Πρόταση ψηφίσματος - B8-0167/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0167/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση 2015 για το Κοσσυφοπέδιο

28.1.2016 - (2015/2893(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2015/2893(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0167/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0167/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0167/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση 2015 για το Κοσσυφοπέδιο

(2015/2893(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2012, με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με το Κοσσυφοπέδιο* για τη συμμετοχή του στα προγράμματα της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2013, με τα οποία εγκρίνεται η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συμφωνία αρχών για την εξομάλυνση των σχέσεων, η οποία υπεγράφη από τους πρωθυπουργούς Hashim Thaçi και Ivica Dačić, στις 19 Απριλίου 2013, και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, της 22ας Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/349/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση της κοινής δράσης 2008/124/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο, EULEX ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου στις 27 Οκτωβρίου 2015, καθώς και την κύρωσή της από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου στις 2 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Προσωρινής Διοίκησης του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις εξελίξεις που τις αφορούν, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας έκθεσης που δημοσιεύθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την παράταση της εντολής του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, Samuel Žbogar, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2015 με τίτλο 'Στρατηγική για τη διεύρυνση της ΕΕ' (COM(2015)0611),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται αντίστοιχα ότι το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί επίσης από την προοπτική απώτερης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη την έναρξη του διαλόγου για τις θεωρήσεις, τον Ιανουάριο του 2012, με τον οδικό χάρτη του Ιουνίου 2012 για απελευθέρωση των θεωρήσεων, τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του οδικού χάρτη για απελευθέρωση των θεωρήσεων (COM (2014) 0488 ), και με την αποστολή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής του Ιουλίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1999), τη Συμβουλευτική Γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της 22ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, και το ψήφισμα αριθ. 64/298 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αναγνώρισε το περιεχόμενο της γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου και εξέφρασε ικανοποίηση για την ετοιμότητα της ΕΕ να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των διακοινοβουλευτικών συναντήσεων ΕΚ-Κοσσυφοπεδίου της 28-29 Μαΐου 2008, 6 - 7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010 20 Μαΐου 2011, 14-15 Μαρτίου 2012, 30-31 Οκτωβρίου 2013 και 29 - 30 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου 2015 της Επιτροπής για το Κοσσυφοπέδιο, της 10ης Νοεμβρίου 2015 (SWD (2015) 0215),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–  έχοντας υπόψη το έργο της Ulrike Lunacek ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για το Κοσσυφοπέδιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 110 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων 23 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου υπεγράφη στις 27 Οκτωβρίου 2015 και επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου στις 2 Νοεμβρίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη συγκατάθεσή του εντός του Ιανουαρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα προσχώρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου μέσω σαφούς ευρωπαϊκής προοπτικής, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή προοπτική της όλης περιοχής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου στο επίκεντρο της πολιτικής που ακολουθεί στον τομέα της διεύρυνσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της EULEX θα λήξει στις 14 Ιουνίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατηγική αναθεώρηση της αποστολής EULEX στο Κοσσυφοπέδιο·

1.  χαιρετίζει την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου στις 27 Οκτωβρίου 2015, ως την πρώτη συμβατική σχέση, καθώς και την ταχεία επικύρωσή της από το Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου στις 2 Νοεμβρίου 2015· τονίζει ότι η ΣΣΣ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ και θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την εφαρμογή και τη θεσμοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, θα επιτρέψει την καθιέρωση συνεργασίας με την ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων, με σκοπό να ενισχυθούν ο πολιτικός διάλογος και η εμπορική ολοκλήρωση, καθώς και θα ενισχύσει τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και θα συμβάλει στη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των συνολικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της ΣΣΣ·

2.  επικροτεί την έγκριση από την Επιτροπή μιας δέσμης μέτρων για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια - δέσμη που εκφράζει τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τη διαδικασία πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης των χωρών κατά την πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει ότι η ΣΣΣ έχει ως στόχο να προωθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι δημόσιες συμβάσεις, η πνευματική ιδιοκτησία και η προστασία του καταναλωτή, και να δημιουργήσει έναν χώρο ελεύθερων συναλλαγών ως απτό μέτρο στην πορεία για την οικονομική ενσωμάτωση του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε το 2015 για την επίτευξη συμφωνιών στο πλαίσιο της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, δηλαδή για την ίδρυση της Ένωσης / Κοινότητας δήμων σερβικής πλειοψηφίας στο Κοσσυφοπέδιο, για την ενέργεια και για τη Μιτροβίτσα και τη γέφυρα της Μιτρόβιτσα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών της 25ης Αυγούστου 2015 για τις τηλεπικοινωνίες, του Ιουνίου 2015 για την ασφάλιση των οχημάτων και του Φεβρουαρίου 2015 για το δικαστικό σύστημα· υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου, οι οποίες εξακολουθούν ωστόσο να μην έχουν επιτευχθεί πλήρως · καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προβεί σε ενδελεχή συνολική εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα σχετικά με την έγκριση επιτόπιων νόμων και να υποβάλλει τακτικά έκθεση για το θέμα αυτό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της Σερβίας· καλεί την ΥΠ/ΑΠ να εντοπίσει τις ελλείψεις και να απαιτήσει από τα μέρη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, και καλεί τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο να απόσχουν από την αρνητική ρητορική και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή όλων των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί καλή τη πίστει και έγκαιρα, και να συνεχίσουν αποφασιστικά τη διαδικασία εξομάλυνσης· τονίζει ότι ένας συνεχής και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου και η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί είναι κρίσιμης σημασίας για την εξομάλυνση των σχέσεών τους·

5.  ανησυχεί για τον υψηλό αριθμό αγνοουμένων από την περίοδο του πολέμου και την ελάχιστη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με αυτό· ζητεί πλήρη διακρατική συνεργασία στον τομέα αυτόν, έχοντας υπόψη ότι η πλήρης συνεργασία στην εξακρίβωση της αλήθειας για τους αγνοούμενους είναι κρίσιμης σημασίας για την αμοιβαία συμφιλίωση·

6.  λαμβάνει γνώση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης Σερβικών Δήμων και ζητεί την εκπόνηση σχετικής νομοθεσίας και καταστατικών σύμφωνα με την απόφαση αυτή· ζητεί την πλήρη και συνεπή εφαρμογή των επιτευχθεισών συμφωνιών· ζητεί το σεβασμό του κράτους δικαίου και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν επωφελήθηκαν από αυτή την αναστολή για να επαναλάβουν τον κοινοβουλευτικό διάλογο και ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενεργήσουν εποικοδομητικά προς το συμφέρον της χώρας τους, των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτών της· θεωρεί τον πλήρη σεβασμό των κανόνων της δημοκρατίας, του πολιτικού διαλόγου και των ανεμπόδιστων κοινοβουλευτικών εργασιών, βασική συνιστώσα για την εκτέλεση όλων των πτυχών του μεταρρυθμιστικού προγράμματος για το Κοσσυφοπέδιο· καταδικάζει απερίφραστα τη βίαιη παρακώλυση του έργου της Συνέλευσης, ζητεί την πρόληψη στο εξής των βίαιων διαμαρτυριών στη Συνέλευση, και τονίζει ότι στη Συνέλευση οι εκλεγμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου θα πρέπει όλοι να προσέρχονται και να συζητούν με πλήρη σεβασμό του θεσμού· τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και να υποβάλλει έκθεση, όπως απαιτείται από το νομοθετικό σώμα, πριν αποφασίσει να υπογράψει συμφωνίες με άλλα κράτη· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την καλά προετοιμασμένη πρόταση της 20ης Νοεμβρίου 2015, δύο βουλευτών του Κοσσυφοπεδίου του κυβερνητικού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης αντίστοιχα, καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επαναλάβουν τον πολιτικό διάλογο προκειμένου να τεθεί τέρμα στο αδιέξοδο και να βρεθεί βιώσιμη λύση που θα αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου· καλεί όλους τους ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου να προσεγγίσουν την κατάσταση με επίγνωση του ότι είναι ύψιστης σημασίας και να ενεργήσουν υπεύθυνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνέλευση εκλέγεται από τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· ανησυχεί έντονα για την επανάληψη πράξεων βίας και καλεί τις αρχές επιβολής της τάξης να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες· σημειώνει με ανησυχία τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψη ορισμένων μελών του Κοινοβουλίου και ζητεί τη διενέργεια έρευνας σχετικά με πιθανά φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας κατά τη διάρκεια των συλλήψεων· προτρέπει τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να διευκρινίσει τους κανόνες που αφορούν την άρση ασυλίας των μελών της· σημειώνει το αίτημα του διαμεσολαβητή προς την εισαγγελία της Πρίστινας να κινήσει έρευνα για την επέμβαση της αστυνομίας στις 28 Νοεμβρίου 2015·

7.  τονίζει ότι η Συνέλευση πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική και να συμμορφώνεται με τον ίδιο τον Κανονισμό της σε κάθε περίπτωση, και ότι η κυβέρνηση πρέπει να σέβεται τους κανόνες αυτούς· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος της Συνέλευσης και καλεί ιδιαίτερα τη Συνέλευση να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό νομοθεσία που θα εξασφαλίζει την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ενσωμάτωσης στην ΕΕ στη διαδικασία ένταξης του Κοσσυφοπεδίου και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στη διαδικασία· ενθαρρύνει τη Συνέλευση να συμβουλεύεται τακτικά την Επιτροπή της Βενετίας και να ζητεί τη συμμετοχή της κατά την εξέταση της νομοθεσίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να διοριστούν ικανά μέλη στους ρυθμιστικούς και εποπτικούς φορείς για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, με βάση αξιοκρατικές, διαφανείς και μη πολιτικές διαδικασίες επιλογής·

8.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι πέντε κράτη μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει επίσημα το Κοσσυφοπέδιο και είναι της άποψης ότι περαιτέρω αναγνωρίσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και να βοηθήσουν να διευκολυνθεί περαιτέρω η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου και να αυξηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής; σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ως θετική την απόφαση των πέντε κρατών μελών που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο να διευκολύνουν την έγκριση της ΣΣΣ στο Συμβούλιο· καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνουν τις οικονομικές και τις διαπροσωπικές επαφές, και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των πολιτών τους και εκείνων του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το πνεύμα της ΣΣΣ, και την καθιέρωση επίσημων συμβατικών σχέσεων· επικροτεί την υποβολή του πρώτου προγράμματος οικονομικής μεταρρύθμισης από το Κοσσυφοπέδιο, που αποτελεί το πρώτο βήμα για την εμβάθυνση του οικονομικού του διαλόγου με την ΕΕ·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση τις εργασίες που έχουν αναληφθεί από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου για να τερματιστεί η τάση της παράνομης μετανάστευσης που είχε κορυφωθεί στις αρχές του 2015· τονίζει ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αποβλέπουν στην αποτροπή εξόδου του πληθυσμού πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις και τη δημιουργία απασχόλησης, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τους πολίτες να παραμείνουν στο Κοσσυφοπέδιο και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στην χώρα τους· είναι πεπεισμένο ότι η φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος θεώρησης διαβατηρίων θα συμβάλει επίσης στην καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, επιτρέποντας τις διαπροσωπικές επαφές, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τουρισμό και να επισκέπτονται συγγενείς και φίλους, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίζουν χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες θεώρησης διαβατηρίου, και λύνοντας το πρόβλημα του συναισθήματος της απομόνωσης· επαναλαμβάνει τον πιθανό κίνδυνο να παραμείνει το Κοσσυφοπέδιο το μόνο "αποκλεισμένο" και «απομονωμένο» έδαφος στην περιοχή για πολύ μεγάλο διάστημα· καλεί επίσης τις αρχές της Πρίστινας να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τα εγκληματικά δίκτυα που εμπορεύονται ανθρώπους· είναι της άποψης ότι ο χαρακτηρισμός του Κοσσυφοπεδίου ως ασφαλούς χώρας καταγωγής στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης·

10.  χαιρετίζει την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων· καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν σύντομα και πλήρως όλα τα απαιτούμενα κριτήρια· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων του Κοσσυφοπεδίου· είναι διατεθειμένο να εγκρίνει, και καλεί το Συμβούλιο να το πράξει σύντομα, το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για το Κοσσυφοπέδιο, μόλις η Επιτροπή καθορίσει έγκαιρα ότι έχουν πληρωθεί όλα τα τεχνικά κριτήρια· εκφράζει παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστούν ο εντοπισμός και η δίωξη των διακινητών ανθρώπων και των λαθεμπόρων, ώστε να αποθαρρυνθεί η παράνομη δραστηριότητά τους· προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή, να επιταχύνουν τη διαδικασία ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, καθώς και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν τα εναπομείναντα κριτήρια αναφοράς, με στόχο να εισέλθει το Κοσσυφοπέδιο στο καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ως το τέλος του 2016, γεγονός χάρη στο οποίο οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου θα έλθουν πιο κοντά στην ΕΕ·

11.  υποστηρίζει τη συνέχιση των συζητήσεων για μια συμφωνία πλαίσιο που θα επιτρέψει στο Κοσσυφοπέδιο να συμμετάσχει στα προγράμματα της ΕΕ·

12.  χαιρετίζει την έγκριση της δέσμης νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία της προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου· τονίζει την εξαιρετική σημασία της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής· χαιρετίζει ιδιαίτερα τη συγκρότηση και το διορισμό του διαμεσολαβητή, ειδικά όσον αφορά την επιδιωκόμενη εδραίωση κοινωνικής εμπιστοσύνης στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το έργο του εμποδίζεται από την έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων και καλεί τις αρχές να προχωρήσουν ταχέως στη διάθεση νέων εγκαταστάσεων για το γραφείο του, με βάση τις αρχές του Παρισιού· καλεί τις αρχές να καταστήσουν πλήρως λειτουργικά όλα τα υφιστάμενα ανεξάρτητα θεσμικά όργανα και τους ρυθμιστικούς φορείς·

13.  σημειώνει με ανησυχία ότι η πολιτική βούληση εκ μέρους των αρχών να συνεργαστούν πραγματικά με την κοινωνία των πολιτών εξακολουθεί να είναι πολύ αδύναμη· καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν με καλή πίστη το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, και συγκεκριμένα παρέχοντας στο Κοινό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο όλους τους αναγκαίους πόρους· καλεί το Γραφείο της ΕΕ να ενθαρρύνει και, αν χρειαστεί, να διευκολύνει αυτή τη διαβούλευση·

14.  χαιρετίζει επίσης την έγκριση του νόμου για την προστασία από τις διακρίσεις, τον Μάιο του 2015, και την εντολή που δόθηκε στον διαμεσολαβητή να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ισότητας· εξακολουθεί να ανησυχεί για το χαμηλό επίπεδο επεξεργασίας και διερεύνησης υποθέσεων ρητορικής μίσους, ιδιαίτερα εκείνων που στρέφονται κατά των κοινοτήτων ΛΟΑΔΜ και των μειονοτικών κοινοτήτων· ενθαρρύνει τη συμβουλευτική και συντονιστική ομάδα για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ να παρακολουθήσει ενεργά τις υποθέσεις αυτές και τις σχετικές ανησυχίες·

15.  χαιρετίζει επίσης την έγκριση του νόμου για την Ισότητα των Φύλων, και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να αντιμετωπίσουν τη διάσταση του φύλου ως προτεραιότητα και να διασφαλίσουν ότι τα διοικητικά όργανα και οι αρχές αποτελούν παράδειγμα· εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή του εν λόγω νόμου· εξακολουθεί να ανησυχεί για την υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην καταπολέμηση της οικογενειακής βίας και της βίας λόγω φύλου· προτρέπει τις αρχές να ενθαρρύνουν δημόσια και να θέσουν σε ισχύ μηχανισμούς προστασίας και μέτρα παροχής καταφυγίου για τις γυναίκες που σπάνε τη σιωπή τους και καταγγέλλουν οικογενειακή βία· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο ιδιοκτησίας που παρατηρείται μεταξύ των γυναικών· καλεί τις αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των γυναικών, μεταξύ άλλων, μέσω της καταγραφής όλων των συνιδιοκτητών των ακινήτων από κτηματολογικά γραφεία και υπηρεσίες καταγραφής, καθώς και μέσω ενημερωτικής εκστρατείας·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την εξαιρετικά περιορισμένη πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης κατά το παρελθόν έτος· ανησυχεί διότι οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν βία και απειλές κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των δημοσιογράφων με συστηματική αντιμετώπιση, δημόσια καταγγελία, άμεση έρευνα και έγκαιρη εκδίκαση των υποθέσεων επίθεσης κατά δημοσιογράφων· τονίζει ότι πρέπει επίσης να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στον τομέα της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης· καλεί τις αρχές να καλύψουν ταχέως τις συστηματικές ελλείψεις της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας, έπειτα από ενδελεχή και ολοκληρωμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια ως προς την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και τη βιωσιμότητα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων· προτρέπει τις αρχές να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία για τη δυσφήμιση δια του Τύπου, τη ρητορική μίσους και τη συκοφαντική δυσφήμιση·

17.  υπενθυμίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο και η Σερβία πρέπει να βρουν βιώσιμες λύσεις για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τα σχετικά πορίσματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων το 2014·

18.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία και έμπρακτη εγγύηση των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών μειονοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων Ρομά, Ashkali και Αιγυπτίων, καθώς και της κοινότητας των Γκοράνι, μέσω της πλήρους εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, έχοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην περιοχή και στα κράτη μέλη της ΕΕ· παροτρύνει τις εθνικές και τοπικές αρχές να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας προκειμένου να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της πολυεθνικής κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση των μειονοτήτων και με σκοπό να αποφευχθούν οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη «Διακήρυξη της Πρίστινα» που καλεί τις κυβερνήσεις, τις διεθνείς και διακυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εφαρμόζουν επιμελώς τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας όταν ασχολούνται και αναλαμβάνουν δράση σχετικά με την προώθηση και το σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρομά και με την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας στα Δυτικά Βαλκάνια·

19.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την έλλειψη οποιασδήποτε σημαντικής προόδου στην καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της καθιέρωσης ιστορικού παρακολούθησης των διώξεων και των καταδικών· τονίζει ότι το οργανωμένο έγκλημα παραμένει ένα ζήτημα μείζονος ανησυχίας· σημειώνει ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου χρειάζεται να δώσει σαφή και ρητή ένδειξη ότι η χώρα διεξάγει συστηματική μάχη κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα· καλεί τις αρχές να υιοθετήσουν χωρίς αναβολή ολοκληρωμένη και στρατηγική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ενδημικής διαφθοράς, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Κοσσυφοπεδίου· καλεί την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Κοσσυφοπεδίου να κινήσει περισσότερες έρευνες, και καλεί την Εισαγγελία να δώσει συνέχεια στις υποθέσεις που παραπέμπονται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς· τονίζει ότι η διαφάνεια των διαδικασιών αποτελεί βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για να διασφαλισθεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει επίσης τον ρόλο και την ευθύνη της πολιτικής ελίτ στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

20.  χαιρετίζει τις αυξημένες προσπάθειες και την ισχυρή δέσμευση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ενθαρρύνει την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· προτρέπει τις αρχές να αντιμετωπίσουν τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης, ιδίως το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων και το βίαιο εξτρεμισμό· χαιρετίζει τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε έναν συνασπισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις αρχές για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων· καλεί τις αρχές να παρακολουθούν στενά και να αποτρέπουν την κινητοποίηση πιθανών ισλαμιστών ξένων μαχητών και τρομοκρατών, χαιρετίζει το γεγονός ότι το Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου κατοχυρώνει την αρχή ότι το Κοσσυφοπέδιο είναι κοσμικό κράτος, ουδέτερο σε θέματα θρησκευτικών πεποιθήσεων·

21.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών του Κοσσυφοπεδίου, 300 περίπου πολίτες έχουν προσχωρήσει στις τάξεις των τζιχαντιστών στη Συρία και στο Ιράκ και ότι πολλοί από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει στο Κοσσυφοπέδιο· επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για να προβλεφθούν ποινές φυλάκισης για τους πολίτες που συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ενέργειες·

22.  σημειώνει ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά το δικαστικό σύστημα, με την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί άμεσα η συγκεκριμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής· εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα για τον αργό ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης, το μεγάλο αριθμό των συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων, την έλλειψη πόρων στο δικαστικό σύστημα, το χαμηλό επίπεδο λογοδοσίας και ευθύνης των υπαλλήλων του δικαστικού κλάδου και τη δυνατότητα πολιτικής επιρροής στις δικαστικές δομές, που ακόμα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τη νομοθεσία, και τονίζει τη σημασία της εδραίωσης ενός πλήρως λειτουργικού δικαστικού συστήματος με καθορισμένους κανόνες όσον αφορά τον χρόνο επεξεργασίας των δικαστικών υποθέσεων· χαιρετίζει τα βήματα που έχουν γίνει για την ολοκλήρωση των δομών δικαιοσύνης στο βόρειο τμήμα της χώρας με την πλήρωση ορισμένων θέσεων δικαστών και εισαγγελέων από Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου· καλεί τις πολιτικές αρχές να καταδείξουν με σαφήνεια την πλήρη στήριξή τους στην ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων οι οποίοι εξακολουθούν να στοχοποιούνται στο πλαίσιο προσπαθειών να επηρεαστούν τρέχουσες έρευνες και δικαστικές διαδικασίες· καλεί τις αρχές να τροποποιήσουν το Σύνταγμα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η πλειονότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου του Κοσσυφοπεδίου εκλέγεται από τους ομότιμούς τους, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας·

23.  καλεί το Κοσσυφοπέδιο να ευθυγραμμιστεί με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

24.  λαμβάνει δεόντως υπόψη την έγκριση των συνταγματικών τροποποιήσεων για τη θέσπιση του Γραφείου Εμπειρογνωμόνων και του Γραφείου Ειδικής Εισαγγελίας· επικροτεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κοσσυφοπέδιο και την Ολλανδία σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας περί κράτους υποδοχής και αναμένει ότι το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατόν, και ότι το Γραφείο Ειδικής Εισαγγελίας θα διαθέτει επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του· καλεί το Γραφείο Εμπειρογνωμόνων και το Γραφείο Ειδικής Εισαγγελίας να διδαχθούν από την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα με τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις για την ίδρυση τους· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να συνεργαστούν πλήρως με το νέο Δικαστήριο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για τη λειτουργία των προαναφερθέντων γραφείων·

25.  θεωρεί ότι η αναθεώρηση της EULEX και η ενδεχόμενη εγκατάλειψή της πρέπει να συμβαδίσει με την ενίσχυση και διεύρυνση της εντολής του ΕΕΕΕ, για να εξασφαλιστεί ότι ο ΕΕΕΕ διαθέτει την ικανότητα Παρακολούθησης, Καθοδήγησης και Παροχής Συμβουλών, καθώς και με την ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου· ζητεί, εν τω μεταξύ, αυξημένη αποδοτικότητα καθώς και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία εκ μέρους της αποστολής EULEX σε όλη τη διάρκεια της εντολής της· λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εντολή της EULEX και καλεί το Κοσσυφοπέδιο να συμβάλει στην πλήρη και ανεμπόδιστη εκτέλεση της ανανεωμένης εντολής από την EULEX· τονίζει ότι η αναθεώρηση της εντολής πρέπει να ενσωματώσει τις διαπιστώσεις και να εφαρμόσει τις συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του καθηγητή Jean-Paul Jacqué μετά από τις καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της EULEX· προτρέπει την EULEX να καταλήξει σε συμφωνία με την UNMIK για την παράδοση των ανοιχτών φακέλων στις αρμόδιες αρχές του Κοσσυφοπεδίου· καλεί τα κράτη μέλη να αποσπάσουν εμπειρογνώμονες με υψηλή κατάρτιση και προσόντα για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και να εξασφαλίσουν την επανένταξή τους στις εθνικές υπηρεσίες μόλις ολοκληρώσουν την αποστολή τους·

26.  εκφράζει τη λύπη του για την απόρριψη της αίτησης ένταξης του Κοσσυφοπεδίου στην UNESCO που οφείλεται επίσης και στην ενεργό κωλυσιεργία της Σερβίας - που έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση για την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας - αλλά και λόγω της έλλειψης ομοφωνίας μεταξύ κρατών μελών· χαιρετίζει την ψήφιση του νόμου για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς του Πρίζρεν και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η κληρονομιά της πόλης απειλείται λόγω της αύξησης της εκτεταμένης παράνομης δόμησης· χαιρετίζει το γεγονός ότι αρκετοί χώροι σερβικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που δυστυχώς καταστράφηκαν το 2004, ανακαινίστηκαν, όπως ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός, και ζητεί να συνεχιστεί η ανακαίνιση της σερβικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα ενδιαφερόμενη μέρη, μεταξύ των οποίων και τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, τη σερβική κυβέρνηση, τη σερβική κοινότητα στο Κοσσυφοπέδιο και τη σερβική ορθόδοξη εκκλησία, να βρουν ένα σύστημα προώθησης, προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του Κοσσυφοπεδίου, που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά· χαιρετίζει το γεγονός ότι το Σύνταγμα του Κοσσυφοπεδίου κατοχυρώνει τη δέσμευση του Κοσσυφοπεδίου ως προς τη διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής του κληρονομιάς, και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ένταξη των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και μηχανισμών θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το Κοσσυφοπέδιο· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της συμμόρφωσης προς την συμφωνία που συνάφθηκε στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας· πιστεύει ότι η ίδρυση του γραφείου περιφερειακής συνεργασίας των νέων στα Δυτικά Βαλκάνια (στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου), με την ενεργή υποστήριξη πολλών, θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα, ιδίως στις σχέσεις μεταξύ των νέων της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου·

27.  επικροτεί την πρόσκληση προς τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να συμμετέχει σε μόνιμη βάση, σε όλα τα επίπεδα και με ίσους όρους, στις δραστηριότητες και στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Διαδικασίας για τη Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEECP-PA), όπως αποφασίστηκε τον Μάιο του 2015, και θεωρεί ότι αυτό συμβάλλει σημαντικά στον περιφερειακό κοινοβουλευτικό διάλογο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου δεν έχει γίνει δεκτή ως πλήρες μέλος σε άλλες πρωτοβουλίες περιφερειακής κοινοβουλευτικής συνεργασίας, όπως η διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων των επιτροπών ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των κρατών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης (COSAP), καθώς και το δίκτυο κοινοβουλευτικών επιτροπών για την οικονομία, τα δημοσιονομικά και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων (NPC)· καλεί όλα τα κοινοβούλια της περιοχής να υιοθετήσουν μια πιο ενοποιητική προσέγγιση έναντι των αιτημάτων της Συνέλευσης του Κοσσυφοπεδίου για συμμετοχή στις περιφερειακές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Κοσσυφοπέδιο να ολοκληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες υπηρεσίες και να εφαρμόσει πλήρως το στρατηγικό πλαίσιο για τη δημόσια διοίκηση και το σχέδιο δράσης· καλεί τις αρχές να σταματήσουν την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, να προωθήσουν τον αξιοκρατικό επαγγελματισμό σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, να εξασφαλίσουν χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δημόσιων ιδρυμάτων, και να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια της από πλευράς της Συνέλευσης εποπτείας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

29.  τονίζει τη σημασία της αύξησης της χρηματοδότησης του έργου των ΜΚΟ του Κοσσυφοπεδίου που έχουν ως στόχο την προαγωγή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την ενίσχυση των θεσμικών μηχανισμών των δικαστικών συστημάτων, την περαιτέρω εδραίωση της θεσμικής και κοινωνικής δημοκρατίας και την αύξηση των προσπαθειών προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των περιθωριοποιημένων ομάδων και των εθνοτικών μειονοτήτων·

30.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων και τις γενικές διακρίσεις κατά των γυναικών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη να δοθούν στους νέους του Κοσσυφοπεδίου προοπτικές για το μέλλον· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να εστιάσει στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, να άρει οποιαδήποτε διοικητικά εμπόδια μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να βελτιώσει το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω βοήθεια σε νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα κατάρτισης, τα εργαστήρια, και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση των επαφών με επιχειρηματίες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καταβάλλοντας παράλληλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της διαρροής εγκεφάλων, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ·

31.  τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για την αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης, την τόνωση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας του Κοσσυφοπεδίου· υποστηρίζει το συμπέρασμα της Επιτροπής, ότι το Κοσσυφοπέδιο θα πρέπει να ενισχύσει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό του πλαίσιο, να βελτιώσει τη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών, να μετατοπίσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού σε μέτρα ανάπτυξης και να διοχετεύσει τις ξένες άμεσες επενδύσεις και τα εμβάσματα σε παραγωγικούς τομείς· καλεί το Κοσσυφοπέδιο να επισπεύσει την αναδιάρθρωση των δημόσιων επιχειρήσεων, να βελτιώσει τις διαδικασίες πτώχευσης και αφερεγγυότητας, και να μειώσει την εξάρτησή του από τους τελωνειακούς δασμούς, διευρύνοντας την εγχώρια φορολογική βάση του και εκσυγχρονίζοντας το σύστημα είσπραξης εσόδων·

32.  τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας, συνδυαζόμενες με μεταρρυθμίσεις στον εκπαιδευτικό τομέα, είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας και των χαμηλών ποσοστών συμμετοχής στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να εναρμονιστεί καλύτερα το εκπαιδευτικό σύστημα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ειδικά μέσω της τροποποίησης του πλαισίου προγραμμάτων σπουδών για την προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση· τονίζει επιπλέον τη σημασία της επέκτασης του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πρέπει να συνοδεύεται από ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας·

33.  σημειώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο βρίσκεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης μιας λειτουργικής οικονομίας· επικροτεί το γεγονός ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος στον τομέα της βιομηχανίας και των ΜΜΕ· ζητεί να συνεχιστεί η μείωση των επιβαρύνσεων για τις ΜΜΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη να διεξαχθεί εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων ως προς τις ΜΜΕ, παράλληλα με τη στήριξη στις νεοσύστατες και τις καινοτόμες επιχειρήσεις που αποτελούν υψηλή προστιθέμενη αξία, ώστε να ενθαρρυνθεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα που θα έχει τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά οφέλη· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω βοήθεια σε νέους επιχειρηματίες μέσω χρηματοδότησης ΜΠΒ, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση των επαφών με επιχειρηματίες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχής των επιχειρηματικών ενώσεων του Κοσσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Νέων Επιχειρηματιών, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος της ΣΣΣ· προτρέπει τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου να δημιουργήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδύσεων για κοινωνικές και βιώσιμες επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων και της εξασφάλισης της βιώσιμης ανάπτυξης·

34.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι θα εκχωρηθεί στο Κοσσυφοπέδιο διεθνής τηλεφωνικός κωδικός κλήσης το συντομότερο δυνατό, εφόσον αυτό θα συμβάλει στο να αποκτήσει προστιθέμενη διεθνή ορατότητα· καλεί τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία·

35.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστές οι ευαισθησίες όλων των κοινοτήτων όταν απευθύνονται προσκλήσεις, όπως στην περίπτωση του Στρατηγού Diković και καλεί την KFOR να ενεργήσει, σε συνεργασία με τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, ώστε να αποφευχθούν χειρονομίες που ενδεχομένως προσβάλλουν τη μνήμη των θυμάτων και βλάπτουν το διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου· υπενθυμίζει ότι τα γραφεία συνδέσμου τόσο στο Κοσσυφοπέδιο όσο και στη Σερβία θα πρέπει να ενημερωθούν δεόντως 48 ώρες πριν από παρόμοιες επισκέψεις·

36.  χαιρετίζει τη βελτίωση των υποδομών οδικών μεταφορών και κινητικότητας, όσον αφορά, ιδίως, στους αυτοκινητόδρομους, καθώς και την πρόσφατη έγκριση του πακέτου ΜΠΒ II 2015 που περιλαμβάνει το μεγάλο έργο σιδηροδρομικών υποδομών του Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το υψηλό κόστος κατασκευής · ελπίζει ότι η πρόσφατη σύμβαση δανείου για τον εκσυγχρονισμό του τμήματος της γραμμής 10 του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου που διέρχεται από το Κοσσυφοπέδιο, η οποία υπογράφηκε μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μπορεί να δώσει ώθηση σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς και την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υποδομών· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου - λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανήγαγε το θεματολόγιο διασυνδεσιμότητας σε μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές της και τη θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής - να διασφαλίσουν την πλήρη και ταχεία εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών και των ήπιων μέτρων στον τομέα των μεταφορών που συμφωνήθηκαν κατά τη διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε το 2015 στη Βιέννη·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή επισφαλή κατάσταση της ενέργειας του Κοσσυφοπεδίου, που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή· επισημαίνει ότι το σημερινό επίπεδο απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και των συναφών εμπορικών απωλειών είναι πολύ υψηλό λόγω της κακής κατάστασης των δικτύων και ζητεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω επενδύσεων στην αποκατάσταση του υπάρχοντος δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η ύπαρξη ενός λειτουργικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για τις εγχώριες και ξένες εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο Κοσσυφοπέδιο· προτρέπει την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή αδειών και την έγκριση νέων επιχειρηματιών επενδυτών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας «Νέο Κοσσυφοπέδιο» σε συνεργασία με την εταιρεία των ΗΠΑ «Contour Global», η οποία θα έχει παραγωγική ικανότητα 500 MW, και ζητεί να υπάρξει διαφανής διαδικασία συνοδευόμενη από εκτίμηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθώς και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου.