Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0158/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0158/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Äänestysselitykset
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0066

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 257kWORD 61k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.519v01-00
 
B8-0158/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2016/2515(RSP))


Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera, PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2016/2515(RSP))  
B8-0158/2016

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2015 annetun EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 24. yhteisen neuvoston ja ministerikokouksen puheenjohtajien lausuman,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Jemenin nykyinen kriisi juontaa juurensa useiden peräkkäisten hallitusten kyvyttömyydestä vastata Jemenin kansan demokraattisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin, mikä on lisännyt tyytymättömyyttä ja jakautumista ja johtanut nykyiseen väkivaltaan;

B.  ottaa huomioon, että Jemenin tilanne uhkaa vakavasti alueen vakautta erityisesti Afrikan sarvessa, Punaisen meren alueella ja Lähi-idässä yleensä;

C.  toteaa, että Saudi-Arabian johtama koalitio, johon kuuluvat Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Marokko, Qatar, Sudan ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat, käynnisti 26. maaliskuuta 2015 Jemenissä sotilasoperaation huthikapinallisia vastaan Jemenin presidentin Abd-Rabbu Mansour Hadin pyynnöstä;

D.  toteaa, että epäonnistuessaan osallistavan politiikan toteuttamisessa Jemen on jäänyt heimojen välisten kasvavien jännitteiden vangiksi ja keskelle sijaissotaa, jossa vastakkain ovat Iranin tukemat huthikapinalliset ja Saudi-Arabian johtama sotilasliittouma, ja että sota on laajentumassa alueelliseksi monitahoiseksi konfliktiksi; toteaa, että Saudi-Arabia pitää Jemenin huthikapinallisia Iranin sijaisjoukkoina, kun taas Iran on tuominnut Saudi-Arabian johtaman hyökkäyksen ja kehottanut välittömästi lopettamaan saudien johtamat ilmaiskut;

E.  katsoo, että vakaalla ja turvallisella Jemenillä, jolla on asianmukaisesti toimiva hallitus, on ratkaisevan tärkeä asema kansainvälisissä toimissa ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi alueella ja laajemminkin, sekä rauhan ja vakauden kannalta itse Jemenissä;

F.  ottaa huomioon, että erilaisten puolisotilaallisten joukkojen keskinäisten taistelujen, pommitusten ja elintärkeiden toimintojen keskeytymisen humanitaarinen vaikutus siviiliväestöön, erityisesti lapsiin, on saavuttamassa hälyttävät mittasuhteet ja johtamassa jo muutenkin vaikean humanitaarisen tilanteen heikentymiseen;

G.  toteaa, että 21,2 miljoonaa ihmistä Jemenissä tarvitsee humanitaarista apua; huomauttaa, että nykyisen laajalle levinneen epävarmuuden takia heikoimmassa asemassa olevat lapset eivät saa tarvitsemiaan terveydenhuolto- tai ravintopalveluja;

H.  toteaa, että yksi keskeisistä huolenaiheista on, miten toteutetaan kestävään tulitaukoon johtavia välittömiä toimia;

I.  toteaa, että huolta aiheuttaa myös se, että konflikti on johtanut moniin ihmisoikeusloukkauksiin Jemenissä, kuten hyökkäyksiin toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan, tahdonvastaisiin katoamisiin, kidutuksen vastaisen yleissopimuksen rikkomiseen, uskonnollisten vähemmistöjen häirintään ja pidätyksiin sekä oletetusti lasten käyttämiseen aseellisessa konfliktissa;

1.  on erittäin huolissaan meneillään olevasta väkivallasta Jemenissä ja sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä, joka vaikuttaa miljooniin viattomiin miehiin, naisiin ja lapsiin; on syvästi huolissaan konfliktin aiheuttamista ihmishenkien menetyksistä ja taistelujen keskelle joutuneiden kärsimyksistä ja ilmaisee surunvalittelunsa uhrien perheille;

2.  kehottaa Jemenin konfliktin osapuolia, erityisesti hutheja, pyrkimään erimielisyyksiensä ratkaisemiseen vuoropuhelun avulla ja katsoo, että vain poliittinen ratkaisu voi johtaa kestävään rauhaan;

3.  kehottaa kaikkia osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ja työskentelemään kiireellisesti Yhdistyneiden kansakuntien sekä humanitaarista apua antavien organisaatioiden kanssa avun toimittamiseksi sitä tarvitseville; kehottaa tutkimaan riippumattomasti kaikki väitteet kansainvälisten ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista;

4.  vaatii humanitaarista taukoa, jotta ihmishenkiä pelastava apu tavoittaisi Jemenin kansan pikaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia mahdollistamaan kiireellisen humanitaarisen avun toimitukset kaikkialle Jemeniin sekä takaamaan humanitaarisen avun toimittajille nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn toimittamaan humanitaarista apua, myös lääkinnällistä apua sitä tarvitseville;

5.  pitää myönteisinä ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien välitystoimia, joilla pyritään helpottamaan osapuolten välistä keskustelua; odottaa, että Euroopan unioni toimii rakentavassa roolissa tulevien tapaamisten järjestämisessä;

6.  katsoo, että Saudi-Arabialla ja Iranilla on keskeinen asema kriisin ratkaisemisessa, ja kehottaa niitä toteuttamaan vilpittömiä käytännön toimia taistelujen lopettamiseksi Jemenissä;

7.  tuomitsee kaikenlaiset väkivaltaisuudet ja pyrkimykset tai uhkaukset käyttää väkivaltaa YK:n välityksellä käytäviin neuvotteluihin osallistuvien pelottelemiseksi; korostaa, että YK:n välityksellä käytävän osallistavan poliittisen vuoropuhelun on oltava Jemenin johtama prosessi, jossa Jemenin kriisiin pyritään löytämään yhteisymmärrykseen perustuva poliittinen ratkaisu Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen ja sen täytäntöönpanomekanismin, kattavan kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulosten, rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen sekä asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti;

8.  kehottaa jemeniläisiä osapuolia osallistumaan tuleviin neuvotteluihin ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä esimerkiksi siten, että erimielisyydet ratkaistaan vuoropuhelulla ja neuvotteluilla, väkivallanteot poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tuomitaan ja pidätytään provosoinnista ja kaikista yksipuolisista toimista, jotka vaarantaisivat poliittisen siirtymän; katsoo, että vain laajapohjainen, osallistavilla neuvotteluilla aikaansaatu poliittinen yhteisymmärrys voi tarjota kestävän ratkaisun, palauttaa rauhan ja säilyttää Jemenin yhtenäisyyden, suvereniteetin, itsenäisyyden sekä alueellisen koskemattomuuden;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Persianlahden yhteistyöneuvoston pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille sekä Jemenin hallitukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö