Návrh usnesení - B8-0157/2016Návrh usnesení
B8-0157/2016

NÁVRH USNESENÍ o systematickém hromadném vyvražďování náboženských menšin ze strany ISIS

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0149/2016

Postup : 2016/2529(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0157/2016
Předložené texty :
B8-0157/2016
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0157/2016

Usnesení Evropského parlamentu o systematickém hromadném vyvražďování náboženských menšin ze strany ISIS

(2016/2529(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, Sýrii, Libyi a Egyptě, zejména usnesení ze dne 10. října 2013 o nedávných projevech násilí vůči křesťanům a jejich pronásledování, zejména v Maalúle (Sýrie) a Pešáváru (Pákistán), a o případu pastora Saída Ábedíního (Írán)[1], ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin[2], ze dne 12. února 2015 o humanitární krizi v Iráku a Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem[3], a ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů[4],

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. března 2015 o regionální strategii EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozbu, kterou představuje ISIL/Dá'iš, ze dne 20. října 2014 o krizi v Sýrii a Iráku spojenou s ISIL/Dá'iš, ze dne 30. srpna 2014 o Iráku a Sýrii, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 o Sýrii a ze dne 15. srpna 2014 o Iráku,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Iráku a Sýrii,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva; s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 o vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů[5], s ohledem na prohlášení zvláštního poradce OSN pro zabránění genocidě,

–  s ohledem na prohlášení, které jménem Evropské unie učinil dne 27. března 2015 Stavros Lambrinidis, zvláštní zástupce EU pro lidská práva, v rámci otevřené diskuse v Radě bezpečnosti OSN na téma „oběti útoků a zneužívání páchaných z etnických nebo náboženských důvodů na Blízkém východě“,

–  s ohledem na zprávu nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla předložena Radě pro lidská práva dne 13. srpna 2015, zejména na odstavce 165 až 173 této zprávy,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2254 (2015) podporující mírový proces v Sýrii a stanovující harmonogram rozhovorů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2249 (2015) zakládá násilná extremistická ideologie takzvané organizace ISIS/Dá'iš, její teroristické činy, neustálé systematické a rozsáhlé útoky proti civilnímu obyvatelstvu, porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně skutků spáchaných z náboženských či etnických důvodů, a ničení kulturního dědictví a nezákonné obchodování s kulturními statky nebývalé celosvětové ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů a jiné mezinárodní organizace hlásí případy rozsáhlého a závažného porušování mezinárodních lidských práv a humanitárního práva, kterých se dopouští ISIS/Dá´iš a s ní spojené skupiny na Blízkém východě, zejména v Sýrii a Iráku, zaměřené proti etnickým a náboženským menšinám, a to i prostřednictvím cíleného zabíjení, nucené konverze, únosů, prodeje žen, zotročování žen a dětí, náboru dětí k plnění úkolů sebevražedných útočníků, sexuálního a fyzického zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že rostou obavy o osud osob, které se stále nacházejí v oblastech kontrolovaných ISIS/Dá´iš, jelikož se do těchto oblastí nemůže dostat téměř žádná mezinárodní humanitární pomoc;

C.  vzhledem k tomu, že se ISIS/Dá´iš zaměřuje na náboženské a etnické menšiny, jako jsou křesťanské, jezídské, turkmenské, šabacké, kakaiské, sabejské a šíitské komunity, i na řadu Arabů a sunnitských muslimů; vzhledem k tomu, že jsou záměrně ničeny mešity, pamětihodnosti, chrámy, kostely a další místa určená pro náboženské obřady a hrobky a hřbitovy;

D.  vzhledem k tomu, že v únoru 2015 ISIS/Dá´iš po obsazení několika zemědělských osad na jižním břehu řeky Chábúr v severovýchodní provincii Hassakeh unesl více než 220 asyrských křesťanů, a vzhledem k tomu, že dosud únosci po obdržení výkupného propustili jen několik z nich, zatímco osud ostatních zadržovaných není znám;

E.  vzhledem k tomu, že nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise zaznamenala a hlásí, že osoby náležející k etnickým a náboženským menšinám, které se stavějí proti ISIS/Dá´iš a dalším teroristickým skupinám, milicím a nestátním ozbrojeným skupinám ovládajícím de facto území, na kterém žijí, jsou i nadále vystaveny riziku pronásledování;

F.  vzhledem k tomu, že v několika zprávách orgánů OSN, včetně zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro předcházení genocidě, zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro odpovědnost za ochranu a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, se uvádí, že činy páchané ISIS/Dá´iš mohou být kvalifikovány jako válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a případně i genocida;

G.  vzhledem k tomu, že genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny jsou problémem, který se týká všech členských států EU, které jsou podle společného postoje Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 odhodlány spolupracovat, aby těmto trestným činům předcházely a ukončily beztrestnost jejich pachatelů;

H.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva mají všichni lidé právo žít podle svého svědomí a svobodně si zvolit a měnit své náboženské a jiné přesvědčení; vzhledem k tomu, že političtí a náboženští vůdci na všech úrovních mají povinnost bojovat proti extremismu a podporovat vzájemnou úctu mezi jednotlivci i náboženskými společenstvími;

1.  připomíná, že důrazně odsuzuje ISIS/Dá´iš a mimořádně závažné porušování lidských práv, jehož se dopouští a které se podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu v podstatě rovná zločinům proti lidskosti a válečným zločinům a které lze nazývat genocidou; je velmi znepokojen tím, že se teroristické skupiny v rámci snah o vymýcení veškerých náboženských menšin v oblastech, které mají pod kontrolou, záměrně zaměřují na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kakai a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu;

2.  naléhavě žádá všechny smluvní strany Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia podepsané v Paříži dne 9. prosince 1948 a dalších příslušných mezinárodních dohod, aby zamezily páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidě na svém území; zdůrazňuje, že činy těchto zločinců by neměly zůstat beztrestné, přičemž osoby, které za ně odpovídají, by měly být předány Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá Sýrii a Irák, aby akceptovaly jurisdikci Mezinárodního trestního soudu;

3.  kategoricky odmítá a považuje za nelegitimní oznámení vůdce tzv. ISIS/Dá´iš o tom, že v oblastech, které jsou pod jeho kontrolou, zřídil kalifát; zdůrazňuje, že vytvoření a rozšiřování „islámského kalifátu“ a činnost dalších násilných extremistických skupin na Blízkém východě jsou přímým ohrožením bezpečnosti tohoto regionu a evropských zemí a představují jasné porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

4.  naléhavě žádá členské státy, aby aktivně usilovaly o potírání radikalizace a zlepšovaly své právní a soudní systémy s cílem zabránit tomu, aby jejich státní příslušníci a občané odjížděli, aby se přidali k tzv. ISIS/Dá´iš, a aby zajistily, že pokud se tak stane, budou tyto osoby co nejdříve trestně stíhány, a to i za podněcování k páchání těchto trestných činů a jejich podporu na internetu; zdůrazňuje význam prevence, osvěty, rehabilitace a znovuzačlenění;

5.  uznává a podporuje nezcizitelné právo všech náboženských, etnických a dalších menšin žijících v Iráku a Sýrii i nadále žít důstojně, rovnoprávně a bezpečně ve svých historických a tradičních mateřských zemích a svobodně vyznávat své náboženství, bez jakéhokoli nátlaku, násilí nebo diskriminace, a požaduje dodržování tohoto práva ze strany všech osob; zdůrazňuje, že je nutné, aby se všichni regionální političtí a náboženští představitelé jasně a jednoznačně postavili za podporu etnických a náboženských menšin v tomto regionu, setrvání těchto obyvatel na místě a za podporu jejich plných a rovných práv jakožto občanů svých mateřských zemí;

6.  žádá mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby pro etnické a náboženské menšiny, které byly nuceny opustit své domovy nebo byly násilně vysídleny, zajistilo nezbytné bezpečností podmínky a vyhlídky, jež jim umožní co nejdříve vykonávat své právo na návrat do vlasti, zachovat si své domovy, půdu, majetek a osobní věci, ale i jejich kostely a náboženská a kulturní centra a vést důstojný život s vyhlídkami na budoucnost;

7.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby všichni aktéři a mezinárodní společenství poskytovali zvláště zranitelným skupinám (jako jsou etnické a náboženské menšiny), na něž na Blízkém východě cílí ISIS/Dá´iš, vojenskou ochranu a podporu, včetně náležité vojenské pomoci, a dosáhnout toho, aby se v budoucnu tyto skupiny podílely na trvalých politických řešeních v zájmu zachování svých životů a tradic soužití obyvatel různých kultur, etnik a náboženství; vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly všeobecná lidská práva a umožnily poskytování humanitární pomoci všemi možnými kanály; připomíná, že všichni regionální aktéři, jakož i subjekty EU, by se měli s největší možnou odhodlaností a odpovědností maximálně snažit o zajištění návratu tradičních menšin a všech občanů na místa jejich původního bydliště, z nichž byli pod nátlakem nuceni uprchnout;

8.  vyzývá všechny syrské strany, včetně teroristických skupin, jako jsou al-Káida, Dá´iš, Džabhat an-Nusra a jim blízké skupiny, aby se sešly na půdě Spojených národů a za podpory celého mezinárodního společenství jednaly o politické transformaci; opakuje, že plně a aktivně podporuje činnost zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury zaměřenou na zahájení jednání v Ženevě mezi všemi syrskými stranami, k němuž má dojít v nejbližších dnech, a jeho návrhy na místní příměří; vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby podněcovaly všechny dárce k splnění slibů, které dali, a k tomu, aby se zavázali, že budou poskytovat finanční pomoc hostitelským zemím, zejména v souvislosti s nadcházející dárcovskou konferencí zaměřenou na Sýrii, která se bude konat dne 4. února 2016 v Londýně;

9.  žádá, aby oddělení EU zaměřená na humanitární pomoc a spolupráci rovněž při své činnost plně spolupracovala přímo s uznávanými vůdci etnických a náboženských menšin, které jsou terčem útoků, a aby je zapojila do přípravy plánů pomoci a jejího uskutečňování a distribuce, aby bylo lépe zajištěno, že tato pomoc bude odpovídat jejich potřebám a potřebám obyvatelstva obecně;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Sýrie, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, orgánům Organizace islámské spolupráce (OIC), Radě pro spolupráci arabských států v Zálivu (Rada pro spolupráci v Zálivu, GCC), generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Valnému shromáždění OSN, Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva.