Menetlus : 2016/2542(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0168/2016

Esitatud tekstid :

B8-0168/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 03/02/2016 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0037

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 157kWORD 60k
28.1.2016
PE576.529v01-00
 
B8-0168/2016

vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 2


Marrakechi lepingu ratifitseerimise kohta, lähtuvalt laekunud petitsioonidest, eriti petitsioonist nr 924/2011 (2016/2542(RSP))


Cecilia Wikström petitsioonikomisjoni nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Marrakechi lepingu ratifitseerimise kohta, lähtuvalt laekunud petitsioonidest, eriti petitsioonist nr 924/2011 (2016/2542(RSP))  
B8-0168/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse trükikirja lugemist takistava puudega kodanike petitsioone ja eriti petitsiooni nr 924/2011, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Dan Pescod Euroopa Pimedate Liidu (EBU) / kuningliku üleriigilise pimedate instituudi (RNIB) nimel pimedate juurdepääsu kohta raamatutele ja muudele trükitoodetele,

–  võttes arvesse Marrakechi lepingut, mis käsitleb avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamist nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele (Marrakechi leping),

–  võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 216 lõiget 2,

A.  arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul oli 2010. aastal kogu Euroopas 2 550 000 pimedat ja 23 800 000 vaegnägijat, kokku 26 350 000 nägemispuudega inimest;

B.  arvestades, et ainult 5 % arenenud riikides avaldatud raamatutest ja vähem kui 1 % arenguriikides avaldatud raamatutest toodetakse nägemispuudega inimestele sobivas vormingus;

C.  arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni osalised;

D.  arvestades, et Euroopa Liit ja liikmesriigid allkirjastasid Marrakechi lepingu 2014. aasta aprillis ja on seega andnud poliitilise lubaduse selle ratifitseerimiseks;

E.   arvestades, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee julgustas oma konventsiooni rakendamise kohta koostatud Euroopa Liidu esialgse aruande lõppjäreldustes Euroopa Liitu võtma asjakohaseid meetmeid, et ratifitseerida ja rakendada Marrakechi leping nii ruttu kui võimalik;

F.  arvestades, et komisjon esitas ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Marrakechi lepingu sõlmimist Euroopa Liidu nimel (COM(2014)0638);

1.  tuletab meelde, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklites 24 ja 30 rõhutatakse puuetega inimeste õigust haridusele, ilma diskrimineerimiseta ja võrdsete võimaluste alusel, ja tagatakse samas, et intellektuaalomandi õigusi kaitsvad seadused ei takista ebamõistlikult või diskrimineerivalt puuetega inimeste juurdepääsu kultuurimaterjalidele;

2.   märgib sügava nördimusega, et seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on moodustanud vähemusbloki, et takistada lepingu ratifitseerimisprotsessi; kutsub nõukogu ja liikmesriike üles ratifitseerimisprotsessi kiirendama, seadmata ELi õigusraamistiku läbivaatamist või Euroopa Liidu Kohtu otsust ratifitseerimise eeltingimuseks;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, liikmesriikidele, komisjonile ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komiteele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika