Procedūra : 2016/2529(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0156/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0156/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 408kWORD 84k
27.1.2016
PE576.517v01-00
 
B8-0156/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu (2016/2529(RSP))


Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ISIS veiktu reliģisko minoritāšu sistemātisku masveida slepkavošanu (2016/2529(RSP))  
B8‑0156/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūciju 2118(2013) par Tuvajiem Austrumiem (S/RES/2118 (2013),

–  ņemot vērā 2014. gada 17. jūlija(1) un 2014. gada 27. februāra(2) rezolūcijas par stāvokli Irākā,

–  ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par Irāku — mazākumtautību, tai skaitā Irākas turkmēņu, grūtais stāvoklis(3),

–  ņemot vērā 2014. gada 6. februāra(4) un 2013. gada 12. septembra rezolūcijas par Sīriju, kā arī 2014. gada 17. aprīļa rezolūciju par Sīriju –– stāvoklis atsevišķās neaizsargātas kopienās(5),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 12. februāra rezolūciju par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, jo īpaši saistībā ar “Islāma valsti” (IS)(6),

–  ņemot vērā tā iepriekšējo rezolūciju par situāciju Irākā un Sīrijā kopš reliģisko kopienu vardarbības uzliesmojumu sākuma,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 16. marta secinājumus par ES reģionālo stratēģiju attiecībā uz Sīriju un Irāku, kā arī ISIL/DA'ESH draudiem,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 12. oktobra, 2014. gada 20. janvāra un 2014. gada 14. aprīļa secinājumus par Sīriju,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 14. decembra, 2014. gada 15. augusta, 2014. gada 23. jūnija un 2014. gada februāra secinājumus par Irāku,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 20. janvāra paziņojumu par ISIS veiktām reliģisko minoritāšu masveida slepkavībām,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Ženēvas konvencijas par bēgļiem,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā sistemātiskie uzbrukumi civiliedzīvotājiem, cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumi, ko veic ISIS, tostarp reliģiski vai etniski motivēti pārkāpumi, apdraud mieru pasaulē;

B.  tā kā ASV un tās Tuvo Austrumu sabiedroto intervences atbalsta politika ir veicinājusi nestabilitāti un dziļu krīzi, kas skar visu reģionu, kurš tagad ir kļuvis par strīdus ābolu dažādiem spēkiem, kas mēģina īstenot savu ietekmi;

C.  tā kā 2014. gada 29. jūnijā ISIS pasludināja kalifātu jeb islāma valsti tās kontrolētajās Irākas un Sīrijas teritorijās; tā kā tās vadonis Abu Bakr al-Baghdadi ir pasludinājis sevi par kalifu; tā kā ISIS radikālie islāmisti šobrīd kontrolē plašas Irākas un Sīrijas daļas;

D.  tā kā konflikti Irākā un Sīrijā un minēto valstu sabrukšana šiem radikālā islāma spēkiem ir devusi iespēju okupēt lielu daļu no šo abu valstu teritorijas un izveidot tā dēvēto Islāma valsti (ISIS);

E.  tā kā ISIS ir veikusi etnisku tīrīšanu Irākas ziemeļos; tā kā tā ir sistemātiski apdraudējusi cilvēkus, kuri nav ticīgi, nav arābi un nav sunnīti, kā arī sunnītus, kuri neseko ISIS barbariskajai un fundamentālajai izpratnei par islāmu, nogalinot vai nolaupot tūkstošiem cilvēku un piespiežot vairāk nekā miljonam cilvēku pamest teritorijas, kuras ISIS ir sagrābusi Irākā un Sīrijā; tā kā lielākā daļa upuru, kas cietuši no ISIS, ir musulmaņi;

F.  tā kā etniskās un reliģiskās minoritātes — asīriešu kristieši, turkmēņu šiīti, šabaku šiīti, jezīdi, kakaji, sābieši/mandieši — vairākus gadsimtus ir dzīvojuši kopā Ninavas provincē (no kuras liela daļa tagad ir ISIS kontrolē); tā kā minētajā provincē tie, kas nevarēja aizmukt, kad ISIS kaujinieki sagrāba teritoriju, joprojām ir spiesti tur atrasties un viņiem draud nāve, ja viņi nepāries islāmā;

G.  tā kā tūkstošiem jezīdu, galvenokārt sievietes un bērni, no Sindžāra reģiona Irākā tika nolaupīti, kad viņi muka no ISIS pārņemšanas 2014. gada augustā; tā kā ir ziņots par vairākām masu slepkavībām, tostarp Kocho, Qiniyeh un Jdali ciematos; tā kā jaunākie atklājumi liecina par brutālām slepkavībām un apstiprina, ka ir atklāti vairāki masu kapi, un tiek uzskatīts, ka tajos ir simtiem jezīdu līķu; tā kā ANO šo uzbrukumu jezīdiem raksturo kā iespējamu genocīdu;

H.  tā kā vīrieši, sievietes un bērni tiek sistemātiski apdraudēti, pamatojoties uz viņu etnisko, reliģisko vai sektantisko piederību; tā kā šāda vēršanās pret minoritātēm ir saistīta ar drausmīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, mērķtiecīgām slepkavībām, piespiedu pievēršanu citai ticībai, cilvēku nolaupīšanu, verdzību, seksuāliem noziegumiem, piespiedu vervēšanu un kulta vietu iznīcināšanu;

I.  tā kā kristiešiem, kuri dzīvo ISIS kontrolētajās teritorijās un kuri vēlas tur palikt, ir trīs izvēles iespējas: pāriet islāmā, maksāt reliģijas nodokli vai mirt; tā kā tiek uzskatīts, ka kopš ASV iebrukuma 2003. gadā vismaz puse no Irākas kristiešiem ir pametuši valsti;

J.  tā kā Irākas etnisko un reliģisko minoritāšu piespiedu pārvietošana ir vēsturiska traģēdija, kas ne tikai sagrauj dzīves, bet arī nodara nelabojamu kaitējumu Irākas sabiedrības struktūrai un tādējādi veicina etnisku, sektantisku un reliģisku saspīlējumu reģionā un citur;

K.  tā kā ISIS ir nodrošinājusi nozīmīgus ienākumu avotus, izlaupot bankas un uzņēmumus tās kontrolētajās teritorijās, kā arī pārņemot svarīgas naftas atradnes Sīrijā un Irākā; tā kā ISIS ir saņēmusi līdzekļus no līdzekļu devējiem, konkrētāk, Saūda Arābijas, Kataras, Kuveitas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kuras pašas ir valstis, kas ir labi zināmas saistībā ar nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem;

L.  tā kā liela daļa no vairāk nekā pusmiljona Sīrijā reģistrēto palestīniešu bēgļu ir kļuvuši par bēgļiem jau otro reizi, jo viņiem bija jāpamet bēgļu nometnes un Sīrijas pilsētas tāpēc, ka militāri grupējumi ienāca un okupēja nometnes un pārkāpa bēgļu neitralitāti,

1.  stingri nosoda masu slepkavības un citus cilvēktiesību pārkāpumus, ko veikusi ISIS, visos gadījumos un neatkarīgi no cietušo etniskās izcelsmes vai piederības reliģiskai minoritātei; pauž vislielāko atbalstu un visdziļāko līdzjūtību cietušo ģimenēm un prasa atbrīvot tos, kurus šis teroristu grupējums tur gūstā;

2.  pauž dziļas bažas par pieaugošo vardarbību un sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veic ISIS, kā rezultātā tiek nogalināti daudzi civiliedzīvotāji un tūkstošiem cilvēku ir pārvietoti;

3.  uzsver, ka visi, kas ir atbildīgi tādiem noziegumiem kā genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, jāsauc pie atbildības Starptautiskajā Tiesā, kā noteikts Romas statūtos un saskaņā ar spēkā esošajām starptautiskajām tiesībām;

4.  aicina panākt politisku risinājumu, iesaistot visus politiskos un sociālos procesa dalībniekus, lai vērstos pret ISIS, izmantojot ilgtermiņa stratēģiju, kas atbilst demokrātijas vērtībām un paredz cilvēktiesību ievērošanu; atzinīgi vērtē Ženēvas II sarunas, kuru mērķis ir rast risinājumu karam Sīrijā; uzsver vajadzību atbalstīt demokrātiju kā galveno veidu, kā izbeigt ISIS pastāvēšanu; atgādina, ka lielākā daļa upuru, kas cietuši no ISIS, ir musulmaņi un ka tādējādi tieši vietējie iedzīvotāji ir cietuši visvairāk;

5.  uzsver nepieciešamību nobloķēt finanšu avotus un loģistikas piegādes ceļus, kas sniedz atbalstu ISIS; šajā sakarībā atgādina, ka lielāko daļu militārā aprīkojuma, ko izmanto ISIS, izgatavo Rietumos un ka tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi panākt, lai nekavējoties tiktu izbeigta ieroču tirdzniecība konflikta zonām; aicina ārvalstu procesa dalībniekus pārtraukt jebkādu ieroču eksportu un piegādi šim reģionam; īpaši aicina pašas valstis un Rietumvalstis pārtraukt jebkuru kaujinieku finansēšanu un sevišķi pārtraukt pirkt naftu, kas nāk no naftas atradnēm, kuras kontrolē ISIS, un kas tiek transportēta ar kravas automašīnām cauri Turcijai;

6.  pauž bažas par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā, kuru ISIS ir vēl vairāk saasinājusi, piespiežot simtiem tūkstošu cilvēku kļūt par bēgļiem un pamest savas mājas; mudina Padomi, Komisiju un Savienības augsto pārstāvi darīt pieejamus visus nepieciešamos finanšu līdzekļus un cilvēkresursus, lai palīdzētu bēgļiem; uzsver nepieciešamību sniegt pienācīgu humāno palīdzību pārvietotajām personām un nodrošināt pilnīgu un vienlīdzīgu aizsardzību neaizsargātajām apdraudētajām kopienām;

7.  pauž pilnīgu atbalstu Sīrijas konflikta politiskam risinājumam, kas nodrošinās valsts suverenitāti un garantēs cilvēktiesības un pamatbrīvības visiem sīriešiem neatkarīgi no viņu etniskās vai reliģiskās piederības;

8.  uzskata, ka iebrukums Irākā, Al Maliki valdības sektantiskā politika un karš Sīrijā radīja augsni tam, lai ISIS varētu izplesties; uzsver, ka nepieciešams izbeigt karu gan Sīrijā, gan Irākā; atkārtoti norāda, ka miera atjaunošanas un stabilizēšanas uzdevumus var īstenot tikai ar plašu vienprātību ANO sistēmā; atkārtoti iebilst pret jebkādu ārēju militāru iejaukšanos Sīrijā un uzsver, ka visiem ir jāiesaistās miermīlīgā un iekļaujošā politiskā dialogā ar nolūku sākt samierināšanu un palīdzēt atjaunot stabilitāti valstī un reģionā;

9.  uzsver, ka sieviešu situācija Irākā pasliktinās un tas notiek vienlaikus ar valsts iznīcināšanu pēdējo trīsdesmit gadu laikā — sievietes paliek bezizejas stāvoklī, jo Irākas sabiedrībā viņām netiek piešķirta nekāda nozīme — turklāt ISIS klātbūtne šo situāciju ir tikai pasliktinājusi — un ISIS skatījums uz likumiem nolemj Irākas sievietes izstumšanai no sabiebrības;

10.  atkārtoti uzsver, ka visā reģionā notiek vēsturiski nepieredzētas pārvietošanas kustības un ka reģionālajiem procesa dalībniekiem tādēļ ir izšķiroša nozīme, mēģinot šo problēmu atrisināt; uzskata, ka stabilam ilgtermiņa risinājumam jābalstās uz dialogu starp visām kopienām un minoritāšu grupām, kuras vēsturiski ir dzīvojušas blakus, jo tas ir vērtīgs piemērs kultūras daudzveidībai un mierīgai līdzāspastāvēšanai;

11.  aicina Padomi uzņemties vadošo lomu un sasaukt starptautisku konferenci par visa pasaules valstu rīcībā esošo masu iznīcināšanas ieroču arsenāla — kodolieroču, ķīmisko un bakterioloģisko ieroču — aizliegšanu un iznīcināšanu videi nekaitīgā veidā;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES delegācijas Irākā vadītājam, dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem, Irākas Republikas valdībai un Pārstāvju palātai, Sīrijas Arābu Republikas valdībai un parlamentam, Savienības Vidusjūrai ģenerālsekretāram un Arābu valstu līgai.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0011.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0171.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0101.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0099.

(5)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0461.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0040.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika