Resolutsiooni ettepanek - B8-0158/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0158/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Jeemenis

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0151/2016

Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

(2016/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2201(2015) ja 2216(2015),

–  võttes arvesse 24. Pärsia lahe koostöönõukogu / Euroopa Liidu ühisnõukogu ja ministrite kohtumise kaaseesistujate 24. mai 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Jeemeni praegune konflikt tuleneb järjestikuste valitsuste suutmatusest viia ellu Jeemeni rahva demokraatlikke, majanduslikke ja sotsiaalseid püüdlusi, õhutades sellega rahulolematust ja erimeelsusi, mis on põhjustanud praeguse vägivalla;

B.  arvestades, et olukord Jeemenis ohustab tõsiselt piirkonna stabiilsust, eelkõige Aafrika Sarve ja Punase mere piirkonnas ning Lähis-Idas laiemalt;

C.  arvestades, et 26. märtsil 2015 alustas Saudi Araabia juhitud koalitsioon, kuhu kuuluvad Bahrein, Egiptus, Jordaania, Kuveit, Maroko, Katar, Sudaan ja Araabia Ühendemiraadid, Jeemeni presidendi Abd-Rabbu Mansour Hadi palvel sõjalist operatsiooni al-Houthi mässuliste vastu;

D.  arvestades, et kuna Jeemen ei ole suutnud rakendada kaasavat poliitikat, on ta takerdunud teravnevatesse hõimudevahelistesse vastuoludesse ja kolmandate osaliste kaudu peetavasse ägedasse sõjategevusse Iraani toetatavate al-Houthi mässuliste ja Saudi Araabia vahel, kes juhib sõjalist operatsiooni mässuliste vastu, ning see kaasab kogu piirkonna otseselt keerulisse konflikti; arvestades, et Saudi Araabia näeb al-Houthi mässulisi Jeemenis Iraani otsese käepikendusena, samas kui Iraan on mõistnud hukka Saudi Araabia juhitud pealetungi ja nõudnud Saudi Araabia juhitud õhurünnakute kohest peatamist;

E.  arvestades, et nõuetekohaselt toimiva valitsusega stabiilne ja turvaline Jeemen on ülimalt oluline rahvusvaheliste jõupingutuste seisukohalt, et võidelda äärmusluse ja vägivalla vastu piirkonnas ja mujal, samuti Jeemeni enda rahu ja stabiilsuse jaoks;

F.  arvestades, et erinevate sõjaliste rühmituste vahel toimuva võitluse, pommitamiste ja esmatähtsate teenuste osutamise katkemise humanitaarmõju tsiviilelanikkonnale, eelkõige lastele, on võtmas murettekitavaid mõõtmeid ning halvendab juba niigi rasket humanitaarolukorda;

G.  arvestades, et Jeemenis vajab humanitaarabi 21,2 miljonit inimest; arvestades, et kõige haavatavamas olukorras olevatel lastel puudub juurdepääs tervishoiule või toiduteenustele, mida nad praeguses väga ebaturvalises olukorras vajavad;

H.  arvestades, et üks peamisi probleeme on koheste meetmete rakendamine püsiva vaherahu saavutamiseks;

I.  arvestades, et samuti tekitab muret see, et konflikti tõttu on Jeemenis toime pandud arvukaid inimõiguste rikkumisi, sealhulgas rünnakud ajakirjanike ja meediaasutuste vastu, sunniviisilised kadumised, piinamisvastase konventsiooni rikkumine, usuvähemustesse kuuluvate isikute ahistamine ja kinnipidamine ning laste väidetav kasutamine relvakonfliktides;

1.  väljendab sügavat muret Jeemenis kestva vägivalla ja sellest tuleneva humanitaarkriisi pärast, mis mõjutab miljoneid süütuid mehi, naisi ja lapsi; väljendab sügavat kahetsust konflikti põhjustatud inimohvrite ja kõigi nende inimeste kannatuste pärast, kes on jäänud võitlevate poolte vahele, ning avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

2.  kutsub kõiki Jeemeni osapooli, eelkõige Houthi rühmitust, tegema jõupingutusi oma erimeelsuste lahendamiseks dialoogi teel ning on seisukohal, et üksnes poliitiline lahendus saab tuua kaasa püsiva rahu;

3.  kutsub kõiki osapooli järgima rahvusvahelist humanitaarõigust ja rahvusvahelist inimõigustealast õigust ning tegema kiiremas korras koostööd ÜRO ja humanitaarabiorganisatsioonidega, et anda abi neile, kes seda vajavad; nõuab rahvusvaheliste inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse kõigi väidetavate rikkumiste sõltumatut uurimist;

4.  nõuab humanitaarvaherahu väljakuulutamist, mis võimaldaks elupäästval abil kiiremas korras Jeemeni rahvani jõuda; nõuab tungivalt, et kõik osapooled lihtsustaksid humanitaarabi viivitamatut kohaletoimetamist kõigisse Jeemeni osadesse ning humanitaartöötajate kiiret, turvalist ja takistamatut juurdepääsu humanitaarabi, sh arstiabi vajavatele inimestele;

5.  väljendab oma heameelt ja toetust ÜRO vahendustegevusele hõlbustamaks pooltevahelisi läbirääkimisi; eeldab Euroopa Liidu etendatava konstruktiivse rolli jätkumist edasiste kohtumiste korraldamisel;

6.  on veendunud, et Saudi Araabial ja Iraanil on kriisi lahendamisel keskne roll, ning nõuab tungivalt, et mõlemad pooled tegutseksid pragmaatiliselt ja heas usus selle nimel, et lõpetada sõjategevus Jeemenis;

7.  mõistab hukka igasuguse vägivalla ja vägivalla kasutamise katsed või sellega ähvardamise, et hirmutada ÜRO vahendusel toimuvatel kõnelustel osalejaid; toonitab, et ÜRO vahendatav kaasav poliitiline dialoog peab olema Jeemeni juhitav protsess, mille eesmärk on vahendada Jeemeni kriisile konsensusel põhineva poliitilise lahenduse leidmist kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatuse ja selle rakendusmehhanismiga, riigisisese ulatusliku dialoogikonverentsi tulemuste, rahu ja riiklikku partnerlust käsitleva lepingu ning asjaomaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega;

8.  kutsub kõiki Jeemeni osapooli üles võtma osa tulevastest kõnelustest ning osalema seal eeltingimusteta ja heas usus, sh lahendades oma erimeelsused dialoogi ja konsultatsioonide teel, taunides vägivallaakte poliitiliste eesmärkide saavutamise vahendina ning hoidudes provokatsioonidest ning igasugusest ühepoolsest tegevusest, mis kahjustaks poliitilist üleminekut; on veendunud, et üksnes laiapõhjaline poliitiline konsensus, milleni on jõutud kaasavate läbirääkimiste käigus, saab anda jätkusuutliku lahenduse praegusele kriisile, taastada rahu ning säilitada Jeemeni ühtsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Pärsia lahe koostöönõukogu peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ja Jeemeni valitsusele.