Предложение за резолюция - B8-0167/2016Предложение за резолюция
B8-0167/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за Косово за 2015 г.

28.1.2016 - (2015/2893(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Улрике Луначек от името на комисията по външни работи


Процедура : 2015/2893(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0167/2016
Внесени текстове :
B8-0167/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0167/2016

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за Косово за 2015 г.

(2015/2893(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет, състоял се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на страните от Западните Балкани,

–  като взе предвид решението на Съвета от 22 октомври 2012 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за рамково споразумение с Косово относно участието му в програми на Съюза,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за приемане на решение за разрешаване на започването на преговори по споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово,

–  като взе предвид Първото споразумение относно принципите, уреждащи нормализирането на отношенията, подписано на 19 април 2013 г. от министър-председателите Хашим Тачи и Ивица Дачич, и плана за действие по изпълнението му от 22 май 2013 г.,

–  като взе предвид Решение 2014/349/ОВППС на Съвета от 12 юни 2014 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO,

–  като взе предвид подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово на 27 октомври 2015 г. и ратифицирането му от страна на Асамблеята на Косово на 2 ноември 2015 г.;

–  като взе предвид докладите на генералния секретар на Обединените нации относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК) и свързаните с това събития, включително последния доклад, публикуван на 3 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид удължаването на мандата на специалния представител на ЕС за Косово, Самуел Жбогар, до 28 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2015 г., озаглавено „Стратегията за разширяване на ЕС“ (COM(2015) 0611),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

–  като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси от 7 декември 2009 г., 14 декември 2010 г. и 5 декември 2011 г., в които се подчертава и отново се заявява съответно, че Косово, без това да засяга позициите на държавите членки относно неговия статут, следва също да се ползва от перспективата за евентуално либерализиране на визовия режим, след като бъдат изпълнени всички условия;

–  като взе предвид започването на диалог относно визовия режим през януари 2012 г., пътната карта за либерализиране на визовия режим от юни 2012 г. и втория доклад на Комисията от 24 юли 2014 г. относно постигнатия от Косово напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим (COM(2014)0488), както и експертната мисия на Комисията през юли 2015 г.,

–  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., която призна съдържанието на становището на Международния съд и приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

–  като взе предвид съвместните изявления на междупарламентарните заседания ЕП – Косово от 28 – 29 май 2008 г., 6 – 7 април 2009 г., 22 – 23 юни 2010 г., 20 май 2011 г., 14 – 15 март 2012 г., 30 – 31 октомври 2013 г. и 29 – 30 април 2015 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията за Косово от 10 ноември 2015 г. (SWD(2015)0215),

–  като взе предвид своите предходни резолюции,

–  като взе предвид работата на Улрике Луначек като постоянен докладчик по въпросите на Косово за комисията по външни работи ,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че 110 от 193-те държави – членки на ООН, в това число 23 от 28-те държави – членки на ЕС, признават независимостта на Косово;

Б.  като има предвид, че Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Косово беше подписано на 27 октомври 2015 г. и ратифицирано от Асамблеята на Косово на 2 ноември 2015 г.; като има предвид, че Европейският парламент ще даде одобрението си през януари 2016 г.;

В.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки се оценяват според заслугите им, и като има предвид, че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяването;

Г.  като има предвид, че ЕС многократно е изразявал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово посредством ясна европейска перспектива, в съответствие с европейската перспектива за региона;

Д.  като има предвид, че ЕС е поставил принципите на правовата държава в центъра на политиката си за разширяване;

Е.   като има предвид, че ЕС изтъкна необходимостта от укрепване на икономическото управление, принципите на правовата държава и капацитета на публичната администрация във всички държави от Западните Балкани;

Ж.  като има предвид, че мандатът на EULEX ще изтече на 14 юни 2016 г.; като има предвид, че стратегическият преглед на мисията EULEX в Косово е в ход;

1.  приветства подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово на 27 октомври 2015 г. като първи договорни отношения, както и бързото ратифициране от страна на Асамблеята на Косово на 2 ноември 2015 г.; подчертава, че ССА ще проправи път за интеграцията на Косово в ЕС, ще създаде мощен стимул за изпълнението и институционализирането на реформите и ще позволи да се установи сътрудничество с ЕС в широк спектър от области, с цел засилване на политическия диалог и по-тясна търговска интеграция, в допълнение към засилването на връзките със съседните държави и спомагането за гарантирането на регионалната стабилност; призовава правителството на Косово да съсредоточи усилията си върху провеждането на необходимите всеобхватни реформи, за да изпълни задълженията си по силата на ССА;

2.  приветства приемането от Комисията на пакета за подкрепа на реформите и регионалното сътрудничество в Западните Балкани – пакет, който изразява ангажимента на ЕС да подпомага процеса на политически и икономически реформи в страните по пътя им на присъединяване към ЕС;

3.  подчертава, че ССА има за цел насърчаването на европейските стандарти в области като конкуренция, обществени поръчки, интелектуална собственост и защита на потребителите, както и създаването на зона за свободна търговия като конкретна стъпка към икономическата интеграция на Косово в EС;

4.  приветства постигнатия през 2015 г. напредък по постигането на споразумения в рамките на процеса на нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия, а именно за създаване на Сдружение/Общност на общините със сръбско мнозинство в Косово, относно енергетиката, относно моста в Северна Митровица/Косовска Митровица, включително споразумението за телекомуникациите от 25 август 2015 г., споразумението за застраховките на превозни средства от юни 2015 г. и споразумението относно съдебната система от февруари 2015 г.; подкрепя непрекъснатите усилия за посредничество на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) с оглед на нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово, което все още не е напълно постигнато; призовава Европейската служба за външна дейност да направи задълбочена цялостна оценка на степента на прилагане на всички споразумения, подписани до настоящия момент, по отношение на приемането на закони на място и редовно да докладва за това пред Европейския парламент и парламентите на Косово и на Сърбия; настоятелно приканва ЗП/ВП да идентифицира пропуските и да изисква от страните да изпълнят ангажиментите си, и призовава Сърбия и Косово да се въздържат от негативната реторика, да продължат да прилагат добросъвестно, своевременно и пълно всички споразумения, постигнати до момента, и да продължат решително процеса на нормализиране; подчертава, че непрекъснат и конструктивен диалог между Прищина и Белград и пълното прилагане на постигнатите споразумения са от решаващо значение за нормализиране на техните отношения;

5.  изразява загриженост заради големия брой изчезнали лица от периода на войната и незначителния напредък, постигнат в това отношение; призовава за пълноценно междудържавно сътрудничество в тази област, като се има предвид, че пълното сътрудничество за установяване на истината за изчезналите лица е от решаващо значение за взаимното помирение;

6.  отбелязва решението на Конституционния съд относно създаването на Сдружение на сръбските общини и призовава за изготвянето на съответното законодателство и устав съобразно това решение; призовава за пълното и съвестно прилагане на постигнатите споразумения; призовава за зачитане на принципите на правовата държава, изразява съжаление, че опозицията не се възползва от това суспендиране, за да поднови парламентарния диалог, и насърчава всички политически сили да действат конструктивно в интерес на своята държава, нейните демократичните институции и нейните граждани; счита, че пълното спазване на правилата на демокрацията, политическият диалог и безпрепятствената парламентарна дейност са от основно значение за изпълнението на всички аспекти на програмата за реформи в Косово; строго осъжда насилствените действия в Асамблеята, призовава за предотвратяване на бъдещи насилствени форми на протест в Асамблеята и подчертава, че избраните парламентарни членове следва да се срещат и разискват въпросите в Асамблеята при пълно зачитане на институцията; подчертава, че правителството следва да зачита парламентарните резолюции и решения и да докладва, в съответствие с изискванията на законодателния орган, преди да вземе решение за подписване на споразумения с други държави; в тази връзка приветства добре подготвеното предложение от 20 ноември 2015 г. на двама членове на парламента на Косово, съответно от управляващата коалиция и от опозицията, призовава всички политически участници да възобновят политическия диалог, с цел да се излезе от безизходицата и да се намери трайно решение, което да доведе до възстановяване на нормалното функциониране на Асамблеята на Косово; приканва всички лидери на Косово да оценят извънредното значение на ситуацията и да действат с отговорност, като не забравят, че Асамблеята се избира от народа на Косово и за народа на Косово; изразява сериозна загриженост относно повтарящите се актове на насилие и призовава правоприлагащите органи да изпълняват своите задължения при пълно спазване на правните производства; отбелязва със загриженост събитията, довели до задържането на някои членове на Парламента, и призовава за разследване на възможни злоупотреби с власт, свързани със случаите на задържане; настоятелно призовава Асамблеята на Косово да изясни правилата относно отнемането на имунитета на нейните членове; отбелязва искането на Омбудсмана към държавната прокуратура в Прищина за започване на разследване на полицейската намеса на 28 ноември 2015 г.;

7.  подчертава, че Асамблеята трябва да стане по-ефективна и да изпълнява собствените си процедурни правила при всички обстоятелства, както и че правителството следва да спазва тези правила; подчертава необходимостта да се засили надзорната роля на Асамблеята, и по-специално призовава Асамблеята да приеме законодателство във възможно най-кратък срок, което ще даде на Комисията за европейска интеграция засилена роля в процеса на интеграцията на Косово и ще осигури пълното участие на опозицията в този процес; насърчава Асамблеята да се консултира редовно с Венецианската комисия и да я включва по време на разглеждането на законодателството; подчертава неотложната необходимост да се назначат компетентни членове на регулаторните и надзорните органи, за да се гарантира правилното функциониране на държавната администрация, като се въведат прозрачни и необвързани с политиката процедури на подбор, основани на качествата на кандидатите;

8.  отбелязва, че пет държави членки не са признали Косово официално, и е на мнение, че по-нататъшното признаване ще спомогне за укрепване на стабилността в региона, за допълнително улесняване на нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово и за повишаване на доверието във външната политика на ЕС; в тази връзка оценява положително решението на петте държави членки, които не са признали Косово, да улеснят одобрението на ССА в Съвета; призовава всички държави членки да направят всичко възможно, за да се улеснят икономическите и междуличностните контакти, както и социалните връзки между техните граждани и гражданите на Косово, в духа на ССА и установяването на официални договорни отношения; приветства представената от Косово първа програма за икономически реформи, предназначена да бъде първата стъпка към задълбочаване на икономическия диалог с ЕС;

9.  отбелязва със задоволство работата, предприета от органите в Косово за прекратяване на тенденцията за незаконна миграция, достигнала връхната си точка в началото на 2015 г.; подчертава, че краткосрочните мерки, насочени към възпиране на населението да напуска страната си, следва да са съпътствани от социално-икономически промени и създаване на работни места, така че да се насърчават гражданите да остават в Косово и да изграждат бъдещето си в собствената си страна; изразява убеждение, че либерализирането на визовия режим ще спомогне и за овладяване на незаконната имиграция, тъй като ще даде възможност за междуличностни контакти и ще разкрие възможности за гражданите да пътуват в чужбина с цел туризъм или посещение на роднини и приятели, без да трябва да предприемат дълги и скъпи процедури за издаване на визи, а също и ще бъде отговор на чувството им на изолация; отново подчертава потенциалната опасност Косово да остане прекалено дълго единствената територия в региона, която е „затворена“ и „изолирана“; също така настоятелно призовава органите в Прищина да се борят ефективно с престъпните мрежи, участващи в трафика на хора; счита, че определянето на Косово като сигурна страна на произход в общия списък на ЕС на сигурни страни на произход може да подпомогне борбата с незаконната миграция;

10.  приветства напредъка в изпълнението на плана за действие за либерализиране на визовия режим; призовава органите в кратки срокове и изцяло да приложат необходимите критерии; призовава Комисията да ускори работата си по отношение на процеса на либерализиране на визовия режим за Косово; изразява готовност да одобри безвизовия режим за Косово и призовава Съвета бързо да одобри този режим, веднага след като Комисията своевременно определи, че всички технически критерии са изпълнени; изразява необходимостта, същевременно, да се продължава издирването и преследването на лицата, извършващи трафик и контрабанда на хора, така че да се създаде възпиращ ефект за тяхната незаконна дейност; настоятелно призовава всички институции на ЕС, и по-специално Комисията, да ускорят процеса на либерализиране на визовия режим за Косово и настоятелно призовава органите в Косово да изпълнят своите ангажименти и останалите критерии, с цел въвеждане на безвизов режим за Косово през 2016 г., което ще допринесе за сближаването на народа на Косово с ЕС;

11.  подкрепя продължаването на дискусиите за рамково споразумение, което ще позволи на Косово да участва в програми на ЕС;

12.  приветства приемането на пакета от закони в областта на правата на човека, които укрепват институционалната рамка за надзор на защитата и зачитането на правата на човека; подчертава огромното значение на прилагането на това законодателство; приветства по-специално създаването на службата на Омбудсмана и назначаването на такъв, особено с оглед на изграждането на обществено доверие в косовското общество; изразява съжаление обаче, че работата му е възпрепятствана поради липсата на подходящи помещения, и призовава органите бързо да определят нови помещения за службата му, в съответствие с Парижките принципи; призовава органите да осигурят пълноценно функциониране на всички съществуващи независими институции и регулаторни органи;

13.  отбелязва със загриженост, че политическата воля на органите за действително взаимодействие с гражданското общество е все още много слаба; призовава органите да прилагат добросъвестно правната рамка за сътрудничество с гражданското общество, по-специално чрез обезпечаване на Съвместния консултативен съвет с всички необходими ресурси; приканва службата на ЕС да насърчава и при необходимост да улеснява подобни консултации;

14.  приветства освен това приемането през май 2015 г. на Закона за защита от дискриминация и предоставения на Омбудсмана мандат да действа като орган по въпросите на равенството; продължава да бъде загрижен относно ниската степен на обработване и разследване на случаи на изказвания, подбуждащи към омраза, особено насочени срещу ЛГБТИ и малцинствените общности; насърчава Консултативната и координационна група за правата на ЛГБТИ общността да следи активно тези случаи и опасения;

15.  приветства също така приемането на Закона за равенство между половете и призовава органите на Косово да се занимаят приоритетно с въпроса за интегриране на принципа на равенство между половете и да гарантират, че правителствените служби и органи служат за пример; изразява загриженост относно структурните предизвикателства, които възпрепятстват прилагането на този закон; продължава да бъде загрижен относно недостатъчното представителство на жените на постове, свързани с вземане на решения; изразява загриженост, че не е постигнат напредък по отношение на борбата срещу домашното насилие и насилието, основано на пола; настоятелно призовава органите да насърчават публично и да въвеждат механизми за закрила и мерки за осигуряване на подслон на жените, които нарушават мълчанието и съобщават за домашно насилие; изразява своята загриженост от ниското равнище на притежавана собственост сред жените; призовава органите да гарантират чрез активни действия, че правата на жените във връзка със собствеността са обезпечени, включително посредством регистрацията от страна на служителите в кадастъра и служителите по регистрацията на всички съсобственици на дадено имущество и посредством информационна кампания;

16.  изразява загрижеността си, че през изминалата година отбелязаният напредък в областта на свободата на словото и медиите е твърде ограничен; изразява безпокойство поради факта, че журналистите са подлагани на насилие и заплахи при упражняването на професията си, и подчертава, че е необходимо защитата на журналистите да бъде засилена посредством системно реагиране, публично осъждане, незабавно разследване и навременно постановяване на осъдителни присъди по случаи на нападения срещу журналисти; подчертава, че трябва да бъде постигнат допълнителен напредък в областта на независимостта на медиите; призовава органите бързо да запълнят системните пропуски в законодателството, за да се гарантира свободата на медиите, по-специално с оглед на прозрачността на медийната собственост и устойчивостта на обществените радио и телевизия, след задълбочен и всеобхватен процес на консултации с обществеността; настоятелно призовава органите да прилагат ефективно законодателството относно клеветата, изказванията, подбуждащи към омраза, и дискредитирането;

17.  припомня, че Косово и Сърбия трябва да намерят устойчиви решения за бежанците, в съответствие с констатациите на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) в тази връзка и с доклада от 2014 г. на специалния докладчик на ООН по въпросите на човешките права на вътрешно разселените лица;

18.  отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, за да се защитят и да се гарантират на практика правата на всички етнически малцинства в Косово, включително на ромите, ашкалите и гюптите, както и на горанската общност, чрез прилагане в пълна степен на съответното законодателство, като се имат предвид най-добрите практики от региона и от държавите – членки на ЕС; призовава националните и местните органи да положат повече усилия за прилагане на приетите закони, така че да могат да допринасят за по-нататъшното развитие на едно мултиетническо общество, особено що се отнася до образованието и заетостта на малцинствата, и с цел предотвратяване на пряката и косвената дискриминация; приветства „Декларацията от Прищина“, в която се отправя призив към правителствата, международните и междуправителствените организации и организациите на гражданското общество за пълно прилагане на принципите на недискриминация и равенство при работата и действията за насърчаване и спазване на правата на ромите и борба с антиромските настроения в Западните Балкани;

19.  отново изразява своята загриженост относно липсата на значителен напредък в борбата срещу корупцията на високо равнище и организираната престъпност и в натрупването на опит в областта на преследването по съдебен път и издаването на осъдителни присъди; подчертава, че организираната престъпност остава повод за дълбока загриженост; отбелязва, че правителството на Косово трябва да даде ясен и категоричен знак, че в страната се води последователна борба с корупцията на всички равнища; призовава органите да възприемат бързо всеобхватен и стратегически подход за борба с ендемичната корупция, която все още представлява значително препятствие за демократичното, социалното и икономическото развитие на Косово; призовава Агенцията на Косово за борба с корупцията да започне повече разследвания, а прокуратурата да предприеме последващи действия по случаите, посочени от Агенцията за борба с корупцията; подчертава, че прозрачността на производствата е съществен елемент за борба с корупцията и за осигуряване на гаранции, че основните права са защитени; освен това подчертава ролята и отговорността на политическия елит в борбата срещу корупцията;

20.  приветства нарасналите усилия и силния ангажимент за борба с тероризма и насърчава изпълнението на стратегията за борба срещу тероризма; настоятелно призовава органите да се справят с причините, които стоят в основата на радикализацията, по-специално високата младежка безработица и белязания с насилие екстремизъм; приветства участието на Косово в коалицията за борба с тероризма и мерките, които вземат органите, за да предотвратят радикализацията на младите хора; призовава органите да следят отблизо и да предотвратяват мобилизацията на потенциални ислямски чуждестранни бойци и терористи; приветства факта, че в конституцията на Косово е заложен принципът, че Косово е светска държава, която е неутрална по отношение на религиозните убеждения;

21.  отбелязва, че според министерството на вътрешните работи на Косово около 300 граждани на Косово са се присъединили към редиците на джихадистите в Сирия и Ирак, както и че много от тях вече са се завърнали в Косово; приветства мерките, предприети от правителството, които предвиждат лишаване от свобода за гражданите, участвали в терористична дейност;

22.  отбелязва, че е постигнат известен напредък по отношение на съдебната система чрез приемането на някои съответни законодателни актове; подчертава необходимостта да се пристъпи бързо към конкретното и ефективно прилагане на това законодателство; продължава да бъде особено загрижен относно бавното правораздаване, големия брой на неприключените съдебни дела, липсата на ресурси за съдебната система, ниската степен на отчетност и отговорност на съдебните служители, както и относно възможността за политическо влияние върху съдебните структури, като тези въпроси все още не са намерили подходящо разрешение в законодателството, и подчертава значението на наличието на напълно функционираща съдебна система с установени правила по отношение на времето за обработка на съдебните дела; приветства стъпките, предприети с оглед на интеграцията на съдебната власт в северната част на Косово, като някои постове са попълнени със съдии и прокурори, които са косовски сърби; призовава политическите органи да демонстрират недвусмислено пълната си подкрепа за независимостта на съдиите и прокурорите, които продължават да са обект на целенасочени действия за упражняване на въздействие върху текущи разследвания и съдебни производства; призовава органите да променят конституцията, за да гарантират, че мнозинството от членовете на Съдебния съвет на Косово се избират от своите колеги в съответствие с препоръките на Венецианската комисия;

23.  призовава Косово да следва линията на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС;

24.  специално взема под внимание приемането на измененията в конституцията, насочени към създаване на специализирани съдебни състави и специализирана прокуратура; приветства приключването на преговорите между Косово и Нидерландия относно приемното споразумение и очаква, че специализираните съдебни състави ще започнат да действат в пълна степен във възможно най-кратък срок, както и че специализираната прокуратура ще разполага с достатъчно на брой служители, необходими за изпълнението на своите задачи; призовава специализираните съдебни състави и специализираната прокуратура да следват опита и най-добрите практики на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) в съответствие със съответните конституционни разпоредби относно тяхното създаване; призовава държавните органи на Косово да си сътрудничат в пълна степен с новия съд; призовава ЕС и неговите държави членки да осигуряват достатъчно финансови средства за функционирането на съдебните съставите;

25.  счита, че прегледът на EULEX и евентуалното постепенно прекратяване на мисията трябва да се осъществяват едновременно с укрепването и разширяването на мандата на специалния представител на ЕС (СПЕС), за да се гарантира, че той разполага с необходимия капацитет за извършване на дейности по наблюдение, насочване и предоставяне на експертни съвети, укрепването на процеса на интеграция на Косово в ЕС, борбата срещу организираната престъпност и корупцията и съдебното преследване на военните престъпления; междувременно призовава за увеличаване на ефективността и за пълна прозрачност и отговорност на мисията EULEX по време на нейния мандат; отбелязва заключенията на Съвета от декември 2015 г. относно мандата на EULEX и призовава Косово да допринася за пълното и безпрепятствено изпълнение на подновения мандат на EULEX; подчертава, че преразглеждането на мандата трябва да прилага заключенията и да изпълнява препоръките, направени в доклада на проф. Жан-Пол Жаке във връзка с твърденията за корупция в EULEX; настоятелно призовава EULEX да постигне споразумение с ЮНМИК относно предаването на неприключилите преписки на съответните органи на Косово; призовава държавите членки да командироват добре обучени и квалифицирани експерти за нужния период от време и да гарантират тяхната реинтеграция в националните ведомства след приключването на мисията им;

26.  изразява съжаление във връзка с отхвърлянето на кандидатурата на Косово за членство в ЮНЕСКО, което се дължи отчасти на активните обструкции от страна на Сърбия, което противоречи на ангажимента за развиване на добросъседски отношения, но което се дължи също така и на липсата на единодушие сред държавите членки; приветства приемането на закона за опазване на историческото наследство в Призрен и призовава за неговото пълно прилагане, като припомня обаче рисковете, на които е изложено наследството на града поради широко разпространеното незаконно строителство; приветства факта, че няколко обекта на сръбското религиозно и културно наследство, за съжаление разрушени през 2004 г., са били ремонтирани, като например православната катедрала, и призовава за продължаване на ремонтирането на сръбско религиозно и културно наследство; във връзка с това призовава заинтересованите страни, включително органите на Косово, правителството на Сърбия, сръбската общност в Косово и Сръбската православна църква, за намиране на система за популяризиране, защита и опазване на културното и религиозното наследство на Косово, което следва да бъде третирано като общо европейско наследство; приветства факта, че Конституцията на Косово утвърждава ангажимента на Косово към опазването и защитата на културното и религиозното наследство, и призовава да бъдат полагани допълнителни усилия за защита на правата на всички религиозни малцинства; подчертава факта, че присъединяването към международни и регионални организации и механизми следва да бъде приоритет за Косово; в този контекст припомня, че е важно да се спазва постигнатото споразумение относно регионалното сътрудничество; счита, че създаването на Регионалната служба за младежко сътрудничество на Западните Балкани (в рамките на Берлинския процес), което се радва на подкрепата на множество заинтересовани страни, ще донесе положителни резултати, по-специално за отношенията между младите хора на Сърбия и Косово;

27.  приветства поканата, отправена до Асамблеята на Косово, да участва постоянно, на всички равнища и като пълноправен член в дейностите и заседанията на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА-ПСЮИЕ), както беше решено през месец май 2015 г., и счита това за важен принос към регионалния парламентарен диалог; изразява съжаление, че Асамблеята на Косово не е приета като пълноправен член в други регионални инициативи за парламентарно сътрудничество, като Конференцията за Западните Балкани на комисиите по европейска интеграция на парламентите на държавите, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране (COSAP), както и в Мрежата на парламентарните комисии по икономика, финанси и европейска интеграция на парламентите на Западните Балкани (NPC); призовава всички парламенти от региона да приемат по-приобщаващ подход спрямо искания от страна на Асамблеята на Косово за членство в регионални инициативи, като по този начин се допринася за засилване на регионалното сътрудничество;

28.  отново призовава Косово да приключи изграждането на законодателната рамка за публичната служба и да прилага в пълна степен стратегическата рамка за публичната администрация и плана за действие; призовава органите да прекратят политизирането на публичната администрация, да насърчават основания на заслуги професионализъм във всички публични институции, да гарантират добро финансово управление на публичните институции, както и да гарантират прозрачността на осъществявания от Асамблеята надзор върху изпълнението на бюджета;

29.  подчертава, че е важно да бъде увеличено финансирането на проекти за НПО в Косово, които имат за цел издигането на принципите за добро управление, повишаването на прозрачността и отчетността, укрепването на институционалните механизми на системата на правосъдието, допълнителното консолидиране на институционалната и социалната демокрация, увеличаването на усилията за защита и насърчаване на правата на маргинализираните групи и на етническите малцинства;

30.  отново изразява своята загриженост относно високите равнища на безработица, особено сред жените и младите хора, и осъжда широко разпространената дискриминация срещу жените в обществото и на пазара на труда; подчертава, че е необходимо на младите хора в Косово да бъде дадена перспектива за бъдещето; призовава Косово да се съсредоточи върху преодоляване на недостига на умения на трудовия пазар, да премахне всякакви административни пречки, които биха могли да водят до дискриминационни практики, и да подобрява цялостната бизнес среда в държавата, особено за малките и средните предприятия; призовава Комисията да предостави допълнителна помощ на младите предприемачи като част от финансирането по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) със специален акцент върху обученията, семинарите и обмена на ноу-хау, включително мерки за улесняване на връзките с предприемачите от държавите – членки на ЕС, като същевременно се полагат всички усилия за предотвратяване на изтичането на мозъци, особено след влизането в сила на ССА;

31.  посочва, че структурните реформи продължават да бъдат от основно значение за повишаването на потенциала за растеж, за увеличаването на производителността и за подобряването на гъвкавостта и конкурентоспособността на икономиката на Косово; подкрепя заключението на Комисията, че Косово следва да полага усилия за засилване на своята средносрочна бюджетна рамка, да подобрява прозрачността на публичните финанси, да пренасочва бюджетните разходи към мерки за подобряване на растежа и да насочва чуждестранните преки инвестиции и парични преводи към производствените отрасли; призовава Косово да ускори преструктурирането на публичните предприятия, да подобри процедурите, свързани с неплатежоспособност и несъстоятелност, както и да намали своята зависимост от митни сборове, като разшири вътрешната данъчна основа и модернизира събирането на приходите;

32.  подчертава, че реформите на пазара на труда, допълвани от реформи в образователната система, са от изключително значение поради високия ръст на безработицата и ниските равнища на трудово участие; подчертава, че са необходими допълнителни усилия за постигане на по-добро съответствие между образователната система и нуждите на пазара на труда, по-специално чрез промяна на учебните програми за предуниверситетско образование; подчертава също така, че е важно да бъде разширена системата за професионално образование, която трябва да бъде допълвана от активни политики на пазара на труда;

33.  отбелязва, че Косово се намира на ранен етап на разработване на функционираща икономика; приветства факта, че е постигнат известен напредък в областта на промишлеността и МСП; настоятелно призовава за трайно намаляване на тежестта върху МСП и подчертава необходимостта от прилагане на оценка на регулаторното въздействие върху МСП в допълнение към подкрепата за стартиращи и иновативни дружества, които имат голяма добавена стойност, за да се насърчава предприемаческата дейност, която носи социални и икономически ползи; призовава Комисията да предоставя допълнителна помощ на младите предприемачи чрез финансиране по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), включително мерки за улесняване на връзките с предприемачи от държавите – членки на ЕС, и участието на асоциациите на предприемачите от Косово в Европейската конфедерация на младите предприемачи, особено след влизането в сила на ССА; настоятелно призовава институциите на Косово да създават възможности за инвестиционно финансиране за социални и устойчиви предприятия, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани със социалните проблеми и устойчивия растеж;

34.  отново посочва, че е важно на Косово да бъде предоставен възможно най-скоро собствен международен телефонен код, тъй като това ще спомогне за увеличаване на международната видимост на Косово; призовава Международния съюз по далекосъобщения (МСД) да продължава работата по това споразумение;

35.  изтъква, че е важно да бъде зачитана специфичната чувствителност на всички общности, когато се отправят покани, какъвто е случаят с генерал Дикович, и призовава КФОР да действа в сътрудничество с органите на Косово, за да се избягват жестове, които биха могли да оскърбят паметта на жертвите и да навредят на диалога между Прищина и Белград; припомня, че бюрата за връзка в Косово и Сърбия трябва да бъдат надлежно информирани 48 часа преди такива посещения;

36.  отбелязва подобряването на пътната транспортна инфраструктура и инфраструктура за мобилност, по-специално по отношение на автомагистралите, както и неотдавнашното приемане на пакета във връзка с Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ) за 2015 г., който включва голям железопътен инфраструктурен проект за Косово; въпреки това изразява съжаление поради високите разходи за строителство; изразява надеждата, че подписаното наскоро споразумение за заем между Косово и Европейската инвестиционна банка за модернизиране на намиращата се на територията на Косово част от европейската железопътна мрежа „Route 10“ може да даде тласък за цялостен план за подобряване на обществения транспорт и за модернизиране на железопътната инфраструктура; призовава органите в Косово, като се има предвид, че Комисията е направила програмата за свързаност един от своите първостепенни приоритети и я разглежда като важен фактор за икономическото развитие на региона, да гарантират цялостното и своевременно прилагане на техническите стандарти и на незадължителните мерки в областта на транспорта, които бяха договорени по време на срещата на високо равнище за Западните Балкани през 2015 г. във Виена;

37.  изразява своето безпокойство във връзка с настоящата несигурна енергийна обстановка в Косово, която се отразява отрицателно върху ежедневния живот; изтъква, че настоящото равнище на загубите на електроенергия и на свързаните с тях търговски щети е много високо поради износването на мрежите, и призовава за сериозни реформи за подобряване на енергийната ефективност и на сигурността на доставките чрез инвестиции във възстановяването на съществуващата електроенергийна мрежа, тъй като наличието на функционираща електроенергийна система се поставя като предварително условие от местни и чуждестранни дружества, които желаят да започнат бизнес в Косово; настоятелно призовава службата за енергийно регулиране да проявява повече гъвкавост при даването на лицензи и разрешителни за нови бизнес инвеститори в производството на енергия от възобновяеми източници; отбелязва постигнатото с дружество „Contour Global“ от САЩ споразумение за строителство на електроцентрала „Ново Косово“, която ще има производствена мощност от 500 MW, и призовава за прозрачна процедура, придружена от социална и екологична оценка на въздействието на проекта в пълно съответствие със стандартите на ЕС;

38.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и Асамблеята на Косово.