Návrh uznesenia - B8-0160/2016Návrh uznesenia
B8-0160/2016

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Jemene

27.1.2016 - (2016/2515(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0151/2016

Postup : 2016/2515(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0160/2016

B8-0160/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene

(2016/2515(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej z 26. marca 2015 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 1. apríla 2015 o vplyve bojov v Jemene,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 11. mája 2015 o navrhovanom prímerí v Jemene,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 3. júla 2015 o kríze v Jemene,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Federicy Mogheriniovej a komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa z 2. októbra 2015 o Jemene,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. apríla a 16. novembra 2015 o Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ z 26. októbra, 6. decembra a 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015) a 2216 (2015),

–   so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov 24. schôdze spoločnej rady Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Európskej únie (GCC – EÚ) a schôdze ministrov z 24. mája 2015,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenia Bezpečnostnej rady OSN z 25. júna, 23. októbra a 23. decembra 2015 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na rezolúciu, ktorú 2. októbra 2015 prijala Rada pre ľudské práva o technickej pomoci a budovaní kapacít pre Jemen v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva zo 7. septembra 2015 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene,

–  so zreteľom na dohodu o mieri a národnom partnerstve z 21. septembra 2014, výsledný dokument konferencie národného dialógu z 25. januára 2014 a iniciatívu Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive z 21. novembra 2011,

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže koalícii vedenej Saudskou Arábiou sa Jemen nepodarilo stabilizovať, pričom počet ľudí, ktorí v občianskej vojne prišli o život, v súčasnosti presahuje 6 000;

B.  keďže extrémistické sily spojené s Dá´iš a AQAP pokračujú v bojoch v južnom Jemene, najmä v okolí Adenu;

C.  keďže aj napriek tomu, že miestne milície pridružené k južnému separatistickému hnutiu niekoľkokrát odrazili útok vojsk Dá´iš a AQAP, koalícia vedená Saudskou Arábiou nepodporila tieto vojská, ktoré majú základňu na juhu, čo extrémistickým silám umožnilo vrátiť sa na pozície, ktoré obsadili už predtým;

D.  keďže Jemen je teraz fakticky rozdelený na základe príslušnosti ku klanu a náboženskej vetve, zatiaľ čo koalícia vedená Saudskou Arábiou túto skutočnosť neberie na vedomie a naďalej koná v prospech svojich vlastných regionálnych záujmov, a nie v záujme jemenského národa;

E.  keďže koalícii vedenej Saudskou Arábiou sa nepodarilo konštruktívne zaangažovať miestnych vodcov s cieľom trvalého urovnania, pričom situácia sa rýchlo zhoršuje, pretože tí, ktorí tu bojujú, neveria, že v budúcnosti budú mať v Jemene nejaké slovo;

F.  keďže v dôsledku prísnych obmedzení dovozu spôsobených predovšetkým námornou blokádou uvalenou počas konfliktu koaličnými silami sa výrazne zhoršila humanitárna situácia, pričom komerčný dovoz paliva potrebného na napájanie infraštruktúry tejto krajiny, vrátane nemocníc, klesol až na úroveň 1 % celkového objemu potrebného na pokrytie potrieb za jeden mesiac, zatiaľ čo obyvateľstvo hladuje pre nedostatočný dovoz potravín, a viac ako 21 miliónov ľudí, čo je viac ako 80 % populácie, je teraz odkázaných na istú formu humanitárnej pomoci, aby uspokojili svoje základné potreby;

G.  keďže mnohé európske krajiny nezodpovedne vyvážajú zbrane a strelivo do Saudskej Arábie; keďže tieto vývozy sú v rozpore so Zmluvou o obchodovaní so zbraňami a spoločnou pozíciou 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní, a ako také aj v rozpore s právom EÚ a medzinárodným právom; keďže USA podporujú koalíciu na čele so Saudskou Arábiou logistickou a spravodajskou podporou, a to vrátane zásadne dôležitého tankovania za letu a pomoci pri zacieľovaní, ako aj predaja zbraní v hodnote niekoľkých miliárd dolárov;

H.  keďže niekoľko strán, vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zajda Ra’ada al-Husajna, osobitného poradcu OSN pre predchádzanie genocíde a osobitného poradcu OSN pre zodpovednosť za ochranu a humanitárnych organizácií, ako aj Európsky parlament vo svojom predchádzajúcom uznesení, odporučili zriadiť nezávislý a nestranný medzinárodný mechanizmus pre vyšetrovanie údajných porušení a zneužívania medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva v Jemene;

I.  keďže návrh rezolúcie predložený Holandskom, ktorý požaduje misiu OSN na zdokumentovanie porušovaní páchaných všetkými stranami v Jemene a ktorý bol predložený Rade OSN pre ľudské práva, bol 30. septembra 2015 stiahnutý v dôsledku intenzívneho tlaku Saudskej Arábie a nedostatočnej podpory niektorých kľúčových krajín vrátane členských štátov EÚ; keďže namiesto toho bola schválená rezolúcia so značne oslabeným znením, v ktorej nie je uvedený žiaden odkaz na nezávislé vyšetrovanie OSN;

1.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Jemene, zničením infraštruktúry vrátane škôl a nemocníc v dôsledku náletov či ostreľovania zo strany koalície vedenej Saudskou Arábiou a povstalcov húthíov, nepostačujúcou základnou lekárskou pomocou pre obyvateľstvo, extrémne zlým stavom kanalizácie a nedostatkom potravín a vody, na základe čoho viac ako 80 % populácie naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc;

2.  naliehavo žiada okamžité ukončenie útokov na zdravotnícke štruktúry a požaduje, aby sa všetky strany jednoznačne zaviazali k tomu, že sa budú strániť útokov na civilistov či civilné štruktúry, v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

3.  žiada okamžité humanitárne prímerie s cieľom umožniť humanitárnym pracovníkom neobmedzený prístup k agentúram humanitárnej pomoci, aby mohli poskytovať pomoc, jedlo, lieky a palivo tým, ktorí to najviac potrebujú; vyzýva EÚ, jej členské štáty a ďalších medzinárodných darcov, aby reagovali na humanitárnu výzvu OSN pre Jemen, na ktorú sa doposiaľ poskytla len časť potrebných finančných prostriedkov;

4.  odsudzuje nálety uskutočňované koalíciou vedenou Saudskou Arábiou a koalíciu vyzýva, aby ich okamžite zastavila a aby uvoľnila blokádu; vyzýva povstalcov húthíov, aby prestali s akýmikoľvek destabilizujúcimi aktivitami , aby sa humanitárna pomoc mohla dostať k tým, ktorí ju potrebujú, a aby sa vytvorili podmienky pre dialóg medzi stranami;

5.  domnieva sa, že jediné možné riešenie je politické riešenie; vyzýva OSN a jej osobitného vyslanca, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na uľahčenie inkluzívnych rokovaní v súlade s iniciatívou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, v ktorých by boli zohľadnené pozície vodcov rôznych bojujúcich strán a na ktorých by sa zúčastňovali aj vodcovia klanov, ako aj zástupcovia separatistických hnutí;

6.  naliehavo vyzýva koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, aby zabezpečila, aby sa konflikt v Jemene prestal vnímať ako spor medzi sunitmi a šiitmi, a aby pokračovali rokovania s Iránom s cieľom zamedziť rozšíreniu konfliktu;

7.  naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby okamžite zastavili všetky transfery zbraní do Saudskej Arábie a jej koaličným partnerom či iné formy ich vojenskej podpory, ktoré by mohli byť použité na páchanie alebo uľahčenie závažných porušení medzinárodných ľudských práv v Jemene; naliehavo vyzýva PK/VP, aby na ďalšom zasadnutí Rady pre zahraničné veci 5. – 6. februára 2016 iniciovala zbrojné embargo voči Saudskej Arábii;

8.  požaduje bezodkladné nezávislé a účinné medzinárodné vyšetrovanie údajného porušovania medzinárodných ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v Jemene a naliehavo žiada členské štáty, aby takéto vyšetrovanie podporili v Rade OSN pre ľudské práva;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, osobitnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Jemen, vládam Jemenu a Saudskoarabského kráľovstva a parlamentom a vládam štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Ligy arabských štátov.