Postopek : 2016/2526(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0164/2016

Predložena besedila :

B8-0164/2016

Razprave :

PV 02/02/2016 - 11
CRE 02/02/2016 - 11

Glasovanja :

PV 03/02/2016 - 8.9
CRE 03/02/2016 - 8.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 314kWORD 70k
27.1.2016
PE576.525v01-00
 
B8-0164/2016

k vprašanju za ustni odgovor B8-0103/2016

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))


Beatrix von Storch v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o novi strategiji za pravice žensk in enakost spolov v Evropi po letu 2015 (2016/2526(RSP))  
B8-0164/2016

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju veljavnega pravnega reda Evropske unije, sodne prakse Sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice ter obstoječih postopkov, struktur, političnih orodij in proračunov, namenjenih boljšemu izvajanju načela enakega obravnavanja in enakih možnosti žensk in moških na ravni EU in na nacionalni ravni,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020),

–  ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2016 z dne 27. oktobra 2015 z naslovom Čas je za drugačen pristop (COM(2015)0610),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 3. decembra 2015 z naslovom Strategic engagement for gender equality 2016-2019 (Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019, ni prevedeno v slovenščino) (SWD (2015)0278),

–  ob upoštevanju zunanje ocene dejanskega vključevanja načela enakosti spolov in učinkovitosti svojega Odbora za pravice žensk in enakost spolov z naslovom Gender Mainstreaming in Committees and Delegations of the European Parliament (Vključevanje načela enakosti spolov v odborih in delegacijah Evropskega parlamenta, ni prevedeno v slovenščino),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015(1),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je načelo enakega obravnavanja in enakih možnosti priznano v Pogodbah Evropske unije;

B.  ker Komisija v strategiji za enake možnosti žensk in moških 2010–2015 prednostno obravnava pet ključnih področij ukrepanja:

1.  enaka ekonomska neodvisnost za ženske in moške;

2.  enako plačilo za delo enake vrednosti;

3.  enakost pri odločanju;

4.  dostojanstvo, integriteta in odprava nasilja na podlagi spola;

5.  spodbujanje enakosti spolov zunaj EU;

C.  ker Junckerjeva Komisija v svojem delovnem programu za leto 2015 navaja, da je bila izvoljena z zavezo „da bo uvedla spremembe, tako v smislu vsebin, ki se jim bo posvečala, kot tudi v smislu načina svojega dela“, da bo zmanjšala birokracijo ter olajšala življenje državljanov in podjetnikov;

D.  ker je Komisija potrdila, da vseh pet ključnih področij za ukrepanje na področju enakega obravnavanja in enakih možnosti, določenih leta 2010, ostaja veljavnih v njenem novem mandatu 2014–2019;

E.  ker je Komisija v svojem delovnem programu za leto 2016 ponovno potrdila, da bo „nadaljevala svoje delo za spodbujanje enakosti spolov v praksi“;

F.  ker je Komisija objavila delovni dokument na 40 straneh z naslovom Strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019 o petih prednostnih nalogah, ki so še vedno veljavne;

G.  ker vse dokler ne bodo veljavna zakonodaja in politična orodja EU v celoti preneseni, izvajani in ocenjeni, ne bi smeli sprejemati dodatnih zakonodajnih predlogov;

H.  ker je Parlament 9. junija 2015 sprejel resolucijo o strategiji EU za enakost žensk in moških po letu 2015;

1.  priznava, da je v prednostnih nalogah mandata Junckerjeve Komisije (2014–2019) ohranjenih pet ključnih področij ukrepanja, določenih v strategiji Komisije za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2010–2015;

2.  je seznanjen, da je Komisija objavila delovni dokument na 40 straneh, v katerem je opisala svoja strateška prizadevanja za enakost spolov 2016–2019;

3.  poudarja, da se je treba pred razmislekom, ali so potrebni novi zakonodajni predlogi in politična orodja na področju enakosti spolov, osredotočiti na pomanjkljivo izvajanje veljavne zakonodaje v državah članicah, v skladu z veljavnimi standardi, ki so del zaveze Komisije za boljše pravno urejanje;

4.  poziva države članice, naj prevzamejo polno odgovornost za prenos, izvajanje in ocenjevanje veljavne zakonodaje in političnih orodij, katerih cilj je boljše izvajanja načel enakega obravnavanja in enakih možnosti žensk in moških na nacionalni ravni;

5.  opozarja, da mora biti izvajanje zakonodaje EU in političnih orodij v skladu z načeli subsidiarnosti in „dodane vrednosti“, da za praktično in konkurenčno delovanje notranjega trga niso vedno potrebna enotna načela in da mora Komisija upoštevati upravno breme, ki izhaja iz njenih zakonodajnih predlogov ter iz različnih kulturnih okolij in praks v različnih državah članicah;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam držav članic.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0218.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov