.  udtrykker sin bekymring over den humanitære krise i Irak og Syrien, som er blevet forværret af ISIS, og som tvinger tusindvis af mennesker til at blive flygtninge og flygte fra deres hjem; opfordrer Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at stille alle nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer til rådighed for at hjælpe flygtningene; understreger behovet for at yde passende humanitær bistand til de fordrevne og sikre fuld og lige beskyttelse til udsatte sårbare samfund;

7.  udtrykker sin fulde støtte til en politisk løsning på konflikten i Syrien, der vil sikre landets suverænitet og garantere alle syreres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder uanset deres etniske eller religiøse baggrund;

8.  mener, at invasionen af Irak, Al Malikis regerings sekteriske politikker og krigen i Syrien skabte grobund for ISIS' udbredelse; påpeger nødvendigheden af at bringe krigene i både Syrien og Irak til ophør; gentager, at freds- og stabilitetsopgaverne kun kan gennemføres ved bred enighed inden for rammerne af FN; gentager sin modstand mod en udefrakommende militær intervention i Syrien og understreger det fælles behov for at deltage i en fredelig og inklusiv politisk dialog med henblik på at indlede forsoning og hjælpe med at genoprette stabiliteten i landet og regionen;

9.  fremhæver den forværring af situationen for kvinder i Irak, som har fundet sted sideløbende med ødelæggelsen af deres land gennem de sidste tredive år, idet kvinder fortsat er fanget mellem den manglende hensyntagen til dem i det irakiske samfund - en situation, der er blevet forværret med tilstedeværelsen af ISIS - og ISIS' syn på lovgivning, der fordømmer irakiske kvinder til udstødelse;

10.  gentager, at hele regionen gennemgår historiske fordrivelsesbevægelser, og at de regionale aktører derfor spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på tage denne udfordring op; mener, at en solid, langsigtet løsning skal baseres på dialog mellem alle samfundene og mindretallene, som gennem historien har levet side om side, hvilket er et værdifuldt eksempel på kulturel forskelligartethed og fredelig sameksistens;

11.  opfordrer Rådet til at gå i front med at indkalde til en international konference om forbud mod og miljøskånsom ødelæggelse af verdens samlede arsenal af masseødelæggelsesvåben, herunder atomare, kemiske og biologiske våben;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, lederen af EU ' s delegation i Irak, formændene for medlemsstaternes parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Republikken Irak, Den Syriske Arabiske Republiks regering og parlament, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0011.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.

(3)

Vedtagne tekster P7_TA(2013)0101.

(4)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0099.

(5)

Vedtagne tekster P7_TA(2014)0461.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik