Päätöslauselmaesitys - B8-0166/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0166/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Serbiaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

28.1.2016 - (2015/2892(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

David McAllister ulkoasiainvaliokunnan puolesta


Menettely : 2015/2892(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0166/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0166/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0166/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Serbiaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

(2015/2892(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon Serbian Eurooppa-kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä päätöksen 2006/56/EY kumoamisesta 18. helmikuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/213/EY[1],

–  ottaa huomioon 12. lokakuuta 2011 annetun komission lausunnon Serbian esittämästä Euroopan unionin jäsenhakemuksesta (SEC(2011)1208),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA-sopimus), joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2013,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), Kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman A/RES/64/298, jossa pantiin merkille lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n halukkuutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon EU:n ja Serbian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 7. ja 8. lokakuuta 2015 pidetyssä neljännessä kokouksessa annetun julkilausuman ja suositukset,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 8. lokakuuta 2015 pidetyn, itäisen Välimeren ja Länsi-Balkanin reittiä käsitelleen korkean tason konferenssin tulokset,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2015 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät toimenpiteistä pakolais- ja maahanmuuttokriisin hallitsemiseksi sekä 12. lokakuuta 2015 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston päätelmät maahanmuutosta,

–  ottaa huomioon 17-kohtaisen suunnitelman, jonka niiden EU:n jäsenvaltioiden ja muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden päämiehet, joita pakolaisten ja maahanmuuttajien virta koskee, hyväksyivät 25. lokakuuta 2015 pidetyssä kokouksessa Länsi-Balkanin muuttoreitistä,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission vuoden 2015 edistymiskertomuksen Serbiasta (SWD(2015)0211),

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman Serbiaa koskevasta vuoden 2014 edistymiskertomuksesta[2],

–  ottaa huomioon 15. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman kansainvälisestä romanipäivästä – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja romanien toisen maailmansodan aikaisen kansanmurhan tunnustaminen EU:ssa[3],

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–  ottaa huomioon David McAllisterin työn Serbiaa käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto päätti 28. kesäkuuta 2013 käynnistää liittymisneuvottelut Serbian kanssa; ottaa huomioon, että hallitustenvälinen konferenssi kokoontui ensimmäisen kerran 21. tammikuuta 2014; ottaa huomioon, että unionin säännöstön analyyttinen tarkastelu saatettiin päätökseen maaliskuussa 2015; ottaa huomioon, että Serbia vahvisti neuvotteluryhmänsä lopullisesti syyskuussa 2015;

B.  toteaa, että komissio arvioi Serbiaa koskevassa vuoden 2015 kertomuksessa sitä, miten Serbia on edistynyt unioniin yhdentymisessä ja miten se on pyrkinyt täyttämään Kööpenhaminan kriteerit ja vakautus- ja assosiaatioprosessin ehdot; toteaa, että komissio on soveltanut raportointiin uutta lähestymistapaa, jossa maille annetaan nyt paljon aiempaa selkeämmät ohjeet siitä, mihin niiden on keskityttävä;

C.  katsoo, että Serbiaa, kuten jokaista EU:n jäsenyyttä hakevaa maata, on tarkasteltava sen mukaan, miten ansiokkaasti se pystyy täyttämään ja panemaan täytäntöön yhteiset kriteerit sekä noudattamaan niitä, ja toteaa, että maan sitoutuminen tarvittaviin uudistuksiin sekä niiden laatu määrittävät liittymisaikataulun;

D.  toteaa, että Serbia on toteuttanut merkittäviä toimia normalisoidakseen suhteensa Kosovoon, minkä tuloksena 19. huhtikuuta 2013 tehtiin ensimmäinen sopimus suhteiden normalisoimista koskevista periaatteista; toteaa, että 25. elokuuta 2015 tehtiin neljä merkittävää sopimusta; toteaa, että Serbian liittymisneuvottelujen on edettävä samaan tahtiin kuin suhteiden normalisointi Kosovon kanssa neuvottelukehyksen mukaisesti; pitää erittäin tärkeänä toteuttaa lisätoimia, joilla suhteet voitaisiin rauhoittaa pysyvästi; toteaa, että on äärimmäisen tärkeätä, että molemmat sopimuspuolet panevat kaikki sopimukset täysimääräisesti täytäntöön;

E.  toteaa, että Serbiasta tuli heinäkuussa 2015 unionin pelastuspalvelumekanismin 33. osallistujavaltio;

F.  ottaa huomioon, että EU on korostanut tarvetta vahvistaa talouden ohjausta, oikeusvaltiota ja julkishallinnon valmiuksia kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

G.  toteaa, että oikeusvaltion periaate on keskeisellä sijalla EU:n laajentumispolitiikassa;

H.  ottaa huomioon, että Serbiasta tuli tammikuussa 2015 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajavaltio;

1.  panee tyytyväisenä merkille neuvottelujen ja lukujen 32 (varainhoidon valvonta) ja 35 (muut asiat, kohta 1: Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisointi) avaamisen Brysselissä 14. joulukuuta 2015 pidetyssä hallitustenvälisessä konferenssissa; pitää myönteisenä, että Serbia on edelleen sitoutunut Euroopan yhdentymisprosessiin; kehottaa Serbiaa edistämään aktiivisesti tätä strategista päätöstä kansalaistensa keskuudessa; panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on käynnistänyt kunnianhimoisen uudistusohjelman; kehottaa Serbiaa toteuttamaan päättäväisesti ja mitään kaihtamatta systeemisiä ja sosioekonomisia uudistuksia; kehottaa Serbiaa kiinnittämään uudistuksia toteuttaessaan erityistä huomiota maan nuoriin;

2.  pitää myönteisenä, että Serbia valmistautuu tosiasiallisesti käynnistämään liittymisneuvottelut saattamalla päätökseen unionin säännöstön analyyttisen tarkastelun ja valmistelemalla ja esittämällä kattavat toimintasuunnitelmat lukuja 23 (oikeuslaitos ja perusoikeudet) ja 24 (oikeus, vapaus ja turvallisuus) varten; toivoo, että nämä luvut voidaan avata vuoden 2016 alkupuolella; korostaa, että on olennaisen tärkeää käydä perusteelliset neuvottelut luvuista 23 ja 24, jotta voitaisiin käsitellä uudistuksia, jotka on pantava täytäntöön oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien sekä oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloilla; muistuttaa, että edistymisen näillä aloilla on tapahduttava rinnakkain neuvottelujen yleisen edistymisen kanssa; painottaa, että lukua 35 koskevilla neuvotteluilla on ratkaiseva merkitys edistettäessä Serbian yhdentymistä Euroopan unioniin; katsoo tässä mielessä, että Serbian ja Kosovon välisten suhteiden täydellinen normalisointi on tärkeä edellytys Serbian liittymiselle unioniin;

3.  tähdentää, että lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen perinpohjainen täytäntöönpano on yksi tärkeimmistä yhdentymisprosessin onnistumista koskevista ilmaisimista; kannustaa Serbian poliittisia johtajia jatkamaan tarvittavia uudistuksia EU:n normeihin mukautumiseksi; kehottaa Serbiaa parantamaan uuden lainsäädännön ja uusien toimintapolitiikkojen täytäntöönpanon suunnittelua, koordinointia ja seurantaa;

4.  on tyytyväinen siihen, että Serbia on onnistunut parantamaan liiketoimintailmapiiriä, vähentämään talousarvion alijäämää ja kehittämään työmarkkinoita, työlainsäädäntö ja työllisyyspolitiikka mukaan luettuina; kannustaa Serbian viranomaisia parantamaan koko Serbian investointi-ilmapiiriä edelleen, kaventamaan alueiden välisiä sosioekonomisia eroja, varmistamaan ulkomaisten investointien suojan ja ratkaisemaan pitkään jatkuneet investointikiistat ja toteaa, että julkisten yhtiöiden uudelleenjärjestelyt ovat edistyneet mutta niitä on jatkettava edelleen, ja pitää tärkeänä yksityistämismenettelyn avoimuutta; korostaa, että Serbian on mukautettava valtionapujen valvontaa koskeva lainsäädäntönsä unionin säännöstöön;

5.  on tyytyväinen Serbian julkisen talouden tilaa parantaneiden talousuudistusten edistymiseen ja kehottaa komissiota tukemaan edelleen hallituksen suunnitelmia toteuttaa lisäuudistuksia, joilla puututaan erityisesti julkisen talouden epätasapainoon ja edistetään uudistuksia talouden keskeisillä aloilla;

6.  kiittää Serbiaa sen rakentavasta lähestymistavasta muuttoliikekriisin hoitamiseen; toteaa kuitenkin, että rakentavaa lähestymistapaa naapurimaihin olisi vaalittava; toteaa, että Serbia on EU:n merkittävä ja avulias kumppani Balkanilla, joten EU:n on tarjottava sille resursseja ja riittävää taloudellista apua; panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on ryhtynyt EU:n ja kansainvälisen yhteisön tuella mittaviin toimiin varmistaakseen, että kolmansien maiden kansalaiset saavat suojaa ja humanitaarista tukea; kehottaa Serbiaa lisäämään pikaisesti vastaanottovalmiuksiaan; toteaa, että maan koko turvapaikkajärjestelmän järkiperäistäminen ja sen saattaminen vastaamaan unionin säännöstöä ja kansainvälisiä normeja edellyttää laajoja uudistuksia; toteaa, että Serbia on ryhtynyt lisätoimiin puuttuakseen kansalaistensa EU:n jäsenvaltioissa ja Schengeniin assosioituneissa maissa jättämiin perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin; kehottaa Serbiaa vaikuttamaan osaltaan siihen, että perusteettomien hakemusten määrä pienenee entisestään; korostaa, että maan valmiudet ja resurssit paluumuuttajien uudelleen kotoutumisen mahdollistamiseksi ovat edelleen rajalliset;

7.  kehottaa Serbiaa pyrkimään voimakkaammin mukauttamaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa vaiheittain EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mukaan luettuna Venäjän-politiikka; pitää tässä mielessä Serbian ja Venäjän yhteisiä sotaharjoituksia valitettavina; pitää myönteisenä Serbian aktiivista osallistumista kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin;

Oikeusvaltioperiaate

8.  painottaa oikeusvaltioperiaatteen ratkaisevaa merkitystä; korostaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on olennaisen tärkeää; toteaa, Serbia on edistynyt oikeuslaitoksen alalla jonkin verran, erityisesti hyväksymällä tuomareiden ja syyttäjien arviointia koskevia sääntöjä, mutta poliittinen ohjaus on edelleen voimakasta; huomauttaa, että oikeuslaitoksen ammattimaisen toiminnan varmistaminen edellyttää riittäviä resursseja; kehottaa viranomaisia panemaan täytäntöön maan oikeuslaitoksen uudistusstrategian lukua 23 koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti ja varmistamaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja sen, että poliitikot eivät voi vaikuttaa tuomareiden ja syyttäjien toimintaan; kehottaa hallitusta hyväksymään uuden lain ilmaisesta oikeusavusta ja toteuttamaan lakimuutoksia, joilla turvataan oikeuskäytännön sekä oikeusalan koulutuksen laatu ja johdonmukaisuus; ilmaisee huolensa tuomioistuimissa käsiteltävinä olevien asioiden jatkuvasta ruuhkaantumisesta korkeimman kassaatiotuomioistuimen ruuhkaantumisen purkamista koskevasta ohjelmasta huolimatta ja kehottaa Serbiaa toteuttamaan lisätoimia lisätäkseen luottamusta oikeuslaitokseen;

9.  muistuttaa Serbian hallitusta siitä, että sen on pantava rehabilitointia koskeva laki täytäntöön täysipainoisesti ja syrjimättömästi; esittää Serbian hallitukselle, että se tekisi lisää tarkistuksia omaisuuden palauttamista koskevaan lakiin, jotta kaikki omaisuuden palauttamiseen liittyvät menettelylliset ja oikeudelliset esteet voitaisiin poistaa;

10.  panee merkille, että korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat alueella yleisiä ja estävät lisäksi Serbian demokraattisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen; panee merkille, että korruption torjunnassa on otettu edistysaskeleita jatkamalla lainsäädännön täytäntöönpanoa, vaikka Serbiassa harjoitettava korruptio on edelleen hyvin huolestuttava asia, ja hyväksymällä väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva laki; korostaa tarvetta kerätä näyttöä korruptiota, myös korkean tason korruptiota, koskevista tutkimuksista ja lopullisista syytteeseenpanoista sekä tarvetta koordinoida ja valvoa lukua 23 koskevassa toimintasuunnitelmassa vahvistetun korruptiontorjuntastrategian täysimääräistä täytäntöönpanoa kaikissa keskeisissä instituutioissa; kehottaa viranomaisia varmistamaan, että korruptiontorjuntavirasto ja korruptiontorjuntaneuvosto voivat käyttää tehokkaasti kaikkia toimivaltuuksiaan ja että valtion laitokset noudattavat niiden suosituksia; katsoo, että alueellinen strategia ja tehostettu yhteistyö kaikkien alueen maiden välillä ovat olennaisen tärkeitä, jotta näitä ongelmia voitaisiin käsitellä entistä tehokkaammin; kehottaa akateemisia laitoksia yhdessä valtion viranomaisten ja virkamiesten kanssa laatimaan säännöt plagiointitapausten tutkinnasta sekä estämään vastaavat tapaukset tulevaisuudessa;

11.  kehottaa Serbian viranomaisia muuttamaan rikoslain talous- ja korruptiorikoksia koskevaa osastoa ja panemaan sen täytäntöön uskottavan ja ennustettavan rikosoikeudellisen kehyksen luomiseksi; tuo jälleen esille virka-aseman väärinkäyttöä koskevan rikoslain 234 artiklan säännösten ja täytäntöönpanon johdosta tuntemansa syvän huolen; kehottaa jälleen toteuttamaan virka-aseman väärinkäyttöä koskevien uudelleenluokiteltujen asioiden riippumattoman ja perusteellisen tarkastuksen, jotta pitkään jatkuneista perusteettomista syytteistä voidaan luopua välittömästi;

12.  toteaa, että järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa on tehostettava ja että sitä koskevista lopullisista tuomioista on saatava selkeää näyttöä lukua 24 koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan asiantuntija-apua institutionaalisen kehyksen ja asiantuntijaverkoston luomiseksi järjestäytyneen rikollisuuden tehokasta torjuntaa varten;

Demokratia

13.  panee merkille pyrkimykset parantaa parlamentin kuulemisprosessia sekä lisätä parlamentin mahdollisuuksia osallistua unioniin liittymistä koskevaan neuvotteluprosessiin; pitää edelleen huolestuttavana kiireellisten menettelyiden laajaa käyttöä lainsäädännön hyväksymisessä, myös EU:hun liittymistä koskevan lainsäädännön hyväksymisessä, sillä tällaiset menettelyt eivät aina mahdollista sidosryhmien ja kansalaisten riittävää kuulemista; korostaa, että parlamentin mahdollisuuksia valvoa toimeenpanovaltaa on lisättävä entisestään; pitää tärkeänä opposition aktiivista ja rakentavaa osallistumista päätöksentekoprosessiin ja demokraattisiin instituutioihin; painottaa, että poliittisten puolueiden rahoituksen on oltava avointa ja siinä on noudatettava tiukimpia kansainvälisiä normeja;

14.  korostaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen toiminnan merkitystä demokraattisessa yhteiskunnassa; panee merkille, että hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välinen yhteistyö on parantunut; kannustaa Serbian viranomaisia toteuttamaan lisätoimia avoimen vuoropuhelun varmistamiseksi kansalaisyhteiskunnan ja valtiollisten instituutioiden välillä ja lisäämään kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen edustajien osallistumista päätöksentekoprosessiin; kehottaa viranomaisia takaamaan riittävän taloudellisen tuen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi; kannustaa tiedottamaan liittymisneuvottelujen etenemisestä kansalaisille, järjestöille ja yleisölle ajoissa ja avoimesti ja edistämään näiden laajaa osallistumista tähän prosessiin;

15.  kehottaa jälleen Serbian hallitusta ottamaan täysimääräisesti huomioon Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskuntien suositukset, erityisesti ne, joilla varmistetaan kampanjarahoituksen ja vaalimenettelyjen avoimuus; kehottaa viranomaisia tutkimaan huolellisesti kunnallisvaalien ja muiden kampanjatapahtumien yhteydessä tapaukset, joihin on liittynyt väkivaltaa ja syytöksiä ahdistelusta ja sääntöjenvastaisuuksista;

16.  palauttaa mieliin oikeusasiamiehen kaltaisten riippumattomien sääntelyelinten tärkeyden toimeenpanovallan valvonnan ja vastuuvelvollisuuden varmistamisessa; pyytää, että viranomaiset antavat oikeusasiamiehelle täyden poliittisen ja hallinnollisen tuen tämän työssä eivätkä altista häntä perusteettomalle kritiikille;

17.  pitää myönteisenä julkishallinnon uudistamista koskevan kattavan toimintasuunnitelman, tarkastustoiminnan valvontaa koskevan lain, paikallishallinnon koulutusta koskevan kansallisen strategian sekä julkisen sektorin työntekijöiden enimmäismäärää koskevan lain hyväksymistä ja kehottaa panemaan ne viipymättä täytäntöön; korostaa, että julkishallinto on irrotettava poliittisesta vaikutusvallasta ja ammattimaistettava ja että sen palvelukseenotto- ja irtisanomismenettelyistä on tehtävä avoimempia, jotta taataan ammattimaisuus, puolueettomuus ja jatkuvuus julkishallinnossa;

Ihmisoikeudet

18.  on tyytyväinen siihen, että Serbialla on asianmukainen oikeudellinen ja institutionaalinen kehys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemiseksi; toteaa kuitenkin, että sen täytäntöönpano on edelleen puutteellista, etenkin kun on kyse vammaisten, HIV-positiivisten/AIDSia sairastavien henkilöiden ja hlbti-ihmisten kaltaisten heikossa asemassa olevien ryhmien syrjinnän torjunnasta; on tyytyväinen 20. syyskuuta 2015 järjestettyyn onnistuneeseen Pride-kulkueeseen; painottaa kuitenkin, että hlbti-ihmisten syrjintä ja heihin kohdistuva väkivalta ovat edelleen huolenaiheita; kehottaa maan hallitusta ottamaan tässä mielessä huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 jäsenvaltioille; pitää huolestuttavana, että useita haavoittuviin ryhmiin kohdistuvia hyökkäyksiä ei ole toistaiseksi tutkittu perusteellisesti; on myös huolissaan perheväkivallan jatkuvasta ongelmasta; kehottaa viranomaisia edistämään aktiivisesti kaikkien ihmisryhmien ihmisoikeuksien kunnioittamista;

19.  on huolissaan siitä, että ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden saralla ei ole tapahtunut edistymistä; panee huolestuneena merkille jatkuvan poliittisen paineen, joka vaarantaa tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja johtaa tiedotusvälineiden itsesensuurin lisääntymiseen; pitää huolestuttavana, että toimittajat kohtaavat poliittista painostusta, väkivaltaa ja uhkailua ammattiaan harjoittaessaan; kehottaa viranomaisia tutkimaan kaikki toimittajiin ja tiedotusvälineisiin kohdistetut hyökkäykset, jotka kansainvälinen journalistiliitto on tuominnut; huomauttaa uudelleen, että tiedotusvälineitä koskeva uusi lainsäädäntö on pantava tinkimättä täytäntöön; korostaa, että tiedotusvälineiden omistuksen ja rahoituksen suhteen on noudatettava täydellistä avoimuutta sekä syrjimättömyyttä valtion mainonnan osalta;

20.  on hyvin huolissaan siitä, että käynnissä olevista rikostutkinnoista on vuodettu toistuvasti tietoja tiedotusvälineille syyttömyysolettaman vastaisesti; kehottaa Serbian viranomaisia tutkimaan huolellisesti useita korkean profiilin tapauksia, joissa tiedotusvälineet ovat esittäneet näyttöä väitetyistä väärinkäytöksistä;

Vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu

21.  painottaa, että kansallisten vähemmistöjen neuvostoilla on merkittävä rooli, kun edistetään kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja niiden demokraattisuutta, ja kannustaa myös osoittamaan niille asianmukaisen ja todennettavissa olevan rahoituksen; on tyytyväinen siihen, että Serbia on sitoutunut laatimaan kansallisia vähemmistöjä koskevan erityisen toimintasuunnitelman, joka parantaa entisestään kansallisia vähemmistöjä koskevien käytäntöjen ja oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanoa ja kehittämistä; kehottaa uudelleen Serbiaa varmistamaan, että saavutettujen oikeuksien ja valtuuksien taso säilytetään, kun ne saatetaan vastaamaan oikeudellisesti Serbian perustuslakituomioistuimen päätöstä, ja kehottaa hyväksymään kansallisten vähemmistöjen neuvostoja koskevan lain mahdollisimman nopeasti niiden oikeudellisen aseman selventämiseksi ja oikeudellisen toimivallan varmistamiseksi; ilmaisee vakavan huolensa vähemmistökielillä esitettävien ohjelmien lähettämisen keskeyttämisestä tiedotusvälineiden yksityistämisestä annetun ilmoituksen seurauksena; kehottaa Serbiaa tehostamaan toimia, jotta kaikkialla Serbiassa pannaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti täytäntöön vähemmistöjen suojelua koskeva lainsäädäntö ja kansallisten vähemmistöjen syrjimätön kohtelu, esimerkiksi koulutuksen, erityisesti vähemmistökielisten oppikirjojen oikea-aikaisen rahoittamisen ja käännättämisen, vähemmistökielten käytön, edustuksen julkishallinnossa ja paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason edustavissa elimissä ja vähemmistökielillä saatavilla olevien tiedotusvälineiden ja uskonnollisten toimitusten aloilla; kehottaa Serbian hallitusta panemaan täytäntöön kaikki vähemmistöjen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja kahdenväliset sopimukset;

22.  toteaa, että Vojvodinan kulttuurinen moninaisuus vahvistaa osaltaan myös Serbian identiteettiä; korostaa, että Vojvodinan autonomiaa ei tulisi heikentää ja että laki Vojvodinan luonnonvaroista olisi hyväksyttävä viipymättä, kuten perustuslaissa säädetään;

23.  kehottaa Serbian viranomaisia kohentamaan romanien tilannetta konkreettisesti etenkin henkilötodistusten antamisen, koulutuksen, asuntojen, terveydenhoidon ja työllisyyden alalla; kehottaa lisäksi Serbian viranomaisia varmistamaan romanien tasavertaisen edustuksen julkisissa instituutioissa ja yhteiskunnan toiminnassa ja kiinnittämään erityistä huomiota myös romaninaisten osallistamiseen; korostaa, että romanien kotouttamispolitiikkaa on vahvistettava entisestään ja syrjintää on torjuttava tehokkaasti ottaen huomioon vähemmistöjä edustavien kansalaisjärjestöjen kokema väkivalta; odottaa näin ollen tulevassa romanien osallistamista koskevassa strategiassa ja toimintasuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä; on tässä mielessä tyytyväinen Pristinan julistukseen, jossa kehotetaan hallituksia sekä kansainvälisiä, hallitustenvälisiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä noudattamaan täysin syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteita, kun tarkastellaan ja edistetään romanien oikeuksien kunnioittamista;

Alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet

24.  arvostaa Serbian hallituksen rakentavaa lähestymistapaa suhteissa naapurimaihin, sillä se on mahdollistanut huomattavat edistysaskeleet sekä alueellisessa yhteistyössä että EU:hun lähentymisessä, ja kehottaa Serbiaa jatkamaan hyvien naapuruussuhteiden kehittämistä; kehottaa Serbiaa edistämään hyviä naapuruussuhteita ja riitojen rauhanomaista ratkaisua, muun muassa edistämällä suvaitsevaa ilmapiiriä ja tuomitsemalla vihapuheen ja sodanaikaisen retoriikan kaikki muodot ja pidättäytymällä sellaisista eleistä, kuin sotarikoksista tuomittujen toivottaminen julkisesti tervetulleiksi näiden palatessa maahan; huomauttaa, että avoinna olevat kiistakysymykset, jotka koskevat etenkin rajojen määrittämistä, seuraantoa, kulttuuriesineiden palauttamista ja Jugoslavian arkistojen avaamista, olisi ratkaistava kansainvälisen oikeuden ja vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti, muun muassa panemalla täytäntöön oikeudellisesti sitovia sopimuksia, kuten seuraantokysymyksiä koskeva sopimus, ja että kahdenkeskiset kiistat olisi ratkaistava seuraantomenettelyn varhaisessa vaiheessa kansainvälisen oikeuden mukaisesti; korostaa Serbian rakentavaa panosta ”Berliinin prosessissa” sekä Länsi-Balkanin kuusikon aloitteessa ja sen yhteenliitettävyyttä koskevassa toimintasuunnitelmassa; on tyytyväinen Länsi-Balkanin tulevaisuuteen keskittyviin muihin aloitteisiin, erityisesti Brdon prosessiin, joka on osoittautunut merkittäväksi yhteistyökehykseksi niin politiikan kuin tekniikan aloilla, ja katsoo, että konkreettinen yhteistyö yhteisen edun aloilla voi edistää Länsi-Balkanin vakautta; on tässä mielessä tyytyväinen Serbian sekä Bosnia ja Hertsegovinan ensimmäiseen yhteiseen ministeritapaamiseen 4. marraskuuta 2015 Sarajevossa; kehottaa Serbiaa edistämään Bosnia ja Hertsegovinan vakauttamista ja instituutioiden vahvistamista nykyisten yhteyksiensä ja hyvien naapuruussuhteiden kautta; kehottaa jälleen Serbian viranomaisia käynnistämään lisätoimia, joilla edistetään rajat ylittävää yhteistyötä naapurimaina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa, myös rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä koskevien vuosien 2014–2020 ohjelmien ja Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian yhteydessä; pitää myönteisenä ajatusta käynnistää neuvottelut hyviä naapuruussuhteita koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta naapurimaiden kanssa ja toivoo tämän johtavan myönteisempään kehitykseen alueellisessa yhteydessä; on tyytyväinen Bulgarian, Romanian ja Serbian pääministerien energia- ja liikenneinfrastruktuuria koskevaan yhteistyökokoukseen;

25.  kannustaa Serbiaa jatkamaan yhteistyötään entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa sovinnon edistämisen ja hyvien naapuruussuhteiden hengessä; painottaa, että on tärkeää laatia kattava kansallinen strategia sotarikosten maan sisäistä käsittelyä varten; kehottaa viranomaisia jatkamaan kadonneiden henkilöiden kohtaloiden selvittämistä ja valmistelemaan korvausjärjestelmää uhreille ja heidän perheilleen, sillä se on tärkeä ennakkoedellytys sovinnon saavuttamiselle, jotta voidaan turvata uhrien perheiden oikeus saada tietää kadonneiden perheenjäsenten kohtalosta; painottaa, että siviiliuhreja koskeva laki olisi annettava ilman perusteettomia viivästyksiä, koska nykyisessä lainsäädännössä ei tunnusteta useita sotarikosten uhrien ryhmiä; panee merkille, että kiistakysymyksiä nousee edelleen esille, erityisesti lähihistoriaa koskevien erilaisten tulkintojen yhteydessä; vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian sotarikoksia ja muita vakavia ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevälle alueelliselle totuuskomissiolle eli RECOM-aloitteelle;

26.  on tyytyväinen kansallisesta strategiasta sotarikosten maan sisäistä käsittelyä varten julkaistuun luonnokseen, jossa esitetään suunnitelmat syytteiden nostamiseksi entisessä Jugoslaviassa 1990-luvulla tehdyistä rikoksista; painottaa tarvetta vahvistaa sotarikoksia käsitteleviä Serbian instituutioita ja irrottaa ne poliittisesta vaikutusvallasta ; kehottaa Serbiaa hyväksymään todistajien ja uhrien suojelua koskevan tehokkaan järjestelmän ja tarjoamaan uhreille ja heidän perheilleen oikeuden korvauksiin; kehottaa parantamaan alueellista yhteistyötä sotarikostapauksissa; kehottaa jälleen Serbiaa tarkistamaan tuomiovaltaa sotarikosoikeudenkäynneissä koskevaa lainsäädäntöään sovinnon ja hyvien naapuruussuhteiden hengen mukaisesti yhdessä komission ja naapureidensa kanssa;

27.  pitää myönteisenä, että Serbia on edelleen sitoutunut Kosovon suhteiden normalisointiprosessiin ja että maa saattoi 25. elokuuta 2015 päätökseen seuraavat keskeiset sopimukset: sopimus Kosovon serbienemmistöisten kuntien liiton tai yhteisön perustamisesta, energiaa koskeva sopimus, televiestintäsopimus sekä Mitrovican siltaa koskeva sopimus; kehottaa Serbiaa panemaan nämä sopimukset pikaisesti osaltaan täytäntöön ja ryhtymään Kosovon kanssa laatimaan rakentavalta pohjalta tulevia sopimuksia, jotka pannaan täytäntöön; panee merkille, että edistymistä on tapahtunut poliisin ja väestönsuojelun, ajoneuvovakuutusten, tullin, yhteydenpitoa koskevien järjestelyjen ja kiinteistörekisterin kaltaisilla aloilla; korostaa jälleen, että vuoropuhelun edistymistä olisi mitattava sen täytäntöönpanossa paikan päällä; kannustaa Serbiaa ja Kosovoa pidättäytymään kielteisestä retoriikasta ja jatkamaan jo tehtyjen sopimusten täysimääräistä täytäntöönpanoa luottamuksen hengessä ja määräaikoja noudattaen sekä viemään suhteiden normalisointiprosessia määrätietoisesti eteenpäin; kehottaa molempia hallituksia ja EU:n toimielimiä tiedottamaan tehtyjen sopimusten määräyksistä ja selittämään niitä, jotta voidaan lähentää Kosovon etnisiä albanialais- ja serbialaisyhteisöjä; kiittää kauppakamarien johtamaa elinkeinoelämää sen pyrkimyksistä edistää suhteiden normalisointia sitoutumalla Serbian ja Kosovon kauppakamarien väliseen vuoropuheluun, poistaa esteitä osapuolten väliseltä liiketoiminnalta ja helpottaa yhteyksien luomista ja yhteistyötä yritysten kesken; kehottaa komissiota tukemaan näiden toimien ylläpitämistä ja kehittämistä tulevaisuudessa; kannustaa Serbiaa ja Kosovoa määrittämään uusia keskustelunaiheita vuoropuheluaan varten tavoitteenaan kansalaisten elinolojen kohentaminen ja suhteidensa kattava normalisointi; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioimaan, missä määrin molemmat osapuolet täyttävät velvoitteensa; kehottaa Serbiaa toimimaan hyvien naapuruussuhteiden hengessä ja toivoo, että vuoropuhelu sekä Kosovon yhdentymisen jatkuminen alueellisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin ei kärsi Kosovon epäonnistuneesta yrityksestä hakea Unescon jäsenyyttä ja että kulttuuriperinnön suojelemiseksi jatketaan yhteistyötä ja ponnistuksia; kehottaa Belgradia ja Pristinaa pitämään yllä hyviä naapuruussuhteita;

Energia, ympäristö ja liikenne

28.  korostaa, että energiayhteisön sopimuspuolena Serbian olisi edelleen toimittava aktiivisesti energiayhteisön toimielimissä sekä jatkettava unionin säännöstön täytäntöönpanoa kestävien ja turvallisten energiajärjestelmien rakentamiseksi; kehottaa viranomaisia ryhtymään toimiin energia-alan kehittämisstrategian tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi, sillä maassa ei ole tehty merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan; kannustaa Serbiaa kehittämään kilpailua kaasumarkkinoilla ja ryhtymään toimiin parantaakseen lainsäädäntönsä yhdenmukaisuutta unionin säännöstön kanssa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aloilla ja kehottaa Serbiaa panostamaan enemmän vihreään energiaan; kehottaa komissiota tukemaan Serbian hallitusta sen tavoitteissa vähentää maan riippuvuutta energian tuonnista ja kehittää energialähteiden moninaisuutta; toteaa, että hiljattain hyväksyttyyn liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) vuoden 2015 pakettiin sisältyy erityisesti 155 miljoonan euron ohjelma merkittävien alueellisten infrastruktuurihankkeiden rahoituksen tukemiseksi Länsi-Balkanin energia- ja liikennealoilla; kehottaa Serbiaa mukautumaan EU:n keskimääräisiin ilmastonmuutosta koskeviin sitoumuksiin ja Pariisin COP21-kokouksessa tehtyyn sopimukseen;

29.  ottaa huomioon eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) merkityksen EU:n jäsenvaltioiden ja niiden naapurien välisen rajatylittävän yhteistyön kehittämiseksi entisestään ja kehottaa Serbian hallitusta tässä yhteydessä tarjoamaan tarvittavan oikeudellisen perustan, joka mahdollistaisi Serbian osallistumisen kyseiseen yhtymään;

30.  ilmaisee huolensa siitä, että jätelainsäädännön soveltamista ei valvota, ja kehottaa Serbian viranomaisia vauhdittamaan toimia Serbian maaperää saastuttavien ja ihmisille haitallisten 4 000 laittoman kaatopaikan sulkemiseksi ja puhdistamiseksi sekä uskottavan toimintapolitiikan kehittämiseksi jätteen vähentämistä varten jätepolitiikan puitedirektiivin mukaisesti;

31.  on tyytyväinen rautatieverkon uudelleenrakentamista, kunnostamista ja nykyaikaistamista koskevaan suunnitelmaan ja rohkaisee Serbian viranomaisia jatkamaan edelleen julkisen liikenteen kehittämistä yhteistyössä naapurimaiden kanssa;

°

°  °

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Serbian hallitukselle ja parlamentille.