Forslag til beslutning - B8-0158/2016Forslag til beslutning
B8-0158/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016

Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2015 om Yemen,

–  der henviser til redegørelsen fra Kommissionens næstformand/den højtstående repræsentant om situationen i Yemen,

–  der henviser til De Forenede Nationers sikkerhedsråds resolutioner 2201 (2015) og 2016 (2015),

–  der henviser til erklæringen af 24. maj 2015 fra medformændene for det 24. fælles råds- og ministermøde mellem Golfsamarbejdsrådet og Den Europæiske Union,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den aktuelle konflikt i Yemen skyldes, at skiftende regeringer ikke har opfyldt det yemenitiske folks demokratiske, økonomiske og sociale forhåbninger, og dermed bar bragt ved til den utilfredshed og splittelse, der har ført til den nuværende væbnede konflikt;

B.  der henviser til, at situationen i Yemen indebærer alvorlige risici for stabiliteten i regionen, navnlig på Afrikas Horn, Det Røde Hav og Mellemøsten generelt;

C.  der henviser til, at en koalition under ledelse af Saudi-Arabien og desuden bestående af Bahrain, Egypten, Jordan, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan og De Forenede Arabiske Emirater den 26. marts indledte militære aktioner i Yemen mod Houthi-rebellerne efter anmodning fra Yemens præsident Abd-Rabbu Mansour Hadi;

D.  der henviser til, at situationen i Yemen som følge af, at der ikke har været ført en inklusiv politik, er gået i hårdknude på grund af spændinger mellem de forskellige stammer og en stedfortræderkrig mellem iransk-støttede Houthi-rebeller og Saudi-Arabien, som føre en militær kampagne mod rebellerne, hvilket har inddraget hele regionen direkte i en meget kompliceret konflikt; der henviser til, at Saudi-Arabien anser Houthi-rebellerne for iranske stedfortræderstyrker, mens Iran har fordømt den saudiarabisk ledede offensiv og opfordret til en øjeblikkelig standsning af de saudiarabiske luftangreb;

E.  der henviser til, at et stabilt og sikkert Yemen med en fungerende regering er af afgørende betydning for den internationale indsats for at bekæmpe ekstremisme og vold både i regionen og udenfor og for fred og stabilitet i Yemen selv;

F.  der henviser til, at de humanitære konsekvenser for den civile befolkning og navnlig for børnene af de fortsatte kampe mellem forskellige militser, bombardementerne og afbrydelserne i basale forsyningstjenester har nået alarmerende proportioner og forværrer en allerede foruroligende humanitær situation;

G.  der henviser til, at 21,2 millioner mennesker har behov for humanitær bistand i Yemen; der henviser til, at de mest udsatte børn ikke har adgang til lægebehandling eller nødvendig ernæring som følge af den udbredte usikkerhed;

H.  der henviser til, at en af de vigtigste opgaver er øjeblikkeligt at tage skridt, som kan føre til en varig våbenhvile;

I.  der henviser til, at der ligeledes er anledning til bekymring over, at konflikten har ført til en lang række krænkelser af menneskerettighederne i Yemen, herunder angreb på journalister og mediehuse, bortførelser, overtrædelse af torturkonventionen, chikane og fængsling af religiøse mindretal og påstået anvendelse af børn i den væbnede konflikt;

1.  giver udtryk for alvorlig bekymring over den fortsatte vold i Yemen og den deraf følgende humanitære krise, der har ramt millioner af uskyldige mænd, kvinder og børn; beklager dybt tabet af menneskeliv som følge af konflikten og lidelserne hos dem, der befinder sig midt i kamphandlingerne, og giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier,

2.  opfordrer alle parterne i Yemen og navnlig Houthierne til at arbejde i retning af en løsning af meningsforskelle gennem en dialog og er af den opfattelse, at det kun er en politisk løsning, som kan føre til en varig fred;

3.  opfordrer alle parter til at overholde den internationale humanitære ret og de internationale menneskerettigheder og til at samarbejde med FN og humanitære hjælpeorganisationer om hurtigt at hjælpe dem, som har behov for det; opfordrer til en uafhængig undersøgelse af alle påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den internationale humanitære ret;

4.  opfordrer til en humanitær pause for at gøre det muligt hurtigt at bringe livreddende bistand til det yemenitiske folk; opfordrer alle parter til at lette en hurtig udbringelse af den humanitære bistand til alle områder i Yemen og gøre det muligt for humanitære enheder hurtigt, sikkert og uhindret at nå frem til mennesker, som har behov for humanitær bistand, herunder lægebistand;

5.  glæder sig over og støtter FN's mæglingsindsats for at fremme forhandlinger mellem parterne; forventer, at EU vil fortsætte med at spille en konstruktiv rolle ved at arrangere flere møder;

6.  er af den opfattelse, at Saudi-Arabien og Iran skal medvirke ved en løsning af krisen og opfordrer begge parter til at arbejde pragmatisk og i god tro på at bringe kampene i Yemen til ophør;

7.  fordømmer al vold og forsøg på eller trusler om at anvende vold til at intimidere dem, som deltager i konsultationer i FN-regi; understreger, at den FN-sponsorerede politiske dialog skal være en proces, som styres af Yemen, og som skal have til formål at opnå en konsensual politisk løsning på krisen i Yemen i overensstemmelse med golfsamarbejdsrådsinitiativet og den dertil hørende gennemførelsesmekanisme, resultatet af den omfattende konference om den nationale dialog, aftalen om fred og et nationalt partnerskab samt de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

8.  opfordre alle parter i Yemen til at deltage i de kommende forhandlinger og engagere sig i dem uden forhåndsbetingelser og i god tro bl.a. ved at løse deres meningsforskelle gennem dialog og konsultationer, forkaste voldshandlinger som et middel til at opnå politiske mål og afstå fra provokationer og alle ensidige handlinger for at undergrave den politiske overgang; er af den opfattelse, at der kun kan opnås en varig løsning, genoprettelse af freden og bevarelse af Yemens enhed, overhøjhed, uafhængighed og territoriale integritet gennem bred politisk enighed på grundlag af inklusive forhandlinger;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, De Forenede Nationers generalsekretær, Golfsamarbejdsrådets generalsekretær, Den Arabiske Ligas generalsekretær og Yemens regering.