Förslag till resolution - B8-0158/2016Förslag till resolution
B8-0158/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Michael Gahler, Lorenzo Cesa, Tunne Kelam, Adam Szejnfeld, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Roberta Metsola, Kinga Gál, Barbara Matera för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0151/2016

Förfarande : 2016/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0158/2016

B8-0158/2016

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

(2016/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Jemen,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 november 2015 om Jemen,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten om situationen i Jemen,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2201 (2015) och 2216 (2015),

–  med beaktande av uttalandet av den 24 maj 2015 från medordförandena för det 24:e gemensamma råds- och ministermötet mellan Gulfstaternas samarbetsråd och EU (GCC-EU),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den pågående konflikten i Jemen har sitt ursprung i att flera regeringar efter varandra har misslyckats med att infria det jemenitiska folket förhoppningar om demokrati och ekonomisk och social utveckling. Detta har skapat missnöje och oenighet, och lett fram till det pågående våldet.

B.  Situationen i Jemen innebär allvarliga risker för stabiliteten i regionen, särskilt på Afrikas horn, vid Röda havet och i Mellanöstern i stort.

C.  Den 26 mars 2015 inledde en koalition under ledning av Saudiarabien, som omfattar Bahrain, Egypten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Qatar, Sudan och Förenade Arabemiraten, en militär insats i Jemen mot huthirebeller på begäran av Jemens president Abd Rabu Mansur Hadi.

D.  Jemen har misslyckats med att gå vidare med en politik som omfattar alla, och landet är låst i tilltagande klanmotsättningar och ett bittert ombudskrig mellan Iranunderstödda huthirebeller och Saudiarabien, som driver en militär kampanj mot rebellerna. Detta har lett till att hela regionen omfattas av en komplex konflikt. Saudiarabien betraktar huthirebellerna i Jemen som en ställföreträdande iransk styrka, medan Iran har fördömt den saudiskledda offensiven och krävt ett omedelbart slut på saudiskledda luftangrepp.

E.  Att landet är stabilt och säkert och har en välfungerande regering är av avgörande betydelse för de internationella insatser som görs för att bekämpa extremism och våld både i regionen och utanför den, och även för freden och stabiliteten inom landet.

F.  De humanitära följderna för civilbefolkningen, särskilt för barnen, av de pågående striderna mellan olika militanta grupper, bombanfall och störningar i grundläggande tjänster har nått alarmerande proportioner och förvärrat en redan svår humanitär situation.

G.  För närvarande är 21,2 miljoner människor i Jemen i behov av humanitärt bistånd. De mest utsatta barnen kommer inte att ha tillgång till den hälso- och sjukvård eller näring som de behöver på grund av den utbredda bristen på säkerhet.

H.  Omedelbara åtgärder för att nå ett varaktigt eldupphör är av största vikt.

I.  Det finns också en oro för att konflikten har resulterat i ett stort antal kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Jemen, däribland angrepp mot journalister och medieinstitutioner, påtvingade försvinnanden, överträdelser av FN:s tortyrkonvention, trakasserier mot och frihetsberövande av religiösa minoriteter samt påstådda utnyttjanden av barn i väpnade konflikter.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över våldet i Jemen och den humanitära kris som det resulterat i, som drabbar miljontals oskyldiga män, kvinnor och barn. Parlamentet beklagar djupt den förlust av människoliv som konflikten har orsakat och det lidande som de som drabbats av striderna tvingas utstå, och uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga.

2.  Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter, särskilt huthier, att arbeta för en lösning på tvisterna genom dialog. Parlamentet anser att endast en politisk lösning kan leda till varaktig fred.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter att iaktta internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning och att omgående samarbeta med FN och humanitära hjälporganisationer för att bistå behövande. Parlamentet efterlyser en oberoende utredning av alla påstådda brott mot internationell människorättslagstiftning och internationell humanitär rätt.

4.  Europaparlamentet efterlyser ett humanitärt uppehåll så att stöd som kan rädda liv kan nå det jemenitiska folket så snart som möjligt. Parlamentet uppmanar i kraftiga ordalag alla parter att underlätta ett brådskande tillhandahållande av humanitärt bistånd till alla delar av Jemen och ett snabbt, säkert och ohindrat tillträde till landet så att humanitära aktörer kan nå ut till människor som är i behov av humanitärt bistånd, däribland medicinsk hjälp.

5.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för FN:s medlingsförsök för att underlätta diskussionerna mellan parterna. Parlamentet förväntar sig att unionen fortsätter med att spela en konstruktiv roll och anordna ytterligare möten.

6.  Europaparlamentet anser att Saudiarabien och Iran har en avgörande roll när det gäller att lösa krisen. Parlamentet uppmanar båda sidor att arbeta pragmatiskt och samarbeta för att få slut på striderna i Jemen.

7.  Europaparlamentet fördömer allt våld och alla försök till eller hot om våldsanvändning för att skrämma dem som deltar i förhandlingarna i FN:s regi. Parlamentet betonar att den inkluderande politiska dialogen i FN:s regi måste vara en jemenitiskt ledd process, med avsikt att förhandla fram en samförståndsbaserad politisk lösning på krisen i Jemen i enlighet med initiativet från Gulfstaternas samarbetsråd och dess genomförandemekanism, resultaten från den övergripande konferensen för nationell dialog, avtalet om fred och nationellt partnerskap och relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla jemenitiska parter att delta förutsättningslöst och i god tro i framtida samtal, bland annat genom att lösa sina meningsskiljaktigheter genom dialog och samråd, att ta avstånd från våldshandlingar för att uppnå politiska mål och avstå från provokation och från alla ensidiga utspel som skulle kunna undergräva den politiska förändringen. Parlamentet anser att endast ett brett samförstånd genom förhandlingar mellan alla parter kan ge en hållbar lösning, återupprätta freden och bevara Jemens enhet, suveränitet, oberoende och territoriella integritet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd, Arabförbundets generalsekreterare och Jemens regering.