Resolutsiooni ettepanek - B8-0159/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0159/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0149/2016

Menetlus : 2016/2529(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0159/2016
Esitatud tekstid :
B8-0159/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0159/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon usuvähemuste süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt

(2016/2529(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraagi, Süüria, Liibüa ja Egiptuse kohta, eeskätt 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni hiljutiste ISISe/Daeshi rünnakute ja inimröövide kohta Lähis-Idas, eelkõige assüürlaste vastu[1], ja 18. septembri 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmituse Islamiriik (IS) pealetungi, sealhulgas vähemuste tagakiusamise kohta[2],

–  võttes arvesse nõukogu 16. märtsi 2015. aasta järeldusi ELi piirkondliku strateegia kohta Süürias ja Iraagis ning ISILi/Daeshi ohu kohta, 20. oktoobri 2014. aasta järeldusi ISILi/Daeshi kriisi kohta Süürias ja Iraagis, 30. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi ja Süüria kohta, 14. aprilli 2014. aasta ja 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi Süüria kohta ning 15. augusti 2014. aasta järeldusi Iraagi kohta,

–  võttes arvesse ELi suuniseid usu- ja veendumusvabaduse edendamise ja kaitse kohta, ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks ning 1981. aasta ÜRO deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 8. mai 2003. aasta otsust 2003/335/JSK genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude uurimise ning nende eest vastutuselevõtmise kohta[3] ning avaldust, mille tegi ÜRO peasekretäri erinõunik genotsiidi vältimise küsimustes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu inimõiguste eriesindaja Stavros Lambrinidise 27. märtsil 2015 ÜRO Julgeolekunõukogu avatud arutelul Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust teemal „Lähis-Idas toime pandud rünnakute ning etnilistel või usulistel põhjustel kuritarvitamise ohvrid“,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2249, 2253 ja 2254,

–  võttes arvesse 9. detsembril 1948 vastu võetud ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et nagu on tunnistatud ka ÜRO Julgeolekunõukogu 20. novembri 2015. aasta resolutsioonis 2249 (2015), kujutavad nn ISISe/Daeshi põlistatav vägivaldne äärmuslik ideoloogia, selle terrorirünnakud, jõhkrad, süstemaatilised ja ulatuslikud tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, sealhulgas usulistel või etnilistel alustel toime pandud rikkumised, ning kultuuripärandi hävitamine ja kultuuriväärtustega kauplemine üleüldist ja enneolematut ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule;

B.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2249 (2015) antakse vastava võimekusega ÜRO liikmesriikidele volitused võtta kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise inimõigustealase, pagulas- ja humanitaarõigusega, kõiki vajalikke meetmeid ISISe/Daeshi kontrolli all oleval territooriumil Süürias ja Iraagis, et oluliselt suurendada ja koordineerida oma jõupingutusi terrorirünnakute ennetamiseks ja tõrjumiseks;

C.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2253 (2015) tuletatakse meelde ÜRO liikmesriikide kohustust tagada, et nende kodanikud ja nende territooriumil viibivad isikud ei muudaks majandusressursse kättesaadavaks ISISele/Daeshile, Al-Qaedale ning nendega seotud isikutele, rühmitustele, ettevõtetele ja üksustele – tuletab meelde, et see kohustus hõlmab otsest ja kaudset kauplemist nafta ja rafineeritud naftatoodetega, ning lisaks tuletab meelde, kui oluline on, et kõik liikmesriigid täidaksid oma kohustusi ja tagaksid seeläbi, et nende kodanikud ja nende territooriumil viibivad isikud ei teeks annetusi terroristlikuna määratletud isikutele või üksustele või selliste isikute ja üksuste nimel või juhtimisel tegutsejatele;

D.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2254 (2015) väljendatakse toetust Süüriast endast lähtuvale ja ÜRO poolt toetatavale poliitilisele protsessile, mille käigus kehtestataks kuuekuise tähtaja jooksul usaldusväärne, kaasav ja mittesektantlik valitsemine ning sätestataks uue põhiseaduse koostamise protsessi ajakava; arvestades, et samuti väljendatakse resolutsioonis toetust uue põhiseaduse alusel toimuvatele vabadele ja ausatele valimistele, mis tuleb korraldada 18 kuu jooksul ÜRO järelevalvel, järgides head juhtimistava ja kõige kõrgemaid rahvusvahelisi läbipaistvuse ja vastutuse nõudeid, kusjuures osaleda peavad saama kõik valimisõiguslikud süürlased, sealhulgas diasporaa liikmed, nagu on sätestatud rahvusvahelise Süüria toetamise rühma 14. novembri 2015. aasta avalduses;

E.  arvestades, et ÜRO ja teised rahvusvahelised organisatsioonid on teatanud ISISe/Daeshi ning sellega seotud rühmituste poolt Lähis-Idas, eelkõige Süürias ja Iraagis toime pandud ulatuslikest rasketest rahvusvahelise inimõigustealase ja humanitaarõiguse rikkumistest, mis on suunatud etniliste ja usuliste vähemuste vastu, sh kavakindla tapmise, usuvahetusele sundimise, röövimise, naiste müümise, naiste ja laste orjastamise, laste enesetapuründajateks värbamise ning seksuaalse ja füüsilise väärkohtlemise ja piinamise kaudu; arvestades, et üha kasvavat muret tekitab nende inimeste käekäik, kes on veel lõksus ISISe/Daeshi jõudude kontrolli all olevatel aladel, kuna nende piirkondadeni ei jõua tegelikult mingit rahvusvahelist humanitaarabi;

F.  arvestades, et ISIS/Daesh on rünnanud usu- ja etnilisi vähemusi, nt kristlaste, jeziidi, šabaki, kakai, saabalaste ja šiiidi kogukondi, kuid ka paljusid araablasi ja sunniidi moslemeid; arvestades, et toimub süstemaatiline mošeede, mälestiste, pühamute, kirikute ja muude palvekohtade, hauakambrite ning kalmistute hävitamine;

G.  arvestades, et sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon on olukorda dokumenteerinud ja teatanud, et etniliste ja usuvähemuste esindajaid, kes avaldavad vastupanu ISISele/Daeshile ning muudele terrorirühmitustele, sõjalistele rühmitustele ja valitsusvälistele relvastatud rühmitustele de facto nende rühmituste kontrolli all olevatel aladel, ähvardab jätkuvalt tagakiusamise oht;

H.  arvestades, et mitu ÜRO organit, sealhulgas genotsiidi vältimise ÜRO peasekretäri erinõunik, kaitsmise kohustuse ÜRO peasekretäri erinõunik ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on oma aruannetes märkinud, et ISISe/Daeshi toimepandud teod võivad kvalifitseeruda sõjakuritegudeks, inimsusvastasteks kuritegudeks ja võib-olla ka genotsiidiks;

I.  arvestades, et genotsiid, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod valmistavad muret kõikidele ELi liikmesriikidele, kes on otsustanud teha koostööd niisuguste kuritegude ärahoidmiseks ja nende toimepanijate karistamatuse kaotamiseks kooskõlas nõukogu 16. juuni 2003. aasta ühise seisukohaga 2003/444/ÜVJP;

J.  arvestades, et rahvusvahelise õiguse järgi on kõigil isikutel õigus elada vastavalt oma südametunnistusele ning usulisi ja mitteusulisi veendumusi vabalt valida ja muuta; arvestades, et poliitilistel ja usujuhtidel on kohustus võidelda kõigil tasanditel äärmuslusega ning edendada üksikisikute ja usurühmade seas vastastikust austust;

K.  arvestades, et ISIS/Daesh on toime pannud LGBTI kogukonna esindajate jõhkraid tapmisi; arvestades, et organisatsiooni OutRight Action International andmetel tapeti Süürias ja Iraagis 36 meest, keda süüdistati sodoomias; arvestades, et ISISe/Daeshi kontrolli all oleval territooriumil elavate LGBTI kogukonna liikmete hirmu kohutava surma ees suurendab veelgi nende sotsiaalne eraldatus neid enamasti põlgavas ühiskonnas;

1.  mõistab veel kord karmilt hukka ISISe/Daeshi ja selle rasked inimõiguste rikkumised, mis kvalifitseeruvad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt inimsusvastasteks kuritegudeks ja sõjakuritegudeks, ning rõhutab, et tuleks astuda samme nende genotsiidiks kuulutamiseks; on väga mures, et nimetatud terrorirühmitus on asunud kavakindlalt ründama kristlaste, jeziidi, türkmeeni, šiia, šabaki, saabalaste, kakai ja sunni kogukondi, kes ei nõustu tema islamitõlgendusega, ja püüab seeläbi hävitada kõik usuvähemused oma kontrolli all olevates piirkondades;

2.  nõuab, et 9. detsembril 1948 Pariisis allkirjastatud genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise ÜRO konventsiooni ning kõigi muude asjaomaste rahvusvaheliste lepingute kõik osalised väldiksid oma territooriumil sõjakuritegusid, inimsusvastaseid kuritegusid ja genotsiidi; toonitab, et nende tegude toimepanijad ei tohi jääda karistamata ning nende tegude eest vastutavad isikud tuleks saata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette; nõuab, et Süüria ja Iraak tunnistaksid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni;

3.  tuletab meelde, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2253 kehtestati ÜRO liikmesriikidele õiguslik kohustus ära keelata mis tahes abi ISISele/Daeshile ja muudele terroriorganisatsioonidele, eelkõige relvatarned ja rahaline abi, sealhulgas ebaseaduslik naftakaubandus, ning nõuab, et kõnealused riigid kuulutaksid nimetatud abi siseriiklike õigusaktidega kriminaalseks; tuletab meelde, et nimetatud kohustuste rikkumine mõnede liikmesriikide poolt kvalifitseerub rahvusvahelise õiguse rikkumiseks ning tekitab ülejäänud liikmesriikidele õigusliku kohustuse tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni rakendamine ning tuua vastutavad isikud ja üksused kohtu ette;

4.  palub Türgil ja Pärsia lahe riikidel suurendada jõupingutusi, et hoida ära või takistada oma riigis mis tahes aktiivset või passiivset abi ISISele/Daeshile ja muudele terroriorganisatsioonidele;

5.  nõuab, et Pärsia lahe riigid ja eelkõige Saudi Araabia astuksid jõuliselt vastu äärmuslikule ideoloogiale, mis moonutab traditsioonilisi islami väärtusi ning mille ekstremistlikku tõlgendust kasutatakse ISISe/Daeshi ja Al-Qaeda tegude usulise ja poliitilise õigustusena;

6.  nõuab, et ELi liikmesriigid ajakohastaksid oma õigussüsteeme, et takistada oma kodanikke Euroopast välja sõitmast ja ühinemast ISISe/Daeshiga ja muude terroriorganisatsioonidega, ning tagaksid, et juhul kui nad seda teevad, esitatakse neile võimalikult kiiresti süüdistus, muu hulgas niisuguste kuritegude toimepanekule õhutamise või nende toetamise eest internetis; rõhutab ennetuse, vastutuselevõtmise, teavitustegevuse, rehabiliteerimise ja ühiskonda taasintegreerimise tähtsust;

7.  tunnustab ja toetab kõikide Iraagis ja Süürias elavate etniliste, usuliste ja muude vähemuste vääramatut õigust elada väärikalt, võrdõiguslikult ja turvaliselt oma traditsioonilisel ja ajaloolisel kodumaal ning ilma igasuguse sunni, vägivalla või diskrimineerimiseta järgida vabalt oma usku, ning nõuab kõikidelt niisuguse õiguse austamist; rõhutab, et kõikidelt piirkondlikelt poliitilistelt ja usuliidritelt on vaja selget ja ühemõttelist avaldust, milles toetatakse etnilisi ja usulisi vähemusi, nende jäämist oma koduriiki ning täielikke ja võrdseid õigusi oma koduriigi kodanikena;

8.  palub rahvusvahelisel üldsusel, sealhulgas ELil ja selle liikmesriikidel tagada vajalikud julgeolekutingimused ja väljavaated oma kodumaalt lahkuma või põgenema sunnitud etniliste ja usuvähemuste liikmetele, et nad saaksid võimalikult kiiresti kasutada oma õigust pöörduda tagasi kodumaale, säilitada oma kodu, maa, kinnis- ja vallasvara, oma kirikud ning usulised ja kultuurilised paigad ning et nad saaksid väärikalt elada ja tulevikku vaadata;

9.  rõhutab, kui oluline on, et rahvusvaheline üldsus tagaks sõjalise kaitse ja abi (sealhulgas sõjalise abi) eelkõige haavatavatele gruppidele, keda ISIS/Daesh ja muud terroriorganisatsioonid Lähis-Idas ründavad, nt etnilised ja usuvähemused, ja selliste gruppide osaluse tulevastes püsivates poliitilistes lahendustes; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles austama üldisi inimõigusi ning soodustama humanitaarabi ja toetuse andmist kõikide võimalike kanalite kaudu;

10.  kinnitab veel kord täielikku toetust rahvusvahelistele diplomaatilistele jõupingutustele ja tööle, mida ÜRO erisaadik Staffan de Mistura teeb selleks, et käivitada lähipäevil Genfis kõigi Süüria konflikti osaliste vahelised rahuläbirääkimised, milles osaleksid ka kõik asjaomased globaalsed ja piirkondlikud jõud;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Süüria valitsusele ja parlamendile, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele, Islami Koostöö Organisatsiooni (OIC) institutsioonidele, Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukogule (Pärsia lahe koostöönõukogu – GCC), ÜRO peasekretärile, ÜRO Peaassambleele, ÜRO Julgeolekunõukogule ja ÜRO Inimõiguste Nõukogule.