Процедура : 2016/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0168/2016

Внесени текстове :

B8-0168/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 03/02/2016 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0037

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 465kWORD 65k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

внесено съгласно член 216, параграф 2 от Правилника за дейността


относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP))


Сесилия Викстрьом от името на комисията по петиции

Резолюция на Европейския парламент относно ратифицирането на Маракешкия договор въз основа на получени петиции, по-конкретно петиция № 924/2011 (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид петициите, внесени от граждани на ЕС с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и особено петиция № 924/2011, внесена от Дан Пескод, с британско гражданство, от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти,

–  като взе предвид Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (Маракешкия договор),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид член 216, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според оценки на Световната здравна организация от 2010 г. в Европа има 2 550 000 слепи и 23 800 000 души със слабо зрение, което възлиза общо на 26 350 000 лица с увредено зрение;

Б.  като има предвид, че едва 5% от всички публикувани книги в развитите държави и по-малко от 1% в развиващите се държави се произвеждат в достъпни за четене формати;

В.  като има предвид, че ЕС и държавите членки са страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

Г.  като има предвид, че ЕС и държавите членки са подписали Маракешкия договор през април 2014 г., като по този начин са поели политически ангажимент да го ратифицират;

Д.   като има предвид, че в заключителните бележки по първоначалния доклад на Европейския съюз относно изпълнението на Конвенцията комитетът на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания насърчи Европейския съюз да предприеме всички подходящи мерки за ратифицирането и прилагането на Маракешкия договор възможно най-скоро;

Е.  като има предвид, че Комисията представи предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор (COM(2014)0638);

1.  припомня, че член 24 и член 30 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания подчертават правото на образование на хората с увреждания, без дискриминация и при равни възможности, като същевременно се гарантира, че законите, защитаващи правата на интелектуална собственост, не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до културни материали;

2.  отбелязва с дълбоко възмущение, че седем държави – членки на ЕС, са образували блокиращо малцинство, което възпрепятства процеса на ратифициране на договора; изисква от Съвета и държавите членки да ускорят процеса на ратификация без тя да се обвързва с преразглеждането на правната рамка на ЕС или с решението на Съда на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на държавите членки, на Европейската комисия и на комитета на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Правна информация - Политика за поверителност