Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0160/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0160/2016

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Jemene

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0151/2016

Procedūra : 2016/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Jemene

(2016/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. balandžio 1 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl kovų Jemene poveikio,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. gegužės 11 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl pasiūlytų paliaubų Jemene,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. liepos 3 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl krizės Jemene,

–  atsižvelgdamas į bendrą 2015 m. spalio 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 20 d. ir lapkričio 16 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d., gruodžio 6 d. ir gruodžio 15 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 2014 (2011 m.), 2051 (2012 m.), 2140 (2014 m.), 2201 (2015 m.) ir 2216 (2015 m.),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 24 d. 24-ojo Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Europos Sąjungos Jungtinės tarybos ir ministrų posėdžio pirmininkų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 25 d., spalio 23 d. ir gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pareiškimus spaudai dėl padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 2 d. Žmogaus teisių tarybos priimtą rezoliuciją dėl techninės pagalbos Jemenui ir gebėjimų stiprinimo žmogaus teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 7 d. Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Jemene,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 21 d. Taikos ir nacionalinės partnerystės susitarimą, 2014 m. sausio 25 d. Nacionalinio dialogo konferencijos rezultatų dokumentą ir 2011 m. lapkričio 21 d. Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyvą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai nepavyko stabilizuoti padėties Jemene ir iki šiol pilietiniame kare žuvo daugiau kaip 6000 žmonių;

B.  kadangi su grupuote „Daesh“ ir Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ (AQAP) susijusios ekstremistų pajėgos toliau kovoja pietinėje Jemeno dalyje ir ypač Adeno apylinkėse;

C.  kadangi, nepaisant to, kad su pietiniuose šalies regionuose veikiančiu separatistų judėjimu susijusi vietos nereguliariosios pajėgos keletą kartų atrėmė grupuočių „Daesh“ ir Arabijos pusiasalio „Al Kaida“ pajėgas, Saudo Arabijos koalicija nesuteikė pagalbos šioms pietų regionų pajėgoms, todėl ekstremistams pavyko grįžti į anksčiau laikytas pozicijas;

D.  kadangi Jemenas šiuo metu yra padalytas pagal klanus ir religijas, tuo tarpu Saudo Arabijos vadovaujama koalicija nekreipia dėmesio į tikrąją padėtį ir toliau veikia vadovaudamasi savo interesais šiame regione, o ne Jemeno žmonių interesais;

E.  kadangi Saudo Arabijos vadovaujama koalicija nepradėjo konstruktyviai bendradarbiauti su vietos lyderiais siekiant ilgalaikio sprendimo, o padėtis sparčiai blogėja, nes kovojančios šalys netiki, jog gali dalyvauti kuriant Jemeno ateitį;

F.  kadangi dėl griežtų importo suvaržymų, kuriuos daugiausia lėmė koalicijos pajėgų per konfliktą vykdoma jūrų blokada, smarkiai pablogėjo humanitarinė padėtis: importuojamo pramoninio kuro, kurio reikia šalies infrastruktūrai, įskaitant ligonines, kiekis sumažėjo iki 1 proc. mėnesinio poreikio, o dėl importuojamo maisto trūkumo gyventojai ima badauti ir daugiau kaip 21 milijonas žmonių, t. y. 80 proc. gyventojų, kad patenkintų savo pagrindinius poreikius, dabar yra priklausomi nuo vienokios ar kitokios humanitarinės pagalbos;

G.  kadangi daugelis Europos šalių neatsakingai eksportuoja ginklus ir šaudmenis į Saudo Arabiją; kadangi toks eksportas pažeidžia Sutartį dėl prekybos ginklais ir Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP dėl ginklų eksporto kontrolės, taigi ir ES bei tarptautinę teisę; kadangi JAV teikia Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai logistinę ir žvalgybinę pagalbą, be kita ko, degalų papildymo ore ir tikslų aptikimo srityse, tai pat parduoda ginklų už milijardus JAV dolerių;

H.  kadangi keletas šalių, įskaitant JT vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą Zeidą Ra’adą Zeidą Al Husseiną, specialųjį patarėją genocido prevencijos ir atsakomybės užtikrinti apsaugą klausimais ir humanitarines organizacijas, taip pat Europos Parlamentas savo ankstesnėje rezoliucijoje, rekomendavo sukurti nepriklausomą ir nešališką tarptautinį mechanizmą įtariamiems tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimams Jemene tirti;

I.  kadangi 2015 m. rugsėjo 30 d. dėl intensyvaus Saudo Arabijos spaudimo ir kai kurių svarbių šalių, įskaitant ES valstybes nares, nepakankamos paramos buvo atšauktas JT žmogaus teisių tarybai pateiktas rezoliucijos projektas, kuriame JT misija raginama dokumentais grįsti visų šalių Jemene daromus pažeidimus; kadangi vietoj to buvo patvirtinta sušvelninta rezoliucija, kurioje nebuvo užsiminta apie nepriklausomą JT tyrimą;

1.  reiškia didžiulį susirūpinimą dėl blogėjančios padėties Jemene, infrastruktūros, įskaitant mokyklas ir ligonines, naikinimo Saudo Arabijos vadovaujamai koalicijai ir Houthi sukilėliams vykdant oro atakas ir artilerijos apšaudymus, gyventojams neteikiamos svarbiausios medicinos pagalbos ir itin prastos sanitarinės būklės bei maisto ir vandens trūkumo, dėl kurių 80 proc. gyventojų reikalinga skubi humanitarinė pagalba;

2.  ragina nedelsiant nutraukti medicinos objektų atakas ir reikalauja visas šalis aiškiai įsipareigoti nepulti civilių gyventojų ir civilinių objektų vadovaujantis tarptautine humanitarine teise ir tarptautine žmogaus teisių teise;

3.  ragina nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas, kad pagalbos darbuotojai galėtų neribotai patekti į humanitarinės pagalbos agentūras ir teikti pagalbą, maistą, vaistus ir degalus tiems, kam labiausiai jų reikia; ragina ES, jos valstybes nares ir kitus tarptautinius paramos teikėjus atsiliepti į JT raginimą teikti humanitarinę pagalbą Jemenui, kuris iki šiol yra gavęs tik dalinį finansavimą;

4.  smerkia oro atakas, kurias rengia Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, ir ragina koaliciją nedelsiant jas sustabdyti ir nutraukti blokadą; ragina Houthi grupuotės sukilėlius nutraukti visus destabilizuojančius veiksmus, kad humanitarinė pagalba galėtų pasiekti visus, kuriems jos reikia, ir būtų sudarytos sąlygos šalių dialogui;

5.  mano, kad vienintelis įmanomas sprendimas – politinis sprendimas; ragina JT ir jos specialųjį pasiuntinį pasinaudoti visais įgaliojimais siekiant sudaryti palankias sąlygas įtraukioms deryboms vadovaujantis Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos iniciatyva – šiose derybose turėtų būti atsižvelgta į skirtingų kariaujančių grupuočių lyderių pozicijas ir jose turėtų dalyvauti klanų vadovai ir separatistinių judėjimų atstovai;

6.  ragina Saudo Arabijos vadovaujamą koaliciją užtikrinti, kad konfliktas Jemene nebebūtų laikomas sunitų ir šiitų kova ir kad būtų vėl pradėtos derybos su Iranu dėl konflikto nutraukimo;

7.  ragina ES valstybes nares nedelsiant sustabdyti bet kokį ginklų perdavimą arba kitokią karinę pagalbą Saudo Arabijai ir jos koalicijos partneriams, kuri gali būti panaudota sunkiems tarptautinės žmogaus teisių pažeidimams Jemene vykdyti; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę per kitą Užsienio reikalų tarybos posėdį 2016 m. vasario 5–6 d. inicijuoti ginklų embargą Saudo Arabijai;

8.  ragina skubiai atlikti nepriklausomą ir veiksmingą tarptautinį įtariamų tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų Jemene tyrimą ir ragina valstybes nares pritarti tokiam tyrimui JT žmogaus teisių taryboje;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiajam pasiuntiniui Jemene, Jemeno ir Saudo Arabijos Karalystės vyriausybėms ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ir Arabų Valstybių Lygos valstybių parlamentams ir vyriausybėms.