Resolutsiooni ettepanek - B8-0160/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0160/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Jeemenis

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0151/2016

Menetlus : 2016/2515(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jeemenis

(2016/2515(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 26. märtsi 2015. aasta avaldust olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 1. aprilli 2015. aasta ühisavaldust Jeemenis toimuvate kokkupõrgete mõju kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 11. mai 2015. aasta ühisavaldust vaherahuettepaneku kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 3. juuli 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 2. oktoobri 2015. aasta ühisavaldust kriisi kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse nõukogu 20. aprilli ja 16. novembri 2015. aasta järeldusi Jeemeni kohta,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 26. oktoobri, 6. detsembri ja 15. detsembri 2015. aasta avaldusi,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–   võttes arvesse 24. Pärsia lahe koostöönõukogu / Euroopa Liidu ühisnõukogu ja ministrite kohtumise kaaseesistujate 24. mai 2015. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 25. juuni, 23 oktoobri ja 23. detsembri 2015. aasta pressiavaldusi olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogus 2. oktoobril 2015. aastal vastu võetud resolutsiooni Jeemenile antava tehnilise abi ja Jeemeni suutlikkuse suurendamise kohta inimõiguste valdkonnas,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 7. septembri 2015. aasta aruannet inimõiguste olukorra kohta Jeemenis,

–  võttes arvesse 21. septembri 2014. aasta rahu ja riiklikku partnerlust käsitlevat lepingut, 25. jaanuari 2014. aasta dokumenti rahvusliku dialoogikonverentsi tulemuste kohta ja Pärsia lahe koostöönõukogu 21. novembri 2011. aasta algatust,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon ei ole suutnud Jeemenit stabiliseerida ning kodusõjas hukkunuid on nüüdseks üle 6000;

B.  arvestades, et Daeshi ja Araabia poolsaare Al Qaedaga (AQAP) seotud äärmusjõud on jätkanud sõdimist Lõuna-Jeemenis ja eriti Adeni ümbruses;

C.  arvestades, et kuigi kohalikud relvrühmitused koos lõunapoolse separatistliku liikumisega on korduvalt tõrjunud tagasi Daeshi ja AQAP jõud, ei ole Saudi Araabia juhitav koalitsioon suutnud toetada lõunaosas asuvaid jõude, mistõttu on äärmusjõud asunud uuesti varem hõivatud positsioonidele;

D.  arvestades, et nüüd on Jeemen täielikult jagatud klannide ja usurühmituste vahel, kuid samas ei ole Saudi Araabia juhitav koalitsioon võtnud arvesse tegelikkust ja jätkanud toimimist pigem oma regionaalsetes huvides kui Jeemeni rahva hüvanguks;

E.  arvestades, et Saudi Araabia juhitaval koalitsioonil ei ole õnnestunud teha püsiva lahenduse leidmiseks konstruktiivset koostööd kohalike liidritega ning olukord halveneb kiiresti, sest võitlevad pooled ei usu, et nende häält võetakse edaspidi Jeemenis kuulda;

F.  arvestades, et ranged impordipiirangud, mis tulenevad peamiselt koalitsioonijõudude konflikti ajal kehtestatud mereblokaadist, on oluliselt halvendanud humanitaarolukorda, kusjuures kütuseimport on langenud ühele protsendile igakuisest vajaduses, ehkki kütust on vaja riigi infrastruktuurile, nt haiglatele, ning toiduainete impordi vähesuse tõttu on inimesed näljas ja 21 miljonit ehk üle 80 % elanikkonnast sõltub nüüd oma põhivajaduste täitmisel üht või teist liiki humanitaarabist;

G.  arvestades, et paljud Euroopa riigid on vastutustundetult eksportinud relvi ja lõhkeainet Saudi Araabiale; arvestades, et selline eksport on vastuolus relvakaubanduslepingu ja relvaekspordi kontrolli käsitleva ühise seisukohaga 2008/944/ÜVJP ning seetõttu nii ELi kui ka rahvusvahelise õigusega; arvestades, et USA on toetanud Saudi Araabia juhitavat koalitsiooni logistiliselt ja luurealaselt, andnud abi olulisel õhustankimisel ja sihtmärkide leidmisel ning on müünud miljardite dollarite väärtuses relvi;

H.  arvestades, et paljud osalised, sealhulgas ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Zeid Al Hussein, genotsiidi vältimise ja kaitsmise kohustuse ÜRO erinõunik ja humanitaarorganisatsioonid, ning Euroopa Parlament oma varasemas resolutsioonis on soovitanud kehtestada sõltumatu ja erapooletu rahvusvahelise mehhanismi rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste ja kuritarvituste uurimiseks Jeemenis;

I.  arvestades, et Madalmaade esitatud resolutsiooni eelnõu, milles nõuti ÜROlt Jeemenis kõigi poolte toimepandud rikkumiste dokumenteerimist ja dokumentide esitamist ÜRO Inimõiguste Nõukogule, võeti 30. septembril 2015 tagasi Saudi Araabia tugeva surve ja asjaolu tõttu, et mõned olulised riigid, sealhulgas ELi liikmesriigid, ei toetanud seda piisavalt; arvestades, et selle asemel kiideti heaks oluliselt nõrgem resolutsioon, kus ei olnud ühtegi viidet ÜRO sõltumatule uurimisele;

1.  peab äärmiselt muret tekitavaks Jeemeni humanitaarolukorra halvenemist, infrastruktuuri, sh koolide ja haiglate hävimist Saudi Araabia juhitava koalitsiooni ja al-Houthi mässuliste õhurünnakute ja pommitamise tagajärjel, elanike jaoks esmase arstiabi puudumist, äärmiselt halba sanitaarolukorda ning toidu ja vee puudumist, mistõttu üle 80 % elanikes vajab kiiremas korras humanitaarabi;

2.  nõuab, et viivitamata lõpetataks rünnakud meditsiinirajatistele, ja kutsub kõiki osapooli võtma selge kohustuse hoiduda kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õigusega tsiviilelanike või -struktuuride sihtmärgiks võtmisest;

3.  nõuab humanitaar-relvarahu viivitamatut väljakuulutamist, et humanitaarabiorganisatsioonide töötajad saaksid takistamatu juurdepääsu ning neil oleks võimalik enim puudust kannatavatele inimestele anda abi, toitu, ravimeid ja kütust; kutsub ELi, selle liikmesriike ja teisi rahvusvahelisi abiandjaid reageerima ÜRO üleskutsele anda Jeemenile humanitaarabi, mida on seni vaid osaliselt rahastatud;

4.  mõistab hukka Saudi Araabia juhitava koalitsiooni õhurünnakud ning kutsub koalitsiooni peatama need viivitamata ja lõpetama blokaadi; kutsub al-Houthi mässulisi lõpetama igasuguse destabiliseeriva tegevuse, et humanitaarabi jõuaks abivajajateni, ning looma tingimused osapoolte dialoogiks;

5.  usub, et ainus võimalik lahendus on poliitiline lahendus; kutsub ÜROd ja selle erinõunikku tegema kõik võimaliku, et soodustada kaasavate läbirääkimiste pidamist kooskõlas Pärsia lahe koostöönõukogu algatusega, võttes läbirääkimistel arvesse eri vaenupoolte juhtide seisukohti ning kaasates klannide juhid ja äärmusliikumiste esindajad;

6.  nõuab, et Saudi Araabia juhitav koalitsioon tagaks selle, et Jeemeni konflikti ei peetaks enam sunniitide ja šiiitide omavaheliseks võitluseks ning konflikti ohjamiseks jätkataks läbirääkimisi Iraaniga;

7.  nõuab, et ELi liikmesriigid peataksid viivitamata igasuguse relvade üleandmise või muul kujul sõjalise abi andmise Saudi Araabiale ja selle koalitsioonipartneritele, sest relvi võidakse kasutada Jeemenis rahvusvaheliste inimõiguste raskete rikkumiste toimepanekuks või selle soodustamiseks; nõuab, et komisjoni asepresident ja kõrge esindaja algataks järgmisel välisasjade nõukogu kohtumisel 5.–6. veebruaril 2016 Saudi Araabia vastu relvaembargo;

8.  nõuab tungivalt, et kiiresti viidaks läbi Jeemenis toimepandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse väidetavate rikkumiste sõltumatu ja tõhus rahvusvaheline uurimine, ning kutsub liikmesriike toetama ÜRO Inimõiguste Nõukogus sellise uurimise läbiviimist;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretäri erisaadikule Jeemenis, Jeemeni ja Saudi Araabia Kuningriigi valitsustele ning Pärsia lahe koostöönõukogu ja Araabia Riikide Liiga parlamentidele ja valitsustele.