Menettely : 2016/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0160/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0160/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2016 - 8.9
CRE 04/02/2016 - 8.9
Äänestysselitykset
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0066

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 170kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0151/2016
27.1.2016
PE576.521v01-00
 
B8-0160/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Jemenin tilanteesta (2016/2515(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Jemenin tilanteesta (2016/2515(RSP))  
B8-0160/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Jemenistä,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin 26. maaliskuuta 2015 antaman julkilausuman Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 1. huhtikuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin taistelujen vaikutuksesta,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 11. toukokuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman ehdotetusta aselevosta Jemenissä,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 3. heinäkuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenin kriisistä,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin sekä humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 2. lokakuuta 2015 antaman yhteisen julkilausuman Jemenistä,

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta ja 16. marraskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Jemenistä,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 26. lokakuuta, 6. joulukuuta ja 15. joulukuuta 2015 antamat julkilausumat,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) ja 2216 (2015),

–   ottaa huomioon EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 24. yhteisen neuvoston ja ministerikokouksen yhteispuheenjohtajien 24. toukokuuta 2015 antaman lausuman,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 25. kesäkuuta, 23. lokakuuta ja 23. joulukuuta 2015 antamat lehdistötiedotteet Jemenin tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 2. lokakuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman Jemenille annettavasta teknisestä avusta ja toimintavalmiuksien kehittämisestä ihmisoikeuksien alalla,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 7. syyskuuta 2015 esittämän kertomuksen Jemenin ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 21. syyskuuta 2014 tehdyn rauhaa ja kansallista kumppanuutta koskevan sopimuksen, 25. tammikuuta 2014 järjestetyn kansallisen vuoropuhelukonferenssin tulokset ja 21. marraskuuta 2011 hyväksytyn Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen,

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, ettei Saudi-Arabian johtama liittouma ole pystynyt vakauttamaan Jemeniä ja että sisällissodassa kuolleiden määrä on nyt yli 6 000;

B.  panee merkille, että Da'eshiin ja AQAP:hen yhteydessä olevat ekstremistijoukot ovat jatkaneet taistelemista Etelä-Jemenissä ja etenkin Adenin ympäristössä;

C.  toteaa, että vaikka etelän separatistiliikkeen kanssa liittoutuneet paikalliset puolisotilaalliset joukot ovatkin onnistuneet toistuvasti torjumaan Da'eshin ja AQAP:n joukot, Saudi-Arabian johtama liittouma ei ole pystynyt tukemaan näitä etelässä toimivia joukkoja, minkä vuoksi ekstremistijoukot ovat pystyneet palaamaan aiemmin hallitsemiinsa asemiin;

D.  panee merkille, että klaanit ja uskonnolliset suuntaukset itse asiassa käytännössä jakavat Jemenin osiin; toteaa, että Saudi-Arabian johtama liittouma on jättänyt todellisuuden huomiotta ja jatkanut toimintaansa omien alueellisten etujen mukaisesti ottamatta huomioon Jemenin kansan etua;

E.  toteaa, ettei Saudi-Arabian johtama liittouma ole onnistunut tekemään rakentavaa yhteistyötä paikallisten johtajien kanssa kestävän ratkaisun löytämiseksi ja että tilanne pahenee nopeasti, koska taisteluja käyvät osapuolet eivät usko, että heidän äänensä pääsisi kuuluviin tulevaisuuden Jemenissä;

F.  toteaa, että tiukat tuontirajoitukset, jotka ovat johtuneet pääasiassa liittouman joukkojen konfliktin aikana määräämästä merisaarrosta, ovat pahentaneet humanitaarista tilannetta merkittävästi, koska maan infrastruktuurien, mukaan lukien sairaalat, energianlähteenä tarvittavan polttoaineen kaupallinen tuonti on pudonnut niin, että se kattaa vain yhden prosentin kuukausittaisesta tarpeesta; toteaa, että samalla elintarviketuonnin riittämättömyys on johtanut väestön kokemaan nälkään niin, että yli 21 miljoonaa ihmistä eli yli 80 prosenttia väestöstä tarvitsee tällä hetkellä jonkinlaista humanitaarista apua perustarpeidensa tyydyttämiseksi;

G.  toteaa, että monet Euroopan maat ovat vastuuttomasti vieneet aseita ja ammuksia Saudi-Arabiaan; toteaa, että tällainen vienti rikkoo asekauppasopimusta sekä yhteistä kantaa 2008/944/YUTP aseviennin valvonnasta ja näin myös EU:n oikeutta sekä kansainvälistä oikeutta; toteaa, että Yhdysvallat on tukenut Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa logistisella ja tiedustelutuella ja suorittamalla tärkeitä ilmatankkauksia ja antamalla apua kohteiden määrittämisessä, ja se on myös myynyt aseita miljardeilla dollareilla;

H.  toteaa, että useat osapuolet, kuten YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Zeid Ra'ad Zeid Al Hussein, kansanmurhien estämistä ja suojeluvelvoitetta käsittelevä YK:n erityisneuvonantaja, humanitaariset organisaatiot sekä Euroopan parlamentti aiemmin antamassaan päätöslauselmassa, ovat suositelleet riippumattoman ja puolueettoman kansainvälisen mekanismin perustamista tutkimaan Jemenissä tapahtuneita väitettyjä kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkauksia ja väärinkäytöksiä;

I.  toteaa, että Alankomaiden esittämä päätöslauselmaluonnos, jossa vaadittiin YK:ta dokumentoimaan Jemenin kaikkien osapuolten loukkaukset, peruutettiin 30. syyskuuta 2015 Saudi-Arabian voimakkaan painostuksen seurauksena sekä joidenkin keskeisten maiden, joihin kuului myös EU:n jäsenvaltioita, riittämättömän tuen vuoksi; panee merkille, että sen sijaan hyväksyttiin vesitetty päätöslauselma, jossa ei viitattu millään tavalla YK:n suorittamaan riippumattomaan tutkimukseen;

1.  on erittäin huolissaan Jemenin pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta, infrastruktuurin ja esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden tuhoutumisesta Saudi-Arabian johtaman liittouman ja huthikapinallisten suorittamien ilma- ja tykistöiskujen seurauksena, väestön perussairaanhoidon puutteesta sekä erittäin huonosta sanitaatiotilanteesta samoin kuin elintarvike- ja vesipulasta, minkä johdosta yli 80 prosenttia väestöstä tarvitsee pikaista humanitaarista apua;

2.  vaatii lopettamaan välittömästi sairaanhoidon rakenteisiin kohdistuvat iskut ja pyytää kaikkia osapuolia sitoutumaan yksiselitteisesti siviilikohteiden ja -rakenteiden välttämiseen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti;

3.  vaatii välitöntä humanitaarista tulitaukoa, joka mahdollistaisi humanitaaristen järjestöjen ja avustustyöntekijöiden humanitaarisen avun antamisen ilman rajoituksia niin, että pystyään tarjoamaan apua, elintarvikkeita, lääkkeitä ja polttoainetta niitä kipeimmin tarvitseville; kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita sekä muita kansainvälisiä avunantajia vastaamaan Jemeniä koskevaan YK:n humanitaarisen avun vetoomukseen, joka on tähän mennessä rahoitettu vain osittain;

4.  tuomitsee Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskut ja kehottaa liittoumaa keskeyttämään ne välittömästi ja poistamaan saarron; kehottaa huthikapinallisia lopettamaan kaikki vakautta heikentävät toimet ja sallimaan humanitaarisen avun antamisen sitä tarvitseville ja kehottaa luomaan osapuolten välisen vuoropuhelun mahdollistavat olosuhteet;

5.  katsoo, että ainoa mahdollinen ratkaisu on poliittinen; kehottaa YK:ta ja YK:n erityisedustajaa tekemään kaiken voitavansa osallistavien neuvottelujen aikaansaamiseksi Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitetta noudattaen niin, että otetaan huomioon erilaisten keskenään sotivien ryhmittymien johtajien asema ja otetaan mukaan klaanijohtajat sekä separatistiliikkeiden edustajat;

6.  kehottaa Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa takaamaan, ettei Jemenin selkkausta enää pidetä sunnien ja šiiojen välisenä taisteluna ja että edetään Iranin kanssa käytävissä neuvotteluissa selkkauksen rajoittamiseksi;

7.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita lopettamaan välittömästi kaikki sellaiset asetoimitukset ja muunlaisen sotilaallisen tuen Saudi-Arabialle ja sen liittolaisille, joita voitaisiin käyttää Jemenissä kansainvälisten ihmisoikeuksien vakaviin loukkauksiin tai jotka mahdollistaisivat tällaiset loukkaukset; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa panemaan alulle Saudi-Arabiaa koskevan asevientikiellon 5.–6. helmikuuta 2016 pidettävässä seuraavassa ulkoasiainneuvoston kokouksessa;

8.  vaatii pikaista, riippumatonta ja tehokasta kansainvälistä tutkintaa väitetyistä kansainvälisten ihmisoikeuksien ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkauksista Jemenissä ja kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tällaista tutkintaa YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n pääsihteerin Jemenin-erityislähettiläälle, Jemenin ja Saudi-Arabian kuningaskunnan hallituksille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston ja Arabiliiton jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö