Návrh usnesení - B8-0158/2016Návrh usnesení
B8-0158/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Jemenu

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0151/2016

Postup : 2016/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu

(2016/2515(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–  s ohledem na závěry Rady o Jemenu ze dne 16. listopadu 2015,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2201 (2015) a 2216 (2015),

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů 24. zasedání Smíšené rady a zasedání ministrů Rady pro spolupráci v Zálivu a Evropské unie (GCC-EU) ze dne 24. května 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současný konflikt v Jemenu má kořeny v tom, že několik po sobě následujících vlád nesplnilo demokratická, hospodářská a společenská očekávání jemenského lidu, což přispělo k nespokojenosti a rozdělení, jejichž důsledkem je násilí, k němuž nyní dochází;

B.  vzhledem k tomu, že situace v Jemenu představuje velké riziko pro stabilitu v tomto regionu, zejména v oblasti Afrického rohu, Rudého moře a v širší oblasti Blízkého východu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 26. března 2015 koalice pod vedením Saúdské Arábie zahrnující Bahrajn, Egypt, Jordánsko, Kuvajt, Maroko, Katar, Súdán a Spojené arabské emiráty zahájila na žádost jemenského prezidenta Abda Rabbu Mansúra Hádího vojenskou operaci v Jemenu namířenou proti hútijským rebelům;

D.  vzhledem k tomu, že Jemen nedokázal pokračovat v inkluzivní politické cestě, a zůstal tak zablokován v rostoucím kmenovém napětí a prudké zástupné válce mezi hútijskými rebely podporovanými Íránem a mezi Saúdskou Arábií, která vede vojenskou kampaň proti rebelům, což vrhá širší region přímo do složitého konfliktu; vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie vnímá hútijské rebely v Jemenu jako zástupné íránské síly, zatímco Írán odsoudil ofenzívu pod vedením Saúdské Arábie a vyzval tuto zemi k okamžitému ukončení leteckých útoků;

E.  vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí v regionu i mimo něj a pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

F.  vzhledem k tomu, že humanitární dopad, který mají probíhající boje mezi různými ozbrojenými skupinami, bombardování a přerušení základních služeb na civilní obyvatelstvo a především na děti, dosahuje alarmujících rozměrů a zhoršuje již tak katastrofální humanitární situaci;

G.  vzhledem k tomu, že v Jemenu potřebuje humanitární pomoc 21,2 milionu osob; vzhledem k tomu, že nejohroženější děti nemají přístup ke zdravotní péči či službám v oblasti výživy, které z důvodu stávající všeobecné nestability potřebují;

H.  vzhledem k tomu, že jednou z hlavních starostí je provedení okamžitých kroků, které povedou k trvalému příměří;

I.  vzhledem k tomu, že panují rovněž obavy z toho, že v důsledku sporu došlo v Jemenu k řadě případů porušení lidských práv, mj. k útokům na novináře a sdělovací prostředky, násilnému zmizení osob, porušování Úmluvy OSN proti mučení, k zastrašování a zadržování náboženských menšin a údajnému zneužívání dětí v ozbrojeném konfliktu;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícím násilím v Jemenu a nad humanitární krizí, k níž toto násilí vedlo a která se dotýká milionů nevinných mužů, žen a dětí; hluboce lituje ztrát na životech, které tento konflikt způsobil, a utrpení osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

2.  naléhavě žádá všechny jemenské strany, zejména Hútie, aby se snažily vyřešit své neshody na základě dialogu, a domnívá se, že pouze politické řešení může vést k trvalému míru;

3.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo a mezinárodní ujednání v oblasti lidských práv a aby neprodleně začaly spolupracovat s OSN a humanitárními organizacemi za účelem poskytnutí pomoci potřebným; vybízí k tomu, aby všechna údajná porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva byla nezávislým způsobem vyšetřena;

4.  vyzývá k přerušení bojů z humanitárních důvodů, aby bylo možné obyvatelům Jemenu poskytnout neprodleně pomoc určenou k záchraně životů; naléhavě vyzývá všechny strany, aby usnadnily bezodkladné dodání humanitární pomoci do všech částí Jemenu a také rychlý, bezpečný a neomezený přístup pro humanitární subjekty, aby se mohly dostat k lidem, kteří potřebují humanitární pomoc včetně lékařské péče;

5.  vítá zprostředkovatelské úsilí OSN, jehož cílem je usnadnit rozhovory mezi stranami, a vyjadřuje mu podporu; očekává, že Evropská unie bude i nadále hrát konstruktivní úlohu při organizování dalších schůzek;

6.  domnívá se, že Saúdská Arábie a Írán mají zásadní význam pro řešení krize, a naléhavě obě strany vyzývá, aby pragmaticky a v dobré víře usilovaly o  ukončení bojů v Jemenu;

7.  odsuzuje veškeré násilí a pokusy či hrozby týkající se použití násilí s cílem zastrašit ty, kteří se zapojili do konzultací zprostředkovaných OSN; zdůrazňuje, že inkluzivní politický dialog zprostředkovaný OSN musí být procesem, v rámci něhož bude mít hlavní úlohu Jemen, aby se dosáhlo politického řešení jemenské krize na základě konsensu v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu a jejím prováděcím mechanismem, výsledkem všeobecné konference o národním dialogu, dohody o míru a celonárodním partnerství a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN;

8.  vyzývá všechny jemenské strany, aby se zúčastnily budoucího rozhovorů a zapojily se do nich bez předběžných podmínek a v dobré víře, a to včetně vyřešení svých neshod prostřednictvím dialogu a konzultací, odmítnutí násilí jakožto prostředku pro dosažení politických cílů a zdržení se provokací a jednostranných akcí, které by poškodily politickou transformaci; je přesvědčen, že dosáhnout udržitelného řešení, nastolit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze na základě širokého politického konsensu prostřednictvím inkluzivních jednání;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.