Päätöslauselmaesitys - B8-0167/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0167/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kosovoa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

28.1.2016 - (2015/2893(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ulrike Lunacek ulkoasiainvaliokunnan puolesta


Menettely : 2015/2893(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0167/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0167/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0167/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kosovoa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

(2015/2893(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Thessalonikin Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä Euroopan unioniin,

–  ottaa huomioon 22. lokakuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Kosovon kanssa sen osallistumista unionin ohjelmiin koskevan puitesopimuksen tekemiseksi,

–  ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2013 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin päätös luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen EU:n ja Kosovon välisestä vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta,

–  ottaa huomioon suhteiden normalisoimista koskevia periaatteita käsittelevän ensimmäisen sopimuksen, jonka pääministerit Hashim Thaçi ja Ivica Dačić allekirjoittivat 19. huhtikuuta 2013, sekä 22. toukokuuta 2013 hyväksytyn täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman,

–  ottaa huomioon Kosovossa toteutettavasta Euroopan unionin oikeusvaltio-operaatiosta (EULEX KOSOVO) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2008/124/YUTP muuttamisesta 12. kesäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/349/YUTP,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen 27. lokakuuta 2015 ja sen ratifioinnin Kosovon kansalliskokouksessa 2. marraskuuta 2015,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) käynnissä olevia toimia ja niihin liittyvää kehitystä käsittelevät YK:n pääsihteerin raportit, joista viimeisin on päivätty 3. marraskuuta 2015,

–  ottaa huomioon, että Kosovoon nimetyn EU:n erityisedustajan Samuel Žbogarin toimikautta jatkettiin 28. helmikuuta 2017 asti,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumisstrategiasta (COM(2015)0611),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 7. joulukuuta 2009, 14. joulukuuta 2010 ja 5. joulukuuta 2011 pitämien kokousten päätelmät, joissa korostettiin ja vahvistettiin, että Kosovon tulisi myös hyötyä mahdollisesta viisumipakon poistamisesta heti, kun kaikki ehdot on täytetty, riippumatta jäsenvaltioiden kannasta Kosovon asemaan,

–  ottaa huomioon viisumimenettelyä koskevan vuoropuhelun käynnistämisen tammikuussa 2012, kesäkuussa 2012 päivätyn viisumivapauteen tähtäävän etenemissuunnitelman ja 24. heinäkuuta 2014 annetun komission toisen kertomuksen Kosovon edistymisestä viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (COM(2014)0488) sekä heinäkuussa 2015 tehdyn komission asiantuntijamatkan,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999), kansainvälisen tuomioistuimen 22. heinäkuuta 2010 antaman neuvoa-antavan lausunnon Kosovon yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen kansainvälisen oikeuden mukaisuudesta ja YK:n yleiskokouksen 9. syyskuuta 2010 antaman päätöslauselman 64/298, jossa pantiin merkille lausunnon sisältö ja pidettiin myönteisenä EU:n valmiutta helpottaa Serbian ja Kosovon välistä vuoropuhelua,

–  ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2008, 6. ja 7. huhtikuuta 2009, 22. ja 23. kesäkuuta 2010, 20. toukokuuta 2011, 14. ja 15. maaliskuuta 2012, 30. ja 31. lokakuuta 2013 sekä 29. ja 30. huhtikuuta 2015 pidetyissä Euroopan parlamentin ja Kosovon parlamentin välisissä kokouksissa annetut yhteiset julkilausumat,

–  ottaa huomioon komission 10. marraskuuta 2015 antaman Kosovoa koskevan vuoden 2015 edistymiskertomuksen (SWD(2015)0215),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa,

–  ottaa huomioon Ulrike Lunacekin työn Kosovoa käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että tähän mennessä 110 YK:n jäsenvaltiota kaikkiaan 193:sta, mukaan lukien 23 EU:n jäsenvaltiota kaikkiaan 28:sta, on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden;

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin 27. lokakuuta 2015 ja että Kosovon kansalliskokous ratifioi sen 2. marraskuuta 2015; toteaa, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä tammikuussa 2016;

C.  toteaa, että (mahdollisia) ehdokasmaita arvioidaan niiden omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

D.  toteaa, että EU on toistuvasti muistuttanut valmiudestaan tukea Kosovon taloudellista ja poliittista kehitystä ja tarjota selkeä mahdollisuus lähentyä EU:hun koko aluetta koskevan lähentymismahdollisuuden mukaisesti;

E.  toteaa, että oikeusvaltion periaate on keskeisellä sijalla EU:n laajentumispolitiikassa;

F.  ottaa huomioon, että EU on korostanut tarvetta vahvistaa talouden ohjausta, oikeusvaltiota ja julkishallinnon valmiuksia kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

G.  ottaa huomioon, että EULEX-operaation toimeksianto päättyy 14. kesäkuuta 2016; toteaa, että Kosovoa koskevan EULEX-toimeksiannon strateginen uudelleentarkastelu on käynnissä;

1.  pitää myönteisenä EU:n ja Kosovon vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista 27. lokakuuta 2015 ja korostaa, että kyseessä on ensimmäinen sopimussuhde, ja pitää myönteisenä, että Kosovon kansalliskokous ratifioi kyseisen sopimuksen nopeasti 2. marraskuuta 2015; korostaa, että vakautus- ja assosiaatiosopimus pohjustaa Kosovon integroitumista EU:hun, että sillä luodaan vahva kannustin uudistusten toteuttamiseen ja vakiinnuttamiseen ja että se mahdollistaa yhteistyön käynnistämisen EU:n kanssa monilla aloilla, jotta voidaan tehostaa poliittista vuoropuhelua ja tiivistää kaupan alan integraatiota sekä syventää suhteita naapurimaihin ja auttaa alueellisen vakauden varmistamisessa; kehottaa Kosovon hallitusta keskittymään vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavien kokonaisvaltaisten uudistusten täytäntöönpanoon;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on hyväksynyt paketin, jolla tuetaan uudistuksia ja alueellista yhteistyötä Länsi-Balkanin alueella; toteaa paketin ilmentävän sitä, että EU on sitoutunut tukemaan maiden poliittista ja taloudellista uudistusprosessia niiden edetessä kohti EU:hun liittymistä;

3.  korostaa, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tavoitteena on edistää EU:n normeja kilpailun, julkisten hankintojen, teollis- ja tekijänoikeuksien ja kuluttajansuojan kaltaisilla aloilla sekä luoda vapaakauppa-alue konkreettisena vaiheena Kosovon edetessä kohti taloudellista yhdentymistä EU:hun;

4.  pitää myönteisenä, että vuonna 2015 edistyttiin Kosovon ja Serbian suhteiden normalisointiin tähtäävien sopimusten tekemisessä; toteaa, että kyseiset sopimukset koskevat Kosovon serbienemmistöisten kuntien liiton tai yhteisön perustamista, energia-alaa ja Mitrovican siltaa ja että niihin kuuluvat 25. elokuuta 2015 tehty televiestintää koskeva sopimus, kesäkuussa 2015 tehty ajoneuvovakuutuksia koskeva sopimus ja helmikuussa 2015 tehty oikeuslaitosta koskeva sopimus; kannattaa komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan jatkamia sovittelupyrkimyksiä Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoimiseksi, mitä ei ole vielä kyetty toteuttamaan täysipainoisesti; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa arvioimaan huolellisesti näiden maiden lainsäädännön hyväksymistä koskevien, tähän mennessä allekirjoitettujen sopimusten täytäntöönpanon kokonaistilanteen ja raportoimaan siitä säännöllisesti Euroopan parlamentille sekä Kosovon ja Serbian parlamenteille; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa osoittamaan puutteet ja edellyttämään, että osapuolet täyttävät sitoumuksensa, ja kehottaa Serbiaa ja Kosovoa pidättäytymään kielteisestä retoriikasta ja jatkamaan jo tehtyjen sopimusten täysimääräistä täytäntöönpanoa luottamuksen hengessä ja määräaikoja noudattaen sekä viemään suhteiden normalisointiprosessia määrätietoisesti eteenpäin; tähdentää, että suhteiden normalisoiminen edellyttää Pristinan ja Belgradin välistä jatkuvaa ja rakentavassa hengessä käytävää vuoropuhelua sekä jo tehtyjen sopimusten kokonaisvaltaista täytäntöönpanoa;

5.  on huolissaan sodan aikana kadonneiden henkilöiden suuresta määrästä ja vähäisestä edistymisestä, jota on saavutettu tässä suhteessa; kehottaa tekemään asiassa täysimääräistä valtioiden välistä yhteistyötä pitäen mielessä, että täysimääräinen yhteistyö kadonneiden henkilöiden kohtalon selvittämiseksi on olennaisen tärkeää keskinäisen sovinnon kannalta;

6.  ottaa huomioon maan perustuslakituomioistuimen päätöksen, joka koskee serbienemmistöisten kuntien liittoa, ja kehottaa laatimaan asiaa koskevat säädökset ja säännöt kyseisen päätöksen mukaisesti; kehottaa panemaan jo tehdyt sopimukset täytäntöön kokonaisuudessaan ja omistautuneesti; vaatii oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja pitää valitettavana, että oppositioryhmät eivät hyödyntäneet tätä taukoa parlamentaarisen vuoropuhelun käynnistämiseksi uudelleen; kannustaa kaikkia poliittisia voimia toimimaan rakentavassa hengessä maansa ja sen demokraattisten instituutioiden ja kansalaisten edun mukaisesti; katsoo, että demokratian sääntöjen täysi noudattaminen, poliittinen vuoropuhelu ja parlamentin esteetön toiminta ovat olennaisia, jotta Kosovon uudistusohjelman kaikki näkökohdat voidaan panna täytäntöön; suhtautuu erittäin tuomitsevasti väkivaltaisiin estotoimiin kansalliskokouksessa, kehottaa estämään uudet väkivaltaiset protestit kansalliskokouksessa ja painottaa, että kansalliskokoukseen valittujen parlamentin jäsenten olisi kokoonnuttava ja keskusteltava asioista kunnioittaen täysin kyseistä toimielintä; painottaa, että hallituksen olisi kunnioitettava parlamentin päätöslauselmia ja päätöksiä ja että sen olisi raportoitava lainsäädäntöelimen edellyttämällä tavalla, ennen kuin se tekee päätöksen sopimusten allekirjoittamisesta muiden valtioiden kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä hyvin valmisteltua ehdotusta, jonka hallituskoalitiota ja oppositiota edustaneet kaksi kosovolaista kansanedustajaa tekivät 20. marraskuuta 2015; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita jatkamaan poliittista vuoropuhelua, jotta päästään umpikujasta ja saadaan aikaan kestävä ratkaisu, joka palauttaa Kosovon kansalliskokouksen normaalin toimintakyvyn; kehottaa kaikkia Kosovon johtajia suhtautumaan tilanteeseen erittäin vakavasti ja toimimaan vastuullisesti, koska kosovolaiset ovat itse valinneet kansalliskokouksen itseään varten; on hyvin huolissaan toistuvista väkivaltaisuuksista ja kehottaa lainvalvontaviranomaisia hoitamaan tehtävänsä noudattaen täysin oikeudellisia menettelyjä; panee huolestuneena merkille eräiden parlamentin jäsenten pidättämiseen johtaneet tapahtumat ja kehottaa tutkimaan kyseisiin pidätyksiin liittyvät mahdolliset valta-aseman väärinkäytöstapaukset; kehottaa painokkaasti Kosovon kansalliskokousta selventämään sääntöjä, jotka koskevat sen jäsenten koskemattomuuden pidättämistä; panee merkille oikeusasiamiehen pyynnön, jonka tämä esitti Pristinassa toimivalle valtionsyyttäjälle ja joka koskee tutkinnan aloittamista 28. marraskuuta 2015 toteutetuista poliisitoimista;

7.  korostaa, että kansalliskokouksesta on tehtävä tehokkaampi ja sen on noudatettava omaa työjärjestystään kaikissa olosuhteissa ja että hallituksen olisi noudatettava työjärjestystä; korostaa, että kansalliskokouksen valvontaroolia on tehostettava, ja kehottaa kansalliskokousta erityisesti hyväksymään mahdollisimman pian lainsäädäntöä, jolla tehostetaan EU:hun yhdentymistä käsittelevän komitean roolia Kosovon yhdentymisprosessissa ja jossa säädetään opposition täysipainoisesta osallistumisesta kyseiseen prosessiin; kannustaa kansalliskokousta kuulemaan säännöllisesti Venetsian komissiota ja ottamaan sen mukaan lainsäädännön kehittelyyn; korostaa tarvetta nimittää kiireellisesti päteviä jäseniä sääntely- ja valvontaelimiin, jotta varmistetaan valtionhallinnon asianmukainen toiminta noudattaen ansioitumiseen perustuvia, läpinäkyviä ja epäpoliittisia valintaprosesseja;

8.  pitää valitettavana, että viisi jäsenvaltiota ei ole tunnustanut virallisesti Kosovoa, ja katsoo, että uudet tunnustamiset auttaisivat lujittamaan alueen vakautta, helpottaisivat Serbian ja Kosovon välisten suhteiden normalisoitumista ja lisäisivät EU:n ulkopolitiikan uskottavuutta; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että viisi jäsenvaltiota, jotka eivät ole tunnustaneet Kosovoa, päättivät edistää vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymistä neuvostossa; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tekemään kaikkensa helpottaakseen taloudellisia, ihmisten välisiä ja sosiaalisia suhteita omien kansalaistensa ja Kosovon kansalaisten välillä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hengessä ja kehottaa luomaan virallisia sopimussuhteita; suhtautuu myönteisesti Kosovon esittelemään ensimmäiseen talousuudistusohjelmaan, jonka on määrä olla ensimmäinen askel syvennettäessä EU:n kanssa käytävää taloudellista vuoropuhelua;

9.  pitää myönteisinä Kosovon viranomaisten toteuttamia toimia, joilla pyritään lopettamaan laiton muuttoliike, jonka huippu koettiin vuoden 2015 alussa; tähdentää, että väestön lähtöajatuksesta luopumiseen kannustavia lyhyen aikavälin toimenpiteitä olisi täydennettävä edistämällä sosioekonomista kehitystä ja työpaikkojen luomista, jotta kansalaiset pysyisivät Kosovossa rakentamassa maansa tulevaisuutta; on vakuuttunut siitä, että viisumipakon poistaminen hillitsisi myös osaltaan laitonta muuttoliikettä, sillä se mahdollistaisi ihmisten välisen yhteydenpidon ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden matkailla ulkomailla ja vierailla sukulaisten ja ystävien luona joutumatta pitkällisiin ja kalliisiin viisumimenettelyihin ja vähentäisi heidän eristyksissä olemisen tunnettaan; toteaa jälleen mahdollisen vaaran, että Kosovosta tulee liian pitkäksi aikaa alueen ainoa sulkeutunut ja eristyksissä oleva kokonaisuus; kehottaa Kosovon viranomaisia torjumaan myös tehokkaasti ihmiskauppaa harjoittavien rikollisverkostojen toimintaa; katsoo, että Kosovon nimeäminen turvalliseksi alkuperämaaksi EU:n yhteisessä turvallisten alkuperämaiden luettelossa saattaisi auttaa laittoman muuttoliikkeen torjumisessa;

10.  pitää myönteisenä, että viisumipakon poistamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on edistytty; kehottaa viranomaisia täyttämään ripeästi ja täysimääräisesti kaikki vaaditut edellytykset; kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan Kosovon viisumipakon poistamisprosessissa; on valmis hyväksymään Kosovoa koskevan viisumivapausjärjestelyn ja kehottaa neuvostoa hyväksymään sen nopeasti heti sen jälkeen, kun komissio arvioi oikea-aikaisesti, että kaikki tekniset perusteet täyttyvät; toteaa samalla, että edelleen on tarpeen paljastaa ihmiskauppiaita ja salakuljettajia ja nostaa heitä vastaan syytteitä, jotta ehkäistään heidän laitonta toimintaansa; kehottaa painokkaasti kaikkia EU:n toimielimiä, erityisesti komissiota, nopeuttamaan Kosovon viisumivapausprosessia ja kehottaa Kosovon viranomaisia noudattamaan sitoumuksiaan ja saavuttamaan jäljellä olevat viitearvot, jotta Kosovoa koskeva viisumivapaus voidaan ottaa vuoden 2016 kuluessa käyttöön ja jotta Kosovon asukkaita voidaan näin lähentää EU:hun;

11.  kannattaa neuvottelujen jatkamista puitesopimuksesta, jonka nojalla Kosovo voisi osallistua EU:n ohjelmiin;

12.  pitää myönteisenä, että on hyväksytty ihmisoikeuksia koskeva lainsäädäntöpaketti, jolla lujitetaan institutionaalisia rakenteita ihmisoikeuksien suojelemisen ja kunnioittamisen valvontaa varten; korostaa, että kyseisen lainsäädännön täytäntöönpano on erittäin tärkeää; pitää erityisen myönteisenä oikeusasiamiehen viran perustamista ja täyttämistä erityisesti yhteiskunnallisen luottamuksen vahvistamiseksi Kosovon yhteiskuntaa kohtaan; pitää kuitenkin valitettavana, että asianmukaisten tilojen puute haittaa oikeusasiamiehen työtä, ja kehottaa viranomaisia osoittamaan ripeästi uudet tilat hänen toimistoaan varten Pariisin periaatteiden mukaisesti; kehottaa viranomaisia huolehtimaan siitä, että kaikki nykyiset riippumattomat instituutiot ja sääntelyelimet tulevat täysin toimintakykyisiksi;

13.  panee huolestuneena merkille, että viranomaisten poliittinen tahto ottaa kansalaiskunta aidosti mukaan toimintaan on yhä hyvin vähäistä; kehottaa viranomaisia huolehtimaan vilpittömästi kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän yhteistyön oikeudellisesta kehyksestä erityisesti tarjoamalla yhteiselle neuvoa-antavalle neuvostolle kaikki tarvittavat resurssit; pyytää EU:n toimistoa kannustamaan tällaiseen kuulemiseen ja tarvittaessa auttamaan sen järjestämisessä;

14.  pitää lisäksi myönteisenä, että toukokuussa 2015 hyväksyttiin syrjinnältä suojelemista koskeva laki ja että oikeusasiamiehelle annettiin valtuudet toimia yhdenvertaisuutta ajavana elimenä; on edelleen huolissaan vihapuhetapausten vähäisistä käsittely- ja tutkintamääristä, etenkin kun kyseessä ovat hlbti-ihmiset ja vähemmistöyhteisöt; kannustaa hlbti-yhteisön oikeuksia käsittelevää neuvoa-antavaa ja koordinoivaa ryhmää seuraamaan aktiivisesti kyseisiä tapauksia ja huolenaiheita;

15.  pitää sukupuolten tasa-arvoa koskevan lain hyväksymistä samoin myönteisenä ja kehottaa Kosovon viranomaisia käsittelemään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista ensisijaisena asiana ja huolehtimaan siitä, että hallintoelimet ja ‑viranomaiset näyttävät asiassa esimerkkiä; on huolissaan kyseisen lain täytäntöönpanoa haittaavista rakenteellisista haasteista; on yhä huolissaan siitä, että naiset ovat aliedustettuina päättävissä elimissä; ilmaisee huolensa siitä, että perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisessa ei ole edistytty; kehottaa viranomaisia kannustamaan julkisesti ja ottamaan käyttöön suojelumekanismeja ja turvajärjestelyjä naisille, jotka rikkovat hiljaisuuden ja paljastavat perheväkivallan; on huolestunut siitä, miten vähän naisilla on omaisuutta; kehottaa viranomaisia varmistamaan aktiivisesti, että naisten omistusoikeudet turvataan, mihin sisältyy omaisuuden kaikkien yhteisomistajien kirjaaminen maarekistereihin ja muihin rekistereihin sekä tiedotuskampanjan järjestäminen;

16.  on huolissaan siitä, että ilmaisunvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden saralla on viime vuoden aikana edistytty vain hyvin vähän; on huolestunut siitä, että toimittajat kohtaavat väkivaltaa ja uhkailua harjoittaessaan ammattiaan, ja korostaa, että toimittajien suojelemista on tehostettava reagoimalla toimittajia vastaan tehtyihin iskuihin järjestelmällisesti, tuomitsemalla ne julkisesti, tutkimalla ne ripeästi ja käsittelemällä ne oikeudessa ajoissa; painottaa, että myös tiedotusvälineiden riippumattomuuden alalla on saatava aikaan lisäparannuksia; kehottaa viranomaisia korjaamaan perusteellisen ja kattavan julkisen kuulemisprosessin perusteella pikaisesti lainsäädännössä olevat järjestelmälliset puutteet, jotta varmistetaan tiedotusvälineiden vapaus ja erityisesti tiedotusvälineiden omistusta koskeva avoimuus sekä julkisen yleisradiotoiminnan kestävyys; kehottaa painokkaasti viranomaisia panemaan herjauksista, vihapuheesta ja kunnianloukkauksista annettu lainsäädäntö tosiasiallisesti täytäntöön;

17.  muistuttaa, että Kosovon ja Serbian on saatava pakolaisasioissa aikaan kestäviä ratkaisuja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tekemien havaintojen sekä maansisäisten pakolaisten ihmisoikeustilanteesta vastaavan YK:n erityisraportoijan vuonna 2014 laatiman raportin mukaisesti;

18.  toteaa, että lisätoimia tarvitaan Kosovon kaikkien etnisten vähemmistöjen, mukaan lukien romani-, aškaali-, egyptiläis- ja goraniyhteisöt, oikeuksien suojelemiseksi ja takaamiseksi käytännössä panemalla asiaa koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan täytäntöön ja ottamalla huomioon alueen ja EU:n jäsenvaltioiden parhaat käytänteet; kehottaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia pyrkimään ponnekkaammin panemaan jo hyväksytyt lait täytäntöön, jotta niiden avulla voidaan edistää monietnisen yhteiskunnan jatkuvaa kehitystä etenkin vähemmistöjen koulutuksen ja työllistymisen suhteen ja jotta voidaan pyrkiä ehkäisemään sekä välitöntä että välillistä syrjintää; on tyytyväinen Pristinan julistukseen, jossa kehotetaan hallituksia sekä kansainvälisiä, hallitustenvälisiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä soveltamaan huolellisesti syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteita tarkasteltaessa ja edistettäessä romanien oikeuksien kunnioittamista sekä torjuttaessa romanivastaisuutta Länsi-Balkanilla;

19.  on edelleen huolissaan siitä, että korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ei ole edistytty merkittävästi, sekä siitä, että syytteeseenpanossa ja tuomioissa ei ole saatu aikaan tuloksia; painottaa, että järjestäytynyt rikollisuus on edelleen vakava huolenaihe; toteaa, että Kosovon hallituksen on annettava selvä ja yksiselitteinen merkki, että maassa torjutaan järjestelmällisesti korruptiota kaikilla tasoilla; pyytää, että viranomaiset ryhtyvät pikaisesti soveltamaan kattavaa ja strategista lähestymistapaa torjuttaessa laajalle levinnyttä korruptiota, joka haittaa edelleen merkittävästi Kosovon demokraattista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä; kehottaa Kosovon korruptiontorjuntavirastoa aloittamaan uusia tutkimuksia ja syyttäjänvirastoa toteuttamaan jatkotoimia korruptiontorjuntaviraston sille toimittamien tapausten johdosta; korostaa, että menettelyjen avoimuus on olennainen osatekijä torjuttaessa korruptiota ja varmistettaessa, että perusoikeuksia suojellaan; painottaa lisäksi poliittisen eliitin roolia ja vastuuta korruption torjunnassa;

20.  pitää myönteisenä, että terrorismin torjuntaa pyritään tehostamaan ja siihen on sitouduttu vahvasti; kannustaa panemaan täytäntöön terrorismin torjuntaa koskevan strategian; kehottaa viranomaisia torjumaan radikalisoitumisen syitä, erityisesti korkeaa nuorisotyöttömyyttä ja väkivaltaista ääriliikehdintää; pitää tervetulleina Kosovon osallistumista terrorismin vastaiseen liittoumaan ja viranomaisten toimenpiteitä nuorison radikalisoitumisen ehkäisemiseksi; kehottaa viranomaisia seuraamaan tiiviisti mahdollisten ulkomaisten islamistitaistelijoiden ja terroristien aktivoitumista ja estämään sen; pitää myönteisenä, että Kosovon perustuslakiin on kirjattu periaate, että Kosovo on sekulaari, uskonnollisten katsomusten suhteen neutraali valtio;

21.  toteaa, että Kosovon sisäministerin mukaan noin 300 maan kansalaista on liittynyt jihadistien joukkoihin Syyriassa ja Irakissa ja että monet heistä ovat jo palanneet Kosovoon; on tyytyväinen hallituksen toteuttamiin toimenpiteisiin vankeusrangaistuksen määräämiseksi terroritekoihin osallistuneille kansalaisille;

22.  panee merkille, että oikeuslaitoksen suhteen on edistytty jonkin verran hyväksymällä asiaa koskevaa lainsäädäntöä; painottaa tarvetta panna kyseinen lainsäädäntö täytäntöön ripeästi, konkreettisesti ja vaikuttavasti; on edelleen erittäin huolissaan oikeudenkäytön hitaudesta, ruuhkautuneiden tapausten suuresta määrästä, oikeusjärjestelmän resurssien puutteesta, oikeusviranomaisten vähäisestä vastuuvelvollisuudesta ja vastuusta sekä oikeuslaitoksen rakenteisiin mahdollisesti kohdistuvasta poliittisesta vaikutusvallasta, joita ei vieläkään oteta riittävällä tavalla huomioon lainsäädännössä; korostaa, että on tärkeää saada aikaan täysin toimiva oikeusjärjestelmä, jolla on oikeustapausten käsittelyn kestoa koskevat vakiintuneet säännöt; pitää myönteisinä toimenpiteitä, joita on toteutettu oikeuslaitoksen juurruttamiseksi pohjoisosiin, kun eräisiin virkoihin on otettu Kosovon serbituomareita ja -syyttäjiä; kehottaa poliittisia viranomaisia osoittamaan selkeästi täyden tukensa tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuudelle; toteaa, että meneillään oleviin tutkimuksiin ja oikeudenkäynteihin pyritään jatkuvasti vaikuttamaan tuomareiden ja syyttäjien kautta; kehottaa viranomaisia muuttamaan perustuslakia sen varmistamiseksi, että Kosovon tuomarineuvoston jäsenten enemmistö valitaan tuomareiden keskuudesta Venetsian komission suositusten mukaisesti;

23.  kehottaa Kosovoa noudattamaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja;

24.  panee merkille, että perustuslakiin on hyväksytty muutoksia, jotka koskevat erityisjaostojen ja erikoissyyttäjänviraston perustamista; suhtautuu myönteisesti siihen, että Kosovon ja Alankomaiden väliset neuvottelut isäntävaltiosopimuksesta on saatettu päätökseen; odottaa, että erityisjaostot ovat mahdollisimman pian täydessä toimintavalmiudessa ja erikoissyyttäjänvirastolla on riittävästi henkilöstä tehtäviensä hoitamiseen; kehottaa erityisjaostoja ja erikoissyyttäjänvirastoa ottamaan huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kokemukset ja parhaat käytännöt niiden perustamista koskevien perustuslain säännösten mukaisesti; kehottaa Kosovon viranomaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä uuden tuomioistuimen kanssa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita osoittamaan riittävästi varoja erityisjaostojen toimintaan;

25.  katsoo, että EULEXin arviointi ja mahdollinen vaiheittainen lakkauttaminen on toteutettava yhdessä EU:n erityisedustajan valtuuksien lujittamisen ja lisäämisen kanssa, jotta voidaan varmistaa, että erityisedustajalla on valmiudet hoitaa seuranta-, mentorointi- ja neuvontatehtäviä sekä tehostaa Kosovon integroitumista unioniin, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa ja sotarikoksia koskevien syytteiden nostamista; kehottaa tällä välin parantamaan EULEXin tehokkuutta ja sen täyttä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sen toimikauden ajan; ottaa huomioon neuvoston joulukuussa 2015 antamat päätelmät EULEXin toimeksiannosta ja kehottaa Kosovoa myötävaikuttamaan siihen, että EULEX suoriutuu kaikilta osin ja esteittä uudistetusta toimeksiannostaan; korostaa, että toimeksiantoa uudistettaessa on otettava huomioon EULEXiin liittyviä korruptioväitteitä käsittelevässä professori Jean-Paul Jacquén selonteossa esitetyt havainnot ja pantava täytäntöön selonteossa annetut suositukset; kehottaa painokkaasti EULEXia pääsemään yhteisymmärrykseen UNMIKin kanssa vielä keskeneräisten asiakokonaisuuksien luovuttamisesta Kosovon asiaa käsitteleville viranomaisille; kehottaa jäsenvaltioita lähettämään hyvin koulutettuja ja päteviä asiantuntijoita tarvittavan pituisille komennuksille ja varmistamaan heidän mahdollisuutensa palata kansallisiin yksiköihin toimeksiannon päätyttyä;

26.  pitää valitettavana, että Unesco on hylännyt Kosovon jäsenyyshakemuksen, mikä johtuu sekä Serbian aktiivisesta vastustuksesta – joka on vastoin maan antamaa sitoumusta hyvien naapuruussuhteiden kehittämisestä – että jäsenvaltioiden yksimielisyyden puutteesta; pitää Prizrenin historiallisen perinnön suojelemisesta annetun lain hyväksymistä myönteisenä ja kehottaa panemaan lain kokonaisuudessaan täytäntöön; kiinnittää kuitenkin huomiota uhkiin, joita kaupungin historialliseen perintöön kohdistuu yleistyvän laittoman rakentamisen vuoksi; pitää myönteisenä useiden vuonna 2004 valitettavasti tuhottujen serbien uskonnollisten ja kulttuuriperintökohteiden, kuten ortodoksien katedraalin, kunnostamista ja kehottaa jatkamaan Serbian uskonnollisen ja kulttuurisen perinnön kunnostamista; kehottaa tässä yhteydessä asiaankuuluvia osapuolia, mukaan lukien Kosovon viranomaisia, Serbian hallitusta, Kosovon serbiyhteisöä sekä Serbian ortodoksikirkkoa, luomaan järjestelmän, jolla edistetään, suojellaan ja säilytetään Kosovon kulttuurista ja uskonnollista perintöä, jota olisi pidettävä yleiseurooppalaisena perintönä; pitää myönteisenä, että Kosovon perustuslakiin on kirjattu maan sitoutuminen kulttuurisen ja uskonnollisen perinnön vaalimiseen ja suojelemiseen, ja kehottaa toteuttamaan lisätoimia kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi; korostaa, että kansainvälisiin ja alueellisiin organisaatioihin ja mekanismeihin osallistumisen olisi oltava Kosovon ensisijainen tavoite; muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää noudattaa alueellisesta yhteistyöstä tehtyä sopimusta; uskoo, että Länsi-Balkanin alueellinen nuorisoalan yhteistyötoimisto (Regional Youth Cooperation Office of the Western Balkans), joka perustettiin Berliinin prosessin yhteydessä ja jota monet tahot edistävät aktiivisesti, tuottaa myönteisiä tuloksia erityisesti Serbian ja Kosovon nuorten välisten suhteiden kannalta;

27.  suhtautuu myönteisesti Kosovon kansalliskokoukselle esitettyyn kutsuun osallistua pysyvästi, kaikilla tasoilla ja yhtäläisin edellytyksin Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin (SEECP) parlamentaarisen edustajakokouksen toimintaan ja kokouksiin toukokuussa 2015 tehdyn päätöksen mukaisesti ja pitää tätä tärkeänä panoksena parlamenttien välisen alueellisen vuoropuhelun kannalta; pitää valitettavana, että Kosovon kansalliskokousta ei ole hyväksytty täysivaltaisena jäsenenä muihin parlamenttien alueellisiin yhteistyöaloitteisiin, kuten vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien maiden parlamenttien Euroopan yhdentymisasioita käsittelevien valiokuntien konferenssiin (COSAP) ja Länsi-Balkanin maiden parlamenttien taloutta, rahoitusta ja Euroopan yhdentymisasioita käsittelevien valiokuntien verkostoon (NPC); kehottaa kaikkia alueen parlamentteja noudattamaan osallistavampaa lähestymistapaa Kosovon kansalliskokouksen esittämiin alueellisten aloitteiden jäsenyyttä koskeviin pyyntöihin ja edistämään siten alueellista yhteistyötä;

28.  kehottaa Kosovoa jälleen kerran hyväksymään lopullisesti virkamieskuntaa koskevan lainsäädäntökehyksen ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön julkishallintoa koskevan strategisen kehyksen ja toimintasuunnitelman; kehottaa viranomaisia lopettamaan julkishallinnon politisoinnin, edistämään kaikissa julkisissa instituutioissa ansioihin perustuvaa ammattimaisuutta, varmistamaan julkisten instituutioiden moitteettoman varainhoidon sekä huolehtimaan siitä, että kansalliskokous pystyy avoimesti valvomaan talousarvion toteuttamista;

29.  korostaa, että on tärkeää lisätä sellaisten kosovolaisten kansalaisjärjestöjen hankkeille myönnettävää rahoitusta, joiden tavoitteena on edistää hyvän hallinnon periaatteita, lisätä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, vahvistaa oikeusjärjestelmän institutionaalisia mekanismeja, lujittaa entisestään institutionaalista ja sosiaalista demokratiaa sekä lisätä toimia syrjäytyneiden ryhmien ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi;

30.  ilmaisee jälleen huolensa korkeasta työttömyydestä, etenkin korkeasta nuorisotyöttömyydestä ja naisten työttömyydestä, ja tuomitsee yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla yleisesti esiintyvän naisten syrjinnän; painottaa, että Kosovon nuorten tulevaisuudennäkymät on taattava; kehottaa Kosovoa keskittymään osaamisvajeen poistamiseen työmarkkinoilta, poistamaan kaikki hallinnolliset esteet, jotka saattavat johtaa syrjiviin käytäntöihin, ja parantamaan maan yritysten yleistä toimintaympäristöä etenkin pk-yritysten kannalta; kehottaa komissiota antamaan nuorille yrittäjille lisätukea osana liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) rahoitusta painottaen erityisesti harjoittelujaksoja ja seminaareja sekä taitotiedon vaihtoa, mukaan lukien toimet, joilla edistetään yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden yrittäjiin, ja toteuttamaan myös kaikkia mahdollisia toimia aivoviennin estämiseksi, etenkin nyt kun vakautus- ja assosiaatiosopimus on tullut voimaan;

31.  muistuttaa, että rakenneuudistukset ovat yhä keskeisessä asemassa, jotta lisätään mahdollista kasvua, edistetään tuottavuutta ja parannetaan Kosovon talouden joustavuutta ja kilpailukykyä; kannattaa komission päätelmää, jonka mukaan Kosovon olisi vahvistettava keskipitkän aikavälin finanssijärjestelmäänsä, parannettava julkisen rahoituksen avoimuutta, siirryttävä käyttämään talousarviovaroja kasvua edistäviin toimenpiteisiin ja kohdennettava ulkomaisia suoria investointeja ja maksumääräyksiä tuottaville aloille; kehottaa Kosovoa nopeuttamaan julkisten yritysten rakenneuudistuksia, parantamaan vararikko- ja maksukyvyttömyysmenettelyjä sekä vähentämään maan riippuvuutta tullimaksuista laajentamalla kotimaista veropohjaa ja nykyaikaistamalla veronkantoa;

32.  painottaa, että työmarkkinauudistukset ja niitä täydentävät koulutusjärjestelmän uudistukset, ovat keskeisessä asemassa maan korkean työttömyyden ja alhaisen työvoimaosuuden vuoksi; korostaa, että on toteutettava lisätoimia, jotta koulutusjärjestelmä ja työmarkkinoiden tarpeet voidaan paremmin sovittaa yhteen, erityisesti muuttamalla korkeakouluopetusta edeltävän opetuksen opetussuunnitelman kehystä; painottaa lisäksi, että on tärkeää laajentaa ammatillista koulutusjärjestelmää, jota on täydennettävä aktiivisella työmarkkinapolitiikalla;

33.  toteaa, että Kosovo on vasta alkanut kehittyä toimivaksi taloudeksi; pitää myönteisenä, että teollisuuden ja pk-yritysten alalla on saatu aikaan jonkin verran edistystä; kehottaa painokkaasti vähentämään edelleen pk-yrityksiin kohdistuvia rasitteita ja korostaa tarvetta arvioida sääntelyn vaikutukset pk-yrityksiin sekä lisätä tukea suurta lisäarvoa tuottaville uusyrityksille ja innovatiivisille yrityksille, jotta voidaan kannustaa yritystoimintaa, joka tuottaa sekä sosiaalisia että taloudellisia hyötyjä; kehottaa komissiota antamaan nuorille yrittäjille lisätukea liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) rahoituksesta muun muassa toimilla, joilla edistetään yhteyksiä EU:n jäsenvaltioiden yrittäjiin ja Kosovon yrittäjäyhdistysten osallistumista Euroopan nuorten yrittäjien liittoon (European Confederation of Young Entrepreneurs), etenkin, kun vakautus- ja assosiaatiosopimus on tullut voimaan; kehottaa painokkaasti Kosovon toimielimiä luomaan yhteiskunnallisille ja kestäville yrityksille mahdollisuuksia saada investointirahoitusta, jotta torjutaan sosiaalisten ongelmien ja kestävän kasvun asettamia haasteita;

34.  korostaa jälleen, että Kosovon on saatava mahdollisimman pian oma kansainvälisen puhelinliikenteen suuntanumero, sillä se auttaa parantamaan Kosovon kansainvälistä näkyvyyttä; kehottaa Kansainvälistä televiestintäliittoa (ITU) ryhtymään toimiin tällaisen sopimuksen edistämiseksi;

35.  korostaa, että kutsuja esitettäessä on otettava huomioon kaikille yhteisölle arkaluonteiset asiat, kuten kenraali Dikovićin tapauksessa tehtiin, ja kehottaa KFOR-joukkoja toimimaan yhteistyössä Kosovon viranomaisten kanssa sellaisten eleiden välttämiseksi, jotka saattaisivat loukata uhrien muistoa ja vahingoittaa Pristinan ja Belgradin välistä vuoropuhelua; muistuttaa, että tällaisista vierailuista on annettava 48 tuntia etukäteen asianmukainen ilmoitus sekä Belgradin että Pristinan yhteystoimistoille;

36.  pitää myönteisenä, että maantieliikennettä ja liikenteen infrastruktuuria on saatu parannettua etenkin moottoriteiden osalta, ja pitää samoin myönteisenä, että äskettäin hyväksyttiin liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) vuoden 2015 paketti, johon sisältyy Kosovon rautateiden infrastruktuuria koskeva merkittävä hanke; pitää suuria rakennuskustannuksia kuitenkin valitettavina; toivoo, että Kosovon ja Euroopan investointipankin äskettäin allekirjoittama lainasopimus, joka koskee eurooppalaisen rautatiereitin kymmenen Kosovon alueella kulkevan osuuden nykyaikaistamista, voi antaa uutta pontta kattavalle suunnitelmalle julkisen liikenteen parantamiseksi ja rautatieinfrastruktuurin ajan tasalle saattamiseksi; ottaa huomioon, että komissio on asettanut yhteenliitettävyyttä koskevan toimintasuunnitelman yhdeksi ensisijaisista tavoitteistaan ja pitää sitä avaintekijänä alueen talouskehityksen osalta, ja kehottaa Kosovon viranomaisia varmistamaan Wienissä vuonna 2015 pidetyssä Länsi-Balkanin huippukokouksessa hyväksyttyjen liikennealan teknisten standardien ja pehmeiden toimenpiteiden täysimääräisen ja ripeän täytäntöönpanon;

37.  on huolissaan Kosovon nykyisestä epävarmasta energiatilanteesta, joka haittaa jokapäiväistä elämää; huomauttaa, että sähköverkkojen loppuun kulumisesta aiheutuvat häviöt ja niihin liittyvät kaupalliset vahingot ovat erittäin suuria, ja kehottaa toteuttamaan suuria uudistuksia energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseksi siten, että investoidaan nykyisen sähköverkon kunnostamiseen, koska toimiva sähköverkko on ehdoton edellytys sille, että koti- ja ulkomaiset yhtiöt haluavat käynnistää liiketoimintaa Kosovossa; kehottaa energia-alan sääntelyvirastoa suhtautumaan joustavammin toimilupien ja lupien myöntämiseen uusiutuviin energialähteisiin investoiville uusille yrityksille; panee merkille sopimuksen, joka koskee tuotantokapasiteetiltaan 500 MW:n suuruisen New Kosovo -voimalaitoksen rakentamista yhdysvaltalaisen Contour Global -yhtiön kanssa; kehottaa varmistamaan prosessin läpinäkyvyyden ja laatimaan hankkeen sosiaalisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnin noudattaen täysin EU:n normeja;

38.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä Kosovon hallitukselle ja kansalliskokoukselle.