Propunere de rezoluţie - B8-0167/2016Propunere de rezoluţie
B8-0167/2016

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Raportul pe 2015 privind Kosovo

  28.1.2016 - (2015/2893(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Ulrike Lunacek în numele Comisiei pentru afaceri externe


  Procedură : 2015/2893(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0167/2016
  Texte depuse :
  B8-0167/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8-0167/2016

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2015 privind Kosovo

  (2015/2893(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere concluziile președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

  –  având în vedere decizia Consiliului din 22 octombrie 2012 de autorizare a Comisiei să deschidă negocierile în vederea semnării unui acord-cadru cu Kosovo privind participarea la programele Uniunii,

  –  având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2013 de adoptare a Deciziei de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de stabilizare și de asociere între UE și Kosovo,

  –  având în vedere Primul acord cu privire la principiile care reglementează normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo, semnat la 19 aprilie 2013 de prim-miniștrii Hashim Thaçi și Ivica Dačić, precum și Planul de acțiune privind implementarea acordului din 22 mai 2013,

  –  având în vedere Decizia 2014/349/PESC a Consiliului din 12 iunie 2014 de modificare a Acțiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo, EULEX KOSOVO,

  –  având în vedere semnarea, la 27 octombrie 2015, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo, precum și ratificarea acestuia de către Adunarea Parlamentară Kosovară la 2 noiembrie 2015,

  –  având în vedere rapoartele Secretarului General al Națiunilor Unite privind activitățile în curs de desfășurare ale Administrației Interimare a ONU în Kosovo (UNMIK) și evoluțiile aferente, inclusiv ultimul raport publicat la 3 noiembrie 2015,

  –  având în vedere prelungirea până la 28 februarie 2017 a mandatului Reprezentantului Special al UE în Kosovo, Samuel Žbogar,

  –  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2015 intitulată „Strategia de extindere a UE” (COM(2015)0611),

  –  având în vedere concluziile Consiliului din 15 decembrie 2015 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

  –  având în vedere concluziile reuniunilor Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, care au subliniat și reafirmat că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei eventuale liberalizări a vizelor, odată cu îndeplinirea tuturor condițiilor;

  –  având în vedere lansarea dialogului privind vizele în ianuarie 2012, foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor din iunie 2012, Al doilea raport al Comisiei din 24 iulie 2014 privind progresele înregistrate de Kosovo în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor prevăzute de foaia de parcurs privind liberalizarea vizelor (COM(2014)0488) și misiunea de experți a Comisiei din iulie 2015,

  –  având în vedere Rezoluția 1244(1999) a Consiliului de Securitate al ONU, Avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2010 privind conformitatea cu dreptul internațional a declarației unilaterale de independență a Kosovo, precum și Rezoluția 64/298 din 9 septembrie 2010 a Adunării Generale a ONU, care a luat act de conținutul avizului și a salutat disponibilitatea UE de a înlesni dialogul dintre Serbia și Kosovo,

  –  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010, 20 mai 2011, 14-15 martie 2012, 30-31 octombrie 2013 și 29-30 aprilie 2015,

  –  având în vedere Raportul Comisiei pe 2015 privind progresele înregistrate de Kosovo din 10 noiembrie 2015 (SWD(2015)0215),

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

  –  având în vedere activitatea lui Ulrike Lunacek, în calitate de raportoare permanentă privind Kosovo a Comisiei pentru afaceri externe,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât independența Kosovo este recunoscută de 110 dintre cele 193 de state membre ale ONU, inclusiv de 23 dintre cele 28 de state membre ale UE;

  B.  întrucât Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo (ASA) a fost semnat la 27 octombrie 2015 și a fost ratificat de către Adunarea Parlamentară kosovară la 2 noiembrie 2015; întrucât Parlamentul European își va da aprobarea în ianuarie 2016;

  C.  întrucât țările (potențial) candidate sunt evaluate pe baza propriilor merite și întrucât calendarul aderării este determinat de viteza și calitatea cu care acestea fac reformele necesare;

  D.  întrucât UE și-a afirmat în repetate rânduri disponibilitatea de a asista Kosovo în dezvoltarea sa economică și politică , oferindu-i o perspectivă europeană clară, în conformitate cu perspectiva europeană a regiunii;

  E.  întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central al politicii sale de extindere;

  F.  întrucât UE a subliniat necesitatea consolidării guvernanței economice, a statului de drept și a capacităților administrației publice în toate țările din Balcanii de Vest;

  G.  întrucât mandatul EULEX va expira la 14 iunie 2016; întrucât analiza strategică a misiunii EULEX în Kosovo este în curs de desfășurare,

  1.  salută semnarea, la 27 octombrie 2015, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo, ca o primă relație contractuală, precum și ratificarea rapidă a acestuia de către Adunarea Parlamentară kosovară la 2 noiembrie 2015; subliniază faptul că ASA deschide calea pentru integrarea Kosovo în UE, va oferi un stimulent puternic pentru punerea în aplicare și instituționalizarea reformelor și va oferi posibilitatea cooperării cu UE într-o gamă largă de domenii, pentru a intensifica dialogul politic și integrarea comercială, pe lângă consolidarea relațiilor cu țările vecine și contribuția la asigurarea stabilității în regiune; invită guvernul din Kosovo să se concentreze asupra implementării reformelor cuprinzătoare necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care îi revin în temeiul ASA;

  2.  salută adoptarea de către Comisie a pachetului de sprijinire a reformelor și a cooperării regionale în Balcanii de Vest, pachet ce exprimă angajamentul UE de a susține procesul de reformă politică și economică în țările aflate pe calea aderării la UE;

  3.  subliniază faptul că ASA are drept scop să promoveze standardele europene în domenii cum ar fi concurența, achizițiile publice, proprietatea intelectuală, protecția consumatorilor, precum și să stabilească o zonă de liber schimb, ca acțiune concretă în direcția integrării economice a Kosovo în Uniunea Europeană;

  4.  salută progresele realizate în 2015 în ceea ce privește realizarea unor acorduri în cadrul procesului de normalizare a relațiilor dintre Kosovo și Serbia, și anume, cu privire la înființarea Asociației/Comunității comunelor cu majoritate sârbă din Kosovo, la energie și la podul din Mitrovicë/Mitrovica, la acordul din 25 august 2015 referitor la telecomunicații, la cel din iunie 2015, cu privire la asigurarea autovehiculelor, și la cel din februarie 2015 privind sistemul de justiție; salută eforturile permanente de mediere ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia, care mai are până să fie complet finalizată; invită SEAE să facă o evaluare generală aprofundată a stadiului implementării tuturor acordurilor semnate până în prezent, pentru a vedea dacă ele au fost concretizate prin adoptarea unor legi naționale și să raporteze periodic Parlamentului European și parlamentelor din Kosovo și Serbia cu privire la acest lucru; îndeamnă VP/ÎR să identifice situațiile de neconformitate, cerând părților să-și îndeplinească angajamentele și invită Serbia și Kosovo să se abțină de la retorica negativă și să continue punerea în aplicare deplină, cu bună-credință și la timp a tuturor acordurilor deja încheiate și să continue cu hotărâre procesul de normalizare; subliniază faptul că dialogul continuu și constructiv între Pristina și Belgrad și implementarea integrală a acordurilor semnate sunt cruciale pentru normalizarea relațiilor dintre ele;

  5.  este preocupat de numărul mare de persoane dispărute în perioada războiului și de faptul că nu prea s-au înregistrat progrese în privința lor; îndeamnă la o cooperare interstatală deplină în acest sens, având în vedere că o cooperare deplină pentru stabilirea adevărului despre persoanele dispărute este esențială pentru reconciliere;

  6.  ia act de hotărârea Curții Constituționale privind înființarea Asociației comunelor cu majoritate sârbă și îndeamnă la redactarea unor legi și statute în ton cu hotărârea respectivă; solicită implementarea deplină și riguroasă a acordurilor încheiate; îndeamnă la respectarea statului de drept, regretă că forțele de opoziție nu au profitat de această suspendare pentru a relua dialogul politic și încurajează toate forțele politice să acționeze constructiv în interesul țării lor, al instituțiilor democratice și al cetățenilor acesteia; consideră că respectarea regulilor democrației, dialogul politic și activitatea parlamentară neîngrădită sunt condiții esențiale pentru punerea în aplicare a tuturor aspectelor agendei de reforme a Kosovo; condamnă cu fermitate obstrucționările violente ale treburilor Adunării, solicită evitarea continuării protestelor violente în cadrul acesteia și subliniază că deputații aleși în cadrul Adunării ar trebui să se întâlnească și să discute, respectând pe deplin această instituție; subliniază că guvernul ar trebui să respecte rezoluțiile și deciziile Parlamentului și ar trebui să informeze organul legislativ, în conformitate cu cerințele acestuia, înainte de a decide semnarea unor acorduri cu alte state; salută, în acest sens, propunerea bine redactată din 20 noiembrie 2015 a doi deputați care fac parte din coaliția de guvernământ și, respectiv, din opoziția din Kosovo; îi invită pe toți actorii politici să reia dialogul politic pentru ieșirea din impas și pentru găsirea unei soluții viabile care să restabilească funcționarea normală a Adunării Parlamentare kosovare; îi invită pe toți liderii din Kosovo să acorde o importanță maximă soluționării acestei situații și să acționeze responsabil, ținând seama de faptul că Adunarea este aleasă de poporul kosovar pentru poporul kosovar; este extrem de preocupat de actele repetate de violență și solicită autorităților de ordine publică să își facă datoria, cu respectarea deplină a procedurilor legale; ia act cu îngrijorare de evenimentele care au dus la arestarea câtorva deputați și solicită desfășurarea unei anchete privind eventualele abuzuri de putere legate de arestările făcute; îndeamnă Adunarea Parlamentară kosovară să clarifice normele privind ridicarea imunității membrilor săi; ia notă de cererea adresată Parchetului din Pristina de Avocatul Poporului de a deschide o anchetă privind intervenția poliției din 28 noiembrie 2015;

  7.  accentuează că este necesar ca Adunarea să devină mai eficientă și să își respecte propriul Regulament de procedură în orice împrejurare, regulament care ar trebui respectat și de guvern; subliniază necesitatea de a consolida rolul de supraveghere al Adunării și invită insistent Adunarea să adopte cât mai curând posibil o legislație care să prevadă un rol mai însemnat pentru Comisia de integrare în UE în cadrul procesului de integrare a Kosovo, precum și implicarea deplină a opoziției în acest proces; încurajează Adunarea să se consulte periodic cu Comisia de la Veneția și să o implice în timpul etapelor de pregătire a legislației; subliniază necesitatea de a numi, în regim de urgență și printr-un proces de selecție transparent, apolitic și bazat pe merite, membri competenți în cadrul organismelor de reglementare și de supraveghere pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a administrației publice;

  8.  ia act de faptul că cinci state membre nu au recunoscut în mod oficial Kosovo și consideră că recunoașterea de către aceste state ar putea contribui la întărirea stabilității în regiune, la facilitarea în continuare a normalizării relațiilor dintre Serbia și Kosovo și la creșterea credibilității politicii externe a UE; în acest sens, ia act cu satisfacție de decizia celor cinci state membre care nu au recunoscut Kosovo de a facilita aprobarea ASA în cadrul Consiliului; invită toate statele membre să facă tot ce le stă în putință pentru a facilita contactele economice și interpersonale, precum și relațiile sociale dintre cetățenii lor și cei din Kosovo, în spiritul ASA și al stabilirii unor relații contractuale oficiale; salută prezentarea de către Kosovo a primului program de reformă economică, prevăzut ca un prim pas în direcția aprofundării dialogului economic cu UE;

  9.  ia act cu satisfacție de eforturile depuse de autoritățile din Kosovo pentru a pune capăt tendinței de migrație ilegală care a atins apogeul la începutul anului 2015; subliniază faptul că măsurile pe termen scurt care urmăresc să descurajeze populația să părăsească țara ar trebui să fie însoțite de evoluții socioeconomice și de crearea de locuri de muncă, pentru a încuraja cetățenii să rămână în Kosovo și să își construiască un viitor în țara lor; este încredințat că liberalizarea vizelor ar putea contribui, de asemenea, la reducerea imigrației ilegale, permițând contactele „interpersonale” care ar oferi cetățenilor posibilitatea să călătorească în străinătate în scopuri turistice și să-și viziteze rudele și prietenii, fără a trebui să treacă prin proceduri lungi și costisitoare de obținere a vizelor, precum și la depășirea sentimentului de izolare; reafirmă pericolul potențial al unei situații în care Kosovo ar fi singurul teritoriu din regiune închis și izolat prea mult timp; insistă, de asemenea, ca Pristina să ia măsuri eficiente de combatere a rețelelor infracționale implicate în traficul de ființe umane; consideră că desemnarea Kosovo drept țară de origine sigură pe lista comună a UE a țărilor de origine sigure ar fi foarte binevenită în contextul combaterii migrației clandestine;

  10.  salută progresele realizate în punerea în aplicare a Planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize; solicită autorităților să îndeplinească rapid și pe deplin toate criteriile necesare; invită Comisia să lucreze mai intens la liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo; este pregătit să avizeze și solicită Consiliului să avizeze rapid liberalizarea regimului de vize pentru Kosovo, de îndată ce Comisia apreciază în timp util că toate criteriile tehnice au fost îndeplinite; în același timp, subliniază necesitatea de a identifica și de a urmări penal traficanții de ființe umane și contrabandiștii pentru a descuraja activitățile ilegale ale acestora; îndeamnă toate instituțiile UE, în special Comisia, să accelereze procesul de liberalizare a regimului de vize pentru Kosovo, și autoritățile kosovare să își îndeplinească angajamentele și să aplice criteriile de referință rămase, pentru ca, până la sfârșitul anului 2016, Kosovo să beneficieze de un regim de călătorie fără vize și, astfel, să apropie mai mult cetățenii kosovari de UE;

  11.  susține continuarea discuțiilor privind un acord-cadru care ar permite Kosovo să participe la programele UE;

  12.  salută adoptarea pachetului de legi privind drepturile omului care consolidează structura instituțională de supraveghere a apărării și respectării drepturilor omului; subliniază importanța crucială a implementării acestor legi; salută mai ales instituirea și numirea unui avocat al poporului, în special în vederea stabilirii încrederii sociale în societatea kosovară; cu toate acestea, regretă faptul că activitatea acestuia este îngreunată de lipsa unui sediu adecvat și solicită autorităților să îi atribuie rapid un nou sediu, în conformitate cu principiile de la Paris; solicită autorităților să ia măsuri astfel încât toate instituțiile independente și organismele de reglementare existente să devină pe deplin funcționale;

  13.  constată cu îngrijorare că voința politică a autorităților de a colabora cu adevărat cu societatea civilă este în continuare foarte slabă; invită autoritățile să pună în aplicare cu bună credință cadrul juridic de cooperare cu societatea civilă, în special prin dotarea Consiliului consultativ comun cu toate resursele necesare; invită Biroul UE să încurajeze și, dacă este necesar, să înlesnească o astfel de consultare;

  14.  salută, de asemenea, adoptarea, în mai 2015, a Legii privind protecția împotriva discriminării și faptul că Avocatului Poporului i s-a acordat mandatul de a acționa ca un organism de promovare a egalității; rămâne preocupat de nivelul scăzut de luare în evidență și anchetare a cazurilor de discursuri de incitare la ură, în special împotriva persoanelor LGBTI și a comunităților minoritare; încurajează Grupul consultativ și de coordonare pentru drepturile comunității LGBTI să monitorizeze în mod activ aceste cazuri și preocupările aferente;

  15.  salută, de asemenea, adoptarea Legii privind egalitatea de gen și invită autoritățile din Kosovo să trateze în mod prioritar integrarea dimensiunii de gen și să se asigure că organele de conducere și autoritățile dau un bun exemplu în acest sens; este preocupat de provocările structurale care împiedică punerea în aplicare a acestei legi; rămâne preocupat de subreprezentarea femeilor în posturile de decizie; este îngrijorat de faptul că nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește combaterea violenței în familie și a violenței cu caracter sexist; solicită autorităților să încurajeze în mod public și să introducă mecanisme de protecție și de asigurare a unui adăpost pentru femeile care rup tăcerea și denunță violența domestică; își exprimă îngrijorarea în legătură cu numărul scăzut al proprietarilor femei; invită autoritățile garanteze drepturile de proprietate ale femeilor, inclusiv prin înregistrarea tuturor coproprietarilor în cadastru și în cartea funciară și printr-o campanie de informare;

  16.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că pe parcursul anului trecut s-au înregistrat foarte puține progrese în domeniul libertății de exprimare și al libertății mass-mediei; este preocupat de faptul că jurnaliștii se confruntă cu violențe în cursul exercitării profesiei și subliniază că protecția jurnaliștilor trebuie întărită prin reacții sistematice, denunțare publică, anchete prompte și soluționarea în timp util a atacurilor împotriva jurnaliștilor; subliniază că trebuie să se facă mai multe progrese și în ceea ce privește independența mass-mediei; solicită autorităților să elimine rapid lacunele sistematice din legislație, asigurând libertatea mass-mediei, având în vedere mai ales transparența asupra proprietarilor trusturilor mass-media și sustenabilitatea posturilor publice de radiodifuziune, după un proces amplu și minuțios de consultare publică; îndeamnă autoritățile să pună în aplicare în mod eficient legislația privind calomnia, incitarea la ură și defăimarea;

  17.  reamintește că Serbia și Kosovo trebuie să găsească soluții durabile pentru refugiați, în conformitate cu concluziile Agenției pentru refugiați a ONU (UNHCR) în această privință și cu raportul pe 2014 al raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în cazul persoanelor strămutate intern;

  18.  constată că sunt necesare mai multe eforturi pentru a garanta în practică drepturile tuturor minorităților din Kosovo, inclusiv drepturile comunităților de romi, așcali și egipteni, precum și a comunității gorani, prin punerea integrală în aplicare a legislației aplicabile, luând în considerare cele mai bune practici din regiune și din statele membre ale UE; invită autoritățile naționale și locale să depună mai multe eforturi pentru aplicarea legilor care au fost adoptate, astfel încât acestea să contribuie la dezvoltarea continuă a unei societăți multietnice, în special în ceea ce privește educația și ocuparea forței de muncă în rândul minorităților, și cu scopul de a preveni discriminarea directă și indirectă; salută „Declarația de la Priștina”, care invită guvernele și organizațiile internaționale, interguvernamentale și ale societății civile să aplice cu rigurozitate principiile nediscriminării și egalității la elaborarea și adoptarea hotărârilor privind promovarea și respectarea drepturilor romilor și să combată atitudinile ostile față de romi în Balcanii de Vest;

  19.  se arată preocupat că nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ în combaterea corupției și a criminalității organizate de la nivel înalt și că nu s-a creat o evidență a urmăririlor penale și a condamnărilor; subliniază că criminalitatea organizată rămâne în continuare o preocupare majoră ; relevă că Guvernul Kosovo trebuie să transmită un semnal clar și explicit că duce o luptă sistematică împotriva corupției la toate nivelurile; solicită autorităților să adopte o abordare cuprinzătoare și strategică pentru a lupta împotriva corupției endemice, care rămâne un obstacol semnificativ în calea dezvoltării democratice, sociale și economice a Kosovo; invită Agenția de Combatere a Corupției din Kosovo să lanseze mai multe anchete și invită Parchetul să instrumenteze cazurile transmise de această autoritate; subliniază că transparența procedurilor constituie un element esențial pentru a combate corupția și a asigura apărarea drepturilor fundamentale; subliniază, de asemenea, rolul și responsabilitatea elitei politice în lupta împotriva corupției;

  20.  apreciază eforturile mai susținute și angajamentul ferm de a combate terorismul și îndeamnă la implementarea strategiei de combatere a terorismului; îndeamnă autoritățile să încerce să soluționeze cauzele radicalizării, în special șomajul ridicat în rândul tinerilor și extremismul violent; salută participarea Kosovo la coaliția de combatere a terorismului și măsurile luate de autorități pentru a preveni radicalizarea tinerilor; invită autoritățile să monitorizeze îndeaproape și să împiedice posibilitatea mobilizării lor ca combatanți străini și teroriști islamici; salută faptul că în Constituția sa Kosovo consacră principiul unui stat secular, neutru din punctul de vedere al credințelor religioase;

  21.  ia act de faptul că, potrivit Ministerului de Interne din Kosovo, aproximativ 300 de cetățeni kosovari s-au alăturat grupurilor de jihadiști din Siria și Irak, precum și de faptul că mulți dintre aceștia s-au întors deja în Kosovo; salută măsurile luate de guvern, care prevăd pedepse cu închisoarea pentru cetățenii care s-au angajat în activități teroriste;

  22.  constată că s-au înregistrat, de asemenea, progrese în sistemul judiciar prin adoptarea unor acte legislative relevante; subliniază necesitatea de a proceda cu promptitudine la punerea în aplicare concretă și efectivă a actelor legislative respective; rămâne serios preocupat de ritmul lent de administrare a justiției și de numărul mare de cauze acumulate pe rolul instanțelor, de lipsa resurselor, de nivelul scăzut de responsabilizare și responsabilitate al funcționarilor din sistemul judiciar, precum și de posibilitatea exercitării de influență politică asupra structurilor judiciare, fapt pentru care legislația nu prevede, în continuare, soluții adecvate și subliniază importanța unui sistem judiciar complet funcțional, cu norme bine stabilite în ceea ce privește termenul de soluționare a cauzelor în instanță; salută progresele înregistrate în ceea ce privește integrarea sistemului de justiție în zona de nord, unele posturi fiind ocupate de către judecători și procurori sârbi din Kosovo; invită autoritățile politice să își demonstreze în mod clar întregul sprijin față de independența judecătorilor și a procurorilor care continuă să fie ținta unor încercări de a influența anchetele și procedurile judiciare în curs; invită autoritățile să modifice Constituția pentru a asigura că majoritatea membrilor Consiliului Magistraturii din Kosovo sunt aleși de colegii lor, în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția;

  23.  invită Kosovo să urmeze linia politicii externe și de securitate comună a UE;

  24.  ia act cu satisfacție de adoptarea amendamentelor constituționale de instituire a unor secțiuni specializate și a unui Parchet specializat; salută finalizarea negocierilor dintre Kosovo și Țările de Jos cu privire la acordul de găzduire și speră că tribunalul specializat va fi pe deplin operațional cât mai curând posibil și că Parchetul specializat va avea suficient personal pentru a-și îndeplini sarcinile; invită secțiunile specializate și Parchetul specializat să valorifice experiența și cele mai bune practici ale Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII), în conformitate cu prevederile constituționale specifice referitoare la înființarea sa; solicită autorităților kosovare să coopereze pe deplin cu noua instanță; solicită UE și statelor sale membre să asigure fonduri suficiente pentru funcționarea secțiunilor;

  25.  consideră că revizuirea EULEX și viitoarea eliminare treptată a acesteia trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea și extinderea mandatului RSUE, pentru a se asigura că acesta are capacități în ceea ce privește activitățile de monitorizare, îndrumare și consiliere, consolidarea procesului de integrare a Kosovo în UE, combaterea criminalității organizate și a corupției și urmărirea penală a crimelor de război; solicită, în același timp, mai multă eficacitate, precum și o totală transparență și responsabilitate din partea misiunii EULEX pe durata mandatului său; ia act de concluziile Consiliului din decembrie 2015 privind mandatul EULEX și solicită autorităților kosovare să contribuie la îndeplinirea integrală și neîngrădită de către EULEX a noului său mandat; subliniază că în cadrul revizuirii mandatului trebuie să se aplice concluziile și să se pună în practică recomandările formulate de prof. Jean-Paul Jacqué în raportul său, ca urmare a acuzațiilor de corupție în cadrul EULEX; îndeamnă EULEX să încheie un acord cu UNMIK privind transferul dosarelor pendinte către autoritățile kosovare competente; invită statele membre să detașeze experți bine instruiți și calificați pe durata necesară și să asigure reintegrarea lor în serviciile naționale după încheierea misiunii;

  26.  regretă respingerea cererii de aderare la UNESCO a Kosovo, fapt cauzat printre altele de împotrivirea activă a Serbiei, ceea ce contrazice angajamentul acesteia față de dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate, dar și de lipsa unanimității între statele membre; salută adoptarea legii de protejare a patrimoniului istoric de la Prizren și solicită punerea în aplicare pe deplin a acesteia și subliniază în același timp amenințările cu care se confruntă patrimoniul orașului, ca urmare a extinderii construcțiilor ilegale; salută faptul că multe situri aparținând patrimoniului religios și cultural al sârbilor, care au fost, din păcate, distruse în 2004, cum ar fi catedrala ortodoxă, au fost renovate cu fonduri provenite de la contribuabilii kosovari și solicită continuarea proiectelor de renovare a patrimoniului religios și cultural sârb; îndeamnă, în acest context, părțile interesate, inclusiv autoritățile din Kosovo, guvernul sârb, comunitatea sârbă din Kosovo și Biserica Ortodoxă Sârbă să stabilească un sistem acceptabil de promovare și de protecție a patrimoniului cultural și religios al Kosovo, care ar trebui să fie tratat ca patrimoniu european comun; apreciază faptul că în constituția Kosovo este consfințit angajamentul Kosovo față de conservarea și protejarea patrimoniului său cultural și religios și cere să se depună mai multe eforturi pentru protecția drepturilor minorităților religioase; subliniază faptul că aderarea la organizațiile și mecanismele regionale și internaționale ar trebui să fie o prioritate pentru Kosovo; reamintește, în acest context, importanța respectării acordului încheiat în ceea ce privește cooperarea regională; consideră că înființarea în cadrul Procesului de la Berlin a Biroului de Cooperare Regională a Tinerilor din Balcanii de Vest, promovat în mod activ de multe părți, va înregistra rezultate pozitive, în special în ceea ce privește relațiile dintre tinerii din Serbia și Kosovo;

  27.  salută invitația adresată Adunării Parlamentare a Kosovo de a participa în permanență, la toate nivelurile și în condiții de egalitate, la activitățile și reuniunile Adunării parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP-PA), astfel cum s-a decis în mai 2015, și consideră că acest lucru reprezintă o contribuție importantă la dialogul parlamentar regional; regretă că Adunarea Kosovo nu a fost acceptată ca membru cu drepturi depline în cadrul altor inițiative de cooperare parlamentară regională, cum ar fi Conferința pentru Balcanii de Vest a comitetelor de integrare europeană ale statelor participante la procesul de stabilizare și de asociere (COSAP), și nici în Rețeaua comisiilor parlamentare pentru economie, finanțe și integrare europeană din Balcanii de Vest (NPC); invită toate parlamentele din regiune să adopte o abordare mai incluzivă în ceea ce privește cererile de aderare la inițiativele regionale adresate de Adunarea Parlamentară kosovară, contribuind astfel la consolidarea cooperării regionale;

  28.  repetă invitația adresată Kosovo de a-și finaliza cadrul legislativ pentru funcția publică și de a pune în aplicare pe deplin cadrul strategic al administrației publice și planul de acțiune aferent; solicită autorităților să pună capăt politizării administrației publice, să promoveze profesionalismul pe baza meritelor în toate instituțiile publice, să asigure o bună gestiune financiară a instituțiilor publice și să asigure transparența supravegherii de către Adunare a execuției bugetului;

  29.  subliniază importanța suplimentării fondurilor pentru proiectele ONG-urilor din Kosovo care urmăresc promovarea principiului bunei guvernanțe, creșterea transparenței și a responsabilității, întărirea mecanismelor instituționale ale sistemelor judiciare, consolidarea democrației instituționale și sociale și intensificarea acțiunilor de protecție și promovare a drepturilor grupurilor marginalizate și ale minorităților etnice;

  30.  își reafirmă îngrijorarea față de ratele ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor și al femeilor, și condamnă discriminarea generalizată a femeilor în societate și pe piața muncii; subliniază necesitatea de a oferi o perspectivă de viitor tineretului din Kosovo; invită guvernul din Kosovo să se concentreze asupra eliminării decalajului de competențe de pe piața muncii, să elimine toate obstacolele administrative care ar putea conduce la practici discriminatorii și să îmbunătățească climatul general de afaceri în țară, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii; invită Comisia să acorde asistență în continuare tinerilor întreprinzători în cadrul fondurilor din Instrumentul de preaderare (IPA), acordând o atenție deosebită cursurilor de formare și atelierelor, precum și schimbului de know-how , inclusiv măsuri de facilitare a contactelor cu întreprinzătorii din statele membre ale UE, și, în același timp, să depună toate eforturile pentru a evita exodul creierelor, în special în urma intrării în vigoare a ASA;

  31.  evidențiază că reformele structurale sunt în continuare esențiale pentru sporirea potențialului de creștere, pentru stimularea productivității și pentru îmbunătățirea flexibilității și a competitivității economiei kosovare; susține concluziile Comisiei, potrivit cărora Kosovo ar trebui să își consolideze cadrul fiscal pe termen mediu, să îmbunătățească transparența finanțelor publice, să orienteze cheltuielile bugetare către măsuri de creștere și să canalizeze investițiile străine directe și remiterile de fonduri către sectoare productive; invită Kosovo să accelereze restructurarea întreprinderilor publice, să îmbunătățească procedurile de faliment și de insolvență și să-și reducă dependența de taxele vamale prin lărgirea bazei fiscale interne și prin modernizarea sistemului de colectare a veniturilor;

  32.  subliniază faptul că reformele pe piața muncii, completate de reforme în sistemul de învățământ, sunt cruciale având în vedere ratele mari ale șomajului și prezența scăzută pe piața muncii; subliniază că sunt necesare eforturi suplimentare pentru o mai mare concordanță între nevoile pieței muncii și sistemul de învățământ, în special prin modificarea programelor pentru învățământul preuniversitar; în plus, subliniază importanța extinderii sistemului de învățământ profesional, care trebuie completat de politici active în domeniul pieței forței de muncă;

  33.  ia act de faptul că Kosovo se află la început de drum pe calea dezvoltării unei economii funcționale; salută faptul că s-au înregistrat unele progrese în domeniul industrial și al IMM-urilor; solicită reducerea în continuare a sarcinilor pentru IMM-uri și subliniază necesitatea evaluării impactului reglementărilor asupra IMM-urilor, pe lângă sprijinirea întreprinderilor nou-înființate și a societăților inovatoare care au o valoare adăugată mare, pentru a încuraja activitatea întreprinzătorilor economici, care va aduce beneficii atât pe plan social, cât și pe plan economic; invită Comisia să acorde asistență în continuare tinerilor întreprinzători în cadrul fondurilor IPA, inclusiv prin măsuri care să faciliteze legăturile cu întreprinzătorii din statele membre, precum și implicarea asociațiilor antreprenoriale din Kosovo în cadrul Confederației europene a tinerilor întreprinzători, în special după intrarea în vigoare a ASA; invită insistent instituțiile din Kosovo să creeze oportunități de finanțare a investițiilor pentru întreprinderi sociale și sustenabile, în vederea depășirii provocărilor pe care le implică problemele sociale și realizării unei creșteri sustenabile;

  34.  reiterează că este important să se asigure, cât mai curând posibil, un indicativ telefonic internațional propriu pentru Kosovo, care va contribui la creșterea vizibilității sale pe plan internațional; invită Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) să avanseze în privința acestui acord;

  35.  subliniază importanța respectării sensibilităților tuturor comunităților atunci când sunt adresate invitații, așa cum s-a întâmplat cu generalul Diković, și invită KFOR să colaboreze cu autoritățile din Kosovo, pentru a evita să comită gesturi care ar putea jigni memoria victimelor și, mai mult, ar putea aduce prejudicii dialogului dintre Pristina și Belgrad; reamintește faptul că ambele birouri de legătură, atât cel din Belgrad, cât și cel din Pristina trebuie să fie informate în mod corespunzător cu 48 de ore înainte de efectuarea unor astfel de vizite;

  36.  salută îmbunătățirea infrastructurilor de transport rutier și de mobilitate, mai ales în ceea ce privește autostrăzile, precum și adoptarea recentă a pachetului IPA II 2015, care include cel mai mare proiect de infrastructură feroviară din Kosovo; regretă, cu toate acestea, costurile mari de construcție; speră ca acordul de împrumut care a fost încheiat recent între Kosovo și Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea segmentului feroviar de pe teritoriul Kosovo din cadrul rețelei feroviare de rute europene 10, să fie în măsură să dea un impuls unui plan cuprinzător de îmbunătățire a transportului public și modernizare a infrastructurilor feroviare; ținând seama de faptul că Comisia a considerat agenda privind conectivitatea drept una dintre principalele sale priorități și un factor cheie pentru dezvoltarea economică a regiunii, invită autoritățile din Kosovo să asigure implementarea rapidă și completă a standardelor tehnice și a măsurilor fără caracter normativ din domeniul transportului, care au fost stabilite în timpul summitului Balcanilor de Vest din 2015 de la Viena;

  37.  își exprimă îngrijorarea cu privire la efectul negativ pe care îl are asupra vieții de zi cu zi actuala situație energetică precară din Kosovo; subliniază faptul că nivelul actual al pierderilor de energie electrică și al pagubelor comerciale aferente este foarte ridicat din cauza uzurii rețelelor și solicită adoptarea de reforme majore pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării prin investiții în reabilitarea rețelei electrice existente, deoarece o rețea electrică funcțională reprezintă o condiție esențială pentru întreprinderile naționale și străine care doresc să desfășoare activități economice pe teritoriul kosovar; îndeamnă Oficiul de Reglementare în Domeniul Energiei să fie mai flexibil în ceea ce privește acordarea de licențe și autorizarea noilor investitori în surse regenerabile de energie; ia act de contractul încheiat cu societatea americană Contour Global pentru construirea centralei electrice „New Kosovo”, care va avea o capacitate de generare de 500 MW, și solicită ca procesul să fie transparent, însoțit de o evaluare a impactului social și asupra mediului al proiectului și în deplină conformitate cu standardele UE;

  38.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, precum și guvernului și Adunării Naționale ale Kosovo.