Procedure : 2015/2893(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0167/2016

Indgivne tekster :

B8-0167/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 04/02/2016 - 8.5
CRE 04/02/2016 - 8.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0047

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 209kWORD 96k
28.1.2016
PE576.528v01-00
 
B8-0167/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om rapport for 2015 om Kosovo (2015/2893(RSP))


Ulrike Lunacek for Udenrigsudvalget

Europa-Parlamentets beslutning om rapport for 2015 om Kosovo (2015/2893(RSP))  
B8-0167/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at landene på Vestbalkan kan indtræde i Den Europæiske Union,

–  der henviser til Rådets afgørelse af 22. oktober 2012, hvori Kommissionen bemyndiges til at indlede forhandlinger om en rammeaftale med Kosovo om deltagelse i Unionens programmer,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. juni 2013, hvori afgørelsen om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en stabiliserings- og associeringsaftale mellem EU og Kosovo blev vedtaget,

–  der henviser til den første aftale om principper for en normalisering af forbindelserne, som blev undertegnet den 19. april 2013 af premierministrene Hashim Thaçi og Ivica Dačić, og til gennemførelsesplanen af 22. maj 2013,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/349/FUSP af 12. juni 2014 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO,

–  der henviser til undertegnelsen den 27. oktober 2015 af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo og til Kosovos parlaments ratifikation heraf den 2. november 2015,

–  der henviser til FN's generalsekretærs beretninger om de igangværende aktiviteter inden for rammerne af FN's midlertidige administrative mission i Kosovo (UNMIK) og udviklingen i denne forbindelse, herunder til den seneste beretning af 3. november 2015,

–  der henviser til forlængelsen af mandatet for EU's særlige repræsentant i Kosovo, Samuel Žbogar, frem til den 28. februar 2017,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2015 omhandlende EU's udvidelsesstrategi (COM(2015)0611),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. december 2015 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingerne i Rådet for Almindelige Anliggender den 7. december 2009, 14. december 2010 og 5. december 2011, hvori det blev understreget og igen blev bekræftet, at Kosovo – uden at dette berører medlemsstaternes holdning vedrørende dets status – også bør stilles i udsigt at opnå visumliberalisering, når alle betingelser er opfyldt,

–  der henviser til indledningen af en visumdialog i januar 2012, til køreplanen for visumliberalisering fra juni 2012, til Kommissionens anden rapport af 24. juli 2014 om Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for visumliberalisering (COM(2014)0488) og til Kommissionens ekspertmission i juli 2015,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999), den rådgivende udtalelse fra Den Internationale Domstol af 22. juli 2010 om Kosovos ensidige uafhængighedserklærings overensstemmelse med folkeretten samt til FN's Generalforsamlings resolution 64/298 af 9. september 2010, som anerkendte Den Internationale Domstols udtalelse, og hvori der blev udtrykt tilfredshed med EU's vilje til at fremme dialogen mellem Serbien og Kosovo,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra de interparlamentariske møder mellem EU og Kosovo, der blev afholdt den 28.-29. maj 2008, 6.-7. april 2009, 22.-23. juni 2010, 20. maj 2011, 14.-15. marts 2012, 30.-31. oktober 2013 og 29.-30. april 2015,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2015 om Kosovo af 10. november 2015 (SWD(2015)0215),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger,

–  der henviser til det arbejde, som Ulrike Lunacek har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører om Kosovo,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 110 af FN's 193 medlemsstater, herunder 23 af de 28 EU-medlemsstater, anerkender Kosovos uafhængighed;

B.  der henviser til, at stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo blev undertegnet den 27. oktober 2015 og ratificeret af Kosovos parlament den 2. november 2015; der henviser til, at Europa-Parlamentet giver sin godkendelse i januar 2016;

C.  der henviser til, at (potentielle) kandidatlande bedømmes ud fra deres egne resultater, og til, at hastigheden, hvormed de nødvendige reformer gennemføres, og disse reformers kvalitet afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

D.  der henviser til, at EU gentagne gange har givet udtryk for, at det er rede til at støtte den økonomiske og politiske udvikling af Kosovo gennem et klart europæisk perspektiv i overensstemmelse med regionens europæiske perspektiv;

E.  der henviser til, at EU har bragt retsstatsprincippet i centrum for sin udvidelsespolitik;

F.  der henviser til, at EU har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring, retsstatsprincippet og den offentlige forvaltnings kapacitet i alle landene på Vestbalkan;

G.  der henviser til, at EULEX' mandat udløber den 14. juni 2016; der henviser til, at den strategiske revision af EULEX Kosovo-missionen er i gang;

1.  glæder sig over undertegnelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo den 27. oktober 2015, som det første aftalemæssige forhold, og over Kosovos parlaments hurtige ratifikation heraf den 2. november 2015; understreger, at stabiliserings- og associeringsaftalen baner vejen for Kosovos integration i EU og vil give et stærkt incitament til at gennemføre og institutionalisere reformer og vil gøre det muligt at etablere et samarbejde med EU inden for en lang række områder med henblik på at forbedre den politiske dialog og opnå tættere integration på handelsområdet foruden at styrke forbindelserne med nabolandene og bidrage til at sikre stabilitet i regionen; opfordrer Kosovos regering til at fokusere på gennemførelsen af de omfattende reformer, der er nødvendige for at opfylde landets forpligtelser i stabiliserings- og associeringsaftalen;

2.  glæder sig over Kommissionens vedtagelse af en pakke med det formål at støtte reformer og regionalt samarbejde på Vestbalkan - en pakke, som afspejler EU's løfte om at støtte Vestbalkanlandenes politiske og økonomiske reformproces på deres vej mod EU-medlemsskab;

3.  understreger, at stabilitets- og associeringsaftalen har til formål at fremme europæiske standarder inden for områder som konkurrence, udbud, intellektuel ejendomsret og forbrugerbeskyttelse såvel som at oprette et frihandelsområde som et konkret skridt på vejen mod Kosovos økonomiske integration i EU;

4.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort i 2015 med hensyn til at indgå aftaler inden for rammerne af processen til normalisering af forbindelserne mellem Kosovo og Serbien, navnlig om oprettelsen af sammenslutningen/fællesskabet af kommuner med et serbisk flertal i Kosovo, om energi og om Mitrovicë/Mitrovica-broen, tillige med aftalerne om hhv. telekommunikation af 25. august 2015, køretøjsforsikringer fra juni 2015 og om retsvæsenet fra februar 2015; støtter den fortsatte mæglingsindsats, som næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) gør med henblik på at opnå en normalisering af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo, som stadigvæk ikke er opnået til fulde; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at foretage en tilbundsgående samlet vurdering af status for gennemførelsen af alle aftaler, der hidtil er indgået, for så vidt angår vedtagelse af love i landet og til regelmæssigt at aflægge rapport herom for Europa-Parlamentet og både Kosovos og Serbiens parlament; opfordrer indtrængende NF/HR til at identificere mangler og kræve, at parterne opfylder deres forpligtelser, og opfordrer Serbien og Kosovo til at afholde sig fra at bruge negativ retorik, til loyalt og rettidigt at gå videre med den fulde gennemførelse af alle de allerede indgåede aftaler og til målbevidst at fortsætte normaliseringsprocessen; understreger, at en fortsat og konstruktiv dialog mellem Pristina og Beograd og fuld gennemførelse af de indgåede aftaler er af afgørende betydning for normaliseringen af deres forbindelser;

5.  er bekymret over det store antal forsvundne personer fra krigsperioden og det lille fremskridt, som er gjort på det område; kræver fuldt samarbejde mellem staterne på dette område i betragtning af, at et fuldt samarbejde om at finde frem til sandheden om forsvundne personer er af central betydning for den gensidige forsoning;

6.  noterer sig forfatningsdomstolens afgørelse om gennemførelsen af aftalen om sammenslutningen af serbiske kommuner, og opfordrer til, at der udarbejdes relevant lovgivning og relevante vedtægter i overensstemmelse med den afgørelse; opfordrer til fuldstændig og engageret gennemførelse af de indgåede aftaler; opfordrer til at respektere retsstatsprincippet, beklager, at oppositionens kræfter ikke udnyttede denne suspendering til at genoptage den parlamentariske dialog, og opfordrer alle politiske kræfter til at handle konstruktivt til gavn for deres land, dets demokratiske institutioner og dets borgere; anser fuldkommen respekt for demokratiets regler, politisk dialog og uhindret parlamentarisk arbejde for at være af afgørende betydning for gennemførelsen af alle elementer i reformdagsordenen for Kosovo; fordømmer på det stærkeste voldelige afbrydelser i parlamentet, opfordrer til forebyggelse af yderligere voldelige afbrydelser i parlamentet og påpeger, at i parlamentet bør de valgte parlamentsmedlemmer mødes og indgå i drøftelser med fuld respekt for institutionen; fremhæver, at regeringen bør respektere parlamentets beslutninger og afgørelser og bør, førend det beslutter at undertegne aftaler med andre stater, give meddelelse herom, således som det kræves af det lovgivende organ; glæder sig i den forbindelse over det velforberedte forslag af 20. november 2015 fra to kosovoske parlamentsmedlemmer fra henholdsvis den regerende koalition og fra oppositionen; opfordrer alle politiske aktører til at genoptage den politiske dialog for at løse op for hårdknuden og finde en holdbar løsning, som kan få det kosovoske parlament til at fungere normalt igen; opfordrer alle Kosovos ledere til at behandle denne situation som værende af største betydning og til at agere ansvarligt, idet de holder sig for øje, at parlamentet er valgt af det kosovoske folk og for det kosovoske folk; er alvorligt bekymret over gentagne voldshandlinger og opfordrer de retshåndhævende myndigheder til at udføre deres opgaver i fuld overensstemmelse med de retlige procedurer; noterer sig med bekymring de begivenheder, som førte til anholdelse af nogle parlamentsmedlemmer, og opfordrer til, at der gennemføres en undersøgelse af eventuelt magtmisbrug i forbindelse med anholdelserne; opfordrer indtrængende Kosovos parlament til at præcisere reglerne for ophævelse af dets medlemmers immunitet; noterer sig, at ombudsmanden har anmodet statsanklageren i Pristina om at iværksætte en efterforskning af politiets indgriben den 28. november 2015;

7.  påpeger, at parlamentet er nødt til at blive mere effektivt og overholde sine egne forretningsregler uanset omstændighederne, og at regeringen bør respektere disse regler; understreger, at det er nødvendigt at styrke parlamentets tilsynsrolle, og opfordrer især parlamentet til hurtigst muligt at vedtage lovgivning, som tillægger EU-integrationsudvalget en større rolle i Kosovos integrationsproces og sikrer fuld inddragelse af oppositionen i denne proces; tilskynder parlamentet til regelmæssigt at høre og inddrage Venedigkommissionen under behandling af lovgivning; fremhæver, at det haster med at udnævne kompetente medlemmer af lovgivningsmæssige og tilsynsmæssige organer for at sikre, at statsforvaltningen fungerer korrekt, og at udnævnelsen skal ske ved meritbaserede, gennemsigtige og ikkepolitiske udvælgelsesprocedurer;

8.  noterer sig, at fem medlemsstater ikke har anerkendt Kosovo formelt, og er af den opfattelse, at yderligere anerkendelser vil bidrage til at styrke stabiliteten i regionen, fremme normaliseringen af forbindelserne mellem Serbien og Kosovo yderligere og øge EU's troværdighed i dets eksterne politik; ser i den forbindelse positivt på beslutningen truffet af de fem medlemsstater, som ikke har anerkendt Kosovo, om at lette godkendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen i Rådet; opfordrer alle EU's medlemsstater til at gøre deres yderste for at lette de økonomiske, mellemfolkelige kontakter og sociale forbindelser mellem deres egne borgere og borgerne i Kosovo i overensstemmelse med ånden i stabiliserings- og associeringsaftalen og oprettelsen af formelle aftaleforhold; hilser Kosovos indgivelse af det første økonomiske reformprogram velkommen, hvilket skal ses som et første skridt på vejen for så vidt angår intensivering af den økonomiske dialog med EU;

9.  noterer sig med tilfredshed det arbejde, som de kosovoske myndigheder har udført for at standse tendensen med irregulær migration, som toppede i begyndelsen af 2015; understreger, at de kortsigtede foranstaltninger, hvis formål er at forhindre, at befolkningen forlader Kosovo, bør ledsages af socioøkonomisk udvikling og jobskabelse for dermed at anspore borgerne til at blive i Kosovo og skabe sig en fremtid i deres eget land; er overbevist om, at visumliberalisering også vil bidrage til at bremse den irregulære indvandring, fordi den muliggør mellemfolkelige kontakter og giver borgerne mulighed for at tage på ferie i udlandet og besøge familie og venner, uden at de skal gennem lange og dyre visumprocedurer, og fordi den gør noget ved deres følelse af isolation; gentager, at der er en mulig fare for, at Kosovo er det eneste område, som er "lukket inde" og "isoleret" i regionen i alt for lang tid; opfordrer ligeledes Pristina til at træffe effektive foranstaltninger til bekæmpelse af kriminelle netværk, som bedriver menneskehandel; er af den opfattelse, at opførelse af Kosovo som et sikkert oprindelsesland på den fælles EU-liste over sikre oprindelseslande ville kunne bidrage til bekæmpelsen af irregulær migration;

10.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af handlingsplanen for visumliberalisering; opfordrer myndighederne til hurtigt at opfylde de opstillede kriterier til fulde; opfordrer Kommissionen til at intensivere sit arbejde med Kosovos visumliberaliseringsproces; er parat til at godkende den visumfri ordning for Kosovo og opfordrer Rådet til hurtigt at godkende den, så snart Kommissionen med behørig omhu har fastslået, at alle tekniske kriterier er opfyldt; finder det nødvendigt, at man samtidig fortsætter med at finde frem til og retsforfølge menneskehandlere og -smuglere for at fjerne deres incitamenter til ulovlige aktiviteter; opfordrer indtrængende alle EU-institutioner og især Kommissionen til at fremskynde visumliberaliseringsprocessen for Kosovo, og opfordrer indtrængende de kosovoske myndigheder til at indfri deres forpligtelser og gennemføre de resterende benchmarks med det formål, at Kosovo kommer med i den visumfri ordning i løbet af 2016, hvilket vil bringe det kosovoske folk tættere på EU;

11.  støtter fortsættelse af drøftelserne om en rammeaftale, som vil gøre det muligt for Kosovo at deltage i EU-programmer;

12.  glæder sig over vedtagelsen af lovpakken om menneskerettigheder, som styrker de institutionelle rammer for tilsyn med beskyttelse af og respekt for menneskerettighederne; understreger, at det er yderst vigtigt at gennemføre denne lovgivning; hilser især velkommen, at der oprettes en ombudsmandsinstitution og udnævnes en ombudsmand, navnlig med sigte på at etablere social tillid i det kosovoske samfund; beklager dog, at ombudsmandens arbejde hæmmes af manglen på passende lokaler, og opfordrer myndighederne til hurtigt at finde nye lokaler til ombudsmandens kontor, i overensstemmelse med Parisprincipperne; opfordrer myndighederne til at gøre alle eksisterende uafhængige institutioner og myndigheder fuldt ud operationelle;

13.  bemærker med bekymring, at myndighedernes politiske vilje til virkelig at gå i dialog med civilsamfundet fortsat er meget svag; opfordrer myndighederne til loyalt at gennemføre de retlige rammer for samarbejde med civilsamfundet, især ved at give det fælles rådgivende råd alle nødvendige ressourcer; opfordrer EU-kontoret til at tilskynde til og om nødvendigt facilitere gennemførelsen af en sådan høring;

14.  glæder sig endvidere over vedtagelsen i maj 2015 af loven om beskyttelse mod forskelsbehandling, og over det mandat, som ombudsmanden har fået til at fungere som et organ for ligebehandling; er fortsat bekymret over, at der kun behandles og efterforskes en lille andel af tilfældene af hadefulde udtalelser, især dem, der er rettet mod LGBTI-samfundet og minoritetsgrupper; opfordrer den rådgivende og koordinerende gruppe for LGBTI-samfundets rettigheder til aktivt at følge op på disse tilfælde og bekymringer;

15.  glæder sig ligeledes over vedtagelsen af loven om ligestilling mellem kønnene, og opfordrer de kosovoske myndigheder til som en prioritet at tage fat på integration af kønsaspektet og sørge for, at de styrende organer og myndigheder går forrest med et godt eksempel; er bekymret over de strukturelle udfordringer, som hæmmer gennemførelsen af denne lov; er fortsat bekymret over underrepræsentationen af kvinder i beslutningstagende stillinger; er bekymret over, at der ikke er gjort fremskridt med hensyn til at bekæmpe vold i hjemmet og kønsbaseret vold; opfordrer indtrængende myndighederne til offentligt at fremme og indføre beskyttelsesmekanismer og tilflugtsfaciliteter for kvinder, der bryder tavsheden og anmelder vold i hjemmet; er bekymret over, at så få kvinder har fast ejendom; opfordrer myndighederne til aktivt at sørge for, at kvinders ejendomsrettigheder sikres, bl.a. gennem registrering af alle medejere af ejendom hos embedsmænd i matrikel- og ejendomsregistret og ved hjælp af en oplysningskampagne;

16.  udtrykker bekymring over, at der i det seneste år kun er sket meget få fremskridt for at sikre ytrings- og mediefriheden; er bekymret over, at journalister udsættes for vold og trusler, når de udøver deres erhverv, og fremhæver behovet for at styrke beskyttelsen af journalister gennem en systematisk reaktion på og offentlig fordømmelse og øjeblikkelig undersøgelse af angreb mod journalister samt rettidige domsafgørelser; understreger, at yderligere fremskridt er nødvendige med hensyn til mediernes uafhængighed; opfordrer myndighederne til hurtigt at få lukket de systematiske huller i lovgivningen og derved sikre mediefrihed, navnlig med henblik på gennemsigtighed med hensyn til ejerskab af medierne og den offentlige radio-/TV-tjenestes bæredygtighed, efter en grundig og omfattende offentlig høringsproces; opfordrer indtrængende myndighederne til effektivt at gennemføre lovgivningen om injurier, hadefulde udtalelser og ærekrænkelser;

17.  påpeger, at Kosovo og Serbien er nødt til at finde bæredygtige løsninger for flygtninge i overensstemmelse med konklusionerne fra FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) i denne forbindelse og rapporten fra 2014 fra FN’s særlige rapportør om menneskerettighederne for internt fordrevne personer;

18.  bemærker, at en yderligere indsats er nødvendig for at beskytte og i praksis garantere rettighederne for alle etniske mindretal i Kosovo, herunder romaer, ashkalier og egyptere samt goraniere, gennem fuld gennemførelse af den relevante lovgivning, idet der tages hensyn til bedste praksis fra regionen og fra EU’s medlemsstater; opfordrer de nationale og lokale myndigheder til at øge deres bestræbelser på at gennemføre de vedtagne love og derved bidrage til den fortsatte udvikling af et multietnisk samfund, særlig hvad angår uddannelse og beskæftigelse af mindretal, og med sigte på at forebygge direkte og indirekte forskelsbehandling; hilser med tilfredshed "Pristina-erklæringen", der opfordrer regeringer og internationale og mellemstatslige organisationer samt civilsamfundsorganisationer til fuldt ud at anvende principperne om ikkeforskelsbehandling og lighed i deres bestræbelser på at sikre fremme af og respekt for romaers rettigheder og bekæmpelse af sigøjnerhad i landene på Vestbalkan;

19.  gentager sin bekymring over fraværet af væsentlige fremskridt med hensyn til bekæmpelse af korruption på højt plan og organiseret kriminalitet samt etablering af en resultatliste over retsforfølgninger og domfældelser; understreger, at organiseret kriminalitet fortsat giver anledning til alvorlig bekymring; påpeger, at der er behov for et klart og tydeligt signal fra Kosovos regering om, at landet systematisk bekæmper korruption på alle niveauer; opfordrer myndighederne til hurtigt at vedtage en omfattende og strategisk tilgang til bekæmpelse af den rodfæstede korruption, som fortsat udgør en betydelig hindring for Kosovos demokratiske, sociale og økonomiske udvikling; opfordrer Kosovos antikorruptionsagentur til at iværksætte flere undersøgelser og anklagemyndigheden til at følge op på sager, der er forelagt af antikorruptionsagenturet; understreger, at gennemsigtige procedurer er af væsentlig betydning med hensyn til at bekæmpe korruption og sikre, at de grundlæggende rettigheder beskyttes; fremhæver yderligere den politiske elites rolle og ansvar i korruptionsbekæmpelsen;

20.  glæder sig over de øgede bestræbelser og det stærke engagement med hensyn til terrorbekæmpelse og tilskynder til gennemførelse af strategien til bekæmpelse af terrorisme; opfordrer indtrængende myndighederne til at tage fat på årsagerne til radikalisering, navnlig den høje ungdomsarbejdsløshed og den voldelige ekstremisme; glæder sig over Kosovos deltagelse i koalitionen til bekæmpelse af terrorisme og de foranstaltninger, som myndighederne træffer for at forhindre unge i at blive radikaliserede; opfordrer myndighederne til nøje at overvåge og forhindre mobilisering af potentielle islamiske udenlandske krigere og terrorister; glæder sig over, at Kosovos forfatning fastslår, at Kosovo er en sekulær stat, der er neutral i trosanliggender;

21.  påpeger, at ca. 300 statsborgere i Kosovo ifølge landets indenrigsminister har sluttet sig til jihadisterne i Syrien og Irak, og at mange af dem er allerede vendt tilbage til Kosovo; hilser med tilfredshed de foranstaltninger, regeringen har truffet i form af indførelse af fængselsstraffe for statsborgere, der har deltaget i terrorhandlinger;

22.  bemærker, at der er sket visse fremskridt inden for retsvæsenet med vedtagelsen af relevant lovgivning; understreger behovet for straks at gennemføre lovgivningen på konkret og effektiv vis; er fortsat bekymret over den langsomme retspleje og det store antal uafsluttede sager, retsvæsenets manglende ressourcer og det lave niveau af ansvarlighed hos dets ansatte, samt muligheden for politisk påvirkning af de retlige strukturer, alt sammen forhold, som der stadig ikke er taget tilstrækkeligt højde for i lovgivningen, og understreger betydningen af at have et fuldt fungerende retsvæsen, i hvilket der er fastsat regler for behandlingstiden for retssager; glæder sig over de skridt, der er taget for at integrere retsvæsenet i det nordlige Kosovo, idet visse stillinger er blevet besat med kosovoserbiske dommere og anklagere; opfordrer de politiske myndigheder til tydeligt at vise deres fulde støtte til dommeres og anklageres uafhængighed, idet disse fortsat udsættes for forsøg på påvirkning af igangværende efterforskninger og retssager; opfordrer myndighederne til at ændre forfatningen for at sikre, at flertallet af medlemmerne af Kosovos retsråd vælges af deres ligemænd i overensstemmelse med Venedig-kommissionens henstillinger;

23.  opfordrer Kosovo til at følge linjerne i EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik;

24.  noterer sig vedtagelsen af forfatningsændringer for at oprette specialiserede afdelinger og en specialiseret anklagemyndighed; glæder sig over afslutningen af forhandlingerne mellem Kosovo og Nederlandene om værtsstatsaftalen, og forventer, at de specialiserede afdelinger hurtigst muligt bliver fuldt ud operationelle, og at den specialiserede anklagemyndighed får tilstrækkeligt personale til at kunne varetage sine opgaver; opfordrer de specialiserede afdelinger og den specialiserede anklagemyndighed til at udnytte erfaringerne og bedste praksis fra Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien (ICTY) i overensstemmelse med de relevante forfatningsmæssige bestemmelser om deres oprettelse; opfordrer Kosovos myndigheder til fuldt ud at samarbejde med den nye domstol; opfordrer EU og dets medlemsstater til at afsætte tilstrækkelige midler til, at afdelingerne kan fungere;

25.  mener, at revisionen af EULEX og dens eventuelle udfasning skal ledsages af en styrkelse og udvidelse af EU's særlige repræsentants mandat for at sikre, at denne har den nødvendige kapacitet til overvågning, vejledning og rådgivning, fremme af Kosovos integration i EU, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption samt retsforfølgning af krigsforbrydelser; kræver i mellemtiden øget effektivitet samt fuld gennemsigtighed og ansvarlighed fra EULEX-missionens side under dens mandat; noterer sig Rådets konklusioner af december 2015 om EULEX's mandat og opfordrer Kosovo til at bidrage til EULEX's fuldstændige og uhindrede udøvelse af sit fornyede mandat; mener, at man i forbindelse med revisionen af mandatet skal anvende konklusionerne fra og gennemføre henstillingerne i rapporten fra professor Jean-Paul Jacqué som følge af beskyldninger om korruption inden for EULEX; opfordrer indtrængende EULEX til at nå til enighed med UNMIK om overdragelsen af uafsluttede sager til de relevante myndigheder i Kosovo; opfordrer medlemsstaterne til at udstationere veluddannede og -kvalificerede eksperter i det nødvendige tidsrum og til at sikre deres tilbagevenden til nationale tjenestegrene, når deres mission er afsluttet;

26.  beklager dybt afvisningen af Kosovos ansøgning om medlemskab af UNESCO, hvilket bl.a. skyldes Serbiens aktive obstruktion – som er i modstrid med landets tilsagn om at ville udvikle gode naboskabsforbindelser – men også manglende enstemmighed blandt medlemsstaterne; glæder sig over vedtagelsen af loven om beskyttelse af den historiske arv i Prizren og opfordrer til, at den gennemføres fuldt ud, men henviser ikke desto mindre til de trusler, som omfattende ulovligt byggeri udgør mod byens kulturarv; glæder sig over, at flere steder med serbisk religiøs og kulturel arv, som beklageligvis var blevet ødelagt i 2004, er blevet restaureret, f.eks. den ortodokse domkirke, og opfordrer til fortsættelse af restaureringen af den serbiske religiøse og kulturelle arv; opfordrer i denne forbindelse de berørte parter, herunder Kosovos myndigheder og den serbiske regering, det serbiske samfund i Kosovo og den serbiske ortodokse kirke, til at finde et system til fremme, beskyttelse og bevarelse af Kosovos kulturelle og religiøse arv, der bør behandles som en fælles europæisk kulturarv; glæder sig over, at Kosovos forfatning fastslår, at Kosovo har forpligtet sig til at bevare og beskytte sin kulturelle og religiøse arv, og opfordrer til en yderligere indsats for at beskytte samtlige religiøse mindretals rettigheder; understreger, at opnåelse af medlemskab af internationale og regionale organisationer og mekanismer bør være en prioritet for Kosovo; minder i denne forbindelse om, at det er vigtigt at overholde den aftale, der er indgået om regionalt samarbejde; er overbevist om, at oprettelsen af det regionale kontor for ungdomssamarbejde i landene på Vestbalkan (inden for rammerne af Berlinprocessen), som fremmes aktivt fra mange sider, vil give positive resultater, navnlig hvad angår forbindelserne mellem unge i Serbien og Kosovo;

27.  glæder sig over indbydelsen til Kosovos parlament til at deltage på permanent basis, på alle niveauer og på lige vilkår i aktiviteterne og møderne i den parlamentariske forsamling for den sydøsteuropæiske samarbejdsproces (SEECP-PA), der blev vedtaget i maj 2015, og betragter den som et vigtigt bidrag til den regionale parlamentariske dialog; beklager, at Kosovos parlament ikke er blevet accepteret som fuldgyldigt medlem af andre regionale parlamentariske samarbejdsinitiativer som f.eks. Vestbalkankonferencen for udvalgene for europæisk integration af de stater, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen (COSAP) og netværket af Vestbalkanlandenes parlamentariske udvalg for økonomi, finansielle anliggender og europæisk integration (NPC); opfordrer alle parlamenter i regionen til at anlægge en mere rummelig tilgang over for anmodninger fra Kosovos parlament om medlemskab af regionale initiativer og dermed bidrage til forbedringen af det regionale samarbejde;

28.  gentager sin opfordring til Kosovo om at færdiggøre de retlige rammer for den offentlige tjeneste og om at gennemføre den strategiske ramme for den offentlige forvaltning samt handlingsplanen fuldt ud; opfordrer myndighederne til at standse politiseringen af den offentlige forvaltning, fremme kvalifikationsbaseret professionalisme i alle offentlige institutioner og sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af offentlige institutioner samt gennemsigtighed i forbindelse med parlamentets kontrol med budgetgennemførelsen;

29.  understreger betydningen af at øge projektfinansiering til Kosovos NGO’er, som sigter på at fremme principperne om god forvaltningspraksis, skabe øget gennemsigtighed og ansvarlighed, styrke de institutionelle mekanismer inden for retsvæsenet, konsolidere det institutionelle og sociale demokrati og intensivere bestræbelserne på at beskytte og fremme marginaliserede gruppers og etniske mindretals rettigheder;

30.  gentager sin bekymring over den høje arbejdsløshed, navnlig blandt kvinder og unge, og fordømmer den generelle forskelsbehandling af kvinder i samfundet og på arbejdsmarkedet; understreger behovet for at skabe fremtidsudsigter for Kosovos unge mennesker; opfordrer Kosovo til at fokusere på at afhjælpe kvalifikationskløften på arbejdsmarkedet, fjerne de administrative hindringer, som kan føre til forskelsbehandling og forbedre det generelle erhvervsmiljø i landet, særlig for små og mellemstore virksomheder; opfordrer Kommissionen til at yde yderligere bistand til unge iværksættere som led i finansieringen under instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) med særlig fokus på uddannelseskurser, workshops og udveksling af knowhow, herunder foranstaltninger til fremme af forbindelserne med iværksættere fra EU’s medlemsstater, samtidig med at der gøres en betydelig indsats for at forhindre hjerneflugt, navnlig efter stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttrædelse;

31.  påpeger, at strukturreformer fortsat er afgørende for at øge den potentielle vækst, fremme produktiviteten og forbedre fleksibiliteten og konkurrenceevnen i Kosovos økonomi; tilslutter sig Kommissionens konklusion om, at Kosovo bør styrke sin finanspolitiske ramme på mellemlang sigt, forbedre de offentlige finansers gennemsigtighed, omlægge budgetudgifter til vækstfremmende foranstaltninger og kanalisere udenlandske direkte investeringer og pengeoverførsler i retning af produktive sektorer; opfordrer Kosovo til at fremskynde omstruktureringen af offentlige virksomheder, forbedre sine konkurs- og insolvensprocedurer og mindske afhængigheden af toldafgifter ved at udvide sit nationale skattegrundlag og modernisere sin inkassering af indtægter;

32.  understreger, at arbejdsmarkedsreformer, suppleret af uddannelsesreformer, er afgørende i betragtning af de høje arbejdsløshedstal og den lave erhvervsfrekvens; fremhæver, at der er behov for en yderligere indsats med henblik på bedre at tilpasse uddannelserne til arbejdsmarkedets behov, navnlig ved at ændre læseplanen for uddannelsessystemet op til universitetsniveau; understreger endvidere betydningen af at udvide erhvervsuddannelsessystemet, der skal suppleres med aktive arbejdsmarkedspolitikker;

33.  påpeger, at Kosovo er i en tidlig fase af udviklingen af en funktionel økonomi; glæder sig over, at der er gjort visse fremskridt på området industri og SMV’er; opfordrer indtrængende til fortsat at reducere byrderne for SMV'er og fremhæver behovet for at gennemføre konsekvensanalyser af lovgivningen for SMV’er i tillæg til støtte for startup-virksomheder og innovative virksomheder, som repræsenterer en betydelig merværdi, for at tilskynde til iværksættervirksomhed, som vil have både sociale og økonomiske fordele; opfordrer Kommissionen til som en del af finansieringen inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand at yde yderligere bistand til unge iværksættere, herunder foranstaltninger til fremme af kontakten med iværksættere fra EU's medlemsstater og inddragelse af Kosovos iværksætterforeninger i den europæiske sammenslutning af unge iværksættere, navnlig efter stabiliserings- og associeringsaftalens ikrafttræden; opfordrer indtrængende Kosovos institutioner til at skabe muligheder for finansiering af investeringer for sociale og bæredygtige virksomheder med henblik på at tackle udfordringerne i forbindelse med at imødegå sociale problemer og sikre en bæredygtig vækst;

34.  fastholder, at det er vigtigt at sikre, at Kosovo hurtigst muligt får tildelt sin egen internationale telefonlandekode, hvilket vil bidrage til at give Kosovo større international synlighed; opfordrer Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) til at gøre fremskridt hen imod en sådan aftale;

35.  fremhæver, at det er vigtigt at tage hensyn til alle samfundenes følsomme punkter, når der udsendes invitationer, således som det var tilfældet med general Diković, og opfordrer KFOR til at samarbejde med de kosovoske myndigheder med henblik på at undgå at gøre noget, der kan krænke erindringen om ofrene og skade dialogen mellem Pristina og Beograd; minder om, at forbindelseskontorerne i både Kosovo og Serbien skal informeres behørigt 48 timer forud for sådanne besøg;

36.  bemærker den forbedring af vejtransport- og mobilitetsinfrastrukturen, der har fundet sted, især med hensyn til motorveje, samt den nylige vedtagelse af 2015 IPA II-pakken, som omfatter Kosovos store jernbaneinfrastrukturprojekt; beklager imidlertid de store anlægsomkostninger; håber, at den låneaftale, der for nylig blev indgået mellem Kosovo og Den Europæiske Investeringsbank med henblik på modernisering af Kosovos andel af det europæiske jernbanerute 10-netværk kan sætte skub i en omfattende plan til forbedring af den offentlige transport og opgradering af jernbaneinfrastrukturen; opfordrer Kosovos myndigheder til — i betragtning af, at Kommissionen har gjort dagsordenen for konnektivitet til en af sine højeste prioriteter og betragter det som en nøglefaktor for regionens økonomiske udvikling — at sikre en fuldstændig og hurtig gennemførelse af de tekniske standarder og bløde foranstaltninger på transportområdet, der blev fastlagt på Vestbalkantopmødet i Wien i 2015;

37.  udtrykker sin bekymring over Kosovos nuværende uholdbare energisituation, der påvirker borgernes hverdag negativt; påpeger, at det nuværende niveau af elektricitetstab og dertil knyttede kommercielle tab er meget højt på grund af udtjente elnet, og opfordrer til betydelige reformer for at forbedre energieffektiviteten og forsyningssikkerheden gennem investering i genopbygningen af det eksisterende elnet, da et velfungerende elnet er en forudsætning for, at indenlandske og udenlandske selskaber etablerer virksomhed i Kosovo; opfordrer indtrængende energitilsynet til at være mere fleksibelt med hensyn til at udstede licenser og tilladelser til nye virksomheder, der ønsker at investere i sektoren for vedvarende energi; noterer sig den aftale, der er indgået om opførelse af Kosovos nye kraftværk i samarbejde med det amerikanske selskab Contour Global med en kapacitet på 500 MW, og opfordrer til en gennemsigtig proces ledsaget af en social og miljømæssig konsekvensanalyse af projektet under fuld overholdelse af EU’s standarder;

38.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kosovos regering og nationalforsamling.

 

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik