Postup : 2016/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0164/2016

Předložené texty :

B8-0164/2016

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Hlasování :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 258kWORD 68k
27.1.2016
PE576.525v01-00
 
B8-0164/2016

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0103/2016

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP))


Beatrix von Storch za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o nové strategii pro práva žen a pro rovnost žen a mužů v Evropě po roce 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0164/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na stávající acquis communautaire, judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva a stávající postupy, struktury, politické nástroje a rozpočty zaměřené na zdokonalení uplatňování zásad rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na pracovní program Komise ze dne 27. října 2015 „Nyní není doba pro obvyklá řešení“ (COM(2015)0610),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 3. prosince 2015 s názvem „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“ (SWD(2015)0278),

–  s ohledem na externí hodnocení účinného provádění zásady rovnosti žen a mužů a efektivnost Výboru pro práva žen a rovnost žen a mužů nazvané „Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti výborů a delegací Evropského parlamentu“;

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. června 2015 o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015(1),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že zásada rovného zacházení a rovných příležitostí je zakotvena ve Smlouvách Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že strategie Komise pro rovné příležitosti žen a mužů na období 2010–2015 stanovila jako priority pět hlavních oblastí činnosti:

1.  stejná ekonomická nezávislost pro ženy a muže;

2.  stejná odměna za stejnou práci;

3.  vyvážené zastoupení žen a mužů v pozicích s rozhodovací pravomocí;

4.  důstojnost, integrita a konec genderovému násilí;

5.  podpora rovnému postavení žen a mužů mimo EU;

C.  vzhledem k tomu, že pracovní program Komise na rok 2015 uvádí, že Junckerova Komise byla zvolena se závazkem „uskutečnit změnu: pracovat na jiných věcech a jiným způsobem“, snižovat byrokracii a zlepšovat život pro občany a podnikatele;

D.  vzhledem k tomu, že Komise potvrdila, že všech pět hlavních oblastí činnosti v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí stanovených v roce 2010 zůstává v platnosti pro nové funkční období 2014–2019;

E.  vzhledem k tomu, že Komise znovu potvrdila ve svém pracovním programu na rok 2016, že „bude pokračovat ve své praktické činnosti na podporu rovnosti žen a mužů“;

F.  vzhledem k tomu, že Komise zveřejnila 40stránkový pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“týkající se těchto pěti priorit, které jsou stále platné;

G.  vzhledem k tomu, že dokud nebudou zcela provedeny, prováděny a vyhodnoceny stávající právní předpisy EU a politické nástroje, neměly by být přijímány žádné další legislativní návrhy;

H.  vzhledem k tomu, že Parlament dne 9. června 2015 přijal usnesení o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015,

1.  uznává, že pět hlavních oblastí činnosti stanovaných v rámci strategie Komise pro rovné příležitosti pro muže a ženy na období 2010 až 2015 zůstává platnými prioritami pro funkční období Junckerovy Komise (2014–2019);

2.  oceňuje, že Komise zveřejnila 40stránkový pracovní dokument útvarů Komise, v němž předkládá svůj „Strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“;

3.  trvá na tom, že v souladu s normami platnými v rámci závazku Komise týkajícího se dokonalejší právní regulace je třeba předtím, než bude zvažována nutnost předložit nové legislativní návrhy a politické nástroje v oblasti rovnosti žen a mužů, zaměřit se na nedostatečné provádění stávajících právních předpisů v členských státech;

4.  vyzývá členské státy, aby převzaly plnou odpovědnost za provedení, provádění a hodnocení stávajících předpisů a nástrojů politiky zaměřené na zlepšení uskutečňování zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy na vnitrostátní úrovni;

5.  připomíná, že provádění právních předpisů EU a politických nástrojů musí respektovat zásady subsidiarity a „přidané hodnoty“, že jednotná pravidla nejsou vždy nezbytná pro praktické a konkurenceschopné fungování vnitřního trhu, a že Komise musí zvážit administrativní zátěž vyplývající z jejích legislativních návrhů a odlišné kulturní zvyklosti a postupy v jednotlivých členských státech;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0218.

Právní upozornění - Ochrana soukromí