Förslag till resolution - B8-0166/2016Förslag till resolution
B8-0166/2016

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 2015 års rapport om Serbien

  28.1.2016 - (2015/2892(RSP))

  till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  David McAllister för utskottet för utrikesfrågor


  Förfarande : 2015/2892(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0166/2016
  Ingivna texter :
  B8-0166/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8-0166/2016

  Europaparlamentets resolution om 2015 års rapport om Serbien

  (2015/2892(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Thessaloniki den 19–20 juni 2003 om utsikterna till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan,

  –  med beaktande av rådets beslut 2008/213/EG av den 18 februari 2008 om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien och om upphävande av beslut 2006/56/EG[1],

  –  med beaktande av kommissionens yttrande av den 12 oktober 2011 över Serbiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (SEC(2011)1208),

  –  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan, vilket trädde i kraft den 1 september 2013,

  –  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999), Internationella domstolens rådgivande yttrande av den 22 juli 2010 över huruvida Kosovos ensidiga självständighetsförklaring är förenlig med folkrätten, och FN:s generalförsamlings resolution A/RES/64/298 av den 9 september 2010, där man bekräftar innehållet i yttrandet och välkomnar EU:s beredvillighet att underlätta dialogen mellan Serbien och Kosovo,

  –  med beaktande av förklaringen och rekommendationerna från det fjärde sammanträdet med den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien den 7–8 oktober 2015,

  –  med beaktande av resultatet från den högnivåkonferens om östra Medelhavsrutten och västra Balkanrutten som hölls i Luxemburg den 8 oktober 2015,

  –  med beaktande av rådets (rättsliga och inrikes frågor) slutsatser av den 9 november 2015 om åtgärder för att hantera flykting- och migrationskrisen och av utrikesrådets slutsatser av den 12 oktober 2015 om migration,

  –  med beaktande av den 17-punktsplan som ledarna för EU:s medlemsstater och de stater utanför EU som berörs av inflödet av flyktingar och migranter antog vid sitt sammanträde om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015,

  –  med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Serbien för 2015 av den 10 november 2015 (SWD(2015)0211),

  –  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om 2014 års framstegsrapport om Serbien[2],

  –  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2015 om antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget, vilken högtidlighölls den 15 april 2015[3],

  –  med beaktande av rådets slutsatser av den 15 december 2015 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

  –  med beaktande av det arbete som David McAllister uträttat som utrikesutskottets ständige föredragande för Serbien,

  –  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 28 juni 2013 att inleda anslutningsförhandlingar med Serbien. Den första regeringskonferensen hölls den 21 januari 2014, genomgången av regelverket var klar i mars 2015 och i september 2015 hade Serbien satt samman hela sitt förhandlingsteam.

  B.  I rapporten om Serbien för 2015 redogör kommissionen för Serbiens framsteg i riktning mot europeisk integration, och gör en bedömning av landets insatser för att uppfylla Köpenhamnskriterierna och de villkor som ligger till grund för stabiliserings- och associeringsprocessen. Kommissionen har börjat tillämpa en ny strategi för sina rapporter, vilket ger en mycket tydligare vägledning för de berörda länderna när det gäller vad de bör fokusera på.

  C.  Serbien, liksom varje land som vill bli medlem i EU, måste bedömas utifrån sina egna förtjänster i fråga om att uppfylla, genomföra och efterleva samma uppsättning kriterier, och tidsplanen för anslutningen avgörs av ländernas vilja till nödvändiga reformer och kvaliteten på dessa reformer.

  D.  Serbien har tagit viktiga steg mot en normalisering av förbindelserna med Kosovo, vilket den 19 april 2013 resulterade i en första överenskommelse om principerna för en normalisering av förbindelserna. Fyra viktiga överenskommelser nåddes den 25 augusti 2015. Framstegen i Serbiens anslutningsförhandlingar måste hålla jämna steg med normaliseringen av förbindelserna med Kosovo, i enlighet med förhandlingsramen. Det är emellertid nödvändigt med fler insatser för att en gång för alla göra dessa förbindelser mer avspända. Det är av yttersta vikt att samtliga avtal genomförs fullt ut av båda parter.

  E.  I juli 2015 blev Serbien det 33:e landet som deltar i EU:s civilskyddsmekanism.

  F.  EU har framhållit behovet av att stärka den ekonomiska styrningen, rättsstatsprincipen och den offentliga förvaltningens kapacitet i alla länder på västra Balkan.

  G.  EU har satt rättsstatsprincipen i centrum för sin utvidgningspolitik.

  H.  I januari 2015 tog Serbien över ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

  1.  Europaparlamentet välkomnar inledandet av förhandlingarna och öppnandet av kapitel 32 (finansiell kontroll) och 35 (övriga frågor – punkt I: normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo) vid regeringskonferensen i Bryssel den 14 december 2015. Parlamentet välkomnar Serbiens fortsatta åtagande att bli en del av den europeiska integrationsprocessen. Serbien uppmanas att aktivt försöka förankra detta strategiska beslut hos sin befolkning. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att Serbien har påbörjat en ambitiös reformagenda, och uppmanar Serbien att med beslutsamhet och utan omsvep ta itu med systemreformerna och de socioekonomiska reformerna. Parlamentet uppmanar med kraft Serbien att särskilt uppmärksamma landets ungdomar vid genomförandet av reformer.

  2.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens förberedelser för att verkligen sätta igång med anslutningsförhandlingarna med fullbordande av genomgången av regelverket och förberedande och inlämnande av övergripande handlingsplaner för kapitel 23 (rättsväsen och grundläggande rättigheter) och kapitel 24 (rättvisa, frihet och säkerhet). Parlamentet hoppas att dessa kapitel kan öppnas i början av 2016. Parlamentet betonar att grundliga förhandlingar om kapitel 23 och 24 är absolut nödvändiga för att ta itu med de reformer som måste genomföras och tillämpas på områden som rättsväsen och grundläggande rättigheter samt rättvisa, frihet och säkerhet. Parlamentet påminner om att framsteg på dessa områden måste göras parallellt med övergripande framsteg i förhandlingarna. Parlamentet betonar att förhandlingarna om kapitel 35 är av yttersta vikt för att Serbien ska göra framsteg mot europeisk integration. Parlamentet anser i detta sammanhang att en fullständig normalisering av förbindelserna mellan Serbien och Kosovo är ett viktigt villkor för Serbiens anslutning till EU.

  3.  Europaparlamentet betonar att ett noggrant genomförande av lagstiftningen och politiken förblir en grundläggande indikator när det gäller att bedöma framgångarna i integrationsprocessen. Parlamentet uppmuntrar Serbiens politiska ledare att fortsätta med de reformer som behövs för anpassningen till EU:s standarder. Serbien uppmanas att förbättra planering, samordning och övervakning av tillämpningen av ny lagstiftning och politik.

  4.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg när det gäller att stärka näringslivsklimatet, minska budgetunderskottet och förbättra arbetsmarknaden, även i fråga om arbetsrätt och sysselsättningspolitik. De serbiska myndigheterna uppmanas att ytterligare förbättra investeringsklimatet i Serbien och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan landets regioner, garantera skydd av utländska investeringar och lösa långvariga investeringstvister. Parlamentet erkänner framstegen med omstruktureringen av offentliga bolag men betonar vikten av ytterligare relevanta framsteg och insyn i privatiseringsprocessen. Parlamentet betonar att Serbien måste anpassa sin lagstiftning om kontroll av statliga stöd till unionens gemensamma regelverk.

  5.  Europaparlamentet välkomnar framstegen med ekonomiska reformer som har förbättrat läget för Serbiens budget och uppmanar kommissionen att fortsatt stödja regeringen i dess planer på att genomföra ytterligare reformer, särskilt när det gäller att ta itu med skatteobalanser och reformer av stora ekonomiska sektorer.

  6.  Europaparlamentet lovordar Serbiens konstruktiva synsätt när det gäller hanteringen av migrationskrisen, men påpekar att konstruktiva förbindelser med grannländerna bör främjas. Parlamentet konstaterar att Serbien är en värdefull och hjälpsam partner till EU på Balkan och att EU därför måste bidra med resurser och adekvat ekonomiskt stöd. Parlamentet gläder sig över att Serbien tillsammans med EU och internationellt stöd har gjort stora ansträngningar för att se till att tredjelandsmedborgare får skydd och humanitär hjälp. Serbien uppmanas att snabbt öka sin mottagningskapacitet. Övergripande reformer behövs för att rationalisera hela asylsystemet och anpassa det till EU:s regelverk och internationella standarder. Serbien har vidtagit ytterligare åtgärder för att hantera ogrundade asylansökningar som serbiska medborgare ingett i EU‑medlemsstater och länder som deltar i Schengensamarbetet. Serbien uppmanas att medverka till att antalet ogrundade asylsansökningar minskar ytterligare. Parlamentet poängterar att kapaciteten och resurserna när det gäller att möjliggöra återintegrering av dem som återvänder till sitt land fortfarande är begränsade.

  7.  Europaparlamentet uppmanar Serbien att intensifiera sina ansträngningar och att alltmer anpassa sin utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive sin Rysslandsrelaterade politik, till EU:s. Parlamentet betraktar i detta sammanhang anordnandet av gemensamma militärövningar för Serbien och Ryssland som beklagligt. Parlamentet välkomnar Serbiens aktiva deltagande i internationella fredsbevarande insatser.

  Rättsstatsprincipen

  8.  Europaparlamentet betonar rättsstatsprincipens centrala betydelse. Parlamentet understryker den oerhörda betydelsen av ett oberoende rättsväsen. Parlamentet noterar att vissa framsteg gjorts när det gäller rättsväsendet, främst genom att man antagit regler för bedömning av domare och åklagare, men att den politiska inblandningen fortfarande är hög. Parlamentet noterar att de professionella rättsliga organen kräver att få tillräckliga resurser. Myndigheterna uppmanas att genomföra den nationella strategin för reform av rättsväsendet enligt vad som fastställs i handlingsplanen för kapitel 23 och att säkerställa rättsväsendets oberoende och se till att domarna och åklagarna kan utföra sitt arbete utan politiskt inflytande. Regeringen uppmanas att anta en ny lag om rättshjälp och att införa lagändringar för att förbättra kvaliteten och konsekvensen i juridisk praxis och utbildning. Parlamentet är oroat över den ihållande eftersläpningen av rättsfall, trots högsta kassationsdomstolens program för att minska detta problem, och uppmanar eftertryckligen Serbien att vidta ytterligare åtgärder för att öka förtroendet för rättsväsendet.

  9.  Europaparlamentet påminner den serbiska regeringen om att genomföra lagen om återupprättelse fullt ut och på ett icke-diskriminerande sätt. Parlamentet föreslår att den serbiska regeringen ytterligare ska ändra lagen om gottgörelse för att avlägsna alla procedurmässiga och juridiska hinder för ersättning in natura.

  10.  Europaparlamentet noterar att korruption och organiserad brottslighet är vanligt förekommande i regionen och också utgör hinder för Serbiens demokratiska, sociala och ekonomiska utveckling. Parlamentet noterar att vissa framsteg gjorts i kampen mot korruption genom fortsatt tillämpning av lagstiftning och antagande av lagen om skydd av visselblåsare men att korruption trots detta ännu utgör ett oroväckande inslag i Serbien. Parlamentet betonar behovet av att bygga upp ett register över tidigare utredningar och åtalsbeslut i fråga om korruption, inklusive högnivåkorruption, och behovet av att samordna och övervaka den fullständiga tillämpningen av strategin mot korruption i enlighet med handlingsplanen för kapitel 23 inom alla nyckelinstitutioner. Myndigheterna uppmanas att se till att byrån för bekämpning av korruption och rådet för bekämpning av korruption har möjlighet att utföra sina uppdrag på ett fullständigt och effektivt sätt och att statliga myndigheter följer upp deras rekommendationer. En regional strategi och utökat samarbete mellan alla länder i regionen är av största vikt för en effektivare hantering av dessa frågor. Parlamentet uppmanar de akademiska institutionerna att tillsammans med statliga myndigheter och offentliga tjänstemän anta bestämmelser på området för att undersöka fall av plagiering och förhindra framtida fall.

  11.  Europaparlamentet uppmanar Serbiens myndigheter att ändra och börja tillämpa straffrättslagstiftningens avsnitt om ekonomiska brott och korruptionsbrott så att man får ett trovärdigt och förutsägbart straffrättsligt ramverk. Parlamentet upprepar på nytt sin djupa oro över bestämmelserna i och tillämpningen av artikel 234 i straffrättslagstiftningen avseende missbruk av ledande ställning. Parlamentet upprepar sin uppmaning om en oberoende och grundlig översyn av de omklassificerade ärendena gällande missbruk av ledande ställning, så att långdragna orättvisa åtalsärenden kan läggas ner omedelbart.

  12.  Europaparlamentet noterar att fler ansträngningar måste göras i kampen mot den organiserade brottsligheten, och att ett register över slutliga domar måste byggas upp i enlighet med handlingsplanen för kapitel 24. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erbjuda expertstöd för att upprätta ett institutionellt ramverk och sakkunskap för att effektivt bekämpa organiserad brottslighet.

  Demokrati

  13.  Europaparlamentet noterar ansträngningarna för att förbättra samrådsprocessen i parlamentet och för att ytterligare öka parlamentets inblandning i förhandlingsprocessen om EU-anslutning. Parlamentet är fortfarande oroat över att man i alltför stor omfattning använder sig av brådskande förfaranden vid antagande av lagstiftning, inklusive lagstiftning relaterad till EU-anslutningsprocessen, eftersom dessa förfaranden inta alltid möjliggör tillräckliga samråd med berörda parter och den breda allmänheten. Det serbiska parlamentets tillsyn av den verkställande makten bör förstärkas ytterligare. Det är viktigt med ett aktivt och konstruktivt deltagande av oppositionen i beslutsfattandet och de demokratiska institutionerna. Parlamentet understryker att finansieringen av politiska partier måste vara insynsvänlig och förenlig med de strängaste internationella normerna.

  14.  Europaparlamentet betonar vikten av civilsamhällets organisationers arbete i ett demokratiskt samhälle. Samarbetet mellan regeringen och organisationer från det civila samhället har förbättrats. Serbiens myndigheter uppmanas att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en insynsvänlig dialog mellan civilsamhället och de statliga institutionerna och att öka möjligheterna för det civila samhällets företrädare och de nationella minoriteternas att bli delaktiga i beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar myndigheterna att garantera tillräckligt ekonomiskt stöd för att civilsamhällets organisationer ska kunna fungera effektivt. Parlamentet efterlyser en snabb och tydlig kommunikation med medborgare, organisationer och allmänhet om hur anslutningsförhandlingarna fortskrider, så att ett brett deltagande i processen underlättas.

  15.  Europaparlamentet uppmanar återigen Serbiens regering att fullt ut genomföra rekommendationerna från OSSE:s och ODIHR:s valobservatörsuppdrag, särskilt de som gäller att se till att kampanjfinansiering och valförfaranden är öppna för insyn. Myndigheterna uppmanas att grundligt undersöka de fall som uppkommit under kommunalval och andra kampanjevenemang där det har förekommit våld och anklagelser om hot och oegentligheter.

  16.  Europaparlamentet understryker vikten av oberoende tillsynsorgan, inklusive Europeiska ombudsmannen, när det gäller att garantera tillsyn och utkräva ansvar av den verkställande makten. Myndigheterna uppmanas att ge ombudsmannens arbete sitt fulla politiska och administrativa stöd och att avhålla sig från att utsätta denne för obefogad kritik.

  17.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av en övergripande handlingsplan för reform av den offentliga förvaltningen, en lag om inspektion och tillsyn, en nationell utbildningsstrategi för lokalt styre och lagen om ett maximalt antal offentliganställda, och vill se en omedelbar tillämpning av dessa lagar. Parlamentet betonar behovet av att avpolitisera och professionalisera den offentliga förvaltningen och att göra förfaranden för rekrytering och uppsägningar mer insynsvänliga, för att garantera den offentliga förvaltningens professionalism, neutralitet och kontinuitet.

  Mänskliga rättigheter

  18.  Europaparlamentet välkomnar att Serbien har lämpliga rättsliga och institutionella ramar för skydd av grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Parlamentet noterar dock att det fortfarande finns brister i tillämpningen, särskilt när det gäller att förhindra diskriminering av utsatta grupper, till exempel personer med funktionsnedsättning, personer med hiv/aids och hbti-personer. Parlamentet välkomnar den lyckade Prideparaden den 20 september 2015 men understryker att diskriminering av och våld mot hbti-personer fortfarande är ett problem. Regeringen uppmanas här att följa Europarådets ministerkommittés rekommendation CM/Rec(2010)5 till medlemsstaterna. Parlamentet ser med oro på det stora antal attacker mot personer inom utsatta grupper som ännu inte har utretts till fullo. Parlamentet är dessutom oroat över det fortgående problemet med våld i hemmet. Myndigheterna uppmanas att aktivt verka för respekt för allas mänskliga rättigheter.

  19.  Europaparlamentet är bekymrat över att inga framsteg gjorts för att förbättra situationen i fråga om yttrandefrihet och mediefrihet. Parlamentet noterar med oro de fortgående politiska påtryckningarna, som undergräver mediernas oberoende och leder till ökad självcensur av medierna. Parlamentet oroas över att journalister möter politiska påtryckningar, trakasserier, våld och hot när de utövar sitt yrke, och uppmanar myndigheterna att utreda alla de fall av angrepp mot journalister och medier som har föranlett starka protester från International Association of Journalists. Parlamentet upprepar att den nya medielagstiftningen måste genomföras till fullo. Parlamentet betonar behovet av total insyn i mediernas ägandeförhållanden och finansiering samt icke-diskriminering i samband med statliga reklamkampanjer.

  20.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över att det upprepade gånger skett läckor till medierna om pågående brottsundersökningar, vilket strider mot oskuldspresumtionen. De serbiska myndigheterna uppmanas att noggrant undersöka ett antal kända fall där bevis på påstådda lagöverträdelser har offentliggjorts i medierna.

  Respekt för och skydd av minoriteter

  21.  Europaparlamentet understryker vikten av nationella minoritetsråds roll i främjandet av de nationella minoriteternas rättigheter. De nationella minoritetsråden är demokratiska till sin natur, och parlamentet efterlyser en lämplig och verifierbar finansiering av dem. Parlamentet välkomnar Serbiens åtagande att utarbeta ett utkast till en särskild handlingsplan för nationella minoriteter, vilket ytterligare kommer att förbättra genomförandet och utvecklingen av åtgärderna och den rättsliga ramen för nationella minoriteter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Serbien att se till att nivån avseende redan förvärvade rättigheter och befogenheter inte sjunker i samband med deras rättsliga anpassningsprocess i enlighet med beslutet i Serbiens författningsdomstol, och efterlyser ett antagande av lagen om nationella minoritetsråd så snart som möjligt för att förtydliga deras rättsliga ställning och behörighet. Parlamentet är djupt oroat över att utsändningen av program på minoritetsspråk avbryts som en följd av den aviserade medieprivatiseringen. Parlamentet uppmanar Serbien att intensifiera sina ansträngningar för att säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av lagstiftningen om skydd av minoriteter och icke-diskriminering av nationella minoriteter runtom i Serbien, även med avseende på utbildning, särskilt finansiering och översättning i rätt tid av läroböcker på minoriteters modersmål, användning av minoritetsspråk, representation i offentlig förvaltning och i företrädande organ på lokal, regional och nationell nivå, och tillgång till medier samt religionsutövande på minoritetsspråk. Den serbiska regeringen uppmanas att genomföra alla internationella fördrag och bilaterala avtal om mänskliga rättigheter.

  22.  Europaparlamentet konstaterar att Vojvodinas kulturella mångfald också bidrar till Serbiens identitet. Parlamentet betonar att Vojvodinas självständighet inte bör försvagas och att lagen om Vojvodinas resurser bör antas utan ytterligare dröjsmål, såsom föreskrivs i konstitutionen.

  23.  Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra romernas situation, särskilt avseende tillhandahållande av personhandlingar, utbildning, bostäder, hälso- och sjukvård samt anställning. De serbiska myndigheterna uppmanas också att garantera lika representation för romer inom offentliga institutioner och det offentliga livet och att ägna särskild uppmärksamhet åt att inkludera romska kvinnor. Politiken för integrering av romerna behöver stärkas ytterligare, och med tanke på det våld som riktats mot dem som arbetar inom icke-statliga organisationer som företräder minoriteten är det angeläget att vidta effektiva åtgärder för att få slut på diskrimineringen. Parlamentet ser därför fram emot åtgärderna i den kommande strategin och handlingsplanen för romers integrering. Parlamentet välkomnar ”Pristinaförklaringen” med dess uppmaning till regeringar och internationella och mellanstatliga organisationer samt det civila samhällets organisationer att grundligt tillämpa principerna om icke-diskriminering och jämlikhet när de arbetar med och vidtar åtgärder för främjande av och respekt för romers rättigheter.

  Regionalt samarbete och goda grannförbindelser

  24.  Europaparlamentet uppskattar den serbiska regeringens konstruktiva syn på förbindelserna med grannländerna, eftersom detta har möjliggjort påtagliga framsteg såväl inom det regionala samarbetet som i arbetet med att närma sig EU, och uppmanar med kraft Serbien att fortsätta utveckla de goda förbindelserna med sina grannländer. Serbien uppmanas att främja goda grannförbindelser och fredlig lösning av konflikter, vilket inbegriper att främja ett tolerant klimat och att fördöma alla former av hatpropaganda och krigsretorik och avstå från symbolhandlingar såsom att officiellt hälsa dömda krigsförbrytare välkomna hem. Kvarstående tvister och frågor, särskilt frågor om gränsdragning, arv, återlämnande av kulturföremål och insyn i jugoslaviska arkiv, bör lösas i enlighet med internationell rätt och etablerade principer, inbegripet genom genomförande av juridiskt bindande avtal, bland annat avtalet om successionsfrågor, och bilaterala tvister bör tas upp i ett tidigt skede av anslutningsprocessen i enlighet med internationell rätt. Parlamentet lyfter fram Serbiens konstruktiva roll i samband med Berlinprocessen och sexpartsinitiativet för västra Balkan och tillhörande agenda. Parlamentet välkomnar andra framtidsinriktade initiativ för västra Balkan, särskilt Brdoprocessen, som utgör en viktig ram för samarbete både på det politiska och tekniska området. Konkret samarbete på områden som rör gemensamma intressen kan bidra till stabilisering på västra Balkan. Parlamentet välkomnar därför det första gemensamma ministermötet mellan Serbien och Bosnien och Hercegovina, vilket ägde rum den 4 november 2015 i Sarajevo. Serbien uppmanas vidare att främja stabilisering och stärka institutioner i Bosnien och Hercegovina med hjälp av sina befintliga kontakter och goda grannförbindelser med landet. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de serbiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för gränsöverskridande samarbete med de angränsande EU-medlemsstaterna, inbegripet de gränsöverskridande och transnationella samarbetsprogrammen för 2014–2020 och EU:s strategi för Donauområdet. Parlamentet välkomnar tanken på att inleda förhandlingar om att underteckna ett fördrag om goda grannförbindelser med de angränsande länderna och hoppas att detta kommer att leda till en positivare utveckling i det regionala sammanhanget. Parlamentet välkomnar mötet om samarbete inom energi- och transportinfrastruktur mellan Bulgariens, Rumäniens och Serbiens premiärministrar.

  25.  Europaparlamentet uppmuntrar Serbien att fortsätta att samarbeta med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) i en anda av försoning och god grannsämja. Parlamentet understryker vikten av en övergripande nationell strategi för inhemsk behandling av krigsförbrytelser. Myndigheterna uppmanas med kraft att fortsätta arbeta med frågorna om försvunna personer och att upprätta ett skadeståndsprogram för offren och deras anhöriga, vilket är en viktig förutsättning för försoning. Det är viktigt att garantera offrens anhöriga rätten att få veta vad som hänt deras saknade familjemedlemmar. Parlamentet påpekar att en lag om civila offer bör antas utan onödiga dröjsmål, med tanke på att den befintliga lagstiftningen inte erkänner ett antal grupper som fallit offer för krigsförbrytelser. Fortfarande uppstår kontroverser, särskilt i samband med att samtidshistoriska händelser tolkas på olika sätt. Parlamentet uttrycker åter sitt stöd för initiativet Rekom (den regionala kommissionen för fastställande av fakta om krigsförbrytelser) och andra allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i f.d. Jugoslavien.

  26.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av ett utkast till en nationell krigsförbrytelsestrategi, som innehåller planer för hur man ska väcka åtal för brott som begicks på 1990-talet i f.d. Jugoslavien. Parlamentet betonar vikten av att stärka och avpolitisera serbiska institutioner som hanterar krigsförbrytelser. Serbien uppmanas att inrätta ett effektivt system för skydd av vittnen och offer och att ge offren och deras anhöriga rätt till skadestånd. Landet uppmanas också att förbättra det regionala samarbetet i ärenden som rör krigsförbrytelser. Dessutom uppmanas Serbien att se över sin lagstiftning om behörighet i ärenden som rör krigsförbrytelser i en anda av försoning och god grannsämja, tillsammans med kommissionen och sina grannländer.

  27.  Europaparlamentet välkomnar Serbiens fortsatta engagemang i normaliseringsprocessen med Kosovo, och fullbordandet av centrala avtal den 25 augusti 2015, bland annat om inrättande av förbundet för kommuner i Kosovo med serbisk majoritet, om energiområdet, om telekommunikationer och om bron i Mitrovicë/Mitrovica. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Serbien att skyndsamt genomföra sin del av dessa avtal och att samarbeta konstruktivt med Kosovo om utformningen och genomförandet av framtida avtal. Parlamentet noterar att framsteg gjorts på områden såsom polisväsende och civilskydd, fordonsförsäkringar, tullar, sambandssystem och fastighetsregister. Parlamentet upprepar att dialogens framsteg bör mätas genom det praktiska genomförandet. Serbien och Kosovo uppmanas att avstå från negativ retorik och att fortsätta att trovärdigt och punktligt fullt ut genomföra alla de överenskommelser som redan ingåtts, och att med beslutsamhet fortsätta normaliseringsprocessen. Parlamentet uppmanar båda regeringarna och EU‑institutionerna att fortgående anstränga sig för att sprida information om och förklara bestämmelserna i de avtal som man slutit, i syfte att föra etniskt albanska respektive serbiska samhällen i Kosovo närmare varandra. Parlamentet ser med glädje på näringslivets ansträngningar för att under ledning av handelskammare bidra till normaliseringen av förbindelserna genom att delta i en dialog mellan Serbiens och Kosovos handelskammare om att avlägsna hinder för handel mellan de båda parterna och underlätta kontakt och samarbete mellan företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja upprätthållande och utveckling av denna verksamhet i framtiden. Parlamentet uppmuntrar Serbien och Kosovo att finna nya områden som kan diskuteras i dialogen för att förbättra befolkningarnas liv och normalisera förbindelserna. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att göra en utvärdering av hur väl de båda sidorna uppfyller sina åtaganden. Parlamentet uppmanar med kraft Serbien att agera i en anda av god grannsämja och hoppas att frågan om Kosovos misslyckade ansökan om medlemskap i Unesco inte kommer att hämma dialogen och den fortsatta integrationen av Kosovo i regionala och internationella organisationer. Vidare hoppas parlamentet att samarbetet och ansträngningarna för att skydda kulturarv kommer att fortsätta. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Belgrad och Pristina att upprätthålla goda grannförbindelser.

  Energi, miljö och transporter

  28.  Europaparlamentet betonar att Serbien, i egenskap av avtalspart i energigemenskapen, bör förbli aktivt i energigemenskapens institutioner och fortsätta genomföra det gemensamma regelverket för att bygga upp hållbara och säkra energisystem. Myndigheterna uppmanas att inleda genomförandet av de syften som fastställs i utvecklingsstrategin för energisektorn, eftersom det inte har gjorts några betydande investeringar i sektorn för förnybar energi. Parlamentet uppmanar Serbien att skapa konkurrens på gasmarknaden och vidta åtgärder för att förbättra anpassningen till unionens gemensamma regelverk när det gäller förnybar energi och energieffektivitet, och uppmanar Serbien att satsa mer på grön energi. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja den serbiska regeringen i dess ansträngningar att minska landets beroende av energiimport och att diversifiera Serbiens gasförsörjning. Parlamentet noterar att det nyligen antagna IPA II-paketet från 2015 särskilt omfattar ett program om 155 miljoner euro för att bidra till att finansiera större regionala infrastrukturprojekt inom energi- och transportsektorn på västra Balkan. Serbien uppmuntras att anpassa sig till de genomsnittliga åtagandena i EU om klimatförändringar och det avtal som antogs vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 (COP 21).

  29.  Med tanke på den betydelse som europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) har för en fortsatt utveckling av det gränsöverskridande samarbetet mellan EU:s medlemsstater och deras grannar uppmanar Europaparlamentet den serbiska regeringen att tillhandahålla den nödvändiga rättsliga bakgrunden för att medge ett serbiskt deltagande i EGTS.

  30.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den bristande tillämpningen av avfallslagstiftningen och uppmanar de serbiska myndigheterna att intensifiera sina ansträngningar för att lägga ner och sanera de 4 000 olagliga dumpningsplatser som för närvarande utgör ett problem för Serbiens mark och befolkning och att utveckla en trovärdig politik för avfallsminskning som är förenlig med ramdirektivet om avfall.

  31.  Europaparlamentet välkomnar planerna på att bygga om, uppgradera och modernisera delar av järnvägsnätet och uppmanar de serbiska myndigheterna att fortsätta att ytterligare förbättra kollektivtrafiken i samarbete med grannländerna.

  °

  °  °

  32.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Serbiens regering och parlament.