Postupak : 2016/2526(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0164/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0164/2016

Rasprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 250kWORD 71k
27.1.2016
PE576.525v01-00
 
B8-0164/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0103/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o novoj strategiji za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (2016/2526(RSP))


Beatrix von Storch u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o novoj strategiji EU-a za prava žena i jednakost spolova u Europi nakon 2015. (2016/2526(RSP))  
B8-0164/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2. i članak 3. stavak 3. podstavak drugi Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 8. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir postojeću pravnu stečevinu Europske unije, sudsku praksu Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava te postojeće postupke, strukture, političke instrumente i proračune čiji je cilj poboljšanje provedbe načela jednakog postupanja i jednakih mogućnosti žena i muškaraca i na razini EU-a i na nacionalnoj razini,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenu „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir Program rada Komisije za 2016. od 27. listopada 2015. naslovljen „Vrijeme je za drugačiji način rada” (COM(2015)0610),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 3. prosinca 2016. naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” (SWD (2015)278),

–  uzimajući u obzir vanjsku procjenu učinkovitosti provedbe rodno osviještene politike te učinkovitosti djelovanja Odbora za prava žena i jednakost spolova naslovljenu „Rodno osviještena politika u odborima i delegacijama Europskog parlamenta”,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. lipnja 2015. o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.(1),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je načelo jednakog postupanja i jednakih mogućnosti utvrđeno u Ugovorima Europske unije;

B.  budući da je u Strategiji Komisije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015. stavljen prioritet na pet ključnih područja djelovanja:

1.  jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca;

2.  jednaka plaća za rad jednake vrijednosti;

3.  jednakost u donošenju odluka;

4.  dostojanstvo, integritet i iskorjenjivanje rodno uvjetovanog nasilja;

5.  promicanje jednakosti spolova izvan EU-a;

C.  budući da se u radnom programu Komisije za 2015. navodi da je Junckerova Komisija preuzela mandat uz obvezu „da poboljša situaciju: da poduzme različite korake na drugačiji način”, smanji birokraciju i olakša život građanima i poduzetnicima;

D.  budući da je Komisija potvrdila da svih pet ključnih područja djelovanja u pogledu jednakog postupanja i jednakih mogućnosti koja su utvrđena 2010. i dalje vrijedi u njezinu novom mandatu 2014. – 2019.;

E.  budući da je Komisija u svome radnom programu za 2016. ponovno potvrdila da će nastaviti svoj rad na promicanju jednakosti spolova;

F.  budući da je Komisija objavila radni dokument službi od 40 stranica naslovljen „Strateška suradnja za jednakost spolova 2016. – 2019.” o pet prioriteta, koji još vrijede;

G.  budući da ne bi trebalo usvajati dodatne zakonodavne prijedloge sve dok postojeće zakonodavstvo EU-a i politički instrumenti nisu u potpunosti preneseni, provedeni i ocijenjeni;

H.  budući da je Europski parlament 9. lipnja 2015. donio Rezoluciju o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015.;

1.  prima na znanje da pet ključnih područja djelovanja utvrđenih u Strategiji Komisije za jednakost žena i muškaraca 2010. – 2015. ostaju i dalje prioriteti tijekom mandata Junckerove Komisije (2014. – 2019.);

2.  prima na znanje da je Komisija izdala radni dokument službi od 40 stranica u kojem izlaže svoju „Stratešku suradnju za jednakost spolova 2016. – 2019.”;

3.  ustraje u tomeda se, prije nego što se razmotri nužnost podnošenja novih zakonodavnih prijedloga i političkih instrumenata u području jednakosti spolova, treba usredotočiti na izostanak provedbe postojećeg zakonodavstva u državama članicama, u skladu sa standardima koji se primjenjuju kao dio obveze Komisije za bolju regulativu;

4.  poziva države članice da preuzmu potpunu odgovornost za prenošenje, provedbu i ocjenu postojećeg zakonodavstva i političkih instrumenata čiji je cilj poboljšanje načela jednakog postupanja i jednakih mogućnosti žena i muškaraca na nacionalnoj razini;

5.  podsjeća da provedba propisa i političkih instrumenata EU-a mora biti u skladu s načelima supsidijarnosti i „dodane vrijednosti”, da ujednačena pravila nisu uvijek nužna za praktično i konkurentno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te da Komisija mora uzeti u obzir administrativna opterećenja proizašla iz njezinih zakonodavnih prijedloga i različite kulturne kontekste i postupke u određenim državama članicama;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama država članica.

 

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0218.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti