Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0159/2016Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0159/2016

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról

27.1.2016 - (2016/2529(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Soraya Post, Gabriele Preuß, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho az S&D képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0149/2016

Eljárás : 2016/2529(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0159/2016
Előterjesztett szövegek :
B8-0159/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0159/2016

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a vallási kisebbségekhez tartozók ISIS általi tömeges és szisztematikus lemészárlásáról

(2016/2529(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Irakról, Szíriáról, Líbiáról és Egyiptomról szóló korábbi állásfoglalásaira, különös tekintettel az ISIS/Dáis által a közelmúltban a Közel-Keleten, elsősorban az asszírok ellen végrehajtott támadásokról és emberrablásokról szóló 2015. március 12-i állásfoglalására[1], valamint – a kisebbségek üldözését is beleértve – az Iszlám Állam által indított offenzíváról szóló 2014. szeptember 18-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel az EU szíriai és iraki regionális stratégiájáról, valamint az ISIL/Dáis jelentette veszélyről szóló 2015. március 16-i, az ISIL/Dáis által Szíriában és Irakban előidézett válságról szóló 2014. október 20-i, az Irakról és Szíriáról szóló 2014. augusztus 30-i, a Szíriáról szóló 2014. április 14-i és 2015. október 12-i, valamint az Irakról szóló 2014. augusztus 15-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a vallás vagy meggyőződés szabadságának előmozdításáról és védelméről, illetve a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós iránymutatásokra, valamint az ENSZ 1981-ben elfogadott, a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,

–  tekintettel a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról szóló, 2003. május 8-i 2003/335/IB tanácsi határozatra[3], valamint az ENSZ főtitkárának a népirtás megelőzésével foglalkozó különleges tanácsadója által tett nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának „Etnikai vagy vallási alapon elkövetett támadások és visszaélések áldozatai a Közel-Keleten” című nyílt vitáján Sztávrosz Lambrinídisz, az EU emberi jogi különleges képviselője által az Európai Unió nevében tett 2015. március 27-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2249., 2253. és 2254. sz. határozatára,

–  tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948. december 9-i egyezményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel – ahogyan azt az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2249/2015. számú 2015. november 20-i határozata is elismeri – az úgynevezett „ISIS/Dáis” által táplált erőszakos és szélsőséges ideológia, az általuk elkövetett terrorcselekedetek, civilek ellen irányuló folyamatos, súlyos, rendszeres és széles körű támadások, emberi jogi visszaélések és a nemzetközi humanitárius jog többek között vallási vagy etnikai alapon történő megsértése, a kulturális örökség elpusztítása, valamint a kulturális javakkal folytatott kereskedelem globális és példa nélkül álló fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra;

B.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2249/2015. sz. határozata felhatalmazza azokat a tagállamokat, amelyeknek ez módjában áll, hogy – a nemzetközi jogban, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt elvekkel és a nemzetközi emberi jogi szabályozással, a menekültügyi és humanitárius joggal összhangban – a terrorcselekmények megakadályozása és leküzdése érdekében tegyék meg az összes szükséges intézkedést az ISIS/Dáis által ellenőrzött szíriai és iraki területeken erőfeszítéseik fokozására és összehangolására;

C.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2253/2015. sz. határozata megerősíti a tagállamok azon kötelezettségét, hogy biztosítaniuk kell, hogy állampolgáraik és az országuk területén tartózkodó személyek ne bocsássanak gazdasági erőforrásokat az ISIS/Dáis, az al‑Kaida és az ahhoz kapcsolódó személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek rendelkezésére; emlékeztet arra, hogy e kötelezettség az olaj- és finomított olajtermékek közvetlen és közvetett kereskedelmére is kiterjed, emlékeztet továbbá annak fontosságára, hogy minden tagállam eleget tegyen azon kötelezettségének, hogy biztosítja, hogy állampolgáraik és a területükön tartózkodó személyek ne ajánljanak fel adományokat terroristának minősülő személyek és szervezetek számára vagy az ilyen személyek és szervezetek nevében vagy irányítása alatt fellépők számára;

D.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2254/2015. sz. határozata egy olyan politikai folyamatot támogat, amely Szíria vezetése és az ENSZ támogatása mellett zajlik, hat hónapon belül hiteles, befogadó, szektás részrehajlástól mentes kormányzatot állít fel, és meghatározza az új alkotmány kidolgozásának ütemezését és folyamatát; mivel az állásfoglalás támogatja a szabad és tisztességes választásokat, amelyekre az új alkotmány alapján 18 hónapon belül, az ENSZ felügyelete alatt, a kormányzás megelégedésére, valamint az átláthatóság és az elszámoltathatóság legmagasabb szintű nemzetközi normáinak tiszteletben tartása mellett kerülne sor az összes részvételre jogosult szíriai, többek között a diaszpóra tagjai részvételével, a Szíriát támogató nemzetközi csoport 2015. november 14-i nyilatkozatával összhangban;

E.  mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete és más nemzetközi szervezetek arról számoltak be, hogy a Közel-Keleten, különösen Szíriában és Irakban az ISIS/Dáis és a hozzájuk kapcsolódó csoportok a nemzetközi emberi jogi és humanitárius jogszabályok széles körű és súlyos megsértését követték el etnikai és vallási kisebbségi csoportokkal szemben, többek között célzott gyilkosságok, kényszeráttérítések, emberrablás, nőkkel való kereskedelem, nők és gyermekek rabszolgaságra kényszerítése, gyermekek öngyilkos bombamerényletekhez való toborzása, szexuális visszaélések, fizikai bántalmazás és kínzás formájában; mivel egyre nagyobb aggodalomra ad okot az ISIS/Dáis erői által ellenőrzött területeken rekedtek sorsa, mivel ezekre a területekre a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás szinte egyáltalán nem jut el;

F.  mivel az ISIS/Dáis célpontját a vallási és etnikai kisebbségek alkotják, így a keresztény, jezidita, sabak, kakae, szábeus és síita közösségek, valamint arabok és szunnita muzulmánok; mivel mecsetek, emlékművek, szentélyek, templomok és más imahelyek, sírok és temetők esnek áldozatul a módszeres pusztításnak;

G.  mivel a független nemzetközi vizsgálóbizottság dokumentálta és beszámolt arról, hogy az ISIS/Dáisnak és egyéb terrorista csoportoknak, milíciáknak és nem állami fegyveres csoportoknak az ezek de facto irányítása alatt álló területeken ellenszegülő etnikai és vallási kisebbségek továbbra is ki vannak téve az üldöztetés kockázatának;

H.  mivel egyes ENSZ-testületek, köztük az ENSZ főtitkárának a népirtás megelőzésével foglalkozó különleges tanácsadója, az ENSZ főtitkárának a védelmi felelősséggel foglalkozó különleges tanácsadója és az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala számos jelentésében megállapította, hogy az ISIS/Dáis által elkövetett cselekmények háborús bűncselekménynek, emberiesség elleni bűncselekménynek, és esetleg népirtásnak minősülhetnek;

I.  mivel a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények aggodalommal töltik el valamennyi uniós tagállamot, amelyeknek eltökélt szándéka, hogy együttműködjenek e bűncselekmények megelőzése és elkövetőik büntetlenségének megszüntetése érdekében, összhangban a Tanács 2003. június 16-i 2003/444/KKBP közös álláspontjával;

J.  mivel a nemzetközi jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy saját lelkiismerete szerint éljen, illetve szabadon rendelkezzen vallási és világnézeti meggyőződéssel és változtathassa azt; mivel a politikai és vallási vezetők feladata minden szinten, hogy küzdjenek a szélsőségek ellen, és elősegítsék az egyének és vallási csoportok közötti kölcsönös tiszteletet;

K.  mivel az ISIS/Dáis kegyetlen gyilkosságokat követett el az LMBTI közösség tagjaival szemben; mivel az OutRight Action International szerint 36 embert öltek meg Szíriában és Irakban szodómia vádjával; mivel az ISIS/Dáis uralma alatt élő LMBTI közösség tagjainak kínhaláltól való félelmét tovább súlyosbítja elszigeteltségük egy olyan társadalomban, amely nagymértékben megveti őket;

1.  emlékeztet arra, hogy határozottan elítéli az ISIS/Dáis terrorszervezetet és annak égbekiáltó emberi jogi visszaéléseit, amelyek a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Római Statútuma értelmében emberiesség elleni és háborús bűncselekményeknek minősülnek, és hangsúlyozza, hogy lépéseket kell tenni e bűncselekmények népirtásnak való minősítése érdekében; rendkívül aggasztónak tartja, hogy ez a terrorcsoport – azon kísérletei részeként, hogy az ellenőrzése alatt álló területeken minden vallási kisebbséget megsemmisítsen – szándékosan a keresztény, jezidita, türkmén, síita, sabak, szábeus, kakae kisebbségeket és azon szunnitákat veszi célba, akik nem értenek egyet az iszlám általuk követett értelmezésével;

2.  sürgeti a népirtás bűntettének megelőzéséről és büntetéséről szóló, 1948. december 9-én Párizsban aláírt ENSZ-egyezmény és az egyéb vonatkozó nemzetközi megállapodások részes feleit, hogy saját területeiken belül előzzék meg a háborús bűnöket, az emberiesség elleni bűncselekményeket és a népirtást; hangsúlyozza, hogy az ilyen cselekmények elkövetői nem mentesülhetnek a felelősségre vonás alól, és a felelősöket az NBB elé kell állítani; sürgeti Szíriát és Irakot, hogy fogadják el az NBB hatáskörét;

3.  emlékeztet arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2253. sz. határozata azt a jogi kötelességet rótta az ENSZ tagállamaira, hogy tiltsanak be bárminemű segítséget – különösen fegyverszállítást és pénzügyi támogatást, beleértve az illegális olajkereskedelmet – az ISIS/Dáis-nak és más terrorista szervezeteknek, és sürgeti őket, hogy az ilyen jellegű támogatást nemzeti jogukban minősítsék bűncselekménynek; emlékeztet arra, hogy amennyiben egyes ENSZ-tagállamok nem ennek megfelelően járnának el, az a nemzetközi jog megsértésének minősülne, és a többi ENSZ-tagállamot jogilag kötelezné az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának végrehajtására, azaz a felelős személyek és szervezetek bíróság elé állítására;

4.  felszólítja Törökországot és a Perzsa-öböl menti államokat, hogy fokozzák arra irányuló erőfeszítéseiket, hogy országaikban megelőzzék és elfojtsák az ISIS/Dáis és más terrorista szervezetek bárminemű – akár aktív, akár passzív – támogatását;

5.  sürgeti a Perzsa-öböl menti államokat, és különösen Szaúd-Arábiát, hogy erélyesen szálljanak szembe a hagyományos iszlám értékeket eltorzító szélsőséges ideológiával, amelynek szélsőséges értelmezése az ISIS/Dáis és az al-Kaida vallási-politikai intézkedéseinek igazolásául szolgálhat;

6.  sürgeti az EU összes tagállamát, hogy jogrendszereik aktualizálásával akadályozzák meg az ISIS/Dáis-hoz és más terrorista szervezetekhez csatlakozni kívánó állampolgáraik utazását, illetve biztosítsák, hogy amennyiben mégis ezt teszik, a lehető leghamarabb – többek között internetes gyűlöletkeltés és bűncselekmények elkövetésének támogatása miatt – büntetőjogi eljárás alá vonják e személyeket; hangsúlyozza a megelőzés, a peres eljárás, a megkeresés, a rehabilitáció és a reintegráció jelentőségét;

7.  elismeri, támogatja, valamint követeli, hogy mindenki tartsa tiszteletben valamennyi etnikai és vallási kisebbség, valamint más, Irakban és Szíriában élő személy elidegeníthetetlen jogát arra, hogy továbbra is méltóságban, egyenlőségben és biztonságban élhessen saját történelme és hagyományai szerinti szülőföldjén, és szabadon gyakorolhassa vallását, anélkül, hogy bármilyen kényszert, erőszakot vagy megkülönböztetést kellene elviselnie; hangsúlyozza, hogy valamennyi regionális politikai és vallási vezetőnek egyértelműen és határozottan ki kell nyilvánítania, hogy támogatja a régió etnikai és vallási kisebbségeit, azok folyamatos jelenlétét, valamint a hazájuk állampolgáraiként őket megillető teljes körű és egyenlő jogokat;

8.  kéri a nemzetközi közösséget, beleértve az Uniót és tagállamait, hogy biztosítsák a szükséges biztonsági feltételeket és kilátásokat azon etnikai és vallási kisebbségek számára, amelyek hazájuk elhagyására kényszerültek vagy amelyeket erőszakkal kitelepítettek, valamint a lehető leghamarabb léptessék érvénybe jogukat arra, hogy visszatérhessenek hazájukba, megőrizhessék otthonaikat, földjeiket, ingatlanaikat és vagyontárgyaikat, valamint templomaikat, illetve vallási és kulturális helyszíneiket, valamint hogy méltóságteljes életük és jövőjük legyen;

9.  hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell arról, hogy a nemzetközi közösség katonai védelmet és támogatást nyújtson a Közel-Keleten az ISIS/Dáis célpontját képező, különösen kiszolgáltatott csoportok, például az etnikai és vallási kisebbségek számára, valamint hogy biztosítani kell e csoportok részvételét a jövőbeli tartós politikai megoldásokban; felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy tartsák tiszteletben az egyetemes emberi jogokat, és segítsék elő a humanitárius segítség és támogatás összes lehetséges csatornán keresztüli nyújtását;

10.  megerősíti, hogy teljes mértékben támogatja a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseket és Staffan De Mistura ENSZ-különmegbízott munkáját, melynek keretében az elkövetkezendő napokban Genfben az összes globális és regionális fél részvételével tárgyalásokat indít;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Szíria kormányának és parlamentjének, Irak kormányának és képviselőtanácsának, a kurdisztáni regionális kormánynak, az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC), az Öböl-menti Együttműködési Tanácsnak (ÖET), az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Közgyűlésének, az ENSZ Biztonsági Tanácsának és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.