Rezolūcijas priekšlikums - B8-0158/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0158/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par sitāciju Jemenā

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0151/2016

Procedūra : 2016/2515(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0158/2016

B8‑0158/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Jemenā

(2016/2515(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Jemenu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 16. novembra secinājumus par Jemenu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par situāciju Jemenā,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 2201 (2015) un Nr. 2216 (2015),

–  ņemot vērā Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes un Eiropas Savienības Apvienotās padomes (GCC-EU) un ministru 2015. gada 24. maijā notikušās 24. sanāksmes līdzpriekšsēdētāju paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā pašreizējā konflikta Jemenā pamatā ir secīgo valdību nespēja īstenot Jemenas iedzīvotāju demokrātiskos, ekonomiskos un sociālos centienus, tādējādi uzkurinot neapmierinātību un veicinot šķelšanos, kas ir novedis pie pašreizējās vardarbības;

 

B.  tā kā situācija Jemenā rada nopietnus riskus šā reģiona stabilitātei, jo īpaši Āfrikas raga, Sarkanās jūras un plašāka Tuvo Austrumu reģiona stabilitātei;

C.  tā kā 2015. gada 26 martā Saūda Arābijas vadītā koalīcija, kurā ietilpst Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina, Ēģipte, Jordānija, Katara, Kuveita, Maroka un Sudāna pēc Jemenas prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadi lūguma sāka Jemenā militāru operāciju pret Houthi nemierniekiem;

 

D.  tā kā, valdībai nespējot īstenot iekļaujošu politisko virzību, Jemenā jau ilgāku laiku arvien vairāk saasinās spriedze starp ciltīm un risinās nežēlīgs karš starp Irānas atbalstītajiem Houthi nemierniekiem un Saūda Arābiju, kura vada pret šiem nemierniekiem vērsto militāro kampaņu, tādējādi izraisot plašākā reģionā sarežģītu konfliktu; tā kā Saūda Arābijas uztver Houthi nemierniekus Jemenā kā Irānas spēku pārstāvjus, bet Irāna ir nosodījusi Saūda Arābijas vadīto ofensīvu un aicinājusi nekavējoties pārtraukt Saūda Arābijas vadītos aviācijas uzlidojumus;

E.  tā kā stabila un droša Jemena ar pareizi funkcionējošu valdību ir izšķirīgs faktors starptautiskajiem centieniem apkarot ekstrēmismu un vardarbību šajā reģionā un ārpus tā robežām, kā arī mieram un stabilitātei pašā Jemenā;

F.  tā kā humanitārā ietekme uz civiliedzīvotājiem, jo īpaši bērniem, ko rada nepārtrauktas kaujas starp dažādiem paramilitāriem grupējumiem, uzlidojumi un pārtraukumi pamatpakalpojumu nodrošināšanā, ir sasniegusi draudīgus apjomus un saasina jau tā smago humanitāro situāciju;

G.  tā kā 21,2 miljoniem cilvēku Jemenā ir nepieciešama humānā palīdzība; tā kā vismazāk aizsargātajiem bērniem, nedrošībai arvien palielinoties, nebūs pieejama tiem nepieciešamā veselības aprūpe vai ēdināšanas pakalpojumi;

H.  tā kā nekavējošu pasākumu veikšana ceļā uz noturīgu pamieru ir viens no svarīgākajiem jautājumiem;

I.  tā kā pastāv arī bažas, ka šā konflikta rezultātā Jemenā ir notikuši daudzi cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp uzbrukumi žurnālistiem un plašsaziņas līdzekļiem, piespiedu pazušanas gadījumi, Konvencijas pret spīdzināšanu pārkāpumi, reliģisko minoritāšu vajāšanas un apcietināšanas gadījumi, un iespējama bērnu izmantošana šajā bruņotajā konfliktā,

1.  pauž nopietnas bažas par Jemenā notiekošo vardarbību un tās izraisīto humanitāro krīzi, kas ir skārusi miljoniem nevainīgu vīriešu, sieviešu un bērnu; pauž dziļu nožēlu par konflikta laikā zaudētajām dzīvībām un karadarbības skarto cilvēku ciešanām, kā arī izsaka līdzjūtību upuru ģimenēm;

2.  mudina visas Jemenas iesaistītās puses, jo īpaši Houthi grupējumu, censties atrisināt savas nesaskaņas ar dialoga palīdzību un uzskata, ka tikai politisks risinājums var nodrošināt ilgstošu mieru;

3.  aicina visas puses ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības un nekavējoties sadarboties ar ANO un humānās palīdzības organizācijām, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā nepieciešama; prasa veikt neatkarīgu izmeklēšanu par visiem iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem;

4.  aicina ievērot humanitāru pauzi, lai steidzami varētu sniegt Jemenas iedzīvotājiem tik nepieciešamo palīdzību, kas varētu glābt daudzu cilvēku dzīvības; mudina visas puses atbalstīt steidzamas humānās palīdzības piegādi visā Jemenas teritorijā, kā arī nodrošināt humānās palīdzības sniedzējiem steidzamu, drošu un netraucētu piekļuvi cilvēkiem, kuriem nepieciešama humāna palīdzība, tostarp medicīniskā palīdzība;

5.  atzinīgi vērtē ANO starpniecības centienus veicināt sarunas starp pusēm un pauž atbalstu tiem; sagaida, ka Eiropas Savienība arī turpmāk uzņemsies konstruktīvu lomu pušu turpmāko tikšanos rīkošanā;

6.  uzskata, ka Saūda Arābijai un Irānai ir būtiska nozīme šīs krīzes atrisināšanā, un mudina abas puses darboties pragmatiski un godprātīgi, lai izbeigtu karadarbību Jemenā;

7.  nosoda visus vardarbības aktus un mēģinājumus vai draudus lietot vardarbību nolūkā iebiedēt tos, kas iesaistījušies ANO vadītajās apspriedēs; uzsver, ka ANO rīkotā iekļaujošā politiskā dialoga vadītājiem jābūt pašiem jemeniešiem, lai rastu Jemenas krīzei vienprātīgu politisku risinājumu atbilstīgi GCC iniciatīvai un tās īstenošanas mehānismam, visaptverošās Nacionālā dialoga konferences rezultātiem, Miera un nacionālās partnerības nolīgumam un attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām;

8.  aicina visas Jemenas puses apmeklēt turpmākās sarunas un godprātīgi, bez jebkādiem priekšnosacījumiem iesaistīties tajās, tostarp risinot savas nesaskaņas ar dialoga un apspriežu palīdzību, noraidot vardarbības aktus politisku mērķu sasniegšanai un atturoties no provokācijām un visām vienpusējām darbībām nolūkā kavēt politisko pāreju; uzskata, ka tikai plaša politiskā vienprātība, kas rasta iekļaujošās sarunās, var sniegt ilgtspējīgu risinājumu, atjaunot mieru un saglabāt Jemenas vienotību, suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, Persijas līča arābu valstu sadarbības padomes ģenerālsekretāram, Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram un Jemenas valdībai.