Návrh uznesenia - B8-0156/2016Návrh uznesenia
B8-0156/2016

NÁVRH UZNESENIA o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany ISIS

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Merja Kyllönen, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2016/2529(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0156/2016
Predkladané texty :
B8-0156/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8-0156/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o systematickom masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany ISIS

(2016/2529(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN č. 2118 (2013) o Blízkom východe (S/RES/2118 (2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. júla 2014[1] a z 27. februára 2014[2] o situácii v Iraku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o Iraku: kritická situácia menšín vrátane irackých Turkménov[3],

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 2014[4], z 12. septembra 2013 o Sýrii a uznesenie zo 17. apríla 2014 o Sýrii: situácia v určitých zraniteľných komunitách[5],

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 12. februára 2015 o humanitárnej kríze v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s IŠ[6],

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie o situácii v Iraku a Sýrii od vypuknutia sektárskeho násilia,

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo 16. marca 2015 o regionálnej stratégii EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje ISIL/Dá’iš,

–  so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2015, 20. januára 2014 a zo 14. apríla 2014 o Sýrii,

–  so zreteľom na závery Rady zo 14. decembra 2015, z 15. augusta 2014, 23. júna 2014 a februára 2014 o Iraku,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 20. januára 2016 o masovom vyvražďovaní náboženských menšín zo strany ISIS,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Ženevský dohovor o utečencoch,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže systematické útoky na civilných obyvateľov, porušovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodného práva zo strany ISIS vrátane útokov, ktoré sú páchané z náboženských alebo etnických dôvodov, predstavujú hrozbu pre medzinárodný mier;

B.  keďže intervenčná politika USA a ich spojencov na Blízkom východe prispieva k nestabilite a hlbokej kríze postihujúcej celý región, ktorý sa tak stal arénou pre riešenie sporov rôznych síl usilujúcich sa uplatňovať svoj vplyv;

C.  keďže 29. júna 2014 ISIS vyhlásil „kalifát“ alebo „islamský štát“ na územiach v Iraku a Sýrii, ktoré sú pod jeho kontrolou; keďže jeho vodca Abú Bakr al-Bagdádí bol vyhlásený za kalifa; keďže radikálni islamisti z ISIS v súčasnosti ovládajú veľké časti Iraku a Sýrie;

D.  keďže konflikty v Iraku a Sýrii a rozpad týchto krajín poskytli radikálnym islamským ozbrojeným silám príležitosť na obsadenie veľkých častí územia týchto dvoch krajín a vytvorenie tzv. Islamského štátu (ISIS);

E.  keďže ISIS v severnom Iraku vykonáva etnické čistky; keďže systematicky útočí na sekulárne obyvateľstvo, tých, ktorí nepatria k arabskému obyvateľstvu, a nesunitské moslimské komunity, ako aj na sunitov, ktorí sa nestotožňujú s barbarským a fundamentalistickým chápaním svojho náboženstva, pričom zabíja alebo unáša tisíce ľudí a vyše milión ľudí prinútil opustiť územia, ktoré okupuje v Iraku a Sýrii; keďže prevažnú väčšinu obetí ISIS tvoria moslimovia;

F.  keďže etnické a náboženské menšiny, asýrski kresťania, turkménski šiíti, šabakskí šiíti, jezídi, kakajovia a sabejskí mandejci, žili spolu stáročia v provincii Ninive, ktorej veľká časť je teraz pod kontrolou ISIS; keďže tí, ktorým sa z provincie nepodarilo utiecť, keď bojovníci ISIS túto oblasť obsadili, uviazli a hrozí im smrť, ak nekonvertujú na islam;

G.  keďže tisíce jezídov, väčšinou žien a detí z provincie Sindžár v Iraku, bolo unesených pri ich úteku pred prevzatím moci zo strany ISIS v auguste 2014; keďže existujú správy o viacerých hromadných vraždách vrátane tých, ku ktorým došlo v dedinách Kocho, Qiniyeh a Jdali; keďže podľa najnovších odhalení došlo k brutálnym masakrom a potvrdil sa nález viacerých hromadných hrobov, ktoré pravdepodobne obsahujú stovky tiel jezídov; keďže OSN pripustila, že útoky na jezídov môžu predstavovať genocídu;

H.  keďže muži, ženy a deti sa systematicky stávajú terčom útokov z dôvodu ich príslušnosti k určitému etniku, náboženstvu alebo sekte; keďže tieto útoky sú spojené so strašným porušovaním ľudských práv vrátane cieleného vraždenia, núteného konvertovania na islam, únosov, otroctva, sexuálnych trestných činov, nútených náborov a ničenia miest určených na vykonávanie náboženských obradov;

I.  keďže kresťania žijúci v oblastiach pod kontrolou ISIS, ktorí sa rozhodli zostať, majú na výber tri možnosti: konvertovať na islam, platiť náboženskú daň alebo smrť; keďže od invázie USA do Iraku v roku 2003 pravdepodobne najmenej polovica irackých kresťanov opustila krajinu;

J.  keďže násilné vysídľovanie irackých etnických a náboženských menšín je historickou tragédiou, ktorá nielenže ničí životy, ale spôsobuje nenapraviteľné škody štruktúre irackej spoločnosti a následne je zdrojom etnicky, sektársky a nábožensky založeného napätia v regióne a aj mimo neho;

K.  keďže ISIS si zabezpečil významné zdroje príjmov rabovaním bánk a podnikov na území, ktoré kontroluje, a ovládnutím dôležitých ropných polí v Sýrii a Iraku; keďže ISIS získal finančné prostriedky od darcov, najmä Saudskej Arábie, Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátov, krajín dobre známych pre závažné porušovanie ľudských práv;

L.  keďže veľká časť z viac ako pol milióna registrovaných palestínskych utečencov v Sýrii sa stala utečencami druhýkrát, pretože museli utiecť z utečeneckých táborov a miest v Sýrii v dôsledku invázie vojenských skupín, ktoré obsadzujú tábory a porušujú neutralitu utečencov;

1.  dôrazne odsudzuje každé masové vraždenie a iné porušovanie ľudských práv, ktoré pácha ISIS, bez ohľadu na etnický pôvod alebo náboženskú príslušnosť obetí z radov menšín; hlboko súcíti s rodinami obetí a vyjadruje im úprimnú sústrasť a vyzýva na prepustenie osôb zadržiavaných ako rukojemníkov touto teroristickou skupinou;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom násilia a systematického porušovania ľudských práv zo strany ISIS, ktoré vedie k mnohým obetiam z radov civilistov a vysídľovaniu tisícov;

3.  zdôrazňuje, že všetky osoby zodpovedné za zločiny, akými sú genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, musia byť postavené pred Medzinárodný súdny dvor, ako sa ustanovuje v Rímskom štatúte a v súlade s platným medzinárodným právom;

4.  vyzýva na politické riešenie, do ktorého budú zapojení všetci politickí a sociálni aktéri, s cieľom odpovedať na výzvu, ktorú predstavuje porážka ISIS, v rámci dlhodobej stratégie v súlade s demokratickými hodnotami a rešpektovaním ľudských práv; víta rokovania v rámci konferencie Ženeva II s cieľom nájsť riešenie vojny v Sýrii; trvá na potrebe podporovať demokraciu ako základné smerovanie, ktoré povedie k porážke ISIS; pripomína, že veľká väčšina obetí ISIS sú moslimovia a je to preto predovšetkým miestne obyvateľstvo, ktoré je najviac postihnuté;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné zastaviť finančné zdroje a logistickú infraštruktúru, ktoré podporujú ISIS; v tejto súvislosti pripomína, že väčšina vojenského vybavenia, ktoré ISIS používa, je vyrobená na západe a že je preto nanajvýš dôležité, aby sa okamžite ukončil predaj zbraní do oblastí konfliktu; vyzýva zahraničných aktérov, aby zastavili všetok vývoz a všetky dodávky zbraní do tohto regiónu; vyzýva najmä samotné štáty a západné krajiny, aby prestali financovať všetky ozbrojené skupiny a predovšetkým prestali kupovať ropu, ktorá pochádza z ropných polí pod kontrolou ISIS a prepravuje sa nákladnými autami cez Turecko;

6.  vyjadruje znepokojenie nad humanitárnou krízou v Iraku a Sýrii, ktorú ISIS ešte zhoršil a ktorá z tisícov ľudí urobila utečencov opúšťajúcich svoje domovy; vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby na pomoc utečencom poskytli všetky potrebné finančné a ľudské zdroje; zdôrazňuje potrebu poskytnúť primeranú humanitárnu pomoc vysídleným osobám a zabezpečiť plnú a rovnakú ochranu ohrozeným zraniteľným komunitám;

7.  vyjadruje svoju plnú podporu politickému riešeniu konfliktu v Sýrii, ktorým sa zabezpečí suverenita krajiny a zaručia sa ľudské práva a základné slobody všetkým Sýrčanom, bez ohľadu na ich etnickú alebo náboženskú príslušnosť;

8.  domnieva sa, že invázia do Iraku, sektárska politika al-Málikího vlády a vojna v Sýrii vytvorili živnú pôdu pre šírenie ISIS; žiada ukončenie vojny v Sýrii a Iraku; pripomína, že úlohy pacifikácie a stabilizácie možno uskutočniť iba na základe širokej zhody v rámci OSN; opakuje svoj nesúhlas s akýmkoľvek vonkajším vojenským zásahom v Sýrii, pričom zdôrazňuje potrebu spoločného zapojenia sa do mierového a inkluzívneho politického dialógu s cieľom začať proces zmierovania a prispieť k obnove stability v krajine a regióne;

9.  zdôrazňuje zhoršovanie situácie žien v Iraku, ktoré prebieha súbežne s úpadkom ich krajiny za posledných tridsať rokov, pričom ženy zostávajú uviaznuté medzi nedostatkom pozornosti zo strany irackej spoločnosti, čo sa prítomnosťou ISIS ešte zhoršilo, a víziou práva uplatňovaného ISIS, ktoré odsudzuje iracké ženy na vylúčenie zo spoločnosti;

10.  opakuje, že celá oblasť prechádza historickým presídľovaním a že regionálni aktéri zohrávajú pri snahe riešiť tento problém kľúčovú úlohu; domnieva sa, že stabilné a dlhodobé riešenie musí byť založené na dialógu medzi všetkými komunitami a menšinovými skupinami, ktoré v minulosti žili vedľa seba a boli cenným príkladom kultúrnej rôznorodosti a pokojného spolunažívania;

11.  vyzýva Radu, aby prevzala vedúcu úlohu pri snahe zvolať medzinárodnú konferenciu o zákaze a ekologickej a globálnej likvidácii všetkých zbraní hromadného ničenia vrátane jadrových, chemických a bakteriologických zbraní;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vedúcemu delegácie EÚ v Iraku, predsedom parlamentov členských štátov, vláde a rade zástupcov Irackej republiky, vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky, generálnemu tajomníkovi Únie pre Stredozemie a Lige arabských štátov.