Postopek : 2016/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0163/2016

Predložena besedila :

B8-0163/2016

Razprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 317kWORD 73k
27.1.2016
PE576.524v01-00
 
B8-0163/2016

k vprašanju za ustni odgovor B8-0103/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))


Constance Le Grip v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlament o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0163/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma (2011–2020), ki ga je marca 2011 sprejel Svet Evropske unije,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi: Listina žensk“ (COM(2010)0078),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015 (COM(2010)0491),

–  ob upoštevanju zaključkov seje svetovalnega odbora Evropske komisije za enake možnosti žensk in moških z dne 26. novembra 2015,

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019, ni prevedeno v slovenščino) (SWD (2015)0278),

–  ob upoštevanju sklepov zasedanja Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) z dne 7. decembra 2015, zlasti odstavka 35 v teh sklepih,

–  ob upoštevanju izjave predsedujoče trojice EU (Nizozemske, Slovaške in Malte) o enakosti spolov z dne 7. decembra 2015,

–  ob upoštevanju novega dokumenta z naslovom Roadmap: new start to address the challenges of work-life balance faced by working families (Časovni načrt: nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, s katerimi se srečujejo delovno aktivne družine; ni prevedeno v slovenščino), ki je sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov, ki ga je Komisija objavila avgusta 2015,

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo  o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015  (O-000006/2016 – B8-0103/2016),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je enakost spolov temeljna vrednota EU – kot je priznano v Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah –, glede katere se je EU zavezala, da jo bo vključila v vse svoje dejavnosti, in ki je kot strateški cilj bistvenega pomena za doseganje splošnih ciljev EU, kot je cilj glede stopnje zaposlenosti v okviru strategije Evropa 2020;

B.  ker je pravica do enakega obravnavanja odločilna temeljna pravica, priznana v Pogodbah o Evropski uniji, in je globoko zasidrana v evropski družbi ter nujno potrebna za njen nadaljnji razvoj, veljati pa bi morala v zakonodaji, praksi, sodni praksi in v vsakdanjem življenju;

C.  ker je EU v preteklosti sprejela nekaj pomembnih ukrepov za krepitev pravic žensk in enakosti spolov; ker pa se je v zadnjem desetletju doseganje ciljev političnih ukrepov za enakost spolov na ravni EU upočasnilo; ker prejšnja strategija Komisije za enakost žensk in moških 2010–2015 ni dovolj prispevala k enakosti spolov na evropski in mednarodni ravni in ker cilji, ki jih je načrtovala, dejansko niso bili doseženi; ker bo morala nova strategija dati nov zagon in vključevati konkretne ukrepe za krepitev pravic žensk in spodbujanje enakosti spolov;

D.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015 jasno pozval k oblikovanju nove, ločene strategije za enakost spolov in pravice žensk;

1.  ugotavlja, da je Komisija v preteklosti sprejela nedvomno jasno, pregledno, legitimno in javno sporočilo o strategiji za enakost žensk in moških, ki so ga potrdile vse institucije EU na najvišji politični ravni;

2.  ugotavlja, da v delovnem programu Komisije za leto 2016, objavljenemu novembra, ni posebne omembe strategije EU za enakost spolov po letu 2015;

3.  pozdravlja, da je Komisija avgusta 2015 objavila Časovni načrt: nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, s katerimi se srečujejo delovno aktivne družine, ki je sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih predlogov; je seznanjen, da se je javno posvetovanje s socialnimi partnerji začelo 11. novembra 2015 in zaključilo 4. januarja 2016;

4.  pozdravlja, da je Komisija v delovnem dokumentu svojih služb za strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019, ki je bil objavljen decembra 2015, uporabila zelo praktičen in konkreten pristop ter določila jasne in merljive cilje, kljub temu, da gre za interni dokument in ne dokončno izdelano poročilo;

5.  pozdravlja trdno zavezo Věre Jourove, ki jo je dala kot pristojna komisarka in v imenu kolegija komisarjev ob predstavitvi dokumenta na izredni seji Odbora za pravice žensk in enakost spolov 14. decembra 2015 v Strasbourgu, in bo še naprej spremljal konkretno uresničevanje te zaveze;

6.  poudarja, da se je treba pred razmislekom, ali so potrebni novi zakonodajni predlogi na področju enakosti spolov, osredotočiti na pomanjkljivo izvajanje veljavne zakonodaje v državah članicah ter tako upoštevati standarde v skladu z zavezo Komisije za boljše pravno urejanje;

7.  poziva države članice, naj prevzamejo polno odgovornost za prenos, izvajanje in ocenjevanje veljavne zakonodaje in orodij politike, katerih cilj je boljše izvajanja načel enakega obravnavanja in enakih možnosti žensk in moških na nacionalni ravni;

8.  obžaluje, da Svet EPSCO na zasedanju 7. decembra 2015 ni dosegel soglasja za sprejetje uradnega stališča o več vprašanjih v korist enakosti spolov, med drugim tudi o direktivi o zastopanosti žensk v upravnih odborih, ki jo Parlament že dolgo pričakuje;

9.  poziva Komisijo, naj sodeluje s Parlamentom in Svetom, da bi se seznanili z dosedanjim napredkom in obnovili zaveze v okviru zasedanja Sveta EPSCO marca 2016; v zvezi s tem poziva nizozemsko predsedstvo Sveta, naj si odločno prizadeva za odpravo blokade odprtih zakonodajnih dosjejev na ravni Sveta;

10.  poziva Komisijo, naj Parlamentu redno poroča o stanju glede izvajanja strateškega okvira;

11.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov