Forslag til beslutning - B8-0160/2016Forslag til beslutning
B8-0160/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Yemen

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0151/2016

Procedure : 2016/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Yemen

(2016/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Yemen,

–  der henviser til erklæringen af 26. marts 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om situationen i Yemen,

–  der henviser til den fælles erklæring om virkningerne af kampene i Yemen, der blev afgivet den 1. april 2015 af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides,

–  der henviser til den fælles erklæring om den foreslåede våbenstilstand i Yemen, der blev afgivet den 11. maj 2015 af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides,

–  der henviser til den fælles erklæring om krisen i Yemen, der blev afgivet den 3. juli 2015 af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides,

–  der henviser til den fælles erklæring om Yemen, der blev afgivet den 2. oktober 2015 af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. april og 16. november 2015 om Yemen,

–  der henviser til erklæringerne af 26. oktober, 6. december og 15. december 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) og 2216 (2015),

–   der henviser til erklæring af 24. maj 2015 afgivet af de to formænd på det 24. møde i Det Fælles Råd for EU og Golfstaternes Samarbejdsråd (EU-GCC) på ministerplan,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds pressemeddelelser af 25. juni, 23. oktober og 23. december 2015 om situationen i Yemen,

–  der henviser til resolutionen om "technical assistance and capacity-building for Yemen in the field of human rights", der blev vedtaget af FN's Menneskerettighedsråd den 2. oktober 2015,

–  der henviser til rapporten af 7. september 2015 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Yemen,

–  der henviser til aftalen af 21. september 2014 om fred og nationalt partnerskab, resultaterne af den nationale dialogkonference af 25. januar 2014 og initiativet fra Samarbejdsrådet for Golfstaterne af 21. november 2011,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det ikke er lykkedes den saudiarabisk styrede koalition at stabilisere Yemen og til, at antallet af dræbte i borgerkrigen nu overstiger 6 000;

B.  der henviser til, at ekstremistiske styrker med forbindelse til Daesh og al-Qaeda på Den Arabiske Halvø er fortsat med at kæmpe i det sydlige Yemen og navnlig i omegnen af Aden;

C.  der henviser til, at den saudiarabisk styrede koalition, på trods af at lokale militser sammen med den sydlige separatistbevægelse ved flere lejligheder har slået Daesh-styrker og styrker fra al-Qaeda på Den Arabiske Halvø tilbage, ikke har støttet disse sydligt baserede styrker, hvilket har gjort det muligt for ekstremistiske kræfter at vende tilbage til positioner, som de tidligere har holdt;

D.  der henviser til, at Yemen nu reelt er opdelt i klaner og efter religiøse tilhørsforhold, og at den saudiarabisk styrede koalition har ignoreret realiteterne og er fortsat med at handle i overensstemmelse med egne regionale interesser snarere end til gavn for det yemenitiske folk.

E.  der henviser til, at den saudiarabisk styrede koalition har undladt at engagere sig konstruktivt med lokale ledere for at finde frem til en varig løsning og til, at situationen hurtigt forværres, eftersom de, der kæmper på jorden, ikke tror på, at de har nogen medindflydelse på Yemens fremtid;

F.  der henviser til, at alvorlige importrestriktioner, som hovedsageligt skyldes en flådeblokade, der er pålagt af koalitionsstyrkerne under konflikten, i høj grad har forværret den humanitære situation, hvor importen af kommercielt brændstof – som er nødvendig for at forsyne landets infrastruktur, herunder hospitaler – er faldet til blot 1 % af den nødvendige månedlige mængde, samtidig med at knaphed på import af fødevarer tvinger befolkningen til at sulte, og til, at over 21 mio. mennesker eller mere end 80 % af befolkningen nu er afhængige af en eller anden form for humanitær bistand for at kunne opfylde deres elementære behov;

G.  der henviser til, at mange europæiske lande på uansvarlig vis har eksporteret våben og ammunition til Saudi-Arabien; der henviser til, at en sådan eksport er i strid med traktaten om våbenhandel og den fælles holdning 2008/944/CFSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr og som sådan i strid med såvel EU-lovgivningen og folkeretten; der henviser til, at USA har støttet den saudiarabisk styrede koalition med logistisk støtte og efterretningsstøtte, herunder med afgørende bistand til brændstofpåfyldning i luften og til målsøgning, samt med våbensalg til en værdi af milliarder af dollars;

H.  der henviser til, at adskillige parter, herunder FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad Al Hussein, FN's særlige rådgiver om forebyggelse af folkedrab og FN's særlige rådgiver om beskyttelsesansvar, andre humanitære organisationer samt Europa-Parlamentet i sin tidligere beslutning, har anbefalet, at der etableres en uafhængig og upartisk international mekanisme for efterforskning af påståede overtrædelser og krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret i Yemen;

I.  der henviser til, at et udkast til resolution forelagt af Nederlandene, hvori der opfordredes til at gennemføre en FN-mission med henblik på at dokumentere de overtrædelser, som begås af alle parter i Yemen, og fremlægge denne for FN's Menneskerettighedsråd, efter et intenst pres fra Saudi-Arabien og som følge af utilstrækkelig opbakning fra visse af de vigtigste lande, herunder EU-medlemsstater, blev trukket tilbage den 30. september 2015; der henviser til, at der i stedet blev godkendt en mere udvandet resolution uden nogen form for henvisning til en uafhængig FN-undersøgelse;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over den forværrede humanitære situation i Yemen, ødelæggelsen af infrastruktur, herunder skoler og hospitaler, som følge af luftangreb eller beskydning fra den saudiarabisk styrede koalition og houthi-oprørerne, manglen på grundlæggende lægehjælp til befolkningen og de ekstremt dårlige sanitære forhold samt manglen på mad og vand, som medfører, at mere end 80 % af befolkningen har et akut behov for humanitær bistand;

2.  opfordrer indtrængende til, at der sættes en øjeblikkelig stopper for angrebene på lægelige strukturer og opfordrer alle parter til utvetydigt at forpligte sig til at undgå at ramme civilbefolkningen eller civile strukturer i overensstemmelse med den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning;

3.  opfordrer til, at der straks indgås en humanitær våbenhvile med henblik på at give humanitære organisationer og nødhjælpsarbejdere ubegrænset adgang, således at de kan sikre bistand, mad, medicin og brændstof til de mest trængende; opfordrer EU, medlemsstaterne og andre internationale donorer til at efterkomme FN's humanitære appel vedrørende Yemen, som hidtil kun har modtaget delvis finansiering;

4.  fordømmer de luftangreb, som den saudiarabisk styrede koalition har gennemført, og opfordrer koalitionen til straks at indstille angrebene og ophæve blokaden; opfordrer houthi-oprørerne til at sætte en stopper for alle destabiliserende handlinger, således at den humanitære bistand kan nå frem til de trængende og med henblik på at skabe forudsætningerne for en dialog mellem parterne;

5.  mener, at den eneste mulige løsning er politisk; opfordrer FN og FN's særlige udsending til at gøre alt, hvad der står i deres magt for i overensstemmelse med GGC-initiativet at fremme inklusive forhandlinger, som tager højde for holdningerne hos lederne af de forskellige stridende parter, og som omfatter klanledere og repræsentanter for separatistiske bevægelser;

6.  opfordrer indtrængende den saudiarabisk styrede koalition til at sikre, at konflikten i Yemen ophører med at blive betragtet som en skueplads mellem sunni- og shiamuslimer, og til at fortsætte forhandlingerne med Iran med henblik på at dæmme op for konflikten;

7.  opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til øjeblikkeligt at suspendere alle de våbenoverførsler eller enhver anden form for militær støtte til Saudi-Arabien og landets koalitionspartnere, som kan anvendes til at begå eller muliggøre alvorlige krænkelser af de internationale menneskerettigheder i Yemen; opfordrer indtrængende næstformanden/den højtstående repræsentant til at iværksætte en våbenembargo mod Saudi-Arabien på det næste møde i Udenrigsrådet den 5.- 6. februar 2016;

8.  opfordrer til, at der gennemføres en hurtig, uafhængig og effektiv international undersøgelse af de påståede krænkelser af de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret i Yemen, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte en sådan undersøgelse i FN's Menneskerettighedsråd;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretærs særlige udsending til Yemen, Yemens og Kongeriget Saudi-Arabiens regeringer samt parlamenterne og regeringerne i Golfstaternes Samarbejdsråds og Den Arabiske Ligas medlemsstater.