Návrh usnesení - B8-0160/2016Návrh usnesení
B8-0160/2016

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Jemenu

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0151/2016

Postup : 2016/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu

(2016/2515(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové o situaci v Jemenu ze dne 26. března 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se dopadu bojů v Jemenu ze dne 1. dubna 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se navrhovaného příměří v Jemenu ze dne 11. května 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se krize v Jemenu ze dne 3. července 2015,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese týkající se Jemenu ze dne 2. října 2015,

–  s ohledem na závěry Rady z 20. dubna a 16. listopadu 2015 o Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 26. října, 6. prosince a 15. prosince 2015,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2014 (2011), č. 2051 (2012), č. 2140 (2014), č. 2201 (2015) a č. 2216 (2015),

–   s ohledem na prohlášení spolupředsedů 24. společné rady a ministerské schůze Rady pro spolupráci v Zálivu a Evropské unie (GCC-EU) ze dne 24. května 2015,

–  s ohledem na tisková prohlášení Rady bezpečnosti OSN ze dne 25. června, 23. října a 23. prosince 2015 o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na rezoluci Rady pro lidská práva o technické pomoci a budování kapacit pro Jemen v oblasti lidských práv ze dne 2. října 2015,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 7. září 2015 o situaci v oblasti lidských práv v Jemenu,

–  s ohledem na dohodu o míru a celonárodním partnerství ze dne 21. září 2014, výsledný dokument konference o národním dialogu ze dne 25. ledna 2014 a iniciativu Rady pro spolupráci v Zálivu ze dne 21. listopadu 2011,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že koalici vedené Saúdskou Arábií se nepodařilo Jemen stabilizovat a počet osob zabitých v občanské válce nyní přesahuje 6 000;

B.  vzhledem k tomu, že extremistické síly napojené na Dá'iš a AQAP pokračují v bojích v jižním Jemenu, zejména v okolí Adenu;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory skutečnosti, že se místním milicím napojeným na jižanské separatistické hnutí několikrát podařilo odrazit útok jednotek Dá'iš a AQAP, koalice vedená Saúdskou Arábií nedokázala tyto síly na jihu země podpořit, čímž umožnila, aby extremistické síly znovu obsadily své dřívější pozice;

D.  vzhledem k tomu, že Jemen je dnes fakticky rozdělený na základě klanové a náboženské příslušnosti, zatímco koalice vedená Saúdskou Arábií pomíjí skutečnost a nadále jedná ve jménu svých regionálních zájmů a ne v zájmu obyvatel Jemenu;

E.  vzhledem k tomu, že koalici vedené Saúdskou Arábií se nepodařilo navázat konstruktivní jednání s místními vůdci ve snaze nalézt trvalé urovnání konfliktu a situace se rychle zhoršuje, neboť ti, kteří se přímo zapojili do bojů, nevěří, že se budou moci podílet na budoucí podobě Jemenu;

F.  vzhledem k tomu, že drastická omezení dovozu způsobená námořní blokádou ze strany koaličních sil během konfliktu vážně zhoršila humanitární situaci, kdy dovoz komerčních paliv nezbytných pro provoz infrastruktury země, včetně nemocnic, klesl na pouhé 1 % měsíčních potřeb a nedostatečný dovoz potravin způsobil, že obyvatelé Jemenu hladoví, přičemž více než 21 milionů lidí, tedy více než 80 % obyvatelstva, je nyní závislých na určité formě humanitární pomoci v oblasti základních potřeb;

G.  vzhledem k tomu, že řada evropských zemí do Saúdské Arábie neodpovědně vyvážela zbraně a střelivo; vzhledem k tomu, že takovýmto vývozem uvedené země porušují Smlouvu o obchodu se zbraněmi a společný postoj 2003/805/SZBP ke kontrole vývozu zbraní, a tudíž právo EU i mezinárodní právo; vzhledem k tomu, že USA koalici vedenou Saúdskou Arábií podpořily logisticky i zpravodajsky, a to i tím, že jí poskytly klíčovou pomoc formou doplňování paliva za letu a při zaměřování nepřátelských cílů a také prodejem zbraní v hodnotě miliard dolarů;

H.  vzhledem k tomu, že řada subjektů, včetně vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zajda Raada Zajda al-Husajna, zvláštního poradce OSN pro zabránění genocidě a odpovědnost za ochranu a humanitárních organizací, jakož i Evropský parlament ve svém předchozím usnesení, doporučily zřízení nezávislého a nestranného mezinárodního mechanismu pro prošetření údajných případů porušování a zneužívání mezinárodních lidských práv a humanitárního práva v Jemenu;

I.  vzhledem k tomu, že návrh usnesení vypracovaný Nizozemskem, který požadoval vyslání mise OSN za účelem zdokumentování případů porušování práv všemi stranami v Jemenu a který byl předložen Radě OSN pro lidská práva, byl dne 30. září 2015 pod silným nátlakem Saúdské Arábie a kvůli nedostatečné podpoře ze strany některých klíčových zemí, včetně členských států EU, stažen; vzhledem k tomu, že namísto toho byla schválena umírněná rezoluce, v níž nebyla ani zmínka o nezávislém prošetření ze strany OSN;

1.  je mimořádně znepokojen zhoršující se humanitární situací v Jemenu, ničením infrastruktury, včetně škol a nemocnic, v důsledku leteckých náletů či ostřelování koalicí vedenou Saúdskou Arábií a ze strany povstaleckých skupin Hútíů, nedostatkem základní zdravotnické pomoci obyvatelstvu, extrémně špatnými hygienickými podmínkami a nedostatkem potravin a vody, takže neodkladnou humanitární pomoc potřebuje více než 80 % obyvatelstva;

2.  naléhavě žádá okamžité ukončení útoků na zdravotnické struktury a požaduje, aby se všechny strany jednomyslně zavázaly k tomu, že v souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv nebudou útočit na civilisty a civilní struktury;

3.  vyzývá k okamžitému uzavření humanitárního příměří, které by humanitárním pracovníkům umožnilo neomezený přístup k humanitárním subjektům, aby mohli poskytovat pomoc, potraviny, léky a palivo nejpotřebnějším; vyzývá EU, její členské státy a další mezinárodní dárce, aby zareagovali na humanitární výzvu OSN na pomoc Jemenu, které se zatím dostalo jen částečné finanční podpory;

4.  odsuzuje letecké útoky koalice vedené Saúdskou Arábií a vyzývá tuto koalici, aby je okamžitě zastavila a uvolnila blokádu; vyzývá hútijské rebely, aby ukončili veškeré destabilizující akce a umožnili tak, aby se humanitární pomoc dostala k potřebným a vytvořily se podmínky pro dialog mezi znesvářenými stranami;

5.  domnívá se, že jediné možné řešení je řešení politické; vyzývá OSN a zvláštního vyslance, aby učinili maximum pro zprostředkování inkluzivních jednání v souladu s iniciativou Rady pro spolupráci v Zálivu, v nichž budou zohledněny pozice vůdců jednotlivých znepřátelených frakcí a do nichž se zapojí klanoví vůdci i zástupci separatistických hnutí;

6.  naléhavě vyzývá koalici vedenou Saúdskou Arábií k zajištění toho, aby konflikt v Jemenu přestal být vnímán jako spor mezi sunnity a šíity a aby pokročila jednání s Íránem o urovnání konfliktu;

7.  naléhavě vyzývá členské státy EU, aby okamžitě zastavily veškeré transfery zbraní do Saúdské Arábie a partnerských zemí její koalice či další formy vojenské pomoci těmto zemím, které by mohly sloužit k závažnému porušování mezinárodních lidských práv v Jemenu nebo jejich porušování umožnit; naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby na příštím zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 5. a 6. února 2016 zahájila kroky k uvalení zbrojního embarga na Saúdskou Arábii;

8.  žádá neodkladné, nezávislé a účinné mezinárodní prošetření údajných případů porušování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Jemenu a naléhavě žádá členské státy, aby toto prošetření podpořily v Radě OSN pro lidská práva;

9.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, zvláštnímu vyslanci generálního tajemníka OSN pro Jemen, vládám Jemenu a Království Saúdské Arábie a parlamentům a vládám států Rady pro spolupráci v Zálivu a Ligy arabských států.