Postup : 2016/2529(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0159/2016

Předložené texty :

B8-0159/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/02/2016 - 8.10
CRE 04/02/2016 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0051

NÁVRH USNESENÍ
PDF 291kWORD 88k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0149/2016
27.1.2016
PE576.520v01-00
 
B8-0159/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin organizací Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS)  (2016/2529(RSP))


Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o systematickém masovém vyvražďování náboženských menšin organizací Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS) (2016/2529(RSP))  
B8-0159/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Iráku, Sýrii, Libyi a Egyptě, zejména usnesení ze dne 12. března 2015 o nedávných útocích a únosech ze strany ISIS/Dá'iš na Blízkém východě, zejména Asyřanů(1), a usnesení ze dne 18. září 2014 o situaci v Iráku a Sýrii a ofenzivě IS, včetně pronásledování menšin(2),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 16. března 2015 ohledně regionální strategie EU pro Sýrii a Irák, jakož i hrozby, kterou představuje ISIS/Dá'iš, ze dne 20. října 2014 ohledně krize v Sýrii a Iráku spojené s ISIS/Dá'iš, ze dne 30. srpna 2014 ohledně Iráku a Sýrie, ze dne 14. dubna 2014 a 12. října 2015 ohledně Sýrie a ze dne 15. srpna 2014 ohledně Iráku,

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, na obecné zásady EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva a na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981;

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 o vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů(3) a na prohlášení Úřadu zvláštního poradce OSN pro zabránění genocidě,

–  s ohledem na prohlášení, které jménem Evropské unie učinil dne 27. března 2015 Stavros Lambrinidis, zvláštní zástupce EU pro lidská práva, v rámci otevřené diskuse v Radě bezpečnosti OSN na téma „oběti útoků a zneužívání páchaných z etnických nebo náboženských důvodů na Blízkém východě“;

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2249, 2253 a 2254,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 9. prosince 1948,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.  vzhledem k tomu, že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2249 (2015) ze dne 20. listopadu 2015 představuje násilná extremistická ideologie organizace ISIS/Dá'iš, její teroristické činy, trvalé systematické a rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo, zneužívání lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva, včetně skutků motivovaných náboženskými či etnickými důvody, ničení kulturního dědictví a nezákonné obchodování s kulturními statky, celosvětové a nebývalé ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2249 (2015) povoluje členským státům, které k tomu mají kapacity, aby v souladu s mezinárodním právem, zejména s Chartou Organizace spojených národů, a s mezinárodními právními předpisy týkajícími se lidských práv, uprchlíků a humanitárních otázek přijaly všechna opatření nutná k tomu, aby zintenzivnily a koordinovaly své snahy o zabránění teroristickým útokům a skoncování s těmito útoky na území, která jsou pod kontrolou organizace ISIS/Dá'iš;

C.  vzhledem k tomu že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2253 (2015) připomíná členským státům jejich povinnost zajistit, aby jejich státní příslušníci a lidé žijící na jejich území neposkytovali organizacím ISIS/Dá'iš a al-Káida a s nimi spojeným jednotlivcům, skupinám, firmám a subjektům žádné ekonomické zdroje; připomíná, že tato povinnost se vztahuje na přímé i nepřímé obchodování s ropou a rafinovanými ropnými produkty, a dále připomíná, že je důležité, aby všechny členské státy plnily svou povinnost a zajistily, aby jejich státní příslušníci a lidé žijící na jejich území neposkytovaly žádné dary jednotlivcům ani subjektům označovaným za teroristy nebo jednajícím jménem nebo pod vedením takto označovaných jednotlivců či subjektů;

D.  vzhledem k tomu, že v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2254 (2015) je vyjádřena podpora politickému procesu, který probíhá pod taktovkou Sýrie, jenž je zprostředkován OSN, v jehož rámci se má do šesti měsíců vytvořit důvěryhodná, a nikoli sektářská správa věcí veřejných, která by nikoho nevylučovala, a který určuje harmonogram a proces přípravy nové ústavy; vzhledem k tomu, že v rezoluci se dále vyslovuje podpora svobodným a spravedlivým volbám pořádaným v souladu s novou ústavou a pod dohledem OSN, které mají proběhnout do 18 měsíců tak, aby byla respektována správa věcí veřejných a dodrženy nejpřísnější mezinárodní normy transparentnosti a odpovědnosti, a to za účasti všech Syřanů, včetně příslušníků syrské diaspory, kteří mají právo na účast ve volbách, jak bylo uvedeno v prohlášení, které dne 14. listopadu 2015 vydala mezinárodní skupina na podporu Sýrie;

E.  vzhledem k tomu, že OSN a jiné mezinárodní organizace hlásí případy rozsáhlého a závažného porušování mezinárodních právních předpisů na ochranu lidských práv a humanitárního práva, kterých se dopouští ISIS/Dá´iš a s ní spojené skupiny na Blízkém východě, zejména v Sýrii a Iráku, a jež se zaměřují na etnické a náboženské menšiny, a to i prostřednictvím cíleného zabíjení, nucené konverze, únosů, prodeje žen, zotročování žen a dětí, náboru dětí k plnění úkolů sebevražedných útočníků, sexuálního a fyzického zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že rostou obavy o blaho osob, které se stále nacházejí v oblastech kontrolovaných ISIS/Dá´iš, jelikož se do těchto oblastí nemůže dostat téměř žádná mezinárodní humanitární pomoc;

F.  vzhledem k tomu, že se ISIS/Dá´iš zaměřuje na náboženské a etnické menšiny, jako jsou křesťanské, jezídské, šabacké, kakaiské, sabejské a šíitské komunity, i na řadu Arabů a sunnitských muslimů; vzhledem k tomu, že jsou systematicky ničeny mešity, pamětihodnosti, svatyně, kostely a další místa určená pro náboženské obřady, jakož i hrobky a hřbitovy;

G.  vzhledem k tomu, že nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise zaznamenala a hlásí, že osoby náležející k etnickým a náboženským menšinám, které se stavějí proti ISIS/Dá´iš a dalším teroristickým skupinám, milicím a nestátním ozbrojeným skupinám ovládajícím de facto území, na kterém menšiny žijí, jsou i nadále vystaveny riziku pronásledování;

H.  vzhledem k tomu, že v několika zprávách orgánů OSN, včetně zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro předcházení genocidě, zvláštního poradce generálního tajemníka OSN pro odpovědnost za ochranu a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, se uvádí, že činy páchané ISIS/Dá´iš mohou být kvalifikovány jako válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a případně i genocida;

I.  vzhledem k tomu, že genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny jsou problémem, který se týká všech členských států EU, které jsou podle společného postoje Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 odhodlány spolupracovat, aby těmto trestným činům předcházely a ukončily beztrestnost jejich pachatelů;

J.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva mají všichni lidé právo žít podle svého svědomí a svobodně si zvolit a měnit své náboženské a jiné přesvědčení; vzhledem k tomu, že političtí a náboženští vůdci na všech úrovních mají povinnost bojovat proti extremismu a podporovat vzájemnou úctu mezi jednotlivci i náboženskými společenstvími;

K.  vzhledem k tomu, že ISIS/Dá´iš má na svědomí hrůzné vraždy osob z LGBTI komunity; vzhledem k tomu, že podle organizace OutRight Action International bylo v Sýrii a Iráku zabito 36 mužů v důsledku obvinění ze sodomie; vzhledem k tomu, že strach členů LGBTI komunity ze strašné smrti za vlády organizace ISIS/Dá´iš je ještě znásoben jejich izolací ve společnosti, která se jich straní;

1.  připomíná, že důrazně odsuzuje ISIS/Dá´iš a mimořádně závažné porušování lidských práv, jehož se dopouští a které se podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu rovná zločinům proti lidskosti a válečným zločinům, a zdůrazňuje, že je zapotřebí učinit kroky k tomu, aby tyto zločiny byly kvalifikovány jako genocida; je velmi znepokojen tím, že se tato teroristická skupina v rámci snah o vymýcení veškerých náboženských menšin v oblastech, které má pod kontrolou, záměrně zaměřuje na křesťany, Jezídy, Turkmeny, šíity, Šabaky, Sabejce, příslušníky menšiny Kaka´i a sunnity, kteří nesouhlasí s jejich výkladem islámu;

2.  naléhavě žádá všechny smluvní strany Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia podepsané v Paříži dne 9. prosince 1948 a dalších příslušných mezinárodních dohod, aby na svém území zamezily páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidě; zdůrazňuje, že činy těchto zločinců by neměly zůstat bez potrestání, přičemž osoby, které za ně nesou odpovědnost, by měly být předány Mezinárodnímu trestnímu soudu; vyzývá Sýrii a Irák, aby akceptovaly jurisdikci Mezinárodního trestního soudu;

3.  připomíná, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2253 ukládá členským státům OSN zákonnou povinnost zakázat jakoukoli pomoc organizaci ISIS/Dá´iš a jiným teroristickým organizacím, zejména dodávky zbraní a finanční pomoc, včetně nezákonného obchodování s ropou, a naléhavě je vyzývá k přijetí vnitrostátních právních předpisů považujících takovou pomoc za trestný čin; připomíná, že pokud některé členské státy nebudou jednat odpovídajícím způsobem, bude to znamenat porušení mezinárodního práva a ostatním členským státům tak vznikne zákonná povinnost uplatnit rezoluci Rady bezpečnosti OSN, tj. přijmout taková opatření, která by odpovědné jednotlivce a subjekty postavila před soud;

4.  vyzývá Turecko a státy Perského zálivu, aby zintenzívnily své snahy o zabránění a zastavení jakékoli podpory, která by byla v těchto zemích poskytována ISIS/Dá´iš a jiným teroristickým organizacím, ať už aktivně či pasivně;

5.  naléhavě vyzývá státy Perského zálivu, obzvláště Saúdskou Arábii, aby se rozhodně postavily extremistické ideologii, která podrývá tradiční hodnoty islámu a jejíž extrémní výklad tohoto náboženství slouží jako nábožensko-politické ospravedlnění činů organizací ISIS/Dá´iš a al-Káida;

6.  naléhavě žádá členské státy EU, aby aktualizovaly své právní systémy s cílem zabránit tomu, aby se jejich státní příslušníci a občané přidávali k ISIS/Dá´iš a jiným teroristickým organizacím, a zajistit, aby – pokud se tak stane –, byly tyto osoby co nejdříve trestně stíhány, a to i za podněcování k páchání těchto trestných činů a jejich podporu na internetu; zdůrazňuje význam prevence, stíhání, osvěty, rehabilitace a znovuzačlenění;

7.  uznává a podporuje nezcizitelné právo všech etnických, náboženských a dalších menšin žijících v Iráku a Sýrii i nadále žít důstojně, rovnoprávně a bezpečně ve své historické a tradiční vlasti a svobodně vyznávat své náboženství, bez jakéhokoli nátlaku, násilí nebo diskriminace, a požaduje dodržování tohoto práva ze strany všech osob; zdůrazňuje, že je nutné, aby se všichni regionální političtí a náboženští vůdci jasně a jednoznačně postavili za podporu etnických a náboženských menšin v tomto regionu, jejich setrvání na tomto místě a za podporu jejich plných a rovných práv jakožto občanů své vlasti;

8.  žádá mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby pro etnické a náboženské menšiny, které byly nuceny opustit svou zemi nebo byly násilně vysídleny, zajistilo nezbytné bezpečnostní podmínky a vyhlídky, jež jim umožní co nejdříve uplatnit právo na návrat do vlasti, na ochranu svých domovů, půdy, majetku a osobních věcí, ale i jejich kostelů a náboženských a kulturních center, a na důstojný život a důstojnou budoucnost;

9.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby mezinárodní společenství poskytovalo vojenskou ochranu a podporu, včetně vojenské pomoci, zvláště zranitelným skupinám (jako jsou etnické a náboženské menšiny), na něž míří na Blízkém východě útoky ISIS/Dá´iš a jiných teroristických organizací, a dosáhnout toho, aby se v budoucnu tyto skupiny podílely na trvalých politických řešeních; vyzývá všechny strany konfliktu, aby dodržovaly všeobecná lidská práva a umožnily poskytování humanitární pomoci všemi možnými cestami;

10.  opakuje, že plně podporuje mezinárodní diplomatické snahy a činnost zvláštního vyslance OSN Staffana de Mistury zaměřené na zahájení jednání v Ženevě mezi všemi syrskými stranami a za účasti všech příslušných celosvětových a regionálních aktérů, k němuž má dojít v nejbližších dnech;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Sýrie, vládě a zákonodárnému sboru Iráku, regionální vládě Kurdistánu, orgánům Organizace islámské spolupráce (OIC), Radě pro spolupráci arabských států v Zálivu (Rada pro spolupráci v Zálivu, GCC), generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Valnému shromáždění OSN, Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0071.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0027.

(3)

Úř. věst. L 118, 11.6.2008, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí