Διαδικασία : 2016/2529(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0157/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0157/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0051

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 500kWORD 89k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.518v01-00
 
B8-0157/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το ISIS (2016/2529(RSP))  
B8-0157/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο και ιδίως εκείνα της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)(1), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(2), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία, συγκεκριμένα σε σχέση με το Ισλαμικό Κράτος(3), και της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το Ισλαμικό Κράτος στη Μέση Ανατολή, ιδίως των Ασσυρίων(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου: σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ και για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος· της 16ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την κρίση στη Συρία και το Ιράκ με το ISIL/Daesh της 20ης Οκτωβρίου 2014· σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία της 30ης Αυγούστου 2014· σχετικά με τη Συρία της 14ης Απριλίου 2014 και της 12ης Οκτωβρίου 2015 και σχετικά με το Ιράκ της 15ης Αυγούστου 2014·

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/335/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη διερεύνηση και τη δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου(5)· έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη της γενοκτονίας·

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Σταύρου Λαμπρινίδη, Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Τα θύματα επιθέσεων και διώξεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους στη Μέση Ανατολή», στις 27 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για την Συριακή Αραβική Δημοκρατία, η οποία παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 13 Αυγούστου 2015, και ιδίως τις παραγράφους 165 έως 173 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία υιοθετείται χάρτης πορείας για την ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία και ορίζεται χρονοδιάγραμμα για συνομιλίες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναγνωρίζεται από την απόφαση 2249 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία του λεγόμενου «ISIS/Daesh», οι τρομοκρατικές του πράξεις, οι συνεχιζόμενες κατάφωρες συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν θρησκευτικά ή εθνοτικά κίνητρα, η εκ μέρους του εξάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συνιστούν παγκόσμια και χωρίς προηγούμενο απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί έχουν αναφέρει εκτεταμένες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διαπράχθηκαν από το ISIS/Daesh και συνδεδεμένες ομάδες στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Συρία και το Ιράκ, εναντίον εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, μεταξύ των οποίων στοχευμένες δολοφονίες, εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκεύματος, απαγωγές, πώληση γυναικών, δουλεία γυναικών και παιδιών, στρατολόγηση παιδιών για βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, σεξουαλική και σωματική βία και βασανιστήρια. ότι υπάρχουν εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τη διαβίωση όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του ISIS/Daesh, δεδομένου ότι στις περιοχές αυτές δεν φτάνει σχεδόν καθόλου διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, όπως οι κοινότητες των Χριστιανών, των Γιαζίντι, των Σαμπάκ, των Γιαρσάν, των Σαβαίων και των Σιιτών, καθώς και πολλοί Άραβες και Σουνίτες Μουσουλμάνοι, έχουν τεθεί στο στόχαστρο του ISIS/Daesh· ότι τεμένη, μνημεία, ιερά, εκκλησίες και άλλοι τόποι λατρείας, τάφοι και νεκροταφεία έχουν καταστραφεί σκόπιμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2015, το Daesh/ISIS απήγαγε περισσότερους από 220 Ασσυρίους Χριστιανούς, αφού κατέλαβε αρκετές αγροτικές κοινότητες στη νότια όχθη του ποταμού Khabur στη βορειοανατολική επαρχία Hassakeh, και ότι μέχρι σήμερα λίγοι μόνο έχουν απελευθερωθεί ύστερα από την καταβολή λύτρων στους δεσμώτες τους, ενώ η τύχη των άλλων παραμένει άγνωστη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή έχει τεκμηριώσει και αναφέρει ότι άτομα που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες που αντιτάσσονται στο Daesh/ISIS και σε άλλες τρομοκρατικές ομάδες, πολιτοφυλακές και μη κρατικές ένοπλες ομάδες σε περιοχές που βρίσκονται εκ των πραγμάτων υπό τον έλεγχό τους, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κίνδυνο διώξεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της γενοκτονίας, του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη προστασίας και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρουν ότι οι πράξεις που διαπράττονται από το Daesh/ISIS ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ενδεχομένως γενοκτονία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου είναι μέλημα όλων των κρατών μελών της ΕΕ τα οποία είναι αποφασισμένα να συνεργάζονται για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών και προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ατιμωρησία των δραστών τους σύμφωνα με την Κοινή Θέση του Συμβουλίου 2003/444/ΚΕΠΠΑ της 16ης Ιουνίου 2003·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζει κατά τρόπο σύμφωνο με τη συνείδησή του και να τρέφει και να αλλάζει ελεύθερα θρησκευτικές και μη θρησκευτικές πεποιθήσεις· ότι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες έχουν καθήκον σε όλα τα επίπεδα να καταπολεμούν τον εξτρεμισμό και να προωθούν τον αλληλοσεβασμό μεταξύ ατόμων και θρησκευτικών ομάδων·

1.  επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη του για το ISIS/Daesh και τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του, που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά την έννοια του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) και τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν γενοκτονία· ανησυχεί εξαιρετικά για τη συνειδητή στοχοποίηση, από αυτή την τρομοκρατική ομάδα, των Χριστιανών, των Γιαζίντι, των Τουρκμένων, των Σιιτών, των Σαμπάκ, των Σαβαίων, των Γιαρσάν και των Σουνιτών που δεν συμφωνούν με τη δική της ερμηνεία του Ισλάμ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να εξαλείψει οποιεσδήποτε θρησκευτικές μειονότητες από τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της·

2.  παροτρύνει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας, η οποία υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 1948, και άλλων σχετικών διεθνών συμφωνιών, να προλαμβάνουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία στην επικράτειά τους· υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ατιμωρησία για τους δράστες αυτών των πράξεων και ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να παραπεμφθούν στο ΔΠΔ· παροτρύνει τη Συρία και το Ιράκ να δεχθούν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

3.  απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας του λεγόμενου ISIS/Daesh ότι έχει ιδρύσει χαλιφάτο στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία και επέκταση του «Ισλαμικού χαλιφάτου» και οι δραστηριότητες άλλων βίαιων εξτρεμιστικών ομάδων στη Μέση Ανατολή είναι άμεση απειλή για την ασφάλεια της περιοχής και των ευρωπαϊκών χωρών και σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδοθούν ενεργητικά στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και να βελτιώσουν τα νομικά και δικαιοδοτικά συστήματά τους έτσι ώστε να αποτρέπουν τους υπηκόους και πολίτες τους από το να ταξιδεύουν για να προσχωρήσουν στο λεγόμενο ISIS/Daesh, και να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που το πράξουν, θα διωχθούν ποινικά το ταχύτερο δυνατό, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαδικτυακής υποκίνησης και υποστήριξης στη διάπραξη τέτοιων πράξεων· τονίζει τη σημασία της πρόληψης, της δίωξης, της προσέγγισης, της αποκατάστασης και της επανένταξης·

5.  αναγνωρίζει, υποστηρίζει και απαιτεί να σεβαστούν άπαντες το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και άλλων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία να εξακολουθήσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές εστίες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια και να ασκούν τη θρησκεία τους ελεύθερα χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε καταναγκασμό, βία ή διάκριση· τονίζει την ανάγκη μιας σαφούς και απερίφραστης δήλωσης από όλους τους περιφερειακούς πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες υπέρ των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων της περιοχής και υπέρ της συνέχισης της παρουσίας τους και των πλήρων και ίσων δικαιωμάτων τους ως πολιτών των χωρών τους·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των κρατών μελών της, να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες και προοπτικές ασφαλείας για τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες που έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους ή να εκτοπιστούν δια της βίας, να καταστήσουν ουσιαστικό το ταχύτερο δυνατό το δικαίωμά τους σε επιστροφή στις πατρίδες τους, να διαφυλάξουν τις κατοικίες τους, τα κτήματά τους, την περιουσία τους και τα υπάρχοντά τους, καθώς και τις εκκλησίες και τους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους τους και να έχουν τη δυνατότητα να ζουν αξιοπρεπή ζωή και να έχουν μέλλον·

7.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και η διεθνής κοινότητα θα προσφέρουν στρατιωτική προστασία και βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης στρατιωτικής ενίσχυσης, σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο του Daesh/ISIS στη Μέση Ανατολή, όπως είναι οι εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, και να ληφθεί μέριμνα για τη συμμετοχή των ομάδων αυτών σε μελλοντικές βιώσιμες πολιτικές λύσεις, με στόχο να προστατευτεί η ζωή τους και οι παραδόσεις της διαπολιτισμικής, διεθνοτικής και διαθρησκειακής συνύπαρξης· καλεί όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύρραξη να σέβονται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και επικούρησης μέσω όλων των δυνατών διαύλων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη δέσμευση και ευθύνη όλων των περιφερειακών παραγόντων, καθώς και της ΕΕ, να κάνουν το παν για να εγγυηθούν την επιστροφή των παραδοσιακών μειονοτήτων και όλων των πολιτών στα μέρη όπου ζούσαν προηγουμένως και τα οποία υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν·

8.  καλεί όλα τα μέρη στη Συρία, με εξαίρεση τρομοκρατικές ομάδες όπως η al-Qaeda, το Daesh, η Jabhat al-Nusra και συναφείς ομάδες, να συναντηθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με την υποστήριξη του συνόλου της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να διαπραγματευτούν μια πολιτική μετάβαση· επαναβεβαιώνει την πλήρη και ενεργό υποστήριξή του στο έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Staffan de Mistura για τη δρομολόγηση διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ όλων των κομμάτων της Συρίας τις προσεχείς ημέρες και τις προτάσεις του για τοπικές εκεχειρίες· καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να ασκήσουν πίεση σε όλους τους χορηγούς προκειμένου να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να δεσμευτούν πλήρως να προσφέρουν χρηματοδοτική στήριξη στις χώρες υποδοχής, ιδίως ενόψει της διάσκεψης χορηγών για τη Συρία, στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016·

9.  ζητεί από τις ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας και συνεργασίας της ΕΕ να συνεργάζονται επίσης πλήρως κατά την άσκηση του έργου τους με τους αναγνωρισμένους ηγέτες των πληττόμενων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων και να τους συμπεριλαμβάνουν στα σχέδιά τους και στην πρακτική εφαρμογή και διανομή της ενίσχυσης, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες τους και οι ανάγκες του πληθυσμού γενικά·

10..  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Συρίας, την κυβέρνηση και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων του Ιράκ, της περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, τα όργανα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου (Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου), στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0422.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0071.

(5)

ΕΕ L 118, 14.5.2003, σ. 12.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου