Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0156/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0156/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2016/2529(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0156/2016
Pateikti tekstai :
B8-0156/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0156/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl ISIS vykdomų religinių mažumų sisteminių masinių žudynių

(2016/2529(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2118 (2013) dėl Artimųjų Rytų (S/RES/2118 (2013)),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d.[1] ir 2014 m. vasario 27 d.[2] rezoliucijas dėl padėties Irake,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Irakas: sunki mažumų grupių, įskaitant Irako turkmėnus, padėtis“[3],

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 6 d.[4] ir 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijas dėl padėties Sirijoje bei į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją „Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse“[5],

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“[6],

–  atsižvelgdamas į ankstesnę rezoliuciją dėl padėties Irake ir Sirijoje nuo religinio pobūdžio smurto proveržio,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 16 d. Tarybos išvadas dėl Sirijai ir Irakui, taip pat ISIL / „Da'esh“ keliamos grėsmės klausimui skirtos ES regioninės strategijos,

–  atsižvelgdama į 2015 m. spalio 12 d., 2014 m. sausio 20 d. ir 2014 m. balandžio 14 d. ES Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 14 d., 2014 m. rugpjūčio 15 d., 2014 m. birželio 23 d. ir 2014 m. vasario mėn. Tarybos išvadas dėl Irako,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2016 m. sausio 20 d. pareiškimą dėl ISIS vykdomų religinių mažumų masinių žudynių,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl pabėgėlių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, nuolatiniai ISIS grupuotės išpuoliai prieš civilius gyventojus, žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, įskaitant ir tuos, kurie vykdomi religiniu ar etniniu pagrindu, kelia grėsmę tarptautinei taikai;

B.  kadangi intervencinė JAV politika ir jos sąjungininkų veiksmai Vidurio Rytuose prisidėjo prie nestabilumo ir gilios krizės, darančios poveikį visam regionui, kuris tapo įvairių jėgų, bandančių daryti įtaką, ginčo arena, sukūrimo;

C.  kadangi 2014 m. birželio 29 d. ISIS savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijose paskelbė „kalifatą“ arba „Islamo valstybę“; kadangi jų lyderis Abdu Bakr al-Baghdadi buvo paskelbtas kalifu; kadangi šiuo metu radikalūs ISIS islamistai kontroliuoja dideles Irako ir Sirijos teritorijos dalis;

D.  kadangi šioms radikalioms Islamo jėgoms konfliktai Irake ir Sirijoje bei taip pat šių valstybių dezintegracija suteikė galimybių okupuoti dideles šių dviejų valstybių teritorijos dalis ir įkuri vadinamąją Islamo valstybę (ISIS);

E.  kadangi ISIS šiaurės Irake atliko etninį valymą; kadangi ši grupuotė nuolat taikosi į pasauliečius, ne arabų ir ne sunitų musulmonų bendruomenes ir taip pat sunitus musulmonus, kurie nesilaiko ISIS barbariško ir fundamentalistinio jų tikybos suvokimo, dėl kurio žūva ar yra grobiami tūkstančiai žmonių ir dėl to daugiau kaip milijonas jų yra priversti palikti ISIS užgrobtas Irako ir Sirijos dalis; kadangi didžioji dauguma ISIS aukų yra musulmonai;

F.  kadangi etninės ir religinės mažumos – krikščionys asirai, turkmėnai šiitai, jazidai, šabakai šiitai, kakajai, sabėjai mandėjai šimtmečius kartu gyveno Ninevijos provincijoje, kurios didelę dalį šiuo metu valdo ISIS; kadangi šioje provincijoje tie, kurie nespėjo pabėgti nuo ISIS kovotojų, užgrobusių teritoriją, liko įkalinti ir įbauginti grasinamų mirtimi, jei jie neatsivers į islamą;

G.  kadangi tūkstančiai jazidų, dauguma iš jų moterys ir vaikai, gyvenę Sindžaro regione (Irakas) buvo pagrobti 2014 m. rugpjūčio mėn., bandydami pabėgti nuo ISIS įvykdyto šio regiono perėmimo; kadangi buvo pranešta apie keletą masinių žudynių, įskaitant Kocho, Qiniyeh ir Jdali; kadangi iš naujausių duomenų paaiškėjo apie žiaurias žudynes ir buvo patvirtinta apie rastas kelias masines kapavietes, kurios, manoma, kad priklausė jazidams; kadangi JT tokį išpuolį prieš jazidus apibūdino, kaip galimą genocidą;

H.  kadangi į vyrus, moteris ir vaikus yra nuolat kėsinamasi dėl jų etninės kilmės, religijos ar religinių pažiūrų; kadangi tokie pasikėsinimai į mažumas yra susijęs su baisiais žmogaus teisių pažeidimais, pvz., tiksliniais žudymais, priverstiniu atvertimu į islamą, grobimais, vergove, lytiniais nusikaltimais, priverstiniu verbavimu ir religinių apeigų vietų naikinimu;

I.  kadangi krikščioniams, gyvenantiems ISIS valdomoje teritorijoje ir norintiems ten likti yra trys galimybės: atsiversti į islamą, mokėti religinius mokesčius arba mirti; kadangi manoma, kad nuo JAV invazijos į Iraką 2003 m. bent pusė Irako krikščionių paliko šalį;

J.  kadangi priverstinis Irako etninių ir religinių mažumų perkėlimas yra istorinė tragedija, ne tik naikinanti žmonių gyvybes, bet taip pat nepataisomai žalojanti Irako visuomenės struktūrą ir dėl to aštrinanti tarp etninių grupių, sektų ir religijų tvyrančią įtampą regione ir už jo ribų;

K.  kadangi ISIS grupuotė užsitikrino didelius pajamų šaltinius plėšdama bankus ir įmones tose teritorijose, kurias ji kontroliuoja, taip pat perėmė svarbius naftos telkinius Sirijoje ir Irake; kadangi ISIS gavo lėšų iš paramos teikėjų, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų, t. y., šalių, kurios garsėja savo sunkiais žmogaus teisių pažeidimais;

L.  kadangi didelė dalis daugiau kaip pusės milijono Sirijoje registruotų pabėgėlių iš Palestinos tapo pabėgėliais antrą kartą, nes jiems teko palikti Sirijoje esančias pabėgėlių stovyklas bei Sirijos miestus dėl karinių grupuočių, įžengiančių į stovyklas ir jas užimančių ir pažeidžiančių pabėgėlių neutralumo principą;

1.  griežtai smerkia ISIS įvykdytas masines žudynes ir kitus žiaurius žmogaus teisių pažeidimus visais atvejais ir nepaisant aukų etninės kilmės ir mažumų religinės priklausomybės; reiškia gilią užuojautą aukų šeimoms ir ragina paleisti šios teroristinės grupės įkaitais laikomus asmenis;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl didėjančio smurto ir nuolatinių ISIS vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, dėl kurių žūva daugybė civilių gyventojų ir tūkstančiai asmenų turi persikelti;

3.  pažymi, kad visi asmenys, atsakingi už tokius nusikaltimus, kaip genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai, turi būti perduoti Tarptautiniam Teisingumo Teismui, kaip apibrėžta Romos statute ir pagal galiojančią tarptautinę teisę;

4.  ragina rasti politinį sprendimą, kurį priimtų visi politiniai ir socialiniai veikėjai, siekiant reaguoti į iššūkius kovojant su ISIS, ir tai įtraukiant į ilgalaikę strategiją, suderintą su demokratinėmis vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms; teigiamai vertina Ženevos II derybas siekiant rasti sprendimą dėl karo Sirijoje; pabrėžia, kad būtina remti demokratiją, nes tai yra pagrindinis būdas nugalėti ISIS; primena, kad dauguma ISIS aukų yra musulmonai ir todėl didžiausią poveikį jaučia vietos gyventojai;

5.  pabrėžia, kad reikia užkirsti kelią finansinei ISIS paramai ir nutraukti logistikos tiekimo linijas; todėl pažymi, kad dauguma ISIS naudojamos karinės įrangos yra pagaminta Vakaruose ir todėl ypač svarbu užtikrinti, kad būtų nedelsiant nutraukti ginklų pardavimai į konflikto apimtas teritorijas; ragina užsienio subjektus nutraukti visą ginklų eksportą ir tiekimą į šį regioną; ypač ragina ES valstybes nares ir Vakarų šalis nustoti finansuoti visas ginkluotas grupuotes ir, visų pirma, nustoti pirkti naftą iš ISIS kontroliuojamų naftos telkinių, kuri sunkvežimiais gabenama per Turkiją;

6.  reiškia susirūpinimą dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, kurią dar labiau pagilino ISIS, privertusi šimtus tūkstančių asmenų tapti pabėgėliais ir palikti savo namus; ragina Tarybą, Komisiją ir Vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti galimybę naudotis visais reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais siekiant padėti pabėgėliams; pabrėžia būtinybę suteikti tinkamą humanitarinę pagalbą perkeltiesiems asmenims ir užtikrinti visapusišką ir vienodą pažeidžiamų bendruomenių apsaugą;

7.  visapusiškai pritaria politiniam Sirijos konflikto sprendimui, pagal kurį būtų užtikrintas Sirijos suverenitetas, taip pat užtikrintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės visiems Sirijos gyventojams, nepaisant jų etninės kilmės ar išpažįstamos religijos;

8.  mano, kad invazija į Iraką, religinio pobūdžio R. Al Maliki vyriausybės politika ir karas Sirijoje sudarė sąlygas ISIS plitimui; ragina nutraukti karus tiek Sirijoje, tiek Irake; pakartoja, kad taikos užtikrinimas ir stabilizacija gali būti pasiekti tik pagal JT sistemą radus platų sutarimą; pakartoja savo prieštaravimą bet kokią karinę intervenciją į Siriją, kartu pabrėždamas, kad reikia pradėti taikų ir įtraukų politinį dialogą siekiant pradėti susitaikymą ir padėti atkurti stabilumą šalyje ir regione;

9.  atkreipia dėmesį į blogėjančią moterų padėtį Irake, kuri vyko lygiagrečiai su šios šalies naikinimu per pastaruosius trisdešimt metų, kai moterims vis dar trūksta svarbos Irako visuomenėje, kurioje padėtis pablogėjo atsiradus ISIS ir dėl ISIS pateikiamos teisės vizijos, pagal kurią Irako moterys pasmerkiamos atskirčiai;

10.  primena, kad visame regione vyksta istorinio perkėlimo judėjimas, ir todėl regiono veikėjai yra ypač svarbūs, bandant išspręsti šią problemą; mano, kad tvirtas ir ilgalaikis sprendimas turi būti pagrįstas visų bendruomenių ir mažumų grupių, kurios istoriškai gyvena viena šalia kitos ir galėtų būti vertingu kultūrų įvairovės ir taikaus sambūvio pavyzdžiu, dialogu;

11.  ragina Tarybą imtis vadovaujamo vaidmens rengiant tarptautinę konferenciją viso pasaulio masinio naikinimo ginklų arsenalo (branduolinio, cheminio ir bakteriologinio) uždraudimo ir ekologinio sunaikinimo tema;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, ES delegacijos Irake vadovei, valstybių narių parlamentų vadovams, Irako Respublikos vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Viduržemio jūros sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Lygai.