Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0158/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0158/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0151/2016

Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

(2016/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 2201 (2015) ir Nr. 2216 (2015),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 24 d. 24-ojo Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Europos Sąjungos Jungtinės tarybos ir ministrų posėdžio pirmininkų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu Jemene vykstančio konflikto priežastys glūdi viena po kitos dirbusių vyriausybių nesugebėjime pateisinti demokratinių, ekonominių ir socialinių Jemeno gyventojų lūkesčių, tokiu būdu kurstant nepasitenkinimą ir susiskaldymą, kuris paskatino dabartinį smurtą;

B.  kadangi padėtis Jemene kelia didelį pavojų regiono, visų pirma Somalio pusiasalio, Raudonosios jūros ir platesnio Artimųjų Rytų regiono, stabilumui;

C.  kadangi 2015 m. kovo 26 d. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, įskaitant Bahreiną, Egiptą, Jordaniją, Kuveitą, Maroką, Katarą, Sudaną ir Jungtinius Arabų Emyratus, Jemeno Prezidento Abd-Rabbu Mansouro Hadi prašymu pradėjo karinę operaciją Jemene prieš Houthi grupuotės sukilėlius;

D.  kadangi, nesugebėjusi vykdyti įtraukios politikos, Jemenas įsivėlė į vis didėjančius genčių nesutarimus ir nuožmų išorės subjektų kurstomą karą tarp Irano remiamos Houthi grupuotės ir prieš ją nukreiptai karinei operacijai vadovaujančios Saudo Arabijos ir visa tai kursto sudėtingą konfliktą platesniame regione; kadangi Saudo Arabija mano, kad Houthi grupuotės sukilėliai Jemene yra Irano remiamos pajėgos, tuo tarpu Iranas pasmerkė Saudo Arabijos vadovaujamus puolimus ir pareikalavo nedelsiant sustabdyti jos vadovaujamas oro atakas;

E.  kadangi stabili, saugi, su deramai veikiančia vyriausybe Jemeno valstybė yra ypač svarbi tarptautinei bendruomenei kovojant su ekstremizmu ir smurtu regione ir už jo ribų ir siekiant taikos ir stabilumo pačiame Jemene;

F.  kadangi tebevykstančios skirtingų nereguliariųjų pajėgų kovos, bombardavimo ir esminių paslaugų teikimo sutrikdymo humanitarinis poveikis civiliams gyventojams, ypač vaikams, artėja prie nerimą keliančio lygio, todėl ir be to sunki humanitarinė padėtis dar labiau blogėja;

G.  kadangi 21,2 mln. Jemeno gyventojų reikia humanitarinės pagalbos; kadangi dėl šiuo metu plačiai paplitusio nesaugumo pažeidžiamiausi vaikai neturės galimybės naudotis jiems reikalingomis sveikatos priežiūros ar mitybos paslaugomis;

H.  kadangi vienas iš pagrindinių rūpimų klausimų – skubių priemonių, užtikrinsiančių ilgalaikes paliaubas, įgyvendinimas;

I.  kadangi susirūpinimą taip pat kelia tai, jog per šį konfliktą Jemene įvykdyta daug žmogaus teisės pažeidimų, įskaitant išpuolius prieš žurnalistus ir žiniasklaidos institucijas, priverstinius dingimus, Konvencijos prieš kankinimą pažeidimus, religinių mažumų atstovų persekiojimą ir įkalinimą bei įtariamą vaikų išnaudojimą ginkluotame konflikte;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl besitęsiančio smurto Jemene ir dėl to jį ištikusios humanitarinės krizės, darančios neigiamą poveikį milijonams nekaltų vyrų, moterų ir vaikų; labai apgailestauja dėl visų per konfliktą prarastų gyvybių ir dėl kovose kenčiančių žmonių bei reiškia užuojautą aukų artimiesiems;

2.  ragina visas Jemeno konflikte dalyvaujančias šalis, visų pirma Houthi grupuotę, dėti pastangas ir vykdant dialogą išspręsti tarpusavio nesutarimus ir mano, kad tik politinėmis priemonėmis galima pasiekti ilgalaikę taiką;

3.  ragina visas šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės ir skubiai pradėti bendradarbiauti su JT ir humanitarinės pagalbos organizacijomis siekiant suteikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia; ragina atlikti nepriklausomą visų įtariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų tyrimą;

4.  ragina paskelbti humanitarines paliaubas tam, kad Jemeno žmones skubiai pasiektų gyvybes gelbėjanti pagalba; primygtinai ragina visas šalis sudaryti palankesnes sąlygas nedelsiant teikti humanitarinę pagalbą visiems Jemeno regionams, taip pat humanitarinės pagalbos teikėjams greitai, saugiai ir nekliudomai pasiekti žmones, kuriems tokios pagalbos reikia, įskaitant medicininę pagalbą;

5.  palankiai vertina ir remia JT pastangas tarpininkauti lengvinant konflikte dalyvaujančių šalių dialogą; tikisi, jog Europos Sąjunga ir toliau konstruktyviai dalyvaus organizuojant kitus susitikimus;

6.  mano, kad tik Saudo Arabija ir Iranas kartu gali išspręsti šią krizę, ir primygtinai ragina abi šalis elgtis pragmatiškai ir geranoriškai ir nutraukti kovas Jemene;

7.  smerkia bet kokį smurtą ir bandymus ar grasinimus naudoti smurtą siekiant įbauginti asmenis, dalyvaujančius konsultacijose, kurioms tarpininkauja JT; pabrėžia, kad JT tarpininkaujamam įtraukiam politiniam dialogui turi vadovauti Jemenas ir jį vykdant turi būti siekiama priimti sutarimu pagrįstą Jemeno krizės politinį sprendimą vadovaujantis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyva ir jos įgyvendinimo priemone, visapusiškos Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatais, Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimu ir susijusiomis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis;

8.  ragina visas Jemeno šalis be išankstinių sąlygų ir geranoriškai dalyvauti būsimose derybose ir įsitraukti į jas, be kita ko, išsprendžiant tarpusavio nesutarimus vykdant dialogą ir konsultacijas, atsisakant smurto veiksmų siekiant politinių tikslų ir susilaikant nuo provokacijų ir visų vienašališkų veiksmų, kuriais siekiama pakenkti pereinamajam politiniam procesui; mano, kad tik platus politinis sutarimas, pasiektas įtraukiomis derybomis, gali užtikrinti tvarų sprendimą, atkurti taiką ir išsaugoti Jemeno vienybę, suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Jemeno vyriausybei.